POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - imenici zakona - naputak u svezi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 19. stavak 4. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine", broj 94/93.) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/82., 26/93. i 79/93.) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 29. studenoga 1993. godine, donio je

ODLUKU
o utvrđivanju pojedinih oblika kapitala banaka i štedionica
1. Ovom Odlukom određuju se pojedini oblici kapitala radi utvrđivanja opsega vlastitog kapitala banaka i štedionica.

2. Vlastiti kapital banaka i štedionica se sastoji iz temeljnog i dopunskog kapitala.

3. Jamstveni kapital sastoji se iz temeljnog i dopunskog kapitala koji ne prelazi iznos od 50% temeljnog kapitala.

4. Temeljni kapital sastoji se iz:

  1. ukupnog iznosa kojeg je banka ostvarila emisijom vlastitih običnih i povlaštenih dionica, odnosno ulganjem poslovnih udjela;
  2. kapitalske dobiti (dobit ostvarena po osnovi kupnje i prodaje vlastitih dionica odnosno poslovnih udjela);
  3. rezervi banke formiranih u skladu s člankom 26. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" broj 94/93):
  4. nerasporedene dobiti u dijelu za koji se ne predviđa isplata do slijedećeg godišnjeg obračuna banke;

Temeljni kapital iz točke 1) prethodnog stavka umanjuje se za vrijednost vlastitih običnih i povlaštenih dionica odnosno poslovnih udjela koje banka odnosno štedionica sama drži.

5. U slučaju iskazivanja jamstvenog kapitala u tijeku godine banke i štedionice uključuju u temeljni kapital dio tekuće dobiti za koju nakon godišnjeg obračuna banka odnosno štedionica predviđa raspored (unošenje) u temeljni kapital.

6. Temeljni kapital smanjuje se za gubitke banke odnosno štedionice.

7. U slučaju iskazivanja jamstvenog kapitala u tijeku godine banka odnosno štedionica smanjuje temeljni kapital za tekući gubitak.

8. Dopunski kapital sastoji se iz:

  1. posebne rezerve za osiguranje od potencijalnih gubitaka utvrđenih u skladu s točkom 3. Odluke o visini i načinu formiranja posebnih rezervi za osiguranje od potencijalnih gubitaka ("Narodne novine", broj 107/93).
  2. svih oblika uloga u banku ili štedionicu koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

a) služe za pokriće gubitaka u cijelosti nakon pokrića gubitaka na teret temeljnog kapitala;
b) mogu biti vraćeni ulagačima po dospijeću pod uvjetom da banka ili štedionica nije ostvarila gubitak u visini većoj od iznosa temeljnog kapitala;
c) ako su ustupljeni banci ili štedionici na rok koji nije kraći od 5 godina. s tim da se u razdoblju dvije godine prije dospijeća ne priznaju u dopunski kapital.
Ugovor o ulozima iz podtočke 2) ove točke mora izričito sadržavati uvjete navedene pod a) do c) koji se ne mogu mijenjati u pogledu skraćenja roka i pokrića gubitaka.
3) sredstva prikupljenih emisijom vlastitih dugoročnih vrijednosnih papira, s rokom dospijeća od najmanje 5 godina s tim da se u razdoblju dvije godine prije dospijeća ne priznaju u dopunski kapital.

9 Od utvrđenog iznosa jamstvenog kapitala oduzimaju se:

  1. ulaganja u vlasničke uloge u bankama i štedionicama;
  2. iznosi kredita odobrenih suprotno čl. 22. i 23. Zakona o bankama i štedionicama;
  3. iznosi kredita odobrenih u skladu sa čl. 22. i 23. Zakona o bankama i štedionicama ali pod uvjetima koji su povoljniji od uobičajenih uvjeta na tržištu.


10. Banke i štedionice su dužne izvješća o provedbi ove Odluke dostaviti Narodnoj banci Hrvatske za svako tromjesečje u roku od 30 dana nakon isteka tromjesječja i po godišnjem obračunu u roku od 5 dana nakon isteka roka za podnošenje godišnjeg obračuna.
Narodna banka Hrvatske naputkom propisuje način i obrasce za dostavu izvješća iz prethodnog stavka.
11. Prvo izvješće iz točke 10. ove Odluke banke i štedionice izrađuju prema stanju na dan 31. prosinca 1993. godine.
12. Ova Odluka stupa na snagu danom nakon objave u "Narodnim novinama".

O.br.195/93.
Zagreb. 29. studenoga 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti