POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - diskusije - odluka o cijenama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o posebnom porezu na kavu

Proglašavam Zakon o posebnom porezu na kavu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 24. lipnja 1993. godine.

Broj : PA4-53/ 1-93.
Zagreb, 30. lipnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON
o posebnom porezu na kavu

Članak 1.
Ovim Zakonom uređuje se oporezivanje kave koja se uvozi u carinsko područje Republike Hrvatske.

Članak 2.
Pod kavom u smislu ovoga Zakona, podrazumijeva se: kava pržena ili nepržena s ili bez kofeina, kavine ljuske i opne, zamjene kave koje sadrže kavu bilo u kojem postotku iz Tarifnog broja 09.01 Zakona o carinskoj tarifi ("Narodne novine", br. 53B/91. i 25/92.) i ekstrakti, esencije i koncentrati kave ili preparati na bazi kave te ostale pržene zamjene kave, ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda iz Tarifnog broja 21.01 Zakona o carinskoj tarifi.

Članak 3.
Porezni obveznik posebnog poreza na kavu jest pravna ili fizička osoba koja u carinsko područje Republike Hrvatske uvozi, unosi ili prima kavu, osim osoba koje su prema članku 27. točki 1., 2. i 5. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91., 33/92. i 40/92.) oslobođene od plaćanja carine.

Članak 4.
(1) Posebni porez na kavu plaća se za jedan kilogram neto težine kave utvrđene prema carinskim propisima u dinarskoj protuvrijednosti njemačke marke (DEM) prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske i to:
1. kava nepržena s kofeinom (tarifna oznaka 0901.11) i bez kofeina (tarifna oznaka
0901.12) ..............................................................................................................................1,00 DEM,
2. kava pržena s kofeinom (tarifna oznaka 0901.21) i bez kofeina (tarifna oznaka
0901.22) ...............................................................................................................................2,50 DEM,
3. kavine ljuske i opne (tarifna oznaka 0901.30) ....................................................................3,00 DEM,
4. zamjene kave koje sadrže kavu (tarifna oznaka 0901.40), ekstrakti, esencije,
koncentrati kave i preparati na bazi tih ekstrakta, esencija ili koncentrata na bazi
kave (tarifna oznaka 2101.10) .............................................................................................. 4,00 DEM.
(2) Obračun, naplatu i povrat posebnog poreza na kuvu obavlja ovlaštena carinarnica sukladno propisima o postupku obračuna i naplate carane.

Članak 5.
(1) Porezni obveznici iz članka 3. ovoga Zakona obvezni su voditi evidencije o uvezenim količinama kave izraženim u kilogramima neto težine po vrstama te obračunatom i plaćenom posebnom porezu na kavu.
(2) Evidencije iz stavka (1) ovoga članka moraju sadržavati početno stanje i stanje zaliha pri promjeni posebnog poreza na kavu.
(3) Evidencije moraju odgovarati podacima iz uvoznih carinskih deklaracija i ostaloj poslovnoj dokumentaciji.
(4) Upisivanje u evidencije obavlja se svakodnevno, a najkasnije sljedećeg radnog dana od nastanka poslovnog događaja.
(5) Evidencije se zaključuju mjesečno.
(6) Porezni obveznik iz članka 3. ovoga Zakona u roku 8 dana nakon isteka mjeseca obvezni su poreznoj upravi, prema sjedištu poreznog obveznika dostaviti mjesečni izvještaj o stanju uvezenih količina kave, plaćenom posebnom porezu na kavu i stanju zaliha.
(7) Ministar financija propisat će oblik i sadržaj izvještaja iz stavka (6) ovoga članka.

Članak 6.
(1) Kontrolu obračuna i naplate posebnog poreza na kavu obavlja carinska služba dok se kava nalazi pod carinskim nadzorom.
(2) Kontrolu popisa zaliha, vođenja evidencija i dostavljanja izvještaja obavljaju uprava prihoda i financijska policija.

Članak 7.
(1) Odredbe Carinskog zakona u dijelu koji se odnosi na propisivanje odgovornosti za privredne prijestupe i prekršaje odgovarajuće se primjenjuju za povrede ovoga Zakona.
(2) Prekršajni postupak u povodu podnesenih prijava kontrolnih tijela iz članka 6. stavka (2) ovoga Zakona vodi uprava prihoda.

Članak 8.
(1) Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 5.000 do 100.000 DEM kaznit će se za prekršaj porezni obveznik:

  1. ako ne vodi propisane evidencije (članak 5. stavak 1.),
  2. ako netočno vodi evidencije (članak 5. stavak 2. i 3.),
  3. ako neažurno vodi evidencije (članak 5. stavak 4.),
  4. ako ne zaključuje evidencije mjesečno (članak 5. stavak 5.),
  5. ako poreznoj upravi ne dostavi ili u roku ne dostavi mjesečni izvještaj (članak 5. stavak 6.).

(2) Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 100 do 10.000 DEM za prekršaj iz stavka (1) točke 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba poreznog obveznika.

Članak 9.
(1) Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 5.000 do 100.000 DEM kaznit će se za prekršaj porezni obveznik :

  1. ako u roku ne uplati razliku poreza (članak 11. stavak 1.),
  2. ako utvrđene zalihe ne iskaže u evidenciji iz članka 5. (članak 11. stavak 1.),
  3. ako ne osigura uvjete za obavljanje kontrole (članak 6. stavak 2.),
  4. ako neda na očevid dokument o uvozu kave i plaćanju poreza (članak 5. stavak 3.),
  5. ako ometa ovlaštenu osobu u obavljanju kontrole (članak 6. stavak 2.).

(2) Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 100 do 10.000 DEM za prekršaj iz stavka (1) ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba poreznog obveznika.

Članak 10.
Svote novčanih kazni iz članka 8. i 9. ovoga Zakona izriču se u hrvatskim dinarima prema srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan izricanja kazne.

Članak 11.
(1) Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, porezni obveznici - proizvođači i uvoznici kave iz članka 15. stavka 8. Zakona o porezu na promet prozvoda i usluga ("Narodne novine"), br. 36/91., 73/91., 18/82. i 25/93.) obvezni su popisati zalihe kave i o tome sastaviti zapisnik po vrstama i količinama, obračunati posebni porez na utvrđene zalihe i uplatiti ga u roku 8 dana od dana popisa prema srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan popisa. Porezni obveznici moraju zapisnik o obavljenom popisu zaliha kave dostaviti upravi prihoda općine na čijem se području nalazi sjedište njihove radnje ili poduzeća najkasnije idući dan od obavljenog popisa.
Za iznos plaćenog poreza na promet sadržanog u zalihama porezni obveznici imaju pravo na povrat poreza prema odredbama članka 58. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.

Članak 12.
Iznimno od odredbi članka 50. stavka 1. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, pravne osobe koje se u smislu citiranog Zakona smatraju krajnjim potrošačima kave ne popisuju zalihe i ne mijenjaju cijene kave te nemaju pravo zalihe kave vratiti poreznom obvezniku radi povrata poreza koji je uračunat u cijenu.

Članak 13.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana do dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410.01/93-01/11
Zagreb, 24. lipnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti