POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravne stavke - metodološke upute zakoni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 15.,članka 67.stavka 1.točke l0 Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine",broj 74/82,26/93.i 79/93.); Savjet Narodne banke Hrvatske,na sjednici održanoj 22. rujna 1993.godine,donio je

ODLUKU
o odobravanju reeskontnih i lombardnih kredita

I.OSNOVNE ODREDBE
I.
Narodna banke Hrvatske odobrava bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: banke) reeskontne kredite na temelju portfelja određenih domaćih i inozemnih prenosivih kratkoročnih vrijedosnica, te lombardne kredite na temelju zaloga određenih kratkoročnih vrijednosnica.
Protfelj vrijednosnica, u smislu ove odluke, knjigovodstveno je stanje kratkoročnih vrijednosnica što ih je banka kupila odnosno eskontirala od drugih pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvstskoj ili ih je od njih primila za podmirivanje svojih potraživanja, a još nisu dospjeli na naplatu.
Reeskontne i lombardne kredite, u smislu ove odluke. Narodna banka Hrvatske odobrava bankama u okviru utvrđene kvote.

II.
Banke mogu, uz suglasnost guvernera Narodne banke Hrvatske. međusobno ustupati neiskorištene iznose kvota utvrđenih važećom Odlukom o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije u određenom tromjesečju tekuće godine, o čemu su dužne zaključiti ugovore i dostaviti ih Narodnoj banci Hrvatske.

III.
Narodna banka Hrvatske odobrava reeskontne i lombardne kredite, u smislu ove odluke, samo bankama koje ispunjavaju minimalne opće uvjete kreditne sposobnosti, utvrđene posebnom odlukom.
Sukladno stavku I. ove točke. banka je dužna, pri korištenju primarne emisije iz ove odluke Narodnoj banci Hrvatske podnijeti izjavu da udovoljava propisane minimalne opće uvjete kreditne sposobnosti.
Pod bankom, u smislu ove odluke, smatraju se banke koje su osnovane kao pravne osobe na temelju Zakona o bankama i drugim financijskim organizacijama sa sjedišem na teritoriju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: banke).

II. REESKONTNI KREDITI

IV.
Narodna banka Hrvatske odobrava bankama reeskontne kredite na temelju slijedećih domaćih i inozemnih prenosivih kratkoroćnih vrijednosnica, koje su u portfelju banaka:

  1. Mjenica što su ih izdala domaća poduzeća i druge pravne osobe iz oblasti privrede po osnovi dužničko-vjerovničkog odnosa utemeljenog na prometu proizvoda, roba i obavljanju usluga, a dospijevaju za naplatu u roku do 90 dana;
  2. Komercijalnih zapisa koje su izdala domaća poduzeća i druge pravne osobe iz oblasti privrede, a koji dospijevaju za naplatu u roku od 90 dana;
  3. Mjenica i drugih inozemnih vrijednosnica koje glase na konvertibilnu valutu i dospijevaju za naplatu u roku do 90 dana, a avalirale su ih prvorazredne inozemne banke i mogu biti predmet kupoprodaje na inozemnim tržištima vrijednosnica, što su ih poduzeća dobila na temelju izvoza

Roba i usluga, a banke ih eskontirale od tih poduzeća.
Izuzetno, Narodna banka Hrvatske će u IV. tromjesečju 1993. godine odobravati bankama reeskontne kredite i na temelju vrijednosnica koje su izdala domaća poduzeća, individualni proizvodaći i druge pravne osobe s osnovne žetve 1993. g. i jesenske sjetve i berbe 1993. g. a koji dospijevaju za naplatu u roku do 12 mjeseci.
Domaće prenosive kratkoroćne vrijednosnice mogu biti temelj za odobravanje reeskontnih kredita bankama, iskljućivo pod uvjetom da su izdatnici tih vrijednosnica kIasificirani u bonitetnu skupinu A ili B, sukladno važećoj Odluci o načinu klasificiranja aktive i odgovarajućih izvanbilančih stavki banaka i drugih financijskih organizacija s gledišta njihove naplativosti.

V.
Narodna banka Hrvatske odobrava bankama reeskontne kredite na temelju stanja portfelja vrijednosnica iz točke IV. ove odluke u visini do 25% nominalne vrijednosti tih vrijednosnica.
Izuzetno, na zatećene plasmane zadržat će se dosadašnja stopa reeskonta do konačne otplate tih kredita prema ugovorenim rokovima vračanja.

III. LOMBARDNI KREDITI

VI.
Narodna banka Hrvatske odobrava bankama lombardne kredite u visini do 50% nominalne vrijednosti založenih blagajničkih zapisa upisanih kod Narodne banke Hrvatske i komercijalnih zapisa s garancijom druge banke.
Vrijednosnice iz stavka 1. ove točke, do čijeg roka dospijeća preostaje do 3 dana, ne mogu biti osnova za odobravanje lombardnog kredita iz ove odluke.
Lombardne kredite iz ove odluke Narodna banka Hrvatske odobrava s rokom vračanja koji ne može biti duži od razdoblja koje preostaje do roka dospijeća založene vrijednosnice, umanjeno za 3 dana, s tim da rok vračanja tog kredita može iznositi najviše 3 mjeseca.
Narodna banka Hrvatske ne može banci staviti u tečaj odobreni lombardni kredit prije zalaganja vrijednosnica iz stavka 1. ove odluke kod Narodne banke Hrvatske.

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

VII.
Ugovor za korištenje kratkoroćnog kredita Narodna banka Hrvatske zaključit će sa svakom pojedinom bankom, a ugovorom će se utvrditi svi uvjeti odobravanja i korištenja kredita (kamatna stopa, način obračuna i naplate kamate, instrumenti za osiguranje plaćanja i dr.).

VIII.
Kratkoroćne vrijednosnice, na temelju kojih banka koristi reeskontne ili lombardne kredite, ne mogu biti temelj za korištenje drugih kredita kod Narodne banke Hrvatske.

IX.
Banke mogu reeskontne i lombardne kredite koje koriste iz primarne emisije privremeno vratiti Narodnoj banci Hrvatske i ponovno ih koristiti kod Narodne banke Hrvatske, u zavisnosti od svoje likvidnosti.

X.
Narodna banka Hrvatske će, po potrebi, donijeti upute za provođenje ove Odluke.

XI.
Ovom odlukom stavlja se izvan snage Odluka o odobravanju reeskontnih i lombardnih kredita ("Narodne novine", br. 62/93.).

XII.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. listopada 1993. godine.

O. br. 163/93.
Zagreb. 22. rujna 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti