POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - epropisi - zakon o dopunama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
o proglašenju Zakona o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima međunarodnih financijskih organizacija odobrenim korisnicima iz Republike Hrvatske

Proglašavam Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima međunarodnih financijskih organizacija odobrenim korisnicima iz Republike Hrvatske, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dne 10. studenoga 1993.

Broj : PA4-122/ 1-93.
Zagreb, 18. studenoga 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON
o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima međunarodnih financijskih organizacija odobrenim korisnicima iz Republike Hrvatske

Članak 1.
Ovim Zakonom ureduju se način i uvjeti podmirivanja obveza koje proistjeću iz kredita međunarodnih financijskih organizacija odobrenih korisnicima - poduzećima i drugim pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj za čije je otplate Republika Hrvatska preuzela obveze na temelju ranije danih garancija i supergarancija bivše SFRJ.

Članak 2.
Korisnici kredita iz članka 1. ovoga Zakona obvezni su pravovremeno, u roku dospijeća, podmirivati obveze koje proistječu iz ugovora o kreditima, i to uplatom protuvk-ijednosti dospjelih obveza u domaćoj valuti kod banaka ovlaštenih za poslove s inozemstvom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.
Ako korisnik kredita ne uplati ovlaštenoj banci protuvrijednost dospjele obveze u domaćoj valuti u roku do spijeća, banka je obvezna podmiriti tu obvezu iz deviznih sredstava kojima raspolaže ako je jamac ili dužnik prema inozemstvu po osnovi kredita iz članka 1. ovoga Zakona. Ovlaštena banka koja podmiri obvezu u smislu stavka 1. ovoga članka naplatit će od korisnika kredita svoje potraživanje na temelju ugovora zaključenog s tim korisnikom.
Ako ovlaštena banka, koja je jamac ili dužnik, na dan dospijeća devizne obveze ne raspolaže devizama
potrebnim za plaćanje, može od Ministarstva financija zatražiti da joj nedostatne devize osigura Narodna banka Hrvatske
Narodna banka Hrvatske prodat će nedostatne devize ovlaštenoj banci na temelju naloga Ministarstva financija, ali najviše do svote dospjele devizne obveze, nakon primitka protuvrijednosti deviza u domaćoj valuti po tečaju Na rodne banke Hrvatske na dan uplate.
Devize kupljene u skladu s odredbom iz stavka 3. ovoga članka ovlaštena banka obvezna je Narodnoj banci Hrvatske prodati iz tekućeg priljeva odmah, a najkasnije u i-olau 30 dana od dana kada ih je kupila. po tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate.

Članak 4.
Ovlaštena banka koja nije jamac ni dužnik po osnovi kredita iz članka 1. ovoga Zakona, ali je jamac prema Republici Hrvatskoj, obvezna je korisniku kredita prodati devize u svoti dospjele obveze, nakon primitka protuvrijednosti dospjele obveze u domaćoj valuti.
Ako ovlaštena banka iz stavka 1. ovoga članka na dan dospijeća devizne obveze ne raspolaže devizama za plaćanje, ona može zatražiti od Ministarstva financija da joj nedostatne devize osigura Narodna banka Hrvatske.
Narodna banka Hrvatske prodat će nedostatne devize ovlaštenoj banci na temelju naloga Ministarstva financija, ali najviše do svote dospjele devizne obveze, nakon primitka protuvrijednosti deviza u domaćoj valuti po tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate.
Devize kupljene u skladu s odredbom iz stavka 2. ovoga članka ovlaštena banka obvezna je Narodnoj banci Hrvatske prodati iz tekućeg priljeva odmah, a najkasnije u roku 30 dana od dana kada ih je kupila, po tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate.

Članak 5.
Kada korisnik kredita otplaćuje kredit iz članka 1. ovoga Zakona na način propisan u članku 2. ovoga Zakona putem ovlaštene banke koja nije po osnovi toaa kredita jamac ili dužnik prema inozemstvu ni jamac prema Renublici Hrvatskoj, tada je toj banci (putem koje se obavlja plaćanje u inozemstvo) obvezna prodati devizne u svoti dospjele obveze ona banka koja jest garant ili dužnik prema inozemstvu ili prema Republici Hrvatskoj.
Ako ni jedna banka iz Republikeke Hrvatske nije jamac ili dužnik prema inozemslvu ili prema Republici Hrvatskoj i (ili) ako ovlaštena banka jamac ili dužnik prema inozemstvu ili prema Republici Hrvatskoj na dan dospijeća devizne obveze ne raspolaže devizama za plaćanje, ovlaštena banka putem koje se cbavlja. plaćanje u inozemstvo može zatražiti od Ministarstva Financ:ja da joj devize osigura Narodna banka Hrvatske.
Narodna banka Hrvatske, na temelju nzaloga Ministarstva financija, prodat će devize ovlaštenej banci putem koje se obavlja plaćanje u inozemstvo, ali najviše do svote dospjele obveze, nakon primitka protuvrijednosti deviza u domaćoj valuti po tečaju Narodne banke Hrvatske, na dan uplate.
Ako je u sktadu s odredbama stavka 2. ovoga članka devize kupila ovlaštena banka jamac ili dužnik prema međunarodnim financijskim organizacijama iIi prema Republici Hrvatskoj zato što na dan dcspijeća nije raspolagala potrebnim devizama, onda je ona obvezna svotu kupnjenih deviza prodati Narodnoj banci Hrvatske iz tekućeg deviznog priljeva odmah, a najkasnije u roku 30 dana od dana kada ih je kupila, po tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate.

Članak 6.
Ako se od Ministarstva financija, na osnovi preuzete obveze Republike Hrvatske za otplatu kredita iz članka 1. ovoga Zakona, bude zalktijevalo da osigura ovlaštenoj banci ili poduzeću ili drugoj pravnoj osobi protuvrijednost dospjele obveze u domaćoj valuti, Ministarstvo financija svoja će potraživanja utvrditi na temelju ugovora ili putem naloga ovlaštenoj organizaciji za platni promet da blokira račune dužnika.

Članak 7.
Novčanom kaznom u domaćoj valuti protuvrijednosti od 3.000 do 10.000 DEM kaznie će se za privredni prijestup poduzeće ili druga pravna oseba ako ne uplati dospjele obveze u skladu s odredbom iz članka ovoga Zakona.
Za privredni prijestup iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi novčanom kaznom u domćoj valuti protuvrijednosti od od 300 do 5.000 DEM.
Iznesi novčanih kazni iz stavka 1 i 2. ovoga članka obračunavaju se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan izricanja kazne.

Članak 8.
Ako ovlaštena banka ne podmiri dospjelu obvezu, prema odredbi iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona. ili ako ne proda devize korisniku kredita u skladu s odredbom iz članka 4. stavka 1. ovoga Zanona, ili ako ne proda devize Narodnoj banci Hrvatske, prema odredbama iz članka 3 stavak 4., članka 4. stavka 3. i članka 5. stavka 4. ovoga Zakona. smatrat će se nelikvidnom i nrodna banka Hrvatske će protiv te banke poduzeti mjere predviđene Zakonom o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne nuvine,br.74/92)

Članak 9.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima međunarodnih financijskih organizacija odobrenim korisnicima iz Republike Hrvatslce ("Narodne novine", br. 86/92.) i stavlja se van snage točka 4. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka odredenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br. l00/93).

Članak l0.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama.".

Klasa: 441-03/93-01/12
Zagreb, 10. studenoga 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupnićkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti