POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravila i uvjeti - odluka o ustrojstvu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o platnom prometu u zemlji
Proglašavam Zakon o platnom prometu u zemlji, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 26. ožujka 1993.
Broj: PA4-14/1-93.
Zagreb, 31. ožujka 1983.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o platnom prometu u zemlji
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Zakonom uređuje obavljanje poslova platnog prometa u zemlji (u daljnjem tekstu: platni promet), određuju organizacije koje su ovlaštene za obavljanje tih poslova (u daljnjem tekstu: ovlaštene organizacije) i osniva Zavod za platni promet (u daljnjem tekstu: Zavod).
Članak 2.
Pod platnim prometom, u smislu ovoga Zakona, razumijevaju se plaćanja izmedu sudionika u platnom prometu preko računa koji se vode kod ovlaštenih organizacija.
Članak 3.
Pod plaćanjem u platnom prometu razumijeva se obračun preko računa, prijenos sredstava s jednog računa na drugi račun, naplata s računa, uplata na račun i isplata s računa.
Članak 4.
Sudionici u platnom prometu (u daljnjem tekstu: sudionici) jesu domaće pravne i fizičke osobe. Sudionici mogu biti i strane pravne i fizičke osobe, u skladu s posebnim propisima.
Članak 5.
Ovlaštene organizacije za obavljanje platnog prometa jesu Narodna banka Hrvatske, Zavod za platni promet banke. štedionice i druge štedno-kreditne organizacije te Hrvatska pošta i telekomunikacije. Banke mogu voditi račune pravnih osoba, s izuzetkomm računa iz članka 10. točke 1) ovoga Zakona koji se vode u Zavodu, i obavljati platni promet po tim računima samo ako im to odobri Narodna banka Hrvatske. Narodna banka Hrvatske oduzet će odobrenje banci iz stavka 2. ovoga članka ako ne ispunjava uvjete iz članka 7. i 8. ovoga Zakona.
Članak 6.
Sudionici - pravne osobe dužni su novčana sredstve voditi na računima kod ovlaštenih organizacija i sva pla ćanja obavljati preko tih računa. Izuzetno od stavka 1. ovoga članka, pravna osoba može plaćati gotovim novcem na način; i pod uvjetima utvrđenim u propisu donesenom na temelju ovoga Zakona.
Članak 7.
Platni promet obavlja se na jednak način, primjenom propisanog plana računa, registra računa i obrazaca platnog prometa.
Članak 8.
ovlaštene organizacije moraju osigurati:
- primjenu propisa u obavljanju platnog prometa;
- zaštitu interesa vlasnika novca;
- slobodno kretanje novčanih sredstava
- ravnopravnost sudionika;
- učinkovitost, brzinu, sigurnost i racionalnost plaćanja te obavješćivanje sudionika o stanju i promjenama na njihovim računima;
- korištenje propisanih oblika i načina plaćanja;
- pouzdanu mrežu za elektronićki prijenos podataka u platnom prometu;
- racionalnu tehnologiju obavljanja platnog prometa zasnovanu na suvremenim informatićkim dostignućima i primjeni standarda u plaćanju.
II. OVLAŠTENE ORGANIZACIJE ZA OBAVLJANJE PLATNOG PROMETA
1. NARODNA BANKA HRVATSKE
Članak 9.
Narodna banka Hrvatske :

 1. opskrbljuje gotovim novcem jedinice Zavoda;
 2. prima u depozit sredstva s računa depozitara, depozite utvrđene zakonom i sredstva za koja nisu zakljućeni ugovori o deponiranju;
 3. kontrolira obavljanje platnog prometa kod Zavoda banaka, štedionica i drugih kreditno-štednih organizacija te kod Hrvatske pošte i telekomunikacija.
 4. ZAVOD ZA PLATNI PROMET

Članak 10.
Zavod za platni promet:

 1. vodi račune ovlaštenih organizacija; račune za naplatu javnih prihoda; račune organa uprave, samouprave i uprave: račune pravnih osoba u državnom ili pretežno u državnom vlasništvu; račune za obračun platnog prometa i obavlja platni promet preko tih računa;
 2. vodi račune ostalih pravnih i fizičkih osoba i obavlja platni promet po tim računima;
 3. obavlja platni promet izmedu sudionika koji račune vode kod razlićitih ovlaštenih organizacija;
 4. evidentira naplatu javnih prihoda i obavlja raspored tih prihoda kotisnicima, u skladu s propisima;
 5. obavlja blagajničko - trezorske poslove;
 6. opskrbljuje gotovim novcem ovlaštene organizacije i sudionike:
 7. obavlja poslove u svezi sa zamjenom i povlačenjem oštećenih i pohabanih novčanica te kovanog novca iz optjecaja za račun Narodne banke Hrvatske;
 8. uključuje sredstva na računima u Zavodu kao depozite po videnju u račun depozitara;
 9. prati i iskazuje stanje novčanih sredstava na računima ovlaštenih organizacija i na računima pravnih osoba u Zavodu i njihovu soIventnost;
 10. obračunava platni spromet obavljen kod svih ovlaštenih organizacija;
 11. osigurava podatke za vodenje kreriitno-monetarne politike i pračenje tekućih gospodarskih hretanja;
 12. obavlja druge poslove pletnog prometa određene zakonom odnosno ugovorom.
 13. BANKE, ŠTEDIONICE I DRUGE ŠTEDNO-KREDITNE ORGANIZACIJE

Članak 11.
Banke. štedionice i druge štedno-kreditne organizacije:

 1. vode račune i to banke račune pravnih i fizičkih osoba osim računa iz članka 10. točke 1), a štedionice i druge štedno-kreditne organizacije račune fizičkih osoba i obavljaju platni promet po tim računima;
 2. primaju uplate od fizičkih osoba u korist računa koji se vode kod ovlaštenih organizacija;
 3. primaju uplate dnevnog utrška u korist računa pravnih i fizičkih osoba koji se vode kod ovlaštenih organizacija;
 4. prate i iskazuju stanje novčanih sredstava na računima pravnih osoba koji se vode u banci i njihovu solventnost.
 5. HRVATSKA POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

Članak 12. Hrvatska pošta i telekomunikacije preko svojih jedinica - pošta-

 1. prima uplate od fizičkih osoba;
 2. obavlja isplate fizičkim osobama za račun pravnih i fizičkih osoba koje imaju račune kod ovlaštenih organizacija;
 3. prima uplate dnevnog utrška gotovog novca u korist računa pravnih i fizičkih osoba kod ovlaštenih organizacija.

RAČUNI ZA OBAVLTANJE PLATNOG PROMETA
Članak 13.
Ovlaštene organizacije otvaraju račune sudionicima na njihov zahtjev, na način i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju zakona. Računi iz stavka 1. ovoga članka mogu se otvarati kao žiro-računi ili kao tekući računi. Tekući računi otvaraju se na temelju posebnog ugovora zaključenog izmedu vlasnika računa i depozitara. Ako še tekući račun otvara kod ovlaštene organizacije koja ne obavlja depozitno-kreditne poslove, promjene na tom računu moraju se istovremeno evidentirati i na računu depozitera potpisnika ugovora.
Članak 14.
Ovlaštene organizacije mogu sudionicima otvarati:

 1. račun za redovno poslovanje;
 2. račun za obavljanje novčanog prometa organizacijskog dijela sudionika, koji je sastavni dio računa za redovno poslovanje sudionika;
 3. obračunski račun;
 4. račune za naplatu javnih prihoda;
 5. druge račune određene zakonom. Sredstvima s računa iz stavka 1. točke 4) ovoga članka ne mogu se obavljati neposredna plaćanja ako zakonom nije drukčije određeno.

Članak 15.
Pravne i fizičke osobe otvaraju račune kod ovlaštenih organizacija prema svom izboru ako zakonom nije drukćije određeno. Pravna osoba može imati račune kod više ovlaštenih organizacija.
Članak 16.
Računi sudionika ukidaju se na njihov zahtjev ili po službenoj dužnosti.
Članak 17.
Sudionik je dužan o statusnim i drugim promjenama pismeno obavijestiti ovlaštenu organizaciju kod koje ima račun najkasnije u roku 8 dana od dana nastalih promjena.
IV. OBLICI PLAĆANJA
Članak 18.
Plaćanja preko računa obavljaju se obračunom, bezgotovinski i gotovim novcem.
Članak 19.
Obračun obveza i potraživanja sudionika obavlja se na temelju:

 1. dospjelih vrijednosnih papira;
 2. dospjelih akceptiranih instrumenata platnog prometa;
 3. prijavljenih nenamirenih obveza.

Obračun provode ovlaštene organizacije preko svojih obračunskih mjesta za sudionike koji prilože dokaz o jamstvu za pokriće negativne razlike iz obračuna. Namirivanje međusobnih obveza može se obavljati i prijebojem (multilateralnom kompenzacijom), koji organizira i provodi ovlaštena organizacija.
Članak 20.
Bezgotovinska plaćanja (prijenos s računa na račun) i gotovinska plaćanja (uplate i isplate) preko računa obavljaju se davanjem naloga za plaćanje u korist odnosno na teret računa koji se vodi kod ovlaštene organizacije.
Članak 21.
Novčane obveze koje neposredno namire prijenosom vrijednosnih papira, promjenom vjerovnika odnosno dužnika (asignacija, cesija i sl.) i prijebojem (kompenzacijom), u skladu sa zakonom odnosno ugovorom sudionici evidentiraju preko računa kod ovlaštene organizacije najmanje jednom mjesečno.
V. NAČIN IZVRŠAVANJA PLATNOG PROMETA
Članak 22.
Nalozi za plaćanje daju se na propisanim obraseima platnog prometa prilagođenim za elektroničku i optičku obradu podataka Nalozi za plaćanje mogu se dati i na magnetnom nositelju podataka odnosno računalnom komunikacijom izmedu sudionika i ovlaštenih organizacija te izmedu ovlaštenih organiecija.
Članak 23.
Naloge za plaćanje s računa daju:

 1. sudionici - vlasnici računa;
 2. sudionici - vjerovnici na temelju: dospjelih vrijednosnih papira, dospjelih instrumenata osiguranja plaćanja, akceptiranih instrumenata platnog prometa, otvorenih akreditiva, drugih propisanih ili ugovorenih ovlasti;
 3. organi i organizacije - na temelju zakonskih ovlasti;
 4. ovlaštene organizacije - na temelju: sudskih odluka i drugih izvršnih isprava, zakonskih i ugovornih ovlasti svojih internih naloga radi djelomičnog izvršenja danih naloga, naplate naknade za usluge, ispravaka greška i sl. Naloge za plaćanje potpisuju osobe nalogodavca čiji su potpisi deponirani kod ovlaštene organizacije.

Članak 24.
Ovlaštene organizacije primaju od sudionika naloge za plaćanje i drugu propisanu dokumentaciju platnog prometa ako su nalozi i dokumenti popunjeni na propisani način. Ovlaštene organizacije vratit će naloge za plaćanje koji nisu popunjeni prema stavku 1. ovoga članka i skrenut će pozornost podnositelju na nedostatke i greške.
Članak 25.
Plaćanje s računa obavlja se do visine pokrića sredstava na računu dužnika. Pod pokrićem, prema stavku 1. ovoga članka, razumijeva se stanje sredstava na računu od prethodnog dana, sredstva pristigla u tijeku dana (dnevni priljev) i sredstva do visine utvrđene ugovorom zaključenim prema članku 13. stavku 3. ovoga Zakona. umanjena za izvršena plaćanja (dnevni odljev) do momenta utvrđivanja pokrića. Nalozi za plaćanje za čije izvršenje nema pokrića na računu evidentiraju se kod ovlaštenih organizacija prema danu i satu primitka i izvršavaju iz prvoga idućeg priljeva sredstava po načelu "prvi ulaz - prvi izlaz" ako zakonom nije drukčije određeno ili se vračaju nalogodavcu ako on to traži.
Članak 26.
Ovlaštena organizacija izvršava naloge za prisilnu naplatu i naloge vjerovnika na osnovi vrijednosnih papira i instrumenata osiguranja plaćanja iz svih sredstava sudionika koja se vode na računima kod te ovlaštene organizacije ako zakonom ili propisom donesenim na temelju zakona nije drukčije određeno. U nedostatku sredstava za izvršenje plaćanja iz stavka 1. ovog članka u cijelosti. ovlaštena organizacija nalog izvršava djelomično, o čemu obavješćuje sudionike - dužnika i vjerovnika.
Članak 27.
Na temelju rješenja organa za naplatu javnih prihoda, ovlaštena organizacija ispostavlja naloge za naplatu pojedinih vrsta javnih prihoda ako do roka dospijeća obveze to ne učini obveznik ili ne pruži dokaze da je obveza namirena i izvršava ih po propisanom redoslijedu iz sredstava na računima dužnika.
Članak 28.
Neizvršene naloge za plaćanje sudionika čiji je račun ukinut ovlaštena organizacija vraća podnositelju naloga.
Članak 29.
Novčana sredstva sudionika koja se evidentiraju na računima kod Zavoda i na računima kod drugih nedepozitnih institucija dnevno se uključuju kao depozit po viđenju u račune depozitara prema ugovoru o deponiranju sredstava. Novčana sredstva na računima depozitara, depoziti utvrđeni zakonom i sredstva za koja nisu zaključeni ugovori o deponiranju dnevno se uključuju kao depozit po viđenju Narodne banke Hrvatske. Nalozi za uključivanje sredstava iz stavka 1. i 2. ovoga članka izvršavaju se istog datuma kad su ispostavljeni.
Članak 30.
Ako na računu banke za redovno poslovanje tijekom dnevne obrade podataka s naloga platnog prometa, kojom su obuhvaćeni i nalozi na osnovi uključenje sredstava deponenata u račun banke, nema pokrića za sve obveze banke, Zavod će dati nalog za pokriće nastale razlike iz sredstava obvezne rezerve banke kod Narodne banke Hrvatske. Ako sredstva obvezne rezerve banke kod Narodne banke Hrvatske nisu dovoljna za pokriće svih obveza banke, Zavod će utvrditi i iskazati svotu nedostajućih sredstava i idućeg dana obustaviti izvršenje naloga na teret računa banke. Zavod je dužan podatke kojima raspolaže u sklopu svoje nadležnosti a odnose se na insolventnost banke i druge financijske organizacije dostavljati Narodnoj banci Hrvatske na način i u rokovima koje utvrdi Narodna banka Hrvatske.
Članak 31.
Sredstva korištena za namirenje tekućih obveza banke iz članka 30. ovoga Zakona moraju se s računa banke za redovno poslovanje vratiti iz prvoga idućeg priljeva sredstava. Ako banka ne izda nalog za povrat sredstava iz stavka 1. ovoga članka, Zavod je dužan izdati nalog i izvršiti ga iz prvoga idućeg priljeva na račun banke.
Članak 32.
Ovlaštene organizacije stavljaju na raspolaganje sudionicima izvještaje o izvršenim plaćanjima, sa svim podacima u svezi s izvršenim plaćanjima i naplatama, najkasnije idući radni dan. Ovlaštene organizacije i sudionici mogu ugovoriti i drugi rok za dostavu izvještaja iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 33.
Ovlaštena organizacija dužna je naloge za plaćanje primljene od sudionika i drugih ovlaštenih organizacija izvršiti odmah, a najkasnije istog datuma kad ih je primila. Ovlaštena organizacija dužna je primljene naloge za plaćanje koji se odnose na sudionike čiji se računi vode kod druge ovlaštene organizacije predati Zavodu , a najkasnije istog dana.
Članak 34.
Razmjena podataka platnog prometa izmedu ovlaštenih organizacija obavlja se neposredno računalnom komunikacijom i na magnetnim nositeljima podataka.
Članak 35.
Ovlaštene organizacije vode evidencije o izvršenim plaćanjima na način određen propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.
VI. POSEBNE OVLASTI U PLATNOM PROMETU
Članak 36. Narodna banka Hrvatske propisuje:

 1. način i postupak obavljanja platnog prometa;
 2. uvjete i način otvaranja računa kod ovlaštenih organizacija:
 3. uvjete koje moraju ispunjavati banke iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona da mogu voditi račune pravnim osobama i obavljati platni promet po tim računima:
 4. način i postupak kontrole obavljanja platnog prometa kod ovlaštenih organizacija;
 5. način rukovanja i čuvanja novčanica, kovanog novca jednosnica;
 6. uvjete i način plaćanja gotovim novcem.

Članak 37.
Ministar financija Republike Hrvatske propisuje sadržaj računa za naplatu javnih prihoda, mjerila i rokove za raspored sredstava s tih računa.
Članak 38.
Glavni direktor Zavoda propisuje:

 1. plan računa i evidencije o obavljenom platnom prometu ;
 2. sadržaj i način vodenja registra računa kod ovlaštenih organizacija
 3. oblik, sadržaj i uporabu obrazaca platnog prometa;
 4. način obračuna izvršenog platnog prometa kod ovlaštenih organizacija;
 5. rokove za izvršavanje platnog prometa kod ovlaštenih organizacija;
 6. način rada u računalno-komunikacijskoj mreži, uvjete i način međusobnog povezivanja korisnika mreže;
 7. podatke o novčanim tokovima na računima sudionika u platnom prometu koje moraju osiguravati ovlaštene organizacije i rokove za dostavu podataka Zavodu.

VII. ZAVOD ZA PLATNI PROMET
Članak 39.
Zavod je samostalna organizacija ovlaštena za obavljanje platnog prometa u zemlji. Zavod ima svojstvo pravne osobe. Sjedište Zavoda je u Zagrebu.
Članak 40.
Zavod ima Statut. Statut Zavoda donosi Upravni odbor, a potvrduje ga Savjet Narodne banke Hrvatske.
Članak 41.
Zavod ima pečat. Oblik i sadrej pečata utvrđuje se Statutom.
Članak 42.
Zavod posluje preko svojih jedinica.
Članak 43.
Zavod obavlja poslove platnog prometa određene ovim Zakonom, statistiku financijskih tokova evidentiranih kod ovlaštenih organizacija, izrađuje analize i informacije te obavlja druge poslove određene propisima i na osnovi ugovora.
Članak 44.
Zavbcl u obavljanju poslova primjenjuje znanstvena dostignuća i standarde s područja platnog prometa i informatičke tehnologije te jednak postupak rada, i računalno-komunikacijsku mrežu.
Članak 45.
Statutom Zavoda uređuje se osobito:

 1. unutarnja organizacija i način rada;
 2. vrste, djelokrug, međusobna povezanost i odgovornost jedinica Zavoda:
 3. djelokrug Upravnog odbora i glavnog direktora i njihovi međusobni odnosi:
 4. međusobni odnosi glavnog direktora i ruhovoditelje jedinica;
 5. načela o pravima, obvezama i odgovornostima rukovoditelja i zaposlenih u zavodu;
 6. ostvarivanje prihoda i raspolaganje tim prihodima:
 7. donošenje proračuna prihoda i rashoda i temeljnit financijshih izvještaja;
 8. druga pitanja vena za organizaciju i rad Zavoda

Članak 46.
Nadzor nad pošlovanjem Zavoda obavlja Narodna banka Hrvatske. Za obavljanje poslova iz svog djelokruga Zavod odgovara Narodnoj banci Hrvatske. Zavod podnosi Savjetu Narodne banke Hrvatske na potvrdu program rada, proračun prihoda i rashoda. temeljne financijske izvještaje, polugodišnje i godišnje izvješće o radu.
Članak 47.
Organi upravljanja i rukovodenja Zavodom jesu Upravni odbor i glavni direktor.
Članak 48.
Upravni odbor ima pet članova, od kojih četiri imenuje i razrješava Savjet Narodne banke Hrvatske. Glavni direktor član je Upravnog odbora po položaju. Članovi Upravnog odbora imenuju se na četiri godine.
Članak 49.
Upravni odbor prati i usmjerava rad Zavoda i poduzima mjere za unapredenje njegova rada, te s tom svrhom:

 1. donosi Statut Zavoda;
 2. donosi Poslovnik o svom radu:
 3. utvrđuje mjerila za osnivanje jedinica Zavoda;
 4. odlučuje o osnivanju jedinica i promjeni njihova statusa;
 5. donosi godišnji program rada Zavoda, prati njegovo izvršavanje i donosi polugodišnje i godišnje izvješće o radu;
 6. donosi proračun prihoda i rashoda te temeljne financijske izvještaje;
 7. donosi cjenik za obavljanje poslova platnog promete;
 8. imenuje i razrješava rukovoditelje Zavoda, utvrđene Statutom;
 9. odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim Statutom, listi iz stavka 1. točke 5), 6) i 7) ovoga članka podnose se na potvrdu Savjetu Narodne banke Hrvatske.

Članak 50.
Glavnog direktora imenuje i razrješava Savjet Narodne banke Hrvatske na prijedlog guvernera Narodne banke Hrvatske. Glavni direktor imenuje se na četiri godine.
Članak 51.
Glavni direktor rukovodi Zavodom, zastupa ga, predstavlja i odgovara za njegov rad, te, u sklopu prava i dužnosti utvrđenih zakonom:

 1. organizira i osigurava zakonito i učinkovito obavljanje poslove iz djelokruge Zavoda;
 2. predlaže Upravnom odboru pito.nja za raspravljanje i donošenje odluka iz djelokruga Upravnog odbora i brine se o izvršavanju donesenih odluka, smjernica i zaključaka;
 3. osigurava nadzor nad primjenom propisa i obavljanjem pošlova iz djelokruga Zavoda;
 4. propisuje metodologiju i daje upute i smjernice a obavljanje poslova Zavoda te osigurava jednak postupak i primjenu propisa;
 5. utvrđuje način rada u računalno-komunikacijskoj mreži i komunikacijske standarde za povezivanje, s korisnicima mreže;
 6. imenuje vršitelje dužnosti rukovoditelja jedinica Zavoda;
 7. donosi akte koji nisu u nadležnosti Upravnog odbora i obavlja poslove koji su ovim Zakonom, Statutom Zavoda ili drugim općim aktom Zavoda stavljeni u njegovu nadležnost.

Članak 52.
Prava, obveze i odgovornosti djelatnici Zavoda ostvaruju u skladu s propisima kojima se uređuju radni odnosi i s kolektivnim ugovorom.
Članak 53.
Zavod ostvaruje prihode od pravnih i fizičkih osoba u skladu s prirodom, vrstom, složenošću, opsegom i kvalitetom poslova koje za njih obavlja. Prihodi Zavoda ostvaruju se:

 1. od naknada za obavljanje poslova platnog prometa koje se naplaćuju od sudionika s njihovih računa ili u gotovini;
 2. od naknada za poslove koji se obavljaju na temelju ugovora;
 3. od ostalih naknada što ih ostvaruje svojim poslovanjem. Cjenik iz stavka 2. točke 1. ovoga članka donosi Upravni odbor na prijedlog glavnog direktora, a potvrđuje ga Savjet Narodne banke Hrvatske. Cjenik iz stavka 2. točke 2: i 3. ovoga članka donosi glavni direktor.

VIII. KAZNENE ODREDBE
Članak 54.
Novčanom kaznom od 3.000.000 do 10.000.000 hrvatskih dinara kaznit će se za privredni prijestup sudionik - pravna osoba: 1. ako ne obavijesti ovlaštenu organizsciju o nastalim statusnim i drugim promjenama (članak 17.); 2. ako neposredno namirene novčane obveze ne evidentira preko računa kod ovlaštene organizacije najmanje jednom mjesečno (članak 21.). Za radnje navedene u stavku 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba sudionika novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 hrvatskih dinara
Članak 55.
Novčanom kaznom od 10.000.000 do 15.000.000 hrvatskih dinara kaznit će se za privredni prijestup:
a) sudionik - pravna osoba:
1. ako novčana sredstva ne vodi na računima kod ovlaštene organizacije i ako preko tih računa ne obavlja sva plačanja (članak 6. stavak 1.);
b) ovlaštena organizaćija:

 1. ako sudioniku u platnom prometu otvori račune protivno odredbi članka 13. ovoga Zakona;
 2. ako izvrši nalog za plaćanje koji nema pokrića (članak 25.);
 3. ako ne izvrši nalog za prisilnu naplatu, nalog vjerovnika na osnovi vrijednosnih papira i instrumenata osiguranja plaćanja i ne postupi na način određen u članku 26. stavku 1. i 2. ovoga Zakona:
 4. ako na temelju rješenja organa za naplatu javnih prihoda ne lspostavi naloge za naplatu pojedinih vrsta javnih prihoda i ne izvrši ih po propisanom redoslijedu iz sredstava na računima dužnika (članak 27.);
 5. ako sudioniku odmah ili u ugovorenom roku ne stavi na raspolaganje izvještaj plaćanjima (članak 32.);
 6. ako nalog za plaćanje ne izvrši istog datuma (članak 33. stavak 1.);
 7. ako primljeni nalog za plaćanje koji se odnosi na sudionika čiji se računi vode kod druge ovlaštene organizacije ne preda Zavodu u roku (članak 33. stavak 2.);
 8. ako ne vodi evidencije o izvršenim plaćanjima na propisan način (članak 35.);
 9. ako se ne drži propisa donesenih na osnovi članaka 36 do 38. ovoga Zakona;
 10. ako provede na oge za plaćanje protivno propisanoj namjeni ili ograničenju (članak 60.);
 11. ako provede nalog za plaćanje bez istodobne naplate zakonskih obveza ili javnih prihoda (članak 61.);

c) banka;

 1. ako obavlja platni promet bez odobrenja Narodne banke Hrvatske (članak 5. stavak 2.);
 2. ako iz prvog idućeg priljeva sredstava ne izda nalog za vraćanje sredstava obvezne rezerve (članak 31. stavak 1.):

d) Zavod:

 1. ako izvrši nalog za neposredno plaćanje s računa za naplatu javnih prihoda suprotno zakonu (članak 14. stavak 2.);
 2. ako ne postupi po odredbama članaka 29. i 30. ovoga Zakona;
 3. ako ne izda nalog za povret sredstava na način određen u članku 31. stavku 2. ovoga Zakona;
 4. ako ne ispostavi i ne izvrši nalog za uplatu javnih prihoda po odredbi članka 59. ovoga Zakona. Za radnje navedene u stavku 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba sudionika, ovlaštene organizacije, banke i Zavoda novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 hrvatskih dinara.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 56.
Odredbe članka 5. stavka 2. i članha 15. ovoga Za,kona primjenjivat će se na pravne osobe od 1. sijećnja 1995. godine.
Članak 57.
Ovlaštene organizacije mogu razmjenu podataka platnog prometa iz članka 34. ovoga Zakona obavljati i na papirnom mediju do 31. prosinca 1993.
Članak 58.
Pravne osobe podnose naloge za plaćanje, neovisno o raspoloživim sredstvima u uvjetima insolventnosti. ovlaštenoj organizaciji u kojoj vode račune dok posdtoje zakonski propisi o redoslijedu plaćanja. Ovlaštena organizacija u slučaju iz stavka 1. ovoga članka vodi evidenciju o redoslijedu primitka osnova za naplatu i naloga za plaćanje i izvršava ih po propisanom redoslijedu plaćanja.
Članak 59.
Ako pravna osoba ne izda u propisanom roku nalog za uplatu javnih prihoda, Zavod će ispostaviti nalog za naplatu na teret računa pravne osobe i izvršit će ga po propisanom redoslijedu plaćanja. Ta ovlast važi do 31. prosinca 1993. godine.
Članak 60.
Ako postoji ograničenje korištenja novčanih sredstva sudionika ili je propisom odeđena njihova posebna namjena, ovlaštena organizacija neće provoditi naloge za plaćanje protivno propisanoj namjeni ili ograničenju. Ako je potrebno, ovlaštena organizacija zatražit će potrebnu dokumentaciju ili izjavu od podnositelja naloga.
Članak 61.
Ovlaštena organizacija neće provesti naloge za plaćanje s kojima se istodobno moraju platiti zakonske obveze ili javni prihod ako istodobno nisu dani nalozi i za plaćanje tih obveza.
Članak 62.
Zavod prikuplja, obraduje i publicira i druge podatke utvrđene Programom statističkih istraživanja Republike Hrvatske.
Članak 63.
Propisi iz članaka 36. do 38. ovoga Zakona donijet će se u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 64.
Do donošenja propisa za provodenje ovoga Zakona, primjenjivat će se dosadašnji propisi doneseni radi provođenja Zakona o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske ("Narodne novine" br. 53/91.) u dijelu koji se odnosi na poslove iz ovoga Zakona. Do donošenja propisa iz članaka 36. do 38. ovoga Zakona ovlaštene će organizacije, osim Zavoda, obavljati poslove platnog prometa prema dosadašnjim propisima i na dosadašnji način.
Članak 65.
Statut Zavoda donijet će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 66.
Do donošenja odluke Upravnog odbora o osnivanju jedinica Zavoda, organizacijske jedinice Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske nastavit će obavljati poslove iz ovoga Zakona kao jedinice Zavoda.
Članak 67.
Za obavljanje poslova iz članaka 58. do 62. ovoga Zakona Zavod će naplaćivati naknadu s računa za naplatu javnih prihoda državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave i društvenih fondova prema ojeniku koji na prijediog glavnog direktora donosi Upravni odbor, a potvrđuje ga Savjet Narodne banke Hrvatske.
Članak 68.
Savjet Narodne banke Hrvatske imenovat će članove Upravnog odbora i glavnog direktora Zavoda u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Zavod će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona preuzeti poslove utvrđene ovim Zakonom koje je obavljala Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske prema odredbama Zakona o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske ("Narodne novine" br. 53/91.), kao i djelatnike koji su obavljali te poslove. Djelatnicrma Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske iz stavka 2. ovoga članka koji ne budu imenovani, odnosno rasporedeni na poslove u Zavodu, prestaje radni odnos u skladu s odredbama zakona o radnim odnosima.
Članak 69.
Zavod će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga, Za kona preuzeti opremu, drugu imovinu i obveze, arivu i dokumentaciju koja se odnosi na preuzete poslove od Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske. Odluku o utvrdivanju opreme, druge imovine i obveze iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Upravnog odbora Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske.
Članak 70.
Tridesetog dana od stana stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe Zakona o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske ("Narodne novine" br. 53/91.) koje se odnose na poslove platnog prometa i druge poslove uređene ovim Zakonom koje je obavljala Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske.
Članak 71.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 450-08/92-01/06
Zagreb, 26. ožujka 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti