POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - zagreb hrvatska - autentično tumačenje članka ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o mjernim jedinicama

Proglašavam Zakon o mjernim jedinicama, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 2. lipnja 1993. godine.

Broj : PA4-38/1-93.
Zagreb. 10. lipnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. rZAKON
o mjernim jedinicama


OSNOVNE ODREDNICE

Članak 1.
Ovim se Zakonom određuju mjerne jedinice u Republici Hrvatskoj, kao i utvrđuju određenja mjernih jedinica, njihovi nazivi i znakovi, područja i načini primjene, obveza uporabe tih jedinica u javnosti i načini njihovog navođenja.

Članak 2.
U svakom se javnom navođenju mjernih podataka u Republici Hrvatskoj moraju upotrebljavati mjerne jedinice određene ovim Zakonom, pod njihovim nazivima ili znakovima.

Članak 3.
Mjerne su jedinice određene na temelju međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku.
U provedbi ovoga Zakona, pojedinosti se o određenju mjernih jedinica, tvorbi izvedenih jedinica, uporabi jednakovrijednih jedinica te o područjima i načinima primjene određuju podzakonskim aktima i hrvatskim normama koje donosi direktor Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

MJERNE JEDINICE

Članak 4.
Zakonite mjerne jedinice u Republici Hrvatskoj jesu:
1. Jedinice međunarodnog sustava (u daljem tekstu: jedinice SI), i to:
- osnovne jedinice SI (tablica 1a),
- dopunske jedinice SI (tablica 1 b),
- izvedene jedinice SI s posebnim nazivima i znakovima (tablica 1 c), te
- izvedene jedinice SI bez posebnih naziva i znakova (prilog 1);
2. Ograničen broj iznimno dopuštenih jedinica izvan međunarodnog sustava, neke s ograničenom uporabom (tablica 2);
3. Decimalne jedinice od jedinica iz točke 1. i 2. ovoga stavka, koje se tvore pomoću decimalnih predmetaka (tablica 3), na način i uz iznimke navedene u prilogu 2;
4. Složene izvedene jedinice, sastavljene od jedinica iz točaka 1., 2. i 3. ovoga stavka.
Tablice 1a., 1b., 1c., 2. i 3. te prilozi 1., 2. i 3. s pripadnim sadržajem prilog su ovoga Zakona i čine njegov sastavni dio.

Članak 5.
Osim zakonitih mjernih jedinica iz članka 4. ovoga Zakona, u Republici Hrvatskoj se iznimno mogu upotrebljavati i druge mjerne jedinice, i to:
- ako je uporaba takvih mjernih jedinica određena međunarodnim dogovorom koji je prihvatila Republika Hrvatska,
- ili ako se za robu, usluge ili podatke, namijenjene izvozu u drugu zemlju, u toj zemlji upotrebljavaju takve mjerne jedinice.

Članak 6.
Pri stavljanju u promet uvezene robe, usluga ili informacija, podaci navedeni mjernim jedinicama koje nisu u skladu s odredbama ovoga Zakona, moraju biti navedeni i u mjernim jedinicama utvrđenim ovim Zakonom.

Članak 7.
Za prijenos ili obradu podataka mogu se mjerne jediniee iznimno navoditi posebno propisanim znakovima za sustave s ograničenom skupinom znakova, na temelju pripadnih međunarodnih normi.

Članak 8.
Osim znakova mjernih jedinica, propisanih ovim Zakonom, mogu se u međunarodnoj trgovini upotrebljavat.i slovni i brojčani kodovi prema pripadnim međunarodnim preporukama.

Članak 9.
Uporaba brojčanih jedinica (decibel, oktava, bit i dr. ) i posebnih naziva brojeva (posto i dr.) sličnih mjernim jedinicama, koji se pri navođenju mjernih podataka jednako upotrebljavaju kao i mjerne jedinice, određuju se posebnim podzakonskim aktima ili hrvatskim normama koje donosi direktor Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

Članak 10.
Nadzor nad provođenjem ovoga Zakona provodi Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, te nadležne inspekcijske službe.

KAZNENE ODREDBE

Članak 11.
Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 2000 DEM do 19000 DEM kaznit će se za privredni prijestup poduzeće ili druga pravna osoba ako u prometu robe ili pri obavljanju usluga ne upotrijebi mjernu jedinicu propisanu ovim Zakonom (članak 4, 5. i 6 ).
Za privredni prijestup iz 1. stavka ovoga članka kaznit, će se novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 120 DEM do 1200 DEM i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi.

Članak 12.
Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 1200 DEM do 12500 DEM kaznit će se za privredni prijestup poduzeće ili druga pravna osoba ako u svojem radu upotrebljava mjerne jedinice protivno odredbama ovoga Zako na (članak 4.).
Za privredni prijestup iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 120 DEM do 1200 DEM i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi.

Članak 13.
Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 300 DEM do 1000 DEM kaznit će se za
prekršaj poduzeće ili druga pravna osoba ako ne upotrijebi mjerne jedinice pod nazivima i
znakovima utvrđenim ovim Zakonom (članak 4. i 5.).
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 100 DEM do 600 DEM i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi.

Članak 14.
Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 300 DEM do 1000 DEM kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja obavlja privrednu djelatnost osobnim radom ako počini koju od radnji iz članka 11., 12. i 13. ovoga Zakona.

Članak 15.
Iznosi novčanih kazni iz članka 11, 12, 13. i 14. ovoga Zakona revaloriziraju se prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.
Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju vrijediti odredbe Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima ("Narodne novine", br. 53/91. i 26/93.), i to:

  1. članka 3., 9. do 22. u cijelosti,
  2. članka 1, 2, 5., 74. do 81. u dijelu koji se odnosi na mjerne jedinice.


Članak 17.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 383-01 /92-01 /08
Zagreb, 2. lipnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma
Sabora Stjepan Mesić, v. r.

Prilog 1.
TVORBA IZVEDENIH MJERNIH JEDINICA

Izvedene jedinice tvore se od drugih jedinica na temelju definicijskih jednadžbi. Jednadžbe između jedinica imaju jednak oblik kao jednadžbe između pripadnih fizikalnih veličina.
Nazivi i znakovi izvedenih jedinica tvore se od naziva, odnosno znakova jedinica od kojih su sastavljene uz uporabu naziva ili znakova pripadnih algebarskih operacija.
Samo ograničen broj izvedenih jedinica SI te iznimno dopuštene jedinice izvan SI imaju posebne nazive i posebne znakove koji potječu od izvornog načina pisanja naziva (tablica 1c, i tablica 2).

Prilog 2.
TVORBA DECIMALNIH JEDINICA
Decimalne jedinice veće su i manje jedinice od neke jedinice (s posebnim nazivom), nastale množenjem s decimalnim višekratnikom ili nižekratnikom.
Decimalnim višekratnicima i nižekratnicima međunarodnim su dogovorom propisani nazivi, tzv. predmeti, te njihovi znakovi (tablica 3).
Nazivi se decimalnih jedinica tvore stavljanjem predmetaka ispred naziva jedinica. Jednako se tvori i znak decimalne jedinice: stavljanjem znaka predmetka ispred znaka jedinice.
Pri tvorbi decimalne jedinice može se istodobno upotrijebiti samo po jedan predmetak.
Naziv decimalne jedinice, a također i znak, čini cjelinu. Matematičke operacije primjenjuju se na cijelu decimalnu jedinicu, tako se npr. četvorni centimetar označuje cm(, u značenju (cm)( itd.
Deeimalne jedinice tvore se:
a) od svih jedinica SI, izuzev Celzijeva stupnja i kilograma (da se ne bi primijenila po dva predmetka, decimalne se jedinice mase tvore od jedinice gram, g= 10-( kg);
b) od sljedećih iznimno dopuštenih jedinica izvan SI: litra, teks, bar, elektronvolt i var.

Prilog 3.
PISANJE I TISKANJE MJERNIH JEDINICA
Nazivi se jedinica i predmetaka decimalnih jedinica pišu prema pravopisnim pravilima hrvatskoga jezika.
Znakovi se jedinica i decimailnih predmetaka pišu uspravnim, samo za to određenim slovom latinske abecede odnosno dvama slovima grčkog alfabeta (( i (), bez obzira na ostali dio teksta. Na primjer, znak za metar uvijek je i samo uspravno, kurentno ("malo") slovo m. Samo se za nekoliko jedinica upotrebljavaju posebni znakovi (podignuli kružić ili crtice) te složen znak za Celzijev stupanj ((C).
Svaka se jedinica označuje samo s jednim znakom, osim litre koja se označuje s kurentnim ("malim") ili verzalnim ("velikim") slovom ( l ili L).
Znakovi se jedinica pišu bez točke na kraju, osim redovite interpunkcije.
Različite jedinice jednakih naziva označuju se različitim znakovima, na primjer lučna minuta označuje se znakom 1', a vremenska minuta označuje se znakom min, jednako se tako lučna sekunda označuje znakom 1" a vremenska sekunda znakom s.
Umnožak se jedinica označava točkom u sredini retka ili malim, tzv. čvrstim razmakom između znakova jedinica (to znači da se na tom mjestu ne može prekidati redak).
Omjer se jedinica označuje horizontalnom crtom, kosom crtom ili negativnim eksponentom Ako se u nazivniku nalazi više znakova, tada se pri uporabi kose crte mora cijeli nazivnik staviti u zagradu. Na primjer:
J = J/(kg K) = J kg (1 K (1 kg K
Pri navođenju podatka mjerna se jedinica, prema potrebi, piše kao množitelj brojčane vrijednosti (npr. a=5m) ili kao djelitelj fizikalne veličine (npr a,/m = 5)

Tablica 1.
JEDINICE MEĐUNARODNOG SUSTAVA (JEDINICE SI)
1 a. Osnovne jedinice SI

________________________________
Naziv Znak Jedinice veličine
________________________________
metar m duljina
________________________________
kilogram kg masa
________________________________
sekunda s vrijeme
________________________________
amper A električna struja
______________________________________
kelvin K termodinamička temperatura
______________________________________
mol mol množina (količina tvari)
______________________________________
kandela cd svjetlosna jakost


1b. Dopunske jedinice SI
___________________________________
Naziv Znak Jedinica veličine
___________________________________
radijan rad kut
___________________________________
steradijan sr ugao (prostorni kut)
____________________________________

1c. Izvedene jedinice SI s posebnim nazivima i znakovima

_ __
Naziv Znak Veza s drugim Jedinice veličine jedinicama
bekerel Bq s(1 aktivnost radioaktivnog izvora
_ ___
Celzijev stupanj oC K Celzijeva temperatura
_ ___
džul J N m rad, energija, toplina
_ ___
farad F C/V električni kapacitet
_ ___
grej Gy J/kg apsorbirana doza ionizirajućeg zračenja
_ ___
henri H Wb/A induklivikost
_ ___
herc Hz s-1 frekvencija
_ ___

kulon C A s elektricitet
_ ___
lumen lm cd sr svjetlosni tok
_ ___
luks lx lm/m osvjetljenje


Naziv Znak Veza s drugim jedinicama Jedinica veličine
_ ___
njutn N kg m/s sila
_ ___
om S2 V/A električni otpor
_ ___
paskal Pa N/m tlak
_ ___
simens S A/V električna vodljivost
_ ___
sivert Sv J/kg ekvivalentna doza
_ ___
tesla T N/(A m) magnetna indukcija
_ ___
vat W J/s snaga
_ ___
veber Vb T m magnetni tok
_ ___
volt V W/A električni potencijal,
napon,
elektromotorna sila
_ ___

Tablica 2
IZNIMNO DOPUŠTENE JEDINICE IZVAN SI S POSEBNIM NAZIVIMA I ZNAKOVIMA
Naziv Znak Veza s jedinicama Jedinica za Upotreba samo za
SI veličinu
_ ______
morska milja 1852 m duljina pomorski, rječni i zračni promet
_ ______
astronomska jedinica
1,495 978 7 *10 11 m astronomiju
_ ______
ar a 100m ploština ploštinu zemljišta
_ ______
hektar ha 10 000 m
_ ______
litra l, L 10- m = dm obujam
_ ______
stupanj 1 180 rad kut
_ ______
minuta 1' 108 rad
_ ______
sekunda
1'' 648000 rad
_ ______
gon 1g 200 rad
_ ______
atomska jedinica
u 01,66057 *10 -27 kg mase fiziku i kemiju
_ ______
karat 2* 10-4kg masu dragulja
_ ______
gram g 10 -3 kg
_ ______
tona t 10 3 kg
_ ______
minuta min 60 s vrijeme
_ ______
sat h 3 600 s
_ ______
dan d 86 400 s
_ ______
čvor 1852 m 3 600 s = 0,514 m s brzina pomorski i zračni promet
_ ______
teks tex 10-6 kg/m duljinska masa tekstilna vlakna i konac
_ ______
bar bar 10 5 Pa
_ ______
milimetar živina
mmHg 133,322 Pa tlaka izražavanje tlaka
stupca tjelesnih tekućina
_ ______
elektronvolt
eV 1,60219-19 energija posebna područja
_ ______
va var 1 W snaga reaktivnu (jalovu)
snagu izmjenične
električne struje
_ ______

Tablica 3
PREDMECI ZA TVORBU DECIMALNIH JEDINICA
_ ___
Predmetak Znak Vrijednost
_ ___
jota Y 10 24
_ ___
zeta Z 10 21
_ ___
eksa E 10 18
_ ___
peta P 10 15
_ ___
tera T 10 12
_ ___
giga G 10 9
_ ___
mega M 10 8
_ ___
kilo k 10
_ ___
hekto h 10
_ ___
deka da 10
_ ___
deci d 10-1
_ ___
centi c 10-2
_ ___
mili m 10-3
_ ___
mikro 10-8
_ ___
nano n 10-9
_ ___
piko p 10-12
_ ___
femto 10-15
_ ___
ato a 10-18
_ ___
zepto z 10-21
_ ___
jokto y 10-24
_ ___
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti