POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - digitalna zbirka - odluka o opozivu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 24. lipnja 1993. godine.

Broj : PA4-52/ 1-93.
Zagreb. 30. lipnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

Članak 1.
U Zakonu o sudskim taksama ("Narodne novine", br 20/87., 55/88., 13/89., 47/89., 11/90., 18/90., 9/91., 51A/91 i 28/92.) naslov Zakona mijenja se i glasi: "Zakon o sudskim pristojbama".

Članak 2.
U članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi: "Vrijednost boda iznos 1.500 hrvatskih dinara."

Članak 3.
U članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Oslobodeni su od plaćanja pristojbi:

  1. Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave i uprave,
  2. tijela ili osobe u obavljanju javnih ovlasti,
  3. humanitarne organizacije,
  4. djelatnici u radnim sporovima."

U stavku 3. riječi: "i uprave" brišu se.

Članak 4.
U članku 28. riječi: "10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "150.000 hrvatskih dinara".

Članak 5.
U članku 29. stavku 1. i 2. riječi: "10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "150.000 hrvatskih dinara".

Članak 6.
U članku 30. stavku 1. točki 1. i 2. riječi: "5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "75.000 hrvatskih dinara".
U točkama 3., 4., 5. i 6. riječi: "10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "150.000 hrvatskih dinara".
U točki 7. riječi: "5.000 dinara" i "50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "75.000 hrvatskih dinara" i "750.000 hrvatskih dinara".
U stavku 3. riječi: "5.000 dinara" i "50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "75.000 hrvatskih dinara" i "750.000 hrvatskih dinara".

Članak 7.
U članku 31. riječi: "5.000 dinara" i "50.000 dinara" zamjenjuju se riječima:"75.000 hrvatskih dinara" i "750.000 hrvatskih dinara".

Članak 8.
U članku 34. riječi: "5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "75.000 hrvatskih dinara".

Članak 9.
U članku 38. stavku 2. riječ: "saopći" zamjenjuje se riječju: "priopći".

Članak 10.
U Glavi III. naziv podnaslova: "7. Plaćanje sudskih taksa u posebnim slučajevima" briše se.

Članak 11.
U članku 40. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Prema stavku 1. ovoga članka postupit će se i onda kada stranka predaje neposredno sudu podnesak na koji nije plaćena sudska pristojba ili je ta pristojba nedovoljno plaćena."
U stavku 5. riječi: "100 dinara" zamjenjuju se riječima: "3.000 hrvatskih dinara".
U stavku 6 riječi: "500 dinara" zamjenjuju se riječima: "7.500 hrvatskih dinara".

Članak 12.
U članku 42. stavku 5. riječi: "150 dinara" zamjenjuju se riječima: "2.500 hrvatskih dinara".

Članak 13.
U članku 43 stavku 3. riječi: "Vrhovnog suda Hrvatske" zamjenjuju se riječima: "Vrhovnog suda Republike Hrvatske", a riječi: "Upravnog suda Hrvatske" zamjenjuju se riječima: "Upravnog suda Republike Hrvatske".

Članak 14.
U članku 44. riječi: "100 dinara" zamjenjuju se riječima: "3.000 hrvatskih dinara".

Članak 15.
U članku 46. riječi: "100 dinara" zamjenjuju se riječima: "3.000 hrvatskih dinara".

Članak 16.
U Tarifi sudskih pristojbi, u Tar. br.1. stavak 1. mijenja se i glasi:
"(1) Za tužbu i protutužbu plaća se prema vrijednosti predmeta spora, slijedeća sudska pristojba (u daljnjem tekstu: pristojba):
preko do HRD bodova
30.000 2
30.000 150.000 4
150.000 300.000 6
300.000 600.000 8
600.000 1,500.000 12
Ako vrijednost predmeta spora prelazi iznos od 600.000 hrvatskih dinara plaća se pored pristojbe od 12 bodova i još 2 boda na svakih započetih 150.000 hrvatskih dinara.
Preko 1,500.000 hrvatskih dinara do 9,000.000 hrvatskih dinara plaća se pristojba u iznosu od 24 boda i još 1,5 bodova na svakih započetih 150.000 hrvatskih dinara.
Preko 9,000.000 hrvatskih dinara plaća se pristojba u iznosu od 100 bodova i još 1 bod na svakih započetih 150.000 hrvatskih dinara, ali ne više od 300 bodova."

Članak 17.
U Tarifi sudskih pristojbi, u Tar. br. 6. stavak 1. mijenja se i glasi:
"(1) Za prijedlog da se provede dioba suvlasništva i zajedničke imovine plaća se pristojba prema vrijednosti imovine i to:
preko do HRD bodova
450.000 4
450.000 1,800.000 8
1,800.000 4,500.000 16
Ako vrijednost imovine prelazi iznos od 4,500.000 hrvatskih dinara plaća se pored pristojbe od 16 bodova i još 1 bod na svakih započetih 150.000 hrvatskih dinara, ali ne više od 100 bodova."

Članak 18.
U Tarifi sudskih pristojbi, u Tar. br. 12. stavak 1. mijenja se i glasi:
"(1) Za raspravljanje ostavine ukoliko je postupak završen rješenjem o nasljeđivanju, plaća se paušalna pristojba prema čistoj vrijednosti ostavine i to:
preko do HRD bodova
150.000 2
150.000 300.000 4
300.000 900.000 6
900.000 1,500.000 8
1,500.000 10
Ako vrijednost ostavine prelazi iznos od 1,500.000 hrvatskih dinara plaća se pored pristojbe od 10 bodova i još 0,5 bodova na svakih započetih 150.000 hrvatskih dinara, ali ne više od 60 bodova."

Članak 19.
U Tarifi sudskih pristojbi, u Tar. br. 15. stavak 1. mijenja se i glasi:
"(1) Za podnesak kojim se traži upis u zemljišnu knjigu uknjižbe ili predbilježbe ili njihovo brisanje iz zemljišne knjige plaća se prema vrijednosti prava kojeg treba upisati ili brisati i to:

preko do HRD bodova
1,500.000 4
1,500.000 4,500.000 10
4,500.000 100.

Članak 20.
U Tarifi sudskih pristojbi, u Tar. br. 16. stavak 1. mijenja se i glasi:
"(1) Za uknjižbu ili predbilježbu prava vlasništva plaća se pristojba prema vrijednosti i to:

do 1,500.000 HRD 8 bodova
preko 1,500.000 HRD 20 bodova
Ako vrijednost prelazi iznos od 1,500.000 hrvatskih dinara plaća se još 0,5 bodova na svakih započetih 150.000 hrvatskih dinara, ali ne više od 100 bodova."
U Tar. br. 16. u stavku 2. riječi: "10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "150.000 hrvatskih dinara".
U Tar. br. 16. u Napomeni iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi:
"9. Za upis založnog prava (hipoteke) osnovanog na temelju ugovora o prodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo plaća se 20% pristojbe propisane ovim Tar. br."

Članak 21.
U Tarifi sudskih pristojbi, u Tar. br. 23. stavak 2. mijenja se i glasi:
"(2) Za prijavu vjerovnika svake pojedine tražbine plaća se pristojba prema vrijednosti:
do 300.000 HRD 2 boda
preko 300.000 HRD do 1,500.000 HRD 6 bodova
preko 1,500.000 HRD 10 bodova"

Članak 22.
U Tarifi sudskih pristojbi, u Tar. br. 26. u stavku 3. riječ: "zajednice" zamjenjuje se riječju: "društva".

Članak 23.
U Tarifi sudskih pristojbi, u Tar. br. 38. u stavku 2. riječi: "10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "150.000 hrvatskih dinara".

Članak 24.
U Tarifi sudskih pristojbi, u Tar. br. 39. stavak 2. mijenja se i glasi:
"(2) Za protest plaća se pristojba prema vrijednosti i to:
do 150.000 HRD 2 boda
preko 150.000 HRD 4 boda".

Članak 25.
U Tarifi sudskih pristojbi, u Tar. br. 40. stavak 2. mijenja se i glasi:
"(2) Za sastav ugovora pred sudom plaća se pristojba:
a) prema vrijednosti:
do 150.000 HRD 4 boda
preko 150.000 HRD do 900.000 HRD 8 bodova
preko 900.000 HRD do 1,500.000 HRD 10 bodova
Ako vrijednost prelazi iznos od 1,500.000 hrvatskih dinara plaća se još 0,5 bodova na svakih započetih 150.000 hrvatskih dinara, ali ne više od 20 bodova.
b) ako je vrijednost ugovora neprocjenjiva, kao i za stav sporazuma o diobi zajedničke imovine bračnih drugova, plaća se pristojba od 5 bodova."

Članak 26.
U cijelom tekstu Zakona riječ: "član" zamjenjuje se riječju: "članak", riječ: "stav" zamjenjuje se riječju: "stavak", riječ: "taksa" zarnjenjuje se riječju "pristojba", riječi: "taksena obveza" zamjenjuje se riječju "obaveza", riječi: "taksena osnovica" zamjenjuje se riječima: "osnovica sudskih pristojbi", riječi: "takseni obveznik" zamjenjuju se riječima: "obveznik sudskih pristojbi", riječ: "taksarina" zamjenjuje se riječju "plaćena", riječi "taksena tarifa" zamjenjuje se riječima: "tarifa sudskih pristojbi", riječ "stepen" zamjenjuje se riječju: "stupanj", riječi: "Služba društvenog knjigovodstva" i "Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske" zamjenjuju se riječima: "organizacija koja obavlja poslove platnog prometa", riječi: "općinski organ uprave nadležan za poslove društvenih prihoda" zamjenjuju se riječima: "organ uprave nadležan za poslove prihoda", riječ: "tok" zamjenjuje se riječju: "tijek", riječi: "organizcije i zajednice", "organizacije", i "društvene pravne osobe" zamjenjuju se riječima: "pravne osobe", riječ; "jugoslavenski" zamjenjuje se riječju: "hrvatski", riječ: "Jugoslavija" zamjenjuje se riječima: "Republika Hrvatska", riječ: "tuženi" zamjenjuje se riječju: "tuženik", riječ: "podnosioc" zamjenjuje se riječju: "podnositelj", riječ: "nosioc" zamjenjuje se riječju: "nositelj", riječ: "ostavioc" zamjenjuje se riječju: "ostavitelj", riječ: "okrivljeni" zamjenjuje se riječju: "okrivljenik", riječi: "društveno-politička zajednica" zamjenjuju se riječima: "Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave i uprave", sve u odgovarajućim padežima.

Članak 27.
Dospjela, nenaplaćena obaveza iz članka 20. stavka 3. ovoga Zakona utvrđuje se po odredbama ovoga Zakona.

Članak 28.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-03/92-01 /01
Zagreb, 24. lipnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti