POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - urednički tekst - ispravak zakona radno pravo ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA
Na temelju članka 21. stavak 3. Zakona o građenju ("Narodne novine", broj 77/92, 82/92 i 26/93) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", broj 16/78, 29/85, 41/90, 47/90 i 53A/91), Ministar graditeljstva i zaštite okoliša donosi
PRAVILNIK
o davanju ovlaštenja za kontrolu projekata
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
(1) Ovim pravilnikom određuju se kriteriji i postupak davanja ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata (u daljnjem tekstu: ovlaštenje).
II. KRITERIJI ZA DAVANJE OVLAŠTENJA
Članak 2.
(1) Ovlaštenje se daje za obavljanje kontrole projekata glede:

 1. mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija,
 2. mehaničke otpornosti i stabilnosti metalnih konstrukcija,
 3. mehaničke otpornosti i stabilnosti drvenih konstrukcija,
 4. mehaničke otpornosti i stabilnosti nasutih građevina, temelja i stabilizacije klizišta,
 5. zaštite od buke i vibracija i
 6. uštede energije i toplinske zaštite.

Članak 3.
(1) Ovlaštenje se daje diplomiranom inženjeru odgovarajuće struke s najmanje deset godina radnog iskustva u struci, koji se istakao u projektiranju značajnijih građevina i radova u svojstvu projektanta odnosno projektanta voditelja odnosno koji je dao značajniji doprinos tehničkoj struci.
(2) Ovlašteni revident za kontrolu navedenu pod točkom 1. do 4. članka 2. ovog pravilnika može biti samo diplomirani inženjer građevinarstva.
(3) Ovlašteni revident za kontrolu navedenu pod točkom 5. i 6. članka 2. ovog pravilnika može biti diplomirani inženjer građevinarstva ili diplomirani inženjer arhitekture.
Članak 4.
(1) Radnim iskustvom, u smislu članka 3. stavak 1. ovog pravilnika, smatra se radno iskustvo stečeno na projektiranju odnosne vrste projekata za kontrolu koje se daje ovlaštenje.
(2) Značajnijim građevinama, u smislu članka 3. stavak 1. ovog pravilnika smatraju se najsloženije građevine glede tehničkih svojstava koja su predmet kontrole.
(3) Značajniji doprinos tehničkoj struci, u smislu članka 3. stavak 1. ovog pravilnika, smatraju se znanstveni ili stručni radovi i aktivnosti kojim je dan stvarni doprinos koji se primjenjuje u projektiranju.
(4) Projektantom odnosno projektantom voditeljem, u smislu članka 3. stavak 1. ovog pravilnika, smatra se i diplomirani inženjer koji je po propisima koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o građenju obavljao poslove odgovornog projektanta odnosno voditelja projekta.
III. POSTUPAK DAVANJA OVLAŠTENJA
Stručni odbor za poslove kontrole projekata
Članak 5.
(1) Za obavljanje radnji u postupku davanja odnosno oduzimanja ovlaštenja te praćenja rada na kontroli projekata, ministar graditeljstva i zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: ministar) osniva Stručni odbor za poslove kontrole projekata (u daljnjem tekstu: Odbor) i imenuje njegove članove.
(2) Odbor ima sedam članova.
(3) Članovi Odbora su istaknuti stručnjaci za pojedina područja graditeljstva.
(4) Po jednog člana Odbora ministar imenuje na prijedlog Hrvatskog društva građevinskih inženjera i Hrvatskog društva arhitekata.
(5) Kod osnivanja odbora tri člana imenuju se na rok od tri godine a ostali članovi imenuju se na rok od pet godina. Članovi Odbora mogu biti ponovno imenovani.
(6) Članovi odbora između sebe biraju predsjednika.
(7) Administrativno-tehničke poslove Odbora obavlja Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša.
Poslovi Odbora
Članak 6.
(1) Odbor obavlja slijedeće poslove:
- daje ministru mišljenje o kandidatu za davanje ovlaštenja,
- daje ministru mišljenje u slučaju produženja ili oduzimanja ovlaštenja,
- obavlja druge poslove po zahtjevu ministra.
Zahtjev za ovlaštenje
Članak 7.
(1) Zahtjev za ovlaštenje kandidat podnosi Ministarstvu graditeljstva i zaštite okoliša. Zahtjev za ovlaštenje kandidat podnosi za jednu ili više vrsta kontrola iz članka 2. ovog pravilnika.
(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovog članka prilaže se.

 1. životopis,
 2. detaljan kronološki opis stručnog rada na poslovima projektiranja, nadzora, izvođenja radova i drugim poslovima,
 3. popis projekata značajnijih građevina s detaljnim opisom tehničkih značajki, na kojima je kandidat radio u svojstvu projektanta ili voditelja projekta,
 4. popis radova i aktivnosti s detaljnim opisom za koje kandidat smatra da predstavljaju značajniji doprinos tehničkoj struci,
 5. diploma (kopija),
 6. domovnica (kopija).

(3) Kandidat može zahtjevu priložiti i drugu dokumentaciju koju smatra potrebnom.
Članak 8.
(1) Odbor u pravilu odlučuje na sjednici većinom glasova prisutnih članova.
(2) Odbor će prema potrebi donijeti pravila o svojem radu.
IV. OVLAŠTENJE
Davanje ovlaštenja
Članak 9.
(1) Po mišljenju Odbora, ministar daje ovlaštenje kandidatu za jednu ili više vrsta kontrole.
(2) Ovlaštenje se daje u pisanom obliku.
(3) Prije dobijanja ovlaštenja kandidat potpisuje izjavu da će savjesno i nepristrano obavljati kontrolu projekata i da će podatke iz projekata, koji su mu povjereni na kontrolu, čuvati kao službenu tajnu.
Važenje ovlaštenja
Članak 10.
(1) Ovlaštenje za kontrolu projekata vrijedi pet godina, a na zahtjev revidenta može se produžiti.
(2) Zahtjevu za produženje ovlaštenja prilažu se podaci o obavljenim kontrolama te o promjenama koje su nastale tijekom važenja ovlaštenja.
Oduzimanje ovlaštenja
Članak 11.
(1) Na temelju mišljenja Odbora, ministar će trajno oduzeti revidentu ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata, u slučaju: - nepostupanja u skladu sa zakonom ili pravilnikom kojim je uređena kontrola projekata, - ako se naknadno ustanovi da podaci temeljem kojih je revident imenovan nisu istiniti.
V. ZAKLJUČNA ODREDBA
Članak 12.
(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 361-01/93-03/02
Urbroj: 531-03-93-1
Zagreb, 13. svibnja 1993.
Ministar graditeljstva i zaštite okoliša
Zlatko Tomčić, dipl. inž. građ., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti