POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravilnici u primjeni - uredba o utvrdivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio ne sjednici 24. ožujka 1993.
Broj: PA4-5/1-93.
Zagreb, 31. ožujka 1993.
Predsjednik Republilke Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu
Članak 1.
U Zakonu o srednjem školstvu ("Narodne novine", br. 19/92.) u članku 6. stavku 2. riječi: "organ uprave" zamjenjuju se riječima: "upravno tijelo".
Članak 2.
U članku 47. stavku 3. riječi: "organima uprave" zamjenjuju se riječima: "upravnim tijelima županije i grada Zagreba".
Članak 3.
Članak 49. briše se.
Članak 4.
U članku 87. stavku 2. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi: "na prijedlog Vlade Republike Hrvatske zajedno s državnim proračunom".
Članak 5.
Članak 88. mijenja se i glasi: "Sredstva za financiranje javnih potreba iz članka 87. stavka 2. ovoga Zakona izdvajaju se iz državnog proračuna na račun Ministarstva kulture i prosvjete koje raspolaže tim sredstvima za srednje školstvo. U državnom proračunu osiguravaju se i dodatna sredstva za javne potrebe srednjeg školovanja pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina, te sredstva za dodatne troškove srednjeg školstva županijama koje na svom području imaju kotareve s posebnim samoupravnim položajem".
Članak 6.
U članku 89. stavak 2. mijenja se i glasi: "Srednjoškolske ustanove iz stavka 1. ovoga članka mogu biti financirane i sredstvima za srednje školstvo Ministarstva kulture i prosvjete, ako njihovi programi imaju karakter javnih potreba u oblasti srednjega školstva od interesa za Republiku Hrvatsku, u smislu članka 87. stavka 2. ovoga Zakona".
Članak 7.
U članku 98. dodaje se stavak 4. koji glasi: "Osobama koje su do 8. listopada 1991. godine stekle svjedodžbe ili druge isprave srednjeg obrazovanja, uključujući vojne i vjerske škole, na području republika bivše Jugoslavije priznaje se stručna sprema sukladno kriterijima iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka."
Članah 8.
Članak 104. mijenja se i glasi: "Iznimno od odredbe članka 48. stavak 3. ovoga Zakona, u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu, ravnatelje srednjih škola imenovat će i razrješavati ministar kulture i prosvjete. Ravnatelji imenovani prema odredbi stavka 1. ovoga članka dužni su položiti ravnateljski ispit u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Ravnateljima izabranim prema ranijim propisima mandat traje do izbora ravnatelja prema stavku 1. ovoga članka."
Članak 9.
U članku 105. stavku 2. riječi "iz fonda srednjeg školstva pri Ministarstvu prosvjete" zamjenjuju se riječima "sredstvima iz članka 88. ovoga Zakona".
Članak 10.
Provedbene propise iz članka 94. 7akona o srednjem školstvu ("Narodne novine", br.19/92.) koji nisu donijeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ministar hulture i prosvjete donijet će u roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 11.
U svim odredbama ovoga Zakona riječi: "Ministarstvo prosvjete, kulture i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo prosvjete)" i riječi: "Ministarstvo prosvjete" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo kulture i prosvjete" u odgovarajućem padežu, a riječi: "ministar prosvjete, kulture i športa (udaljnjem tekstu: ministar prosvjete)" i riječi: "ministar prosvjete" zamjenjuju se riječima: "ministar kulture i prosvjete" u odgovarajućem padežu.
Članak 12.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 602-03/92-01/12
Zagreb. 24. ožujka 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti