POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - donešeni propisi - odluka o roku ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Temeljem članka 1. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prometa i veza, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni i članka 265. Zakona o zračnoj plovidbi ("Narodne novine", br. 53/91). ministar pomorstva, prometa i veza donosi
PRAVILNIK
o znacima državne pripadnosti, oznakama registracije i drugim oznakama zrakoplova u Republici Hrvatskoj
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se način i mjesto obilježavanja zrakoplova u Republici Hrvatskoj znacima državne pripadnosti, oznakama registracije i drugim oznakama zrakoplova.
Članak 2.
Znaci državne pripadnosti zrakoplova iz članka 1. ovog pravilnika, određeni posebnim propisom, jesu zastava Republike Hrvatske i oznaka "9A".
Članak 3.
Prilikom obilježavanja zrakoplova znak državne pripadnosti "9A" odvaja se crtom od oznake registracije i stavlja se ispred nje.
Članak 4.
Oznaka registracije na svim zrakoplovima je kombinacija od tri slova abecede.
Članak 5.
Osim znaka državne pripadnosti, oznake registracije, natpisa s upozorenjem, odnosno ograničenjem, oznake operatora zrakoplova ne smiju se nalaziti druge oznake, ili simbolikoji bi modificirali ili stvorili zabunu. Operator zrakoplova određuje površine zrakoplova na kojima će oznake iz stavka 1. ovog članka biti ispisane i obilježava zrakoplov tim oznakama tek po dobivenom odobrenju od Ministarstva pomorstva prometa i veza.
Članak 6.
Znaci državne pripadnosti i oznake registracije ispisuju se bojom koja se bitno razlikuje od boje zrakoplova. Oznake iz stavka 1. ovog članka potrebno je održavati čistim, cjelovitim i uvijek vidljivim, a moraju se obojiti bojom ili nanijeti na bilo koji drugi način koji osigurava sličnu trajnost.
Članak 7.
Na zrakoplovu težem od zraka zastava Republike Hrvatske stavlja se na gornju polovinu vertikalnog stabilizatora ili na zadnji dio trupa. Na zrakoplovu lakšem od zraka zastava Republike Hrvatske stavlja se ispod maksimalnog horizontalnog presjeka, sa dijametralno suprotne strane. Dimenzije zastave na svim zrakoplovima moraju biti najmanje 60 x 30 cm, osim kada je praktično nemoguće zbog konstrukcije zrakoplova, gdje u tom slučaju minimalne dimenzije iznose 30 x 15 cm.
Članak 8.
Na zrakoplovu težem od zraka znak državne pripadnosti "9A" i oznake registracije postavljaju se:

  1. Na lijevu polovinu donje nepokretne površine krila na jednakoj udaljenosti od napadne i izlazne ivice krila, s time da širina i dužina oznaka ne ispune čitavu donju površinu krila.
  2. Na obje strane trupa između krila i repnih površina ili na obje strane gornjih polovica vertikalnih repnih površina.
  3. Na vanjske površine vertikalnog repa, ako ima više repnih površina. Ako zrakoplov teži od zraka nema prikladnih mjesta za obilježavanje iz stavka 1. točke 2. ovog članka, znak državne pripadnosti i oznake registracije postavljaju se na takva mjesta i na takav način da se zrakoplov može lako identificirati.

Članak 9.
Na zrakoplovu lakšem od zraka znak državne pripadnosti "9A" i oznake registracije postavljaju se:

  1. Na dirižablu po dužini na površinu iznad uzdužne osi, sa svake strane trupa ili na horizontalni i vertikalni stabilizator. Na horizontalni stabilizator oznake registracije stavljaju se na desnu polovinu gornje i lijevu polovinu donje površine, s vrhom slova okrenutim prema napadnoj ivici, a na vertikalni stabilizator na bilo koju stranu polovine stabilizatora, sa slovima postavljenim horizontalno.
  2. Na slobodnim balonima oznake se postavljaju na dva dijametralno suprotna mjesta, blizu maksimalnog poprečnog presjeka balona po uzdužnoj traci neposredno iznad nje ili iznad priključka za vješanje košare balona. Ako na zrakoplovu lakšem od zraka nema prikladnih mjesta za obilježavanje iz stavka 1. ovog članka, oznake se stavljaju na takva mjesta i na takav način da se zrakoplov može lako identificirati.

Članak 10.
Znak državne pripadnosti "9A" i oznake registracije na svim zrakoplovima moraju biti istih dimenzija. Visina znaka državne pripadnosti "9A" i oznaka registracije na krilima zrakoplova ne smije biti manje od 50 cm, a na trupu i vertikalnim površinama manja od 30 cm,
Članak 11.
Na zrakoplovu težem od zraka mogu se ispisati i skraćene oznake registracije, tj. zadnja dva slova, na površinama koje su vidljive s prednje strane zrakoplova kada isti stoji na zemlji i ne smiju biti manje od 30 cm.
Članak 12.
Zrakoplovi posebne kategorije (eksperimentalni ili s ograničenjem) pored znaka državne pripadnosti i oznake registracije moraju imati natpis s upozorenjem, odnosno ograničenjem koji pobliže označava vrstu zrakoplova ("restricted" ili "eksperimental"). Natpis iz stavke 1. ovog članka stavlja se s obje strane trupa pored ulaznih vrata ili u blizini pilotskog sjedišta, odnosno veza zmaja i ispisan je slovima visine od 5 do 15 cm.
Članak 13.
Znak državne pripadnosti "9A" i oznake registracije zrakoplova i skraćene oznake registracije ispisuju se velikim slovima oblika "roman" i bez ukrasa. Širina svakog slova i broja, osim slova "I" i brojke "1", kao i dužina crte iznose 2/3 visine oznake. Znak državne pripadnosti "9A", oznake registracije i crta moraju biti ispisane punom linijom, gdje debljina linije iznosi 1/6 visine oznake. Znak državne pripadnosti "9A", oznake registracije i crta moraju međusobno biti odvojene najmanje za 1/1 širine oznake.
Članak 14.
Svi zrakoplovi (teži i lakši odzraka) moraju obavezno imati identifikacionu pločicu na kojoj se mora nalaziti znak državne pripadnosti "9A" i oznake registracije. Identifikaciona pločica mora biti izrađena od vatrostalnog materijala, odnosno materijala otpornog na mehanička oštećenja.
Članak 15.
Ako se zrakoplov koji je registriran u Republici Hrvatskoj isporučuje u inozemstvo, imatelj uvjerenja o registraciji (Certificate of Registration) dužan je sa zrakoplova ukloniti znak državne pripadnosti i oznake registracije nakon ispisa iz hrvatskog registra zrakoplova (Certificate of De-registration), a prije prelaska državne granice.
Članak 16.
Novčanomkaznom od 20.000. - HRD do 120.000. - HRD kaznit će se za zrakoplovni prekršaj poduzeće ili druga pravna osoba koja je operator zrakoplova:

  1. Ako zrakoplov obilježi drugim oznakama, a za to prethodno ne pribavi suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i veza (članak 5. stavak 2.).
  2. Ako znak državne pripadnosti i oznake registracije zrakoplova ne održava vidljivim (članak 6. stavak 2.).
  3. Ako zrakoplov obilježi znakom državne pripadnosti i oznakama registracije suprotno propisanim uvjetima i načinima ovog pravilnika (od članka 7. do članka 13.).
  4. Ako na zrakoplovu ne postavi identifikacionu pločicu ili, ako postavljena pločica ne ispunjava uvjete predviđene ovim pravilnikom (članak 14.).
  5. Ako kao imatelj uvjerenja o registraciji zrakoplova registriranog u Republici Hrvatskoj ne ukloni znak državne pripadnosti ili oznake registracije prije isporuke zrakoplova inozemstvu (članak 15.). Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom od 5000. - HRD do 20.000. HRD kaznit će se i odgovorna osoba u poduzeću ili u drugoj pravnoj osobi koja je operator zrakoplova, kao i vođa zrakoplova. Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom od 5000. - HRD do 20.000. - HRD kaznit će se i pojedinac u obavljanju samostalne djelatnosti.

Članak 17.
Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Naredba o znacima državne pripadnosti, oznakama registracije i drugim oznakama zrakoplova ("Narodne novine" br. 53/91).
Članak 18.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/92-02/43
Urbroj: 535-01-92-2
Zagreb, 25. siječnja 1993.
Ministar pomorstva, prometa i veza
Ivica Mudrinić, dipl. ing, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti