POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - hrvatske pravne uzance - pravilnik o metodologiji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 20. točke 2. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 49/91, 53A/91, 73/91, 19/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. siječnja 1993., donijela
ODLUKU
o metodologiji za izradu sigurnosnih planova
OPĆE ODREDBE
I.
Sigurnosne planove, sukladno sa Zakonom o obrani, izrađuju: Republika Hrvatska, organi državne uprave županije i pravne osobe koje su Odlukom Vlade Republike Hrvatske određene kao pravne osobe posebno značajne za obranu Republike (u daljnjem tekstu: nositelji obrambenih priprema).
II.
Sigurnosni planovi u osnovi sadrže zadaće, organizaciju, snage, sredstva, mjere i postupke za sprečavanje nastajanja izvanrednih okolnosti, te za rad i postupanje u izvanrednim okolnostlma.
III.
Kad Predsjednik Republike utvrdi postojanje izvanrednih okolnosti, neposredno se primjenjuju sigurnosni planovi i poduzimaju mjere i postupci koje narede Vlada Republike Hrvatske i organi državne uprave.
SADRŽAJ SIGURNOSNIH PLANOVA
IV.
Sigurnosni planovi nositelja obrambenih priprema sadrže :

  1. procjenu uvjeta nastajanja izvanrednih okolnosti,
  2. aktivnosti i postupke za sprečavanje nastajanja izvanrednih okolnosti,
  3. aktivnosti i postupke za rad i postupanje u izvanrednim okolnostima,
  4. mjere pripravnosti.

Osim osnovnih dokumenata nužno je izraditi i potrebne priloge kojima se operativno razrađuju utvrđena planska rješenja.
V.
Procjenu uvjeta nastajanja izvanrednih okolnosti na razini Republike priprema Ministarstvo obrane, uz punu suradnju Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva pravosuđa i uprave, te ostalih organa državne uprave.
VI.
Procjene uvjeta nastajanja izvanrednih okolnosti nosltelji obrambenih priprema izrađuju na osnavi izvoda iz Procjene vojno-političkih, gospodarskih i drugih uvjeta u slučaju napada na Republiku Hrvatsku, kao jedinstvene osnove za izradu planova obrane i sigurnosnih planova u Republici, te izvoda iz Procjene uvjeta nastajanja izvanrednih okolnostI na razini Republike.
VII.
Izvode iz Procjene uvjeta nastajanja izvanrednih okolnosti na razini Republike, organi državne uprave dostavljaju poduzećima i drugim pravnim osobama koje su Odlukom Vlade Republike Hrvatske određene kao pravne osobe posebno značajne za obranu Republike, a Ministarstvo pravosuđa i uprave, županijama.
VIII.
Nositelji obrambenih priprema, temeljem zaključaka iz vlastite procjene uvjeta nastajanja izvanrednih okolnosti, u okviru svojih ovlasti, odnosno područja za koje su osnovani ili djelatnosti koju obavljaju, razrađuju okolnosti i planiraju postupke za sprečavanje nastajanja izvanrednih okolnosti. Zaključcima koji trebaju sadržavati odgovarajuće ocjene po svlm dijelovima procjene, potrebno je jasno i konkretno naznačiti stanja i oblike ugroženosti te posljedice do kojih može doći uslijed narušavanja normalnoga funkcioniranja u području rada ili djelatnosti nositelja obrambenih priprema.
IX.
Aktivnosti, postupke i mjere za sprečavanje nastajanja izvanrednih okolnosti, počevši od trenutka naredbe Predsjednika Republike o poduzimanju određenih mjera pripravnosti, sukladno s rješenjima iz dijelova vlastitih planova obrane, što se odnose na mjere pripravnosti, poduzimaju svi nositelji obrambenih priprema.
X.
Nositelji obrambenih priprema planiraju i razrađuju aktivnosti i postupke za rad i postupanje u izvanrednim okolnostima tako da se za opskrbu obrambenih snaga i stanovništva, zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara te za osiguranje neophodnih uvjeta za rad i život u Republici Hrvatskoj osigurava redovito funkcioniranje svih vitalnih dijelova društva. Aktivnosti i postupci trebaju sadržavati razrađene zadatke koji se provode neposredno nakon utvrđivanja postojanja izvanrednih okolnosti, organizaciju provođenja zadataka,dobivenih od Vlade Republike Hrvatske i organa državne uprave te mjere i zadatke čijim se provođenjem osigurava obavljanje redovne djelatnosti i u uvjetima izvanrednih okolnosti.
XI.
Poduzećima i drugim pravnim osobama posebno značajnima za obranu Republike, organi državne uprave i županija postavljaju određene zadatke iz svojih planova za rad i postupanje u izvanrednim okolnostima. Postavljene zadatke pravne osobe razrađuju u svojim sigurnosnim planovima.
XII.
Prilozima uz sigurnosni plan potpunije se razrađuju mjere i postupci značajni pri uporabi plana ili pojedinih njegovih dijelova, a mogu biti osobito: 1. izvod iz plana veza vođenja, 2. plan fizičkog osiguranja objekata, imovine i zaposlenih, 3. plan pozivanja ili aktiviranja izvršitelja zadataka iz plana, 4. podsjetnik za čelnu (odgovornu) osobu, 5. drugi potrebni prilozi.
XIII.
Mjere pripravnosti, u funkciji sprečavanja nastajanja izvanrednih okolnosti, razrađuju se u jedinstvenom dokumentu pripravnosti koji je dio plana obrane i sigurnosnoga plana za slučaj izvanrednih okolnosti svakoga nositelja obrambenih priprema.
DONOŠENJE, PRAĆENJE I AŽURIRANJE SIGURNOSNIH PLANOVA
XIV.
Nositelji obrambenih priprema sigurnosne planove donose po postupku kojim se osigurava zaštita tajnosti podataka, sukladno s načinom donošenja planova obrane.
XV.
Mjerodavni organi državne uprave i županijska tijela redovito prate stanje i uporabivost sigurnosnih planova svih nositelja obrambenih priprema. Na temelju podataka o nastalim promjenama, poduzimaju potrebne mjere za izmjenu i ažuriranje sigurnosnih planova na svim planskim razinama.
XVI.
Postupak ažuriranja sigurnosnih planova, temeljem nastalih promjena i međusobnog usklađivanja, provodi se kontinuirano na svim planskim razinama do izmjena metodoloških osnova na temelju kojih su planovi izrađeni.
XVII.
Sigurnosni planovi moraju biti usklađeni s planovima obrane, odnosno moraju biti usklađeni s odgovarajućim dijelovima sigurnosnoga plana Republike.
XVIII.
U situacijama koje prethode nastajanju izvanrednih okolnosti, nositeiji obrambenih priprema procjenjuju nastalu situaciju, te prema potrebi obavljaju potrebno ažuriranje vlastitih sigurnosnih planova.
XIX.
Ministarstvo obrane obavlja inspekcijske poslove sigurnosnih planova nositelja obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
XX.
Nositelji obrambenih priprema obvezni su osigurati propisane mjere sigurnosti i zaštite tajnih podataka i materijala koji se odnose na pripremu, izradu, donošenje i ažuriranje sigurnosnih planova.
XXI.
Sigurnosni planovi u Republici Hrvatskoj označavaju se stupnjem tajnosti, utvrđenim za planove obrane.
XXII.
Nositelji obrambenih priprema dužni su svoje sigurnosne planove izraditi sukladno s odredbama ove Odluke, najkasnije u roku 60 dana od dana utvrđenoga za donošenje svojih planova obrane.
XXIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 800-01/93-01 /06
Urbroj : 5030109-93-2
Zagreb, 28. siječnja 1993.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. rPortal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti