POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - verifikacija zakona - odluka o opsegu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 270. Zakona o zračnoj plovidbi ("Narodne novine", broj 53/91. i 26/93.), ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK
o načinu predaje i vraćanja oružja i streljiva u javnom prijevozu u zračnom prometu

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se način predeje i vraćanja oružja i streljiva u javnom prijevozu u zračikom prometu.

Članak 2.
Putnik u javnom prijevozu u zračnom prometu (u daljnjem tekstu: putnik), koji posjeduje kratko vatreno oružje i streljivo temeljem valjane isprave za držanje, nošenje ili nabavljanje oružja, hladno ili plinsko oružje ili kratko zračno oružje, prije ukrcaja u zrakoplov, predaje ih ovlaštenoj osobi u stanici aerodromske policije.
Ovlaštena osoba stanice aerodromske policije odbit će primiti oružje i streljivo iz stavka 1. ovoga članka samo ako je po propisima zemlje u kojoj se nalazi odredišna zračna luka prijevoz oružja i streljiva zabranjen.

Članak 3.
Pravna osoba koja obavlja registraciju putnika za let u zračnoj luci obvezatna je na pogodnom mjestu namijenjenom prijemu putnika (checking eounter), istaknuti upozorenje o zabrani unošenja oružja, streljiva i drugih eksplozivnih ili zapaljivih sredstava u putničku kabinu zrakoplova.
Upozorenje iz stavka 1. ovoga članka ističe se znakom zabrane.
Znak zabrane iz stavka 1. ovoga članka otisnut je na obrascu broj 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.
Ovlaštena osoba stanice aerodromske policije prilikom prirnanja od putnika oružja i streljiva iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, provjerava posjeduje li putnik oružni list ili odobrenje za nabavljanje oružja, odnosno unošenje oružja u Republiku Hrvatsku.
Ovlaštena osoba iz stavka 1. ovoga članka, provjerava je li oružje ispražnjeno.

Članak 5.
O primljenom oružju i streljivu poradi prijevoza, ovIaštena osoba stanice aerodromske policije putniku izdaje potvrdu i priopćava mu mjesto i način vraćanja oružja i streljiva.
Potvrda iz stavka 1. ovoga članka ispisuje se u četiri primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava stanica aerodromske policije koja je potvrdu izdala, a jedan primjerak potvrde izdaje se i predstavniku zrakoplovnog prijevoznika u zračnoj luci i zapovjedniku zrakoplova kojim se prevozi prirnljeno oružje i streljivo.

Članak 6.
Potvrda o primitku oružja i streljiva poradi prijevoza sadrži:

  1. naziv stanice aerodromske policije koja je potvrdu izdala mjesto i datum izdavanja potvrde:
  2. ime i prezime putnika, mjesto prebivališta i adresu putnika kojemu oružje i streljivo pripadaju;
  3. podatke o vrsti i broju isprave temeljem koje je utvrđen identitet putnika (osobna iskaznica, putovnica i sl.);
  4. podatke o vrsti, marki, tvorničkom broju i calibru oružja:
  5. podatke o količini streljiva;
  6. Mjesto za ovjeru primitka oružja i streljiva, posebice određeno za ovlaštenu osobu stanice aerodromske policije, zapovjednika zrakoplova i putnika - vlasnika oružja i streijiva
  7. utisnutu numeraciju i brojeve stranica od 1 do 4;
  8. podatke o broju leta na koji se oružje i streljivo predaje

Sadržaj potvrde tiskan je na obrascu broj 2. uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Obrasci potvrde uvezani su u blok formata A-4 (21x30) sa samokopirajućim listovima, a tekst je ispisan na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 7.
Zrakoplovni prijevoznik dužan je nadležnoj stanici aerodromske policije osigurati odgovarajuće vrećice za pakiranje oružja i streljiva s natpisom "oružje" na hrvatskom i engleskom jeziku i mjestom za upisivanje imena i prezimena putnika i broja leta sa jedne strane vrećice, te oznakama pripadnosti zrakoplova i natpisom na engleskom jeziku "Checked baggade" sa druge strane vrećice.
Izgled i dimenzije vrećice utvrđeni su na obrascu broj 3 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 8.
Zrakoplovni prijevoznik čijim se zrakoplovom prevozi oružje i streljivo mora u jednom prtljažniku zrakoplova imati ugrađenu posebnu kutiju za smještanje oružja i streljiva s mogućnošću zaključavanja.
Kutija za prijevoz oružja i streljiva mora imati oznaku pripadnosti zrakoplova.

Članak 9.
Ovlaštena osoba stanice aerodromske policije predaje u zrakoplovu kojim se putnik prevozi, primljeno oružje i streljivo, zapovjedniku zrakoplova ili osobi koju on ovlasti.
Zapovjednik zrakoplova ili osoba koju on ovlasti preuzima oružje i streljivo i osigurava njegovo smještanje u kutiji iz članka 8. ovog Pravilnika, a nakon smještaja oružja i streljiva, kutiju zaključava.
Ključ od kutije za prijevoz oružja i streljiva mora se nalaziti kod zapovjednika zrakoplova ili člana posade kojega on ovlasti do trenutka predaje oružja i streljiva nadležnom tijelu nakon slijetanja zrakoplova u odredišnu zračnu luku putnika.

Članak 10.
Nakon polijetanja zrakoplova, odgovorna osoba zrakoplovnog prijevoznika obvezatno izvješćuje svoga predstavnika u odredišnoj zračnoj luci putnika o vrsti i količini oružja i streljiva koje se nalaze u zrakoplovu.
Ovlaštena osoba stanice aerodromske policije također je obvezatna nakon polijetanja zrakoplova u domaćem prometu, o oružju i streljivu koje se nalazi u zrakoplovu, telefonom izvjestiti nadležnu policijsku stanicu u prvoj odredišnoj zračnoj lnci zrakoplova. Obavljeno izvješćivanje, ovlaštena osoba zabilješkom konstatira na primjerku potvrde iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 11.
Ako putnik tijekom prijevoza mijenja zrakoplov, oružje i streljivo će zapovjednik zrakoplova ili osoba koju on ovlašti predati poradi daljnjeg prijevoza, zapovjedniku zrakoplova kojim se putnik dalje prevozi ili ovlaštenoj osobl zrakoplovnog prijevoznika.
Predaja oružja i streljiva u smislu stavka 1. ovoga članka obavit će se u nazočnosti ovlaštene osobe stanice aerodromske policije i predstavnika prijevoznika u zračnoj luci u kojoj putnik mijenja zrakoplov.
Ako se iz opravdanih razloga predaja oružja i streljiva ne može obaviti na način iz stavka 1. ovoga članka, zapovjednik zrakoplova ili osoba koju on ovlasti predat će oružje i streljivo ovlaštenoj osobi stanice aerodromske policije, koja s predmetnim oružjem i streljivom postupa na način utvrđen u članku 9. ovog Pravilnika.

Članak 12.
Prtljažnik zrakoplova u kojem se nalazi kutija za oružje i streljivo za vrijeme dok se zrakoplov nalazi u domaćoj zračnoj luci, može se otvarati samo u nazočnosti zapovjednika zrakoplova ili osobe koju on ovlasti, ovlaštene osobe stanice aerodromske policije i predstavnika prijevoznika.

Članak 13.
Zapovjednik zrakoplova ili osoba koju on ovlasti predaje oružje i streljivo ovlaštenoj osobi stanice aerodromske policije u odredišnoj zračnoj luci putnika, odmah nakon iskrcavanja oružja i streljiva iz zrakoplova.

Članak 14.
Ovlaštena osoba stanice aerodromske policije vraća putniku oružje i streljivo temeljem potvrde o primitku oružja i streljiva poradi prijevoza, nakon što je provjerila identitet putnika.
Putnik potvrđuje primitak oružja i streljiva potpisom na potvrdi.
Poslije vraćanja oružja i streljiva, ovlaštena osoba iz stavka 1. ovoga članka zadržava primjerak potvrde na kojoj je putnik potpisom potvrdio vraćanje oružja i streljiva.

Članak 15.
Putnik prilikom prijave za let (check in), obvezatno prijavljuje dugo vatreno, zračno ili hladno oružje ili oružje s tetivom, službeniku koji obavlja registraciju putnika.
Službenik iz stavka 1. ovoga članka obvezatno izvješćuje ovlaštenu osobu stanice aerodromske policije o primljenom oružju.
Primljeno oružje iz stavka 1. ovog članka smatra se nakon njegova primitka, kao predani prtljag.

Članak 16.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu predaje i vraćanja oružja i municije u javnom prijevozu u zračnom prometu (" Narodne novine" broj 53/91.).

Članak 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-72-14359/93.
Zagreb, 26 svibnja 1993.

Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v r.OBRAZAC BROJ 2

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIC OF CROATIA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA MINISTRY OF THE INTERIOR


Policijska uprava_ _________________________ Police department

Stanica aerodromske policije_ ______________ Airport Police Station

Mjesto i datum_ ____________________________ Place and date

Temeljem članka 270. Zakona o zračnoj plovidbi ("NN" br. 53/91. i 26/93.), i članka 6. Pravilnika o načinu predaje i
vračanja oružja i streljiva u javnom prijevozu u zračnom prometu, izdaje se According to Article 270. Civil Aviation
Law ("NN" br. 53/91. and 26/93.), and Article 6. of the Regulations on handing over and returning of arms and ammunition
in public air transport, we issue


P OT V R D A
O PRIMITKU ORUŽJA I STRELJIVA PORADI PRIJEVOZA

C E R T I F I C A T E
OF ACCEPTANCE OF ARMS AND AMMUNITION FOR TRANSPORTATION


PRIMLJENO OD PUTNIKA _ ___________________________________________
Received from passanger (ime i prezime) (name and surname)

SA PREBIVALIŠTEM _ _______________________________________________
Address (mjesto, ulica, broj) (city, street, number)

VRSTA I BROJ ISPRAVE O IDENTITETU_ _______________________________
Type and number of identification document


PRIMLJENO ORUŽJE I STRELJIVO
ARMS AND AMMUNITION RECEIVED

1._ __ _________
(vrsta oružja) (marka oružja) (tvornički broj) (kalibar) (komada streljiva)
(type) (make) (ser.nr.) (calibre) (quantity of amm.)

2._ __ _________
(vrsta oružja) (marka oružja) (tvornički broj) (kalibar) (komada streljiva)
(type) (make) (ser.nr.) (calibre) (quantity of amm.)

POTPIS OVLAŠTENE OSOBE POTPIS ZAPOVJEDNIKA ZRAKOPLOVA
Signature of duty officer M.p. Captains signature
____________________________ Seal _____________________________POTPIS ZAPOVJEDNIKA POTPIS OVLAŠTENE OSOBE
ZRAKOPLOVA Signature of duty officer
Captains signature
_______________________________ _______________________________


ORUŽJE I STRELjIVO PRIMIO PUTNIK
Arms and ammunition received by passanger

_________________________________________

BROJ LETA _______________________________ Flight nr.

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti