POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - zbirke zakona - uredba o namjenskim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. lipnja 1993. godine donijela
UREDBU
o redoslijedu plaćanja nepodmirenih obveza
Članak 1.
Ovom se Uredbom uređuje redoslijed plaćanja obveza pravne osobe, ako na računima kod ovlaštene organizacije za obavljanje platnoga prometa nema dovoljno sredstava za plaćanja dospjelih nepodmirenih obveza.
Članak 2.
Pravna osoba obvezna je naloge za plaćanje dospjelih nepodmirenih obveza iz članka 3. ove Uredbe podnijeti ovlaštenoj organizaciji za obavljanje platnoga prometa najkasnije na dan njihova dospijeća.
Ovlaštena organizacija za obavljanje platnoga prometa dužna je primiti podnesene naloge za plaćanje, te evidentirati datum i sat primitka.
Članak 3.
Ako pravna osoba na računu kod ovlaštene organizacije za obavljanje platnoga prometa nema, odnosno nema dovoljno, sredstava za podmirenje dospjelih obveza, plaćanje se obavlja ovim redoslijedom:

  1. obveze prema inozemstvu temeljem fiksnih i garantiranih obveza,
  2. porez na promet proizvoda i usluga te druge pristojbe što ih je pravna osoba, na temelju propisa, naplatila uz cijenu proizvoda ili usluga,
  3. izvršne sudske odluke, izvršne odluke ovlaštenih tijela i organizacija, rješenja o kaznama, druga izvršna rješenja, te nalozi i konačna rješenja kontrolnih tijela i organizacija.
  4. akceptni nalozi.

Članak 4.
Novčanom kaznom za privredni prijestup u protuvrijednosti 5.000 DEM do 10.000 DEM u hrvatskim dinarima, kaznit će se pravna osoba ako naloge za plaćanje dospjelih nepodmirenih obveza iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe ne podnese ovlaštenoj organizaciji za platni promet do dana njihova dospijeća. Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe za privredni prijestup novčanom kaznom u protuvrijednosti 150 DEM do 300 DEM, u hrvatskim dinarima.
Članak 5.
Novčanom kaznom za privredni prijestup u protuvrijednosti 1.000 DEM do 2.000 DEM u hrvatskim dinarima, kaznit će se ovlaštena organizacija za obavljanje platnoga prometa:

  1. ako ne primi podnesene naloge za plaćanje i ne evidentira datum i sat njihova primitka (članak 2.),
  2. ako plaćanje ne izvršava po propisanom redoslijedu (članak 3.).

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za privredni prijestup i odgovorna osoba ovlaštene organizacije za obavljanje platnoga prometa, novčanom kaznom u protuvrijednosti 100 DEM do 200 DEM, u hrvatskim dinarima.
Članak 6.
Iznosi novčanih kazni iz članka 4. i 5. ove Uredbe izriču se u hrvatskim dinarima prema srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske, na dan izricanja kazne, a valoriziraju se prema srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske, na dan plaćanja kazne.
Članak 7.
Nepodmirene obveze iz evidencije o redoslijedu plaćanja koju vodi ovlaštena organizacija za obavljanje platnoga prometa prema Uredbi o financijskom poslovanju ("Narodne novine", broj 40/92 i 28/93) izvršavat će se do njihova potpunoga podmirenja. Ako se između dužnika i vjerovnika postigne sporazum ili nagodba u svezi s nepodmirenim obvezama iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena organizacija za obavljanje platnoga prometa, odnosne nepodmirene obveze brisat će iz evidencije o redoslijedu plaćanja.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje vrijediti Uredba o financijskom poslovanju ("Narodne novine", broj 40/92 i 28/93). Stupanjem na snagu ove Uredbe neće se primjenjivati Zakon o financijskom poslovanju ("Narodne novine", broj 53/91 ).
Članak 9.
Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 400-01/93-01/02
Urbroj : 5030114-93-4
Zagreb, 25. lipnja 1993.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti