POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - hrvatska - odluka o prijavljivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Na temelju članka 15. Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina ("Narodne novine", br. 76/93) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi:

PRAVILNIK
o obliku i sadržaju oznake čistoće i načinu određivanja i obilježavanja stupnjeva čistoće predmeta od plemenitih kovina

Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se način označivanja, određivanja i obilježavanja stupnjeva čistoće predmeta od plemenitih kovina.
Pod načinom označivanja razumijeva se utiskivanje oznake čistoće od strane proizvođača, a pod načinom određivanja i obilježavanja stupnjeva čistoće razumijeva se način ispitivanja i žigosanja državnim žigom (u daljnjem tekstu: žig) predmeta od plemenitih kovina.

I. Označivanje čistoće

Članak 2.
Oznaka čistoće na predmetima od plemenitih kovina sastoji se od troznamenkastog broja prema članku 6., stavku 4. Zakona o nadzoru predmete od plemenitih kovina, koji je utisnut u okvir dimenzija 0,8 mm x 1,25 mm. Broj može biti i neuokviren ali mora biti takve veličine da može stati u okvir navedenih dimenzija i mora biti jasno vidljiv.

Članak 3.
Oznaka čistoće na predmetu od plemenitih kovina mora biti utisnuta pokraj znaka proizvođača.
Na predmet od plemenite kovine može se utisnuti samo jedna oznaka čistoće.

Članak 4.
Ako na uvezenom predmetu od plemenitih kovina nema oznake čistoće ili oznaka čistoće nije u skladu s odredbama ove naredbe, organ nadzora Zavoda će kada utvrdi vrstu plemenite kovine i stupanj čistoće utisnuti na takav predmet oznaku čistoće.

II. Način ispitivanja i žigosanja državnim žigom

Članak 5.
Ispitivanjem predmeta od plemenitih kovina utvrđuje se vrsta plemenite kovine, stupanj čistoće i postojanje svih oznaka propisanih Zakonom o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (u daljnjem tekstu: Zakon) i propisima donesenim na osnovi Zakona.
Ispitivanje se može provesti pregledom i određivanjem stupnja čistoće svakog pojedinačnog predmeta ili statističkom metodom.
Žigosanje predmeta od plemenitih kovina u smislu ovog pravilnika je potvrđivanje ispravnosti u pogledu vrste i stupnja čistoće plemenite kovine.

Članak 6.
Proizvođač, uvoznik, vlasnik odnosno osoba koja stavlja predmete od plemenitih kovina u promet (u daljnjem tekstu: zahtjevatelj) podnosi Zavodu pismeni zahtjev za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina.

Članak 7.
Pismeni zahtjev za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina treba sadržavati slijedeće podatke:
- naziv i sjedište zahtjevatelja,
- datum podnošenja zahtjeva,
- vrstu i broj predmeta od plemenitih kovina,
- masu predmeta od plemenitih kovina,
- približnu čistoću slitine,
- podrijetlo predmeta od plemenitih kovina (za uvezene predmete priložiti uvoznu dozvolu i carinske dokumente),
- potpis zahtjevatelja.

Članak 8.
Predmeti od plemenitih kovina mogu se ispitivati i žigosati kao gotovi proizvodi prije završnog poliranja ili kao poluproizvodi namijenjeni zdravstvu.

Članak 9.
Predmeti od plemenitih kovina sastavljeni od više dijelova ispituju se na taj način da se svaki dio ispituje posebno. Ako je veza između pojedinih dijelova čvrsta (nedjeljiva), dovoljno je ispitati samo jedan dio.

Članak 10.
Predmeti od plemenitih kovina, koji su sastavljeni od dijelova izrađenih od različitih plemenitih kovina, ispituju se na taj način da se svaki dio ispituje posebno. Pod predmetima izrađenim od različitih plemenitih kovina razumijevaju se takvi predmeti, koji su čvrsto spojeni od dijelova različitih plemenitih kovina ili koji su čvrsto spojeni od dijelova iste plemenite kovine ali različitog stupnja čistoće.

Članak 11.
Predmeti od plemenitih kovina s prevlakom od druge plemenite kovine (npr. predmet od zlata s prevlakom od platine i slično) ispituje se na način na koji se ispituje plemenita kovina od koje je predmet izrađen.

Članak 12.
Prevlaka od plemenite kovine na predmetima koji nisu izrađeni od plemenitih kovina ne ispituje se.

Članak 13.
Predmeti od plemenitih kovina, koji su tako izrađeni da sadrže neki uređaj od obične kovine, koji se izvana ne može vidjeti (npr. sat, olovka i dr.) ispituju se i žigošu u rastavljenom stanju.

Članak 14.
Ispitivanje predmeta od plemenitih kovina obuhvaća:
- prepoznavanje predmeta,
- vanjski pregled,
- određivanje stupnja čistoće.

Članak 15.
Prepoznavanje predmeta od plemenitih kovina je utvrđivanje od kojih se kovina sastoji ispitivani predmet.

Članak 16.
Vanjski pregled obuhvaća:

  1. Utvrđivanje stanja u kakvom je predmet od plemenitih kovina podnijet na ispitivanje (gotovo stanje prije završnog poliranja, polugotovo stenje ili s određenim oštećenjima).
  2. Utvrđivanje postojanja propisanih oznaka na predmetima od plemenitih kovina domaće proizvodnje i drugih oznaka na uvezenim predmetima.

Članak 17.
Stupanj čistoće predmeta od plemenitih kovina određuje se ispitivanjem na kamenu ili kvantitativnom kemijskom analizom.

Članak 18.
Ispitivanje na kamenu obavlja se radi brzog prepoznavanja plemenitih kovina i njihovih slitina i određivanja stupnja čistoće.
Probom na kamenu ispituju se predmeti od zlata stupnjeva čistoće 585/1000 i 750/1000, predmeti od srebra i predmeti od platine.

Članak 19.
Kvantitativnom kemijskom analizom ispituje se od kojih se plemenitih kovina sastoji ispitni predmet, odnosno od kakve slitine, te stupanj čistoće plemenite kovine.
Zlato i predmeti od zlata ispituju se:
- metodom kupeliranja
Srebro i predmeti od srebara ispituju se jednom od slijedećih metoda:
- potenciometrijskom metodom,
- metodom po Gay-Lussacu ili
- metodom po Volhardu.
Platina i predmeti od platine ispituju se jednom od slijedećih metoda:
- metodom atomske apsorpcione spektrofotometrije ili
- metodom taloženja s amonijevim kloridom.

Članak 20.
Ispitivanje predmeta od plemenitih kovina provodi se statističkom metodom onda kada je broj istovrsnih predmeta od plemenitih kovina, istog sastava i oblika te načina izrade jednak ili veći od 10 komada.

Članak 21.
Svi predmeti od plemenitih kovina za koje se ispitivanjem utvrdi da imaju propisane oznake i stupanj čistoće propisan Zakonom, žigosat će se žigom za odgovarajući stupanj čistoće.
Predmeti od zlata izrađeni kovanjem, žigošu se kao i svaki predmet od zlata, odnosno od srebra.
Predmeti od plemenitih kovina mješovite izrade, izradeni od čvrsto spojenih dijelova različitih plemenitih kovina žigosat će se žigom stupnja čistoće one plemenite kovine, čiji je udio veći. Ako je udio plemenitih kovina kod takvog predmeta jednak, žigosat će se svaki pojedini dio žigom odgovarajućeg stupnja čistoće za tu plemenitu kovinu.
Predmeti od plemenite kovine mješovite izrade čiji su dijelovi čvrsto spojeni od iste plemenite kovine, žigosat će se žigom najnižeg utvrđenog stupnja čistoće.

Članak 22.
Predmeti od plemenitih kovina uvezeni iz drugih država ukoliko imaju oznaku stupnja čistoće različitu od propisane Zakonom ispitat će se i žigosati žigom Zakonom propisanog stupnja čistoće.

Članak 23.
Žig odgovarajućeg stupnja čistoće utiskuje se pokraj oznake proizvođača i oznake stupnja čistoće proizvođača.
Na pojedine predmete od plemenitih kovina žig i oznaka čistoće utiskuju se na propisano mjesto naznačeno u popisu predmeta u članku 24. Moguće je žig i oznaku čistoće utisnuti i na dijelove predmeta koji nisu naznačeni popisom u članku 24. ukoliko će na tim dijelovima žig i oznaka čistoće biti jasnije vidljivi.

Članak 24.
Popis predmeta i oznaka mjesta na koje se utiskuje žig:
Boca žig se utiskuje na grlo i zatvaralo.
Čaša žig se utiskuje na rub, a ako je čaša sa drškom i poklopcem, tada i na tim dijelovima.
Četka žig se utiskuje na donji rub.
Češalj žig se utiskuje na jedan kraj.
Držak žig se utiskuje na unutarnju stranu ruba.
Dugme žig se utiskuje na unutarnju stranu.
Igla žig se utiskuje na unutarnju stranu glavnog dijela.
Kliješta , žig se utiskuje na jedan kraj, a za veća kliješta i na drugi kraj.
Ključ žig se utiskuje na gornji kraj.
Kopče za male kopče žig se utiskuje na jedan dio, a za velike kopče na obadva dijela.
Korice ako su korice od jednog dijela žig se utiskuje na poleđini stranice, a ako su od više dijelova utiskuje se na svaki dio.
Košarica žig se utiskuje na dno i svaki ukrasni dio.
Kutija žig se utiskuje na dno i poklopac, a ako je poklopac od dva dijela žig se utiskuje na svaki dio. Žig se takoder utiskuje na bravu i ključ.
Kutija za satove žig se utiskuje na unutarnji dio poklopca, na vrat i prsten.
Lanac žig se utiskuje na jedan kraj, a ako je lanac masivniji utiskuje se na obadva kraja. Ako postoji privjesak i on se žigoše.
Lopatice žig se utiskuje na držak sa unutarnje strane, a ako je lopatica od dva dijela, žigoše se svaki dio posebno.
Mač žig se utiskuje na držak sa unutarnje strane ruba.
Mahalo žig se utiskuje na svaki kraj glavnog dijela, a ako mahalo ima i sporedne dijelove (prsteni, lanci i slično) utiskuje se na svaki takav dio.
Medalja žig se utiskuje na rub.
Medaljon žig se utiskuje na prsten, a ako medaljon ima poklopac utiskuje se na poklopac sa unutarnje strane.
Naočale žig se utiskuje između okvira i drška. Naprstak žig se utiskuje na rub.
Narukvica:
- filigranska ako su dijelovi zalemljeni žig se utiskuje na zatvaralo, a ako nisu zalemljeni tada na svaki dio posebno.
- glatka žig se utiskuje na zatvaralo.
- šuplja, žig se utiskuje na svaku polovicu narukvice.
- prstenasta žig se utiskuje s unutarnje strane.
- pletena u strukovima žig se utiskuje na zatvaralo.
Natpisna ploča žig se utiskuje na unutarnju stranu blizu ruba.
Naušnice žig se utiskuje na zatvaralo.
Novac žig se utiskuje blizu ruba.
Nož žig se utiskuje na držak.
Odličje žig se utiskuje na glavni dio sa unutarnje strane kao i na sporedne dijelove ako ih od ličje ima.
Zrcalo žig se utiskuje na okvir, a ako zrcalo ima držak utiskuje se i na držak.
Ogrlica žig se utiskuje na glavni dio, a ako ogrlica ima lanac, žig se utiskuje na zatvaralo. Na isti način žigošu se ogrlice od novca.
Okov za štapove, rogove i slično žig se utiskuje na rub.
Okov za čaše i poklopce žig se utiskuje na držak i poklopac.
Okvir žig se utiskuje na rub, a ako je okvir na lancu, žigoše se i kraj lanca.
Pehar žig se utiskuje na rub,a kod pehara sa poklopcem i drškom utiskuje se i na poklopac i na držak.
Pepeljara žig se utiskuje na rub.
Posipalo (za sol, šećer i slično) žig se utiskuje na donji dio i poklopac.
Postolje (za razne vrste boca) žig se utiskuje na donji dio i držak, a ako postolje ima poklopac tada se utiskuje i na poklopac.
Posuda žig se utiskuje na donji dio i rub.
Prsten žig se utiskuje na kružni dio sa unutarnje strane.
Pritiskivalo žig se utiskuje na ploče na rubu. Svi dodaci se žigošu.
Privjesci žig se utiskuje na sam privjesak sa unutarnje strane. Na mali privjesak žig se utiskuje na prsten, a na privjesak u obliku novca utiskuje se blizu ruba.
Pudrijera žig se utiskuje na dno i poklopac.
Sat žig se utiskuje na donji dio.
Svijećnjak žig se utiskuje na donji dio sa unutarnje strane,a na ukrasni svijećnjak još i na svaki ukras.
Tanjur žig se utiskuje na rub sa donje strane.
Ukosnica žig se utiskuje na glavni dio sa unutarnje strane.
Upaljač žig se utiskuje na tijelo upaljača i poklopac.
Vrč žig se utiskuje na rub i poklopac.

Članak 25.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocjenih kovina ("Narodne novine", br.53/91) i Naredba o načinu obilježavanja finoće na predmetima od dragocjenih kovina ("Narodne novine", br.53/91).

Članak 26.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/93-04/5
Urbroj: 558-03/ 1-93-1
Zagreb,19.studenoga 1993.

Ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
Aleksandar Čaklović, dipl. inž.,v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti