POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravilnici i zakoni - uredba o uređenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolske dobi
Članak 1.
U Zakonu o društvenoj brizi o djeci predškolske dobi ("Narodne novine", br. 18/91 - pročišćeni tekst) članak 3. mijenja se i glasi: "Sredstva za financiranje javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi osiguravaju se na državnom proračunu, u proračunu županije, Grada Zagreba, grada i općine"
Članak 2.
Članak 4. mijenja se i glasi: "Sredstva koja se u državnom proračunu osiguravaju za financiranje javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi izdvajau se na račun Miriistarstvu kulture i prosvjete koje raspolaže tim sredstvima. Sredstva koja se u proračunima županije, gradova općina u sastavu županije, osiguravaju za financiranje javnih potreba u području društvene brige o djeci predškol ske dobi, izdvajaju se na račun upravnog tijela nadležnoj za poslove odgoja i obrazovanja u županiji koje raspolažu tim sredstvima. Sredstva koja se u proračunu Grada Zagreba osiguravaju za financiranje javnih potreba u području društven brige o djeci predškolske dobi izdvajaju se na račun upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poslove odgoja obrazovanja koje raspolaže tim sredstvima."
Članak 3.
U članku 6. u stavcima 1. i 2. riječi: "fondu, odnosno" brišu se.
Članak 4.
U članku 10. riječi: "te fondovi predškolskog odgoja fondovi zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika, općinski odnosno gradski" zamjenjuju s riječima: "upravna tijela nadležna za poslove odgoja obrazovanja i zdravstva u županiji, odnosno gradu Zagrebu."
Članak 5.
U članku 18. riječi: "mjesnih zajednica" zamjenjuju se riječima: "mjesnih samouprava."
Članak 6.
U članku 14. iza veznika: "te" dodaju se riječi: "vjerske zajednice i."
Članak 7.
Članak 19. mijenja se i glasi "Sredstva za ostvarivanje javnih potreba u članku 18. stavku 2. točke 1- 6. ovoga Zakona osiguravaju se u proračunu Grada Zagreba, grada i općine. Gradovima i općinama u sastavu županije koji vlastitim sredstvima ne mogu osigurati ostvarivanje javnih potreba sukladno stavku 1. ovoga članka, razlika sredstava osigurava se u županijskom proračunu. Ako županije i Grad Zagreb ne mogu vlastitim sredstvima osigurati ostvarivanje javnih potreba iz stavka 1. ovoga članka, sredstva se mogu osigurati u državnom proračunu, u okviru ukupnih dopunskih sredstava Sredstva za ostvarivanje javnih potreba u članku 18. stavku 2. točkama 7 -12. ovoga Zakona, sredstva u potrebnom obujmu jedinicama lokalne samouprave za ostvarivanje posebnih odgojno-obrazovnin programa za djecu preškolske dobi pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina, kao i sredstva za dodatne troškove županijama koje na svom području imaju kotareve s posebnim samoupravnim položajem osiguravaju se u državnom proračunu."
Članak 8.
U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi: "Na osnovama elemenata standarda društvene brige o djeci predškQlske dobi iz članka 18. ovoga Zakona Grad Zagreb: gradovi i općine utvrđuju oblik. opseg, kvalitetu i način zadovoljavanja javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi prema potrebama i interesima stanovnika na svom području." Stavak 3. mijenja se i glasi: "Županija uskladuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog razvitka društvene brige o djeci predškolske dobi; utvrđuje odnose u financiranju društvene brige o djeci pojedinih općina i gradova u sastavu županije i županije kao cjeline, uskladuje razvitak i utvrđuje mrežu predškolskih organizacija na svom području, te uređuje druga pitanja od zajedničkog interesa za društvenu brigu o djeci predškolslse dobi na području županije" Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: "Predstavničko tijelo županije i jedinice lokalne samouprave može utvrditi javne potrebe u području društvene brige o djeei šire od potreba utvrđenih osnovama standarda društvene brige o djeci, za koje sredstva osiguravaju u svom proračunu i iz drugih izvora sredstava u skladu sa zakonom." Članak 9. Briše se glava "V: Fondovi predškolskog odgoja". Članci 22. i 23. brišu se.
Članak 10.
Članak 25; mijenja se i glasi: "Predškolske organizacije mogu osnivati predstavnička tijela županije, odnosno Grada Zagreba. i jedinica lokalne samouprave, te poduzeća, ustanove i vjerske zajednice. Predškolske organizacije imaju svojstvo pravne osobe i upisuju se u sudski registar."
Članak 11.
U članku 2,B. riječ: "općine" u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: "županije, odnosno Gradske jedinice lokalne samouprave" u odgovarajućem padežu
Članak 12.
U članku 32. stavak 2. mijenja se i glasi: "Predškolska organizacija može započeti s radom kad županijsko poglavarstvo, odnosno poglavarstvo Grada Zagreba utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka."
Članak 13.
U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi: "Odluku o ukidanju predškolske organizacije donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave koja je osnovala predškolsku organizaciju uz prethodnu suglasnost poglavarstva županije." Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: "Odluku o ukidanju predškolske organizacije na području Grada Zagreba donosi Gradska skupština na prijedlog Gradskog poglavarstva."
Članak 14.
U članku 35. stavku 1. i 2., članku 54. stavku 2., članku 70. stavku I. i 2. članku 76. stavku 2. i u članku 77. stavku 2. riječi: "općinski organ uprave nadležan" u odgovarajućem pa dežu zamjenjuju se riječima: "upravno tijelo županije, od. nosno Grada Zagreba nadležno za odgoj i obrazovanje" u odgovarajućem padežu.
Članak 15.
U članku 37. stavku 2. riječi: "skupština općine" zamjenjuju se u odgovarajućem padežu riječima: "predstavnićko tijelo jedinice lokalne samouprave".
Članak 16.
U članku 38. stavku 2. iza riječi: "odgajatelja ili ima" dodaju se riječi: "višu ili". , U stavku 3. riječi: "skupštine općine" zamjenjuju se riječima: "skupštine županije". U stavku 4. riječi: "skupština općine" zamjenjuju se riječima: "predstavničko tijelo jedinice lokalne samoupra. ve".
Članak 17.
U članku 61. riječi: "Socijalističke Federativne Republihe Jugoslavije" zamjenjuju se riječima: "Republike Hrvatske".
Članak 18.
U članku 65. stavku 1. riječi: "orgariu uprave nadležnom za poslove odgoja i obražovanja općine" i u stavku 2 riječi: "organ uprave nadležan za poslove obrazovanja op čine" zamjenjuju se u odgovarajućem padežu riječima "upravno tijelo županije; odnosno Grada Zagreba nadletnz za odgoj i obrazovanje":
Članak 19.
U članku 69. stavku 1. riječi: "Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije" zamjenjuju se riječima: "Republike, Hrvatske". U stavku 2. riječi: "općinski organ uprave" zamjenjuju se riječima: "upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba nadležno za odgoj i obrazovanje".
Članak 20.
U članku 71. stavku 2. riječi: "općinski organ uprave nadležan za poslove odgoja i obrazovanja općine" zamjenjuju se riječima: "upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba nadležno za odgoj i obrazovanje".
Članak 21.
U članku 82. stavku 2. riječi: "na račun fonda društvene brige o djeci"zamjenuju seriječima: "na račun upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba nadležnog za poslove odgoja i obrazovanja" Stavak 3. briše se.
Članak 22.
U svim odredbama ovoga Zakona riječi: "Ministarstvo prosvjete i kulture", "potrebe i interesi društva". "prosvjetno-pedagoška služba". u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo kulture i prosvjete", "javne potrebe", "Zavod za školstvo" u odgovarajućem padežu.
Članak 23.
Do ustrojavanja županijskih upravnih tijela, poslove tih tijela obavljat će organi uprave i službe dosadašnjih općina nadležni za odgoj i obrazovanje, ustrojeni kao ispostave županija.
Članak 24.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 601-02/92-01/03
Zagreb, 24. ožujka 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti