POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - zbirke pravila - lista otrova čija ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o privremenom djelovanju upravnih i sudbenih tijela
Proglašavam Zakon o privremenom djelovanju upravnih i sudbenih tijela, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 2. lipnja 1993. godine.
Broj : PA4-46/ 1-93.
Zagreb. 18. lipnja 1993.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o privremenom djelovanju upravnih i sudbenih tijela
Članak 1.
Ovim Zakonom uređuje se djelovanje organa uprave i službi dosadašnjih općina (u daljnjem tekstu: organi uprave i službe), općinskih, okružnih i okružnih privrednih sudova, državnih odvjetništava (općinskih i okružnih javnih tužiteljstava te vojnih tužiteljstava), javnih pravobraniteljstava općine, zajedničkih javnih pravobraniteljstava i Javnog prvobraniteljstva Grada Zagreba i tijela za vođenje prekršajnog postupka, do donošenja zakona i propisa kojima će se urediti sustav državne uprave, upravni poslovi iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i unutarnje ustrojstvo organa državne uprave i ustanovljenja, djelokruga i ustrojstva sudova, državnog odvjetništva i tijela za vođenje prekršajnog postupka.
Članak 2.
Organi uprave i službe nastavljaju obavljati poslove državne uprave iz svog djelokruga na cijelom području dosadašnjih općina. Ako se područje dosadašnje općine nalazi u sastavu dviju ili više županija, organi uprave i službe dosadašnje općine obavljaju i nadalje poslove državne uprave na području dosadašnje općine. Organi uprave i službe obavljaju poslove iz stavka 1. i 2. ovoga članka u skladu s rokovima određenim Zakonom o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine" br. 90/92.)
Članak 3.
Općinski, okružni i okružni privredni sudovi, državna odvjetništva, javna pravobraniteljstva općina, zajednička javna pravobraniteljstva, Javno pravobraniteljstvo Grada Zagreba i općinski suci za prekršaje nastavljaju rad u sjedištima dosadašnjih općina i za područja općina i gradova ustrojenih Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 90/92.)prema propisinka koji uređuju teritorijalnu nadležnost tih tijela.
Članak 4.
Rukovoditelji i djelatnici organa uprave i službi koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na radu u organu uprave nastavljaju rad. Rukovoditelji iz stavka 1. ovoga članka odgovorni su za svoj rad županu i ministru nadležnom za poslove uprave i lokalne samouprave. Ako organ uprave i službe nema rukovoditelja, rukovoditelja imenuje župan županije na čijem je području sjedište organa uprave i službe, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove uprave i lokalne samouprave. Ako na području županije nije izabran župan, rukovoditelja organa uprave imenuje ministar nadležan za poslove uprave i lokalne samouprave, ako posebnim zakonom nije utvrđeno drugačije.
Članak 5.
Suce porotnike općinskih, okružnih i okružnih privrednih sudova, javne pravobranitelje općina i Grada Zagreba i njihove zamjenike te općinske suce za prekršaje bira, odnosno imenuje i razrješava skupština odgovarajuće županije.
Članak 6.
Na radno-pravni status rukovoditelja i djelatnika iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona primjenjuju se odredbe Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78., 50/78., 29/85., 48/85., 41/90., 47/90. i 53A/91.), do donošenja odgovarajućih propisa. Rukovoditelji i djelatnici iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo na plaću prema odredbama propisa na temelju kojih su im plaće isplaćivane.
Članak 7.
Javni pravobranitelji općina i njihovi zamjenici, javni pravobranitelj Grada Zagreba i njegov zamjenik i općinski suci za prekršaje imaju pravo na plaću prema odredbama propisa na temelju kojih su im plaće isplaćivane.
Članak 8.
U obavljanju poslova državne uprave, organi uprave i službe odgovorni su za svoj rad županu županije u čijem sastavu su područja organa uprave i službi. Ako se područje dosadašnje općine nalazi u sastavu dvije ili više županija, u obavljanju poslova državne uprave organi uprave i službe odgovorni su za svoj rad županu županije na čijem je području sjedište organa uprave i službe. Ako na području županije nije izabran župan, u obavljanju poslova državne uprave organi uprave i službe odgovorni su za svoj rad ministru nadležnom za poslove uprave i lokalne samouprave.
Članak 9.
Do utemeljenja upravnih odjela jedinica lokalne samouprave i uprave, organi uprave i službe obavljat će i poslove iz samoupravnog djelokruga općine, grada i županije, kao jedinica lokalne samouprave i uprave koje su utemeljene na području dosadašnje općine na kojem su djelovali ti organi i službe. Odluke i drugi opći akti dosadašnjih općina ostaju na snazi do donošenja posebnih zakona i drugih propisa kojima će se urediti pojedina upravna područja. Organi uprave i službe za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave odgovaraju poglavarstvu jedinice lokalne samouprave i uprave.
Članak 10.
Zaglavlje akta organa uprave i službi dosadašnjih općina iz oblasti državne uprave sadrži oznaku Republike Hrvatske, naziv županije, naziv dosadašnjeg organa uprave s naznakom sjedišta, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta, a akt se ovjerava pečatom nadležne županije s grbom Republike Hrvatske. Zaglavlje akta organa uprave i službi dosadašnjih općina iz oblasti samoupravnog djelokruga općine, grada i županije, sadrži naziv županije, naziv općine (ili grada), poglavarstvo, klasifikacijsku oznaku, mjesto i datum izrade akta, a akt se ovjerava pečatom općine, grada ili županije bez grba Republike Hrvatske.
Članak 11.
Do primitka pečata i štambilja sa županijskim oznakama, organi uprave i službe koristit će dosadašnje pečate.
Članak 12.
Natpisna ploča za županiju sadrži: grb Republike Hrvatske, Republika Hrvatska, naziv županije, županijska skupština, odnosno poglavarstvo i sjedište županije. Natpisna ploča za grad sadrži: naziv županije, naziv grada, gradsko vijeće odnosno poglavarstvo. Natpisna ploča za općinu sadrži: naziv županije, naziv općine, općinsko vijeće odnosno poglavarstvo, a u općinama gdje naziv općine nije istovjetan sa sjedištem općine, mora se navesti i sjedište.
Članak 13.
Naziv općinskog suda, okružnog i okružnog privrednog suda, državnog odvjetništva kao i natpisne ploče i pečati ostaju nepromijenjeni. Javna pravobraniteljstva općina i zajednička javna pravobraniteljstva općina nastavljaju rad pod nazivom: "Javno pravobraniteljstvo u ______________________ (naziv sjedišta organa)". Ovi organi u zaglavlju svakog akta obavezno naznačuju naziv odgovarajuće županije. Do do nošenja Zakona o državnom odvjetništvu, ovi organi koristit će dosadašnje pečate. Javno pravobraniteljstvo Grada Zagreba nastavlja rad pod istim nazivom. Općinski suci za prekršaje nastavljaju rad pod nazivom: "Sudac za prekršaje u _________________________ (naziv sjedišta organa)". Do donošenja novih propisa, ovi organi koristit će dosadašnje pečate. Do donošenja propisa o ustrojstvu i ustanovljenju tijela za vođenje prekršajnog postupka, ovi organi koristit će dosadašnje pečate.
Članak 14.
U slučaju sukoba nadležnosti među organima uprave i službi raznih općina i gradova na području iste županije, spor rješava župan. U slučaju sukoba nadležnosti među organima uprave s područja dvije ili više županija, spor rješava ministarstvo nadležno za poslove uprave i lokalne samouprave.
Članak 15.
Ministar nadležan za poslove pravosuđa, odnosno za poslove uprave i lokalne samouprave donijet će, po potrebi, naputke za provedbu ovoga Zakona.
Članak 16.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 700-01/93-01/02
Zagreb, 2. lipnja 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti