POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravni forum - kolektivni ugovor hrvatske ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZAVOD ZA PLATNI PROMET
Na temelju članka 6 Uredbe o plaćama ("Narodne novine", broj 89/93) glavni direktor Zavoda za platni promet donosi

UPUTU
za primjenu Uredbe o plaćama

1. Ovom Uputom utvrđuje se način sastavljanja i dostavljanja obračuna za isplatu neto plaća i naknada troškova materijalnih prava koje pravne osobe mogu isplatiti u listopadu, studenom i prosincu 1993. godine.
Sve pravne osobe, te tijela, organi i organizacije koji se financiraju iz državnog, županijskih, općinskih i gradskih proračuna ili društvenih fondova obračun neto plaća sastavljaju ne obrascu MNP/93 - Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu 1993. godine, a obračun naknada troškova materijalnih prava sastavljaju na obrascu TMP/93 Izvještaj o isplatama naknada materijalnih prava radnika, koji su sastavni dio ove Upute.
Obračune na obrascima iz prethodnog stavka obveznici dostavljaju u jednom primjerku nadležnoj jedinici Zavoda za platni promet pri svakoj isplati plaća, odnosno pri svakoj isplati naknada troškova materijalnih prava.

2 Podaci u obrascu MNP/93 se iskazuju.
2.1. Na rednom broju 1. iskazuje se podatak o masi neto plaća isplaćenih u prethodnom mjesecu.
Za mjesec rujan podalak se utvrđuje na način da se zbroje podaci iskazani na rednom broju 4 obrazaca NP temeljem kojih su isplaćene neto plaće u rujnu, kao i podaci iz naloga za isplatu plaća koji nisu sadržani u obrascima NP (isplate temeljem točke VIl. stavka 3. Sporazuma o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika - "Narodne novine", br. 22/93), a isplaćene su u rujnu.
2.2 Na rednom broju 2 iskazuje se broj zaposlenih radnika kojima je isplaćena plaća u prethodnom mjesecu
2.3. Na rednom broju 3 iskazuje se broj zaposlenih radnika kojima se isplaćuje plaća u tekućem mjesecu.
2.4. Broj radnika iz točke 22 i 23. utvrduje se tako da se broj ostvarenih sati rada i sati rada za koje radnici primaju naknadu plaće iz sredstava pravne osobe podijeli s brojem mogućih sati rada u tom mjesecu.
2.5. Na rednom broju 4 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj.
2.6. Na rednom broju 5 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj. Koeficijenti za promjenu su u listopadu 1,249, studenom 1,040, prosincu 1,040.
2.7. Na rednom broju 6 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj. Na ovom rednom broju iskazuje se podatak za isplatu plaća samo u listopadu.
2.8. Na rednom broju 7 iskazuje se iznos dijela sredstava isplaćenih za neto-plaće u mjesecu u kojem se obavlja isplata.
2.9 Na rednom broju 8 iskazuje se iznos sredstava za neto plaću iz naloga za isplatu u tom mjesecu.
2.10. Na rednom broju 9 iskazuje se podatak prema opisu iz obrasca, a ne može biti veći od podatka iskazanog na red. broju 5, odnosno red. br 6 (za isplate u lisLopadu).
2.11. Na redni broj 10 iskazuje se podatak o iznosu najniže pojedinaćne isplaćene neto plaće za puno radno vrijeme.
2.12. Na rednim brojevima 11 i 12 podaci se iskazuju prema opisu iz obrasca. za puno radno vrijeme.
2.13. Pravne osobe iz članka 2. Uredbe ne iskazuju podatke na rednim brojevima 1, 2, 4, 5 i 6.

3. Podaci u obrascu TMP/93 se iskazuju:
3.1. U koloni 3 iskazuje se pravo na isplatu naknada po radniku temeljem kolektivnog ugovora.
3.2. U koloni 4 iskazuje se iznos moguće isplate naknade radniku temeljem članka 5. Uredbe o plaćama.
3.3. U koloni 5 iskazuje se broj radnika kojima se isplaćuje naknada.
3.4. U koloni 6 iskazuje se iznos moguće svote za isplatu naknade, a utvrđuje se računski prema opisu u obrascu.
3.5 U koloni 7 iskazuje se iznos o stvarnoj isplati naknade.
Ovaj podatak ne može biti veći od iznosa iskazanog u koloni 6.
4. Ova Uputa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 796/93
Zagreb, 4. listopada 1993.

V. d. glavnog direktora
mr. Bogomil Cota, v. r.
OBRAZAC MNP/93

Razdoblje

Broj oznaka organ.jedinice

Osnovni račun

Individualna partija

Posebneoznake

_ ________
(Naziv i mjesto pravne osobe)

IZVJEŠTAJ O ISPLATAMA PLAĆA
u mjesecu _______ 1993. godine
- izaos u HRD
- broj radnika u cijelom broju
- koeficijent korekcijes tri decmalna mjesta

Redni broj OPIS Oznaka za AOP IZNOS
1 2 3

  1. Masa neto-placa isplaćenih u prethodnom, mjesecu 01
  2. Broj zaposlenih radnika kojima je isplaćena plaća u

prethodnom mjesecu 02
3. Broj zaposlenih radnika kojima se isplaćuje plaća u
tekućem mjesecu 03
4. Koeficijent korekcije po osnovi broja zaposlenih
radnika (r.br. 3:r.br. 2) 04
5. Masa neto-plaća dozvoljena za isplatu
(r.br. 1 x koefic iz čl. 3. st. 1. Uredbe x r.br. 4) 05
6. Masa neto- plaća dozvoljena za isplatu a listopadu
(685.913 HRD x broj zaposlenih radnika u
rujnu x r.br.4) 06
7. Isplaćeni dio neto-plaća u mjesecu 07
8. Iznos neto-plaća naloga za isplatu 08
9. 0kupno isplaćena neto-plaća u mjesecu
(r.br.7, + r.br.8) 09
10. Iznos najniže pojedinačne isplaceće neto-plaće 10
11. Broj zaposlenih radnika kojima je ispIaćena neto-
plaća niža od najniže osnovne plaće 11
12. Broj zaposleaih radnika kojima je isplaćena miniralna
plaća 12

U _________________ dana ____________ 1993.

Obračun sastavio:____________________
Rukovoditelj: __________________________

Kontrolu obavili: Pečat: Datum primitka:

OBRAZAC TMP/93


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Razdoblje

Broj oznaka organ.jedinice
Osnovni račun
Individualna partija
Posebneoznake
IZVJEŠTAJ O ISPLATAMA NAKNADA TROŠKOVA MATERIJALNIH PRAVA RADNIKA U
MJESECU ___________ 1993. GODINI
___________________________________________iznos u HRD
Broj radnika u broju
Redni broj
OPIS
Oznaka za AOP
Iznos osnovice po radniku (kol.3. x kol.1,30)
Dozvoljeno za isplatu po radniku
Broj radnika kojima se ispl. naknada
Dozvoljeno za isplatu (kol.4. x kol.3.)
ISPLAČENO
0.
1
2
3
4
5
6
7
1.
Regres za godišnj odmor
01

2
Otpremnine radi mirovine
02

3.
Pomoći
03

4.
Dnevnic u zemlji
04

5.
Terenski dodatak
05

6.
Odvojeni život
06

7.
Upotreba privatnog automobila za službene svrhe
07

8.
Troškovi prehrane tijekom rada
08

9.
Nagrade učenicima i studentima
09

10.
Jubilarne nagrade
10

11.
Pokloni djeci
11

12.
UKUPNO
12

13.
Broj radnika prema stvarnom stanju na kraju mjeseca
13
x
x
xU _______________ , dana_____________ 1993.
Obračun sastavio: _________________________
Pečat ZAP:
Datum primitka:____________________________
Rukovoditelj:_______________________________
M. P.
Kontrolu obavili: 1._________________________
2._________________________

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti