POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - dužnosti i prava - izjava vlade republike ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju odredbe članka 5. Zakona o humanitarnoj pomoći ("Narodne novine", br. 83/1992) ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK
o načinu vođenja evidencije o korisnicima, opsegu prikupljene i raspodijeljene humanitarne pomoći, te o sadržaju i rokovima izvješća

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se pravilnikom propisuje način vođenja evidencije o korisnicima, opsegu prikupljene i raspodijeljene humanitarne pomoći, te o sadržaju i rokovima izvješća, koja se dostavljaju Ministarstvu rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske.

Članak 2.
Evidenciju iz članka 1. ovoga pravilnika vode humanitarne organizacije, kojima je jedan od ciljeva prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći.

II. EVIDENCIJA I IZVJEŠĆA

Članak 3.
Evidencija i izvješća u smislu ovoga pravilnika sadrže podatke :
- o mjesečno prikupljenoj i raspodijeljenoj humanitarnoj pomoći,
- o mjesečnom pregledu darovatelja humanitarne pomoći,
- o kategorijama korisnika i ukupnoj vrijednosti humanitarne pomoći,
- o korisnicima humanitarne pomoći.

Članak 4.
Podaci iz članka 3. ovoga pravilnika upisuju se u obrasce broj 1. do 3. koji predstavljaju sastavni dio ovoga pravilnika.

Članak 5.
Obrazac broj 1. nosi naziv "Evidencija i izvješće o prikupljenoj i raspodijeljenoj humanitarnoj pomoći".
Ispod naziva popunjava se mjesec i godina prikupljene i raspodijeljene humanitarne pomoći, a s gornje desne strane svaka humanitarna organizacija unosi svoj naziv, sjedište i datum popunjavanja obrašca. U tabelarni dio upisuje se vrsta humanitarne pomoći, mjerna jedinica za pomoć, dinarska i devizna vrijednost, te konačno stanje nakon prikupljanja i raspodjele humanitarne pomoći. S donje desne strane stavlja se štambilj humanitarne organizacije i potpis odgovorne osobe u organizaciji.
Obrazac se popunjava u dva istovjetna primjerka, time da jedan primjerak zadržava humanitarna organizacija, a drugi primjerak dostavlja Ministarstvu rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske u razdoblju od 1. do 10. u mjesecu, za svaki prethodni mjesec.

Članak 6.
Obrazac broj 1a. nosi naziv "Pregled darovatelja humanitarne pomoći" , a tiskan je na poleđini obrasca broj 1.
Obrazac se popunjava i vodi za svaki mjesec, a rednim brojem se upisuje naziv darovatelja humanitarne pomoći, kao i podatak o tome da li je darovatelj (osoba ili organizacija) sa sjedištem iz Republike Hrvatske ili iz inozemstva (naziv države darovatelja).

Članak 7.
Obrazac broj 2. nosi naziv "Evidencija i izvješće o kategorijama korisnika humanitarne pomoći".
Ispod naziva obrasca upisuje se mjesec i godina, a s gornje desne strane svaka humanitarna organizacija unosi svoj naziv i sjedište i datum popunjavanja obrasca. U tabelarni dio upisuje se broj korisnika po pojedinim kategorijama, vrsta primljene humanitarne pomoći (materijalna iskazana u dinarskoj i deviznoj vrijednosti u DEM, te novčana iskazana u dinarskoj i deviznoj vrijednosti u DEM). S donje desne strane stavlja se štambilj humanitarne organizacije, kao i poptis odgovorne osobe u organizaciji.
Ovaj obrazac popunjava se u dva istovjetna primjerka time da je jedan primjerak zadržava humanitarna organizacija, a drugi primjerak dostavlja Ministarstvu rada i socijalne skrbi u razdoblju od 1. do 10. u mjesecu, za svaki prethodni mjesec.

Članak 8.
Obrazac broj 3. nosi naziv "Evidencija korisnika humanitarne pomoći".

Ispod naziva obrasca popunjava se godina u kojoj je pomoć dodijeljena pojedinim korisnicima, a s gornje desne strane svaka humanitarna organizacija upisuje svoj naziv i sjedište, te datum popunjavanja. U tabelarni dio unosi se ime i prezime svakog korisnika kojemu je dodijeljena humanitarna pomoć prema redoslijedu dodjele, podaci o prebivalištu ili boravištu korisnika i njegova kategorija, vrsta dodijeljene humanitarne pomoći (materijalna i/ili novčana), JMBG ili broj drugog identifikacionog dokumenta, vlastoručni potpis korisnika ili osobe koja je u njegovo ime preuzela humanitarnu pomoć.
U donji desni dio obrasca stavlja se štambilj humanitarne organizacije i potpis odgovorne osobe u organizaciji.

III. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 9.
Humanitarne organizacije dužne su postupiti po odredbama ovoga pravilnika od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 10.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 550-01/93-01/03
Urbroj: 524-04/02-93-56
Zagreb, 27. siječnja 1993.

Ministar rada i socijalne skrbi
mr.Josip Juras, v.r.
Obrazac br. 3.
EVIDENCIJA KORISNIKA HUMANITARNE POMOĆI za mjesec:______________ godinu ________

Humanitarna organizacija __________________________
(naziv i sjedište)

Datum popunjavanja obrasca __________________________
(dan, mjesec i godina)


Red. broj
Vrsta humanitarne pomoći
Mjerna jedinica za pomoć
Primljeno
Raspo-dijeljeno
Ukupna vrijednost orimljene humani- tarne pomoći (u novcu )
Ukupna vrijednost raspodijeljene humanitarne pomoći (iskazana u novcu)
Konačno stanje (u mjernoj jedinici)


Dinarska
devizna (DEM)
Dinarska
Devizna (DEM)

0

Hrana za odrasle
kg2.
Hrana za djecu
kg3.
Higijenske potrepštine za odrasle
kg/kom4.
Higijenske potrepštine za djecu
kg/kom5.
Odjeća
kg6.
Obuća
pari7.

kreveti
kom.7.

madraci
kom.7.

pokrivači
kom.7.

posteljno rublje
kg/kom7.

namještaj
kom.7.

peći
kom.7.

kućanski aparati
kom.7.

ostalo (navesti)
kg/kom8.
Sanitarni materijal
kg9.
Lijekovi
kg/kom10.
Medicinska oprema
kom.11.
Osobno vozilo
kom.12.
Teretno vozilo
kom.13.
Sanitetsko vozilo
kom.14.
Tehnička oprema
kom.15.
Građevinski materijal
kg/tona16.
Ogrijev
kg/tona17.
Novčana
dinarska
sredstva
devizna18.
Ostalo navesti

Potpis odgovorne osobe
---------------------------------------PREGLED DAROVATELJA HUMANITARNE POMOĆI
za mjesec________ godinu_________

Obrazac br. 1a.
Humanitarna organizacija
----------------------------------------
(naziv i sjedište)

Datum popunjavanja obrasca
________________________
(dan, mjesec i godina)

Redni
broj
Darovatelj humanitarne pomoći
Iz inozemstva država i adresa
Iz Republike Hrvatske adresa
0

3

Potpis odgovorne osobe:
----------------------------------------Obrazac br. 2
Humanitarna organizacija
----------------------------------------
(naziv i sjedište)

Datum popunjavanja obrasca
________________________
(dan, mjesec i godina)

EVIDENCIJA - IZVJEŠĆE
O KATEGORIJAMA KORISNIKA HUMANITARNE POMOĆI
za mjesec________ godinu:__________


Vrsta humanitarne pomoći


Red.
broj
Kategorija korisnika (prema članku 1. Zakona o
Broj korisnika
Materijalna (iskazana u novcu)
Novčana
Ukupna vrijednost primljene humanitarne pomoći


humanitarnoj pomoći)

Ukupna dinarska vrijednost
Ukupna devizna vrijednost u DEM
Dinarska (iznos)
Devizna (iznos u DEM)
Dinarska (iznos)
Devizna (iznos u DEM)
0

Ratni vojni invalidi2.
Mirnodopski vojni invalidi3.
Civilni invalidi rata4.
Članovi obitelji ratnih vojnih invalida5.
Članovi obitelji mirnodopskih vojnih invalida6.
Članovi obitelji civilnih invalida rata7.
Prognanici8.
Izbjeglice9.
Osobe u stanju soc. zašt. potrebe zbog element. nepogoda (kojih)
10.
Korisnici socijalne zaštite i drugi (navesti koji)
11.
UKUPNO:

Potpis odgovorne osobe
--------------------------------------
Obrazac br 3.
Humanitarna organizacija
----------------------------------------
(naziv i sjedište)

Datum popunjavanja obrasca
________________________
(dan, mjesec i godina)


EVIDENCIJA
KORISNIKA HUMANITARNE POMOĆI
za mjesec: __________ godinu _______


Vrsta humanitarne pomoćiRed. broj
Ime i prezime korisnika
Adresa prebivališta ili
Kategorija korisnika
Materijala (iskazana u novcu)
Novčana
Datum
JMBG ili broj drugog
Vlastoručni potpis korisnika


boravišta korisnika
prema obr. br. 2.
Dinarska (iznos)
devizna (iznos u DEM)
Dinarska (iznos)
Devizna (iznos u DEM)
primitka pomoći
osobnog dokumenta korisnika
ili preuzimatelja pomoći
0

10
Potpis odgovorne osobe:


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti