POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravne naredbe - poslovnik vlade republike ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 99. i 100. Ustava Republike Hrvatske i članka 47. Zakona o obrani (proćišćeni tekst "Narodne novine", br 74/93), donosim

ODLUKU
o postupku imenovanja i zadaćama vojnih izaslanika Republike Hrvatske

I.
Postignuti razvoj diplomatskih aktivnosti Republike Hrvatske i zahtjevi redovnog protokola u međudržavnim odnosima nalažu da se komunikacija dviju država o vojnim pitanjima odvija između službenih vojnih predstavnika. Glede toga nužno je da i Republika Hrvatska suglasno svojim interesima i prioritetima uputi u određene zemlje svoje vojne izaslanike ili ustroji veća vojna izaslanstva u okviru diplomatskih predstavništava Republike Hrvatske.

II.
Zadaće vojnih izaslanika i vojnih izaslanstava u cjelini su osobito sljedeće:
a) afirmacija oružanih snaga i državne politike Republike Hrvatske;
b) predstavljanje i zastupanje oružanih snaga Republike Hrvatske u svim kontaktima sa predstavnicima ministarstva obrane i drugim vojnim ustanovama i organizacijama države primeteljice;
c) promatranje i izvješćivanje o vojnoj, vojno-političkoj i ekonomskoj situaciji u zemlji primateljici;
d) po posebnom ovlaštenju obavljanje preliminarnih pregovora o svim oblicima vojne suradnje dvije države;
e) dogovaranje i organizacija međudržavnih bilateralnih susreta vojnih predstavnika Republike Hrvatske i vojnih predstavnika zemlje primateljice.

III.
Vojni izaslanik Republike Hrvatske je, suglasno Bečkoj koilvenciji o diplomatskim odnosima (1961), član diplomatskog predstavništva Republike Hrvatske u zemlji primateljici i uživa diplomatski status.
Organizacijski odgovara šefu diplomatskog predstavništva, član je kolegija šefa predstavništva i po potrebi njegov stručni savjetnik o vojnim pitanjima.
Zbog posebnosti svoje funkcije u svom je sektoru autonoman te djeluje suglasno dogovoru, napucima i nalozima Predsjednika Republike kao vrhovnog zapovjednika OS RH, ministra obrane, ili pročelnika Ureda za vojne izaslanike pri MORH, s kojima po pozivu ili potrebi neposredno komunicira. U svom djelovanju ovlašten je i za izravne informativne kontakte s pojedinim upravama MORH, načelnikom Glavnog stožera HV i zapovjednicima HRM i HRZ i PZO.
Vojni izaslanik može biti akreditiran u jednoj ili više država, a sa sjedištem u jednoj od njih.

IV.
Vojni izaslanici i drugi članovi vojnih izaslanstava dužni su osobito:
a) štititi interese i ugled Republike Hrvatske i njenih oružanih snaga;
b) promicati objektivne i istinite informacije o Republici Hrvatskoj i njenoj državnoj politici;
c) unapređivati vojnu suradnju sa zemljom primateljicom;
d) redovito izvješćivati Ministarstvo obrane, dotićno, Ured za vojne izaslanike, o svom radu, dotično o radu vojnog izaslanstva;
e) čuvati sve informacije, arhiv i dokumente s kojima raspolažu na način određen posebnim propisom koji se primjenjuje u diplomatskim predstavništvima;
f) djelatno sudjelovati osobnom nazoćnošću u društvenom životu oružanih snaga zemlje primateljice i u društvenom životu u organizaciji našeg predstavništva;
g) poštivati propise, pravila ponašanja i običaje u zemlji primateljici.

V. Vojnim izaslanicima Republike Hrvatske, ostalim članovima vojnih izaslanstava te članovima njihove uže obitelji osobito je zabranjeno:
a) miješati se u unutarnje stvari zemlje primateljice;
b) preuzimati zastupanje oružanih snaga trećih država u zemlji primateljici bez izričitog odobrenja ili naloga Ministarstva obrane ;
c) primati darove ili druge oblike materijalne ili nematerijalne naknade, osim prigodnih i uobičajenih osobnih darova manje ili simbolićne vrijednosti;
d) primati strana odlikovanja ili druga javna priznanja bez suglasnosti Ministarstva obrane;
e) zlorabiti privilegije i imunitete koji im pripadaju sukladno njihovom diplomatskom statusu:
f) baviti se bilo kakvom djelatnošću nespojivom s diplomatskim statusom kojeg imaju ili propisima i obićajima zemlje primateljice;
g) davati bilo kakve javne izjave u zemlji primateljici i u domovini bez suglasnosti nadređenih osoba.

VI.
Postupak imenovanja vojnih izaslanika je sljedeći:
a) Ministarstvo obrane dostavlja Uredu Predsjednika Republike, Vojnom kabinetu, prijedlog za imenovanje određene osobe za vojnog izaslanika s naznakom zemlje u kojoj će obavljati dužnost te obrazloženje popračeno pozitivnom sigurnosnom provjerom i mišljenjem Političke uprave MORH te životopisom;
b) Predsjednik Republike daje suglasnost za imenovanje određene osobe za vojnog izaslanika:
c) Vojni kabinet službeno izvješćuje Ministarstvo obrane da je Predsjednik Republike dao suglasnost za imenovanje određene osobe za vojnog izaslanika te naznačuje za koju zemlju;
d) Po primitku službenog izvješća iz Vojnog kabineta Ministarstvo obrane dostavlja potrebne podatke Ministarstvu vanjskih poslova uz zahtjev da MVP diplomatskim putem suglasno s praksom države primateljice priopći namjeru Republike Hrvatske da određenu osobu imenuje za vojnog izaslanika u toj državi;
e) Po primitku suglasnosti (ili odbijanja) od zemlje primateljice Ministarstvo vanjskih poslova službeno izvješćuje Ministarstvo obrane;
f) Ministarstvo obrane na temelju te suglasnosti priređuje prijedlog odluke o imenovanju vojnog izaslanika i dostavlja ga u Vojni kabinet gdje se priređuje odluka i podnosi Predsjedniku Republike na potpis;
g) Nakon potpisa odluke od strane Predsjednika Republike, Ministarstvo obrane o tome izvješćuje Ministarstvo vanjskih poslova koje vojnog izaslanika, uz prethodno izdavanje diplomatske putovnice, upućuje u pripadajuće diplomatsko predstavništvo;
h) Diplomatsko predstavništvo RH notificira ministarstvu vanjskih poslova države primateljice dolazak vojnog izaslanika kao svog člana.

VII.
Djelatnoj vojnoj osobi upućenoj u svojstvu vojnog izaslanika ili u svojstvu člana vojnog izaslanstva izvan Republike Hrvatske, plaća i druge naknade i prava određuju se u načelu suglasno propisima o plaćama i drugim naknadama djelatnika Ministarstva vanjskih poslova vodeći računa o činu, odgovornostima, zadacima i poslovima vojnih izaslanika te uvjetima pod kojima se ti poslovi obavljaju.
Pravilnik o plaćama, drugim naknadama i pravima vojnih izaslanstava. te drugih članova vojnih izaslanstava, te o pravima bračnog druga i članova uže obitelji, utvrđuje i donosi ministar obrane.

VIII.
U pojedinim zemljama, a po odluci Predsjednika Republike na prijedlog ministra obrane, mogu se ustrojiti i veća vojna izaslanstva u okviru diplomatskih predstavništava Republike Hrvatske.
Propisnik o ustroju vojnih izaslanstava, uvjetima i načinu izbora ostalih članova vojnih izaslanstava te o postupku imenovanja donosi ministar obrane.

IX.
Na službeni zahtjev Ujedinjenih naroda. KESS-a te drugih međunarodnih čimbenika. Republika Hrvatske može uputiti pripadnike svojih oružanih snaga na obavljanje dužnosti u okviru mirovnih misija koje ti čimbenici provode.
Odluku u svakom pojedinom slučaju, a na temelju prijedloga Ministarstva obrane, donosi predsjednik Republike.
X.
Ova odluka stupa na snagu odmah i objavit će se u "Narodnim novinama".

Broj : PA7-85/ I -93.
Zagreb, 21. rujna 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti