POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - hrvatsko pravo - naredba o proglašenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 18. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" broj 94/93.) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92., 26/93. i 79/93.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 29. studenoga 1993. godine, donio je

ODLUKU
o uvjetima primjene odredbi članka 18. Zakona o bankama i štedionicama

1. Banke i štedionice su dužne obujam svog poslovanja uskladivati tako da iznos jamstvenog kapitala iznosi najmanje 8% od ukupnog iznosa aktive i aktivnih izvanbilančnih stavaka banke odnosno štedionice raspoređenih i ponderiranih po stupnjevima rizika u skladu s ovom Odlukom.

2. Izvanbilančne stavke banke i štedionice u smislu ove Odluke su: izdane garancije, avali i drugi oblici jamstva na temelju kojih može doći do plaćanja, otvoreni nepokriveni akreditivi, odobreni neiskorišteni limiti na temelju okvirnih kredita.

3. Jamstveni kapital prema ovoj odluci je jamstveni kapital u visini utvrđenoj u skladu s Odlukom o utvrđivanju opsega pojedinih oblika kapitala banaka i štedionica ("Narodne novine", broj l07/93).

4. Pod ukupnom aktivom i aktivnim izvanbilančnim stavkama, ponderiranim po stupnju rizičnosti podrazumijeva se njihovo knjigovodstveno stanje u apsolutnoj visini osim sredstava, plasmana i jamstava čija visina se određuje primjenom slijedećih pondera:
0% cijelog obujma - novčanih sredstava i depozita kod Narodne banke Hrvatske;
- vrijednosnih papira Republike Hrvatske i Narodne banke Hrvatske ;
- plasmana Republici Hrvatskoj i drugih plasmana pokrivenih jamstvom Republike Hrvatske do visine pokrića;
- stranih vrijednosnih papira izdanih ili pokrivenih jamstvom Vlade ili središnje banke jedne od zemalja članica OECD, Europske unije, Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke;
- garancija pokrivenih jamstvom Republike Hrvatske do visine pokrića;
- kredita akreditiva, garancija i drugih jamstava do iznosa pokrića depozitom ;
10% ukupnog obujma- stranih vrijednosnih papira izdanih od sljedećih međunarodnih razvojnih banaka: Europska investicijska banka (EIB), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Inter američka razvojna banka (IDB) i Azijska razvojna banka (ADB);
20% ukupnog obujma - avansa mjenjačima;
50% ukupnog obujma - plasmana u vlastita osnovna sredstva i vlastite zalihe materijala;
- kredita fizičkim i pravnim osobama pokrivenih hipotekom;
- činidbenih garancija;
- vrijednosnih papira koji su osigurani hipotekom ili odgovarajućim jamstvom;
75% ukupnog obujma- kredita danih javnim poduzećima čiji osnivač je Republika Hrvatska;
200% ukupnog - svih kredita, drugih potraživanja i obujma jamstava onim korisnicima kredita za koje taj iznos prelazi 20% jamstvenog kapitala banke;
300% ukupnog - svih kredita i drugih jamstava danih dioničarima banke odnosno vlasnicima poslovnih udjela, koji imaju više od 10% dionica odnosno poslovnih udjela s pravom glasa u Skupštini banke odnosno štedionice i osobama navedenim u čl. 23 st 1. i 2. Zakona o bankama i štedionicama

5. Banke i štedionice dužne su osigurati da ukupni iznos svih kredita, drugih potraživanja i preuzetih obveza prema jednom korisniku kredita i ukupni iznos svih velikih i najvećih kredita ne prelazi iznose odredene u članku 21. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" broj 94/93.).

6. Banke i štedionice su dužne izvješća o provedbi ove Odluke dostaviti Narodnoj banci Hrvatske za svako tromjesečje u roku od 30 dana nakon isteka tromjesečja i prema godišnjem obračunu u roku 5 dana nakon isteka roka za podnošenje godišnjeg obračuna.

7. Narodna banka Hrvatske propisuje svojim naputkom način i obrasce za dostavljanje izvješća.

8. Prvo izvješće iz točke 6. ove Odluke banke i štedionice izrađuju prema stanju na dan 31 prosinca 1993. godine.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 192/93.
Zagreb, 29. studenoga 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti