POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - brzi prikaz - pravilnik o standardinta ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi odredbi članka 109. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91 - proašćeni tekst, 19/91, 53A/91, 18/92 i 69/92) Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 13. sjednici, održanoj 30. lipnja 1993. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godini

I.
U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godini ("Narodne novine" broj 13/93, 29/93 i 51/93) u točki VIII. iza stavke 2. dodaju se nove stavke 3, 4. i 5. koje glase:
"Ovlašćuje se Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda, da, uzimajući u obzir procijenjeni prosječni mjesečni tečaj Narodne banke Hrvatske, utvrđuje iznose vrijednosti timova primarne zdravstvene zaštite navedene u tablici iz prethodne stavke od rednog broja 1-13."
"U tablici iz stavke 2. ove točke, pod rednim brojem 1. "OPĆA MEDICINA", u stupcu 1. pod b) umjesto teksta: "zaštita štićenika domova umirovljenika" treba upisati tekst: "zaštita osoba starije dobi"."
"U tablici iz stavke 2. ove točke pod rednim brojem 8. "HITNA MEDICINSKA POMOĆ" u stupcu 1. dodaju se nove podtočke:
a) pri stanici hitne medicinske pomoći,
b) pri medicinskim centrima i domovima zdravlja,
a kod sastava liječničkog tima, u stupcu 2. pod a) sastav tima ostaje kako je navedeno u tablici, a pod b) se upisuje:
- liječnik
- medicinski tehničar SSS
- vozač
U prijavno dojavnoj jedinici
- medicinska sestra SSS
i pod rednim brojem 9. "SANITETSKI PRIJEVOZ", u stupcu 1. dodaju se nove podtočke:
a) pri stanici hitne medicinske pomoći,
b) pri medicinskim centrima i domovima zdravlja s time da sastav tima u stupcu 2. pod a) i b) ostaje kako je navedeno u tablici,
U stupcu 7. pod rednim brojevima 1-13 mijenjaju se iznosi, a iza stupca 7. dodaju se novi stupci 8, 9. i 10. sa iznosima pod rednim brojevima 1-13, kako je to navedeno u tablici iza teksta odluke."
Iza stavke 3. dodaje se nova stavka 4. koja glasi:
"U vrijednosti liječničkog tima za provođenje polivalentne stomatološke zdravstvene zaštite uračunat je rad u općoj stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti i rad u stomatološkoj protetici u omjeru 70:30."
Dosadašnje stavke 3, 4. i 5. postaju stavke 6, 8. i 9.

II.
U točki IX. u stavci 2. na kraju teksta briše se točka, te dodaje slijedeći tekst: "s time da se u polivalentnoj stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti poštuje omjer rada za opću stomatološku zdravstvenu zaštitu i protetiku, utvrđen u stavci 4. prethodne točke."

III.
U točki XIII. u stavci 1. u alineji iza brojke "5" briše se zarez i upisuje slovo "i", a iza brojke "6" briše se tekst: "i 7".
Iza stavke 1. dodaje se nova stavka 2. koja glasi:
"Za razdoblje od 1. lipnja 1993. godine utvrđuje se prosječna godišnja vrijednost tima hitne medicinske pomoći i to:
- prema standardu utvrđenom u točki XII. a) ove odluke, u iznosima kako je to navedeno u tablici pod rednim brojem 8.a), u stupcima 7, 8, 9. i 10.,
- prema standardima utvrđenim u točki XII. b) i c) ove odluke, u iznosima kako je to navedeno u tablici pod rednim brojem 8.b) u stupcima 7, 8, 9. i 10."
Dosadašnje stavke 2, 3, 4, 5, 6, 7. i 8. postaju stavke 3, 4, 5, 6, 7, 8. i 9.
U stavci 2. u alineji iza brojke "6" briše se riječ "i" i upisuje zarez, a iza brojke "7" briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst: "8, 9. i 10.".
U stavci 4. iza brojke "6" briše se riječ "i", i upisuje zarez, a iza brojke "7" briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst: "8, 9. i 10."
U stavci 8. iza brojke "6" briše se riječ "i", i upisuje zarez, a iza brojke "7" briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst: "8, 9. i 10."

IV.
U točki XV. u stavci 3. iza brojke "6" briše se riječ "i", i upisuje zarez, a iza brojke "7" briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst: "8, 9. i 10."

V.
U točki XVI. u stavci 2. iza brojke "6" briše se riječ "i", i upisuje zarez, a iza brojke "7" briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst: "8, 9. i 10.".
Dosadašnja stavka 3. postaje stavka 4.

VI.
U točki XVII. u stavci 2. iza brojke "6" briše se riječ "i", i upisuje zarez, a iza brojke "7" briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst: "8, 9. i 10.".
Dosadašnje točke XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII. i XXVIII. postaju točke XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII. i XXIX.

VII.
U točki XXI. u stavci 9. u trećem i četvrtom retku iza brojke "6" briše se riječ "i", i upisuje zarez, a iza brojke "7" briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst: "8, 9. i 10.".

VIII.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. lipnja 1993. godine.

Klasa: 025-04/93-01/71
Urbroj: 338-24-93-1
Zagreb, 30. lipnja 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.

Tablica

OSNOVE ZA SKLAPANJE UGOVORA ZA PROVOĐENJE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
ZA RAZDOBLTE OD 1. LIPNJA 1993. GODINE DO 30. RUJNA 1993. GODINE u HRD

Godišnja vrijednost tima OD
Red. Djelatnost Sastav liječničkog tima
broj 1. VI 1. VII 1. VIII 1. IX
0 1 2 7 8 9 10
1. OPĆA MEDICINA
a) zaštita odraslih 1 liječnik
1 med. sestra SSS 34.568.990 41.282.358 51.383.775 63.959.406
b) zaštita osoba starije
dobi 1 liječnik
1 med. sestra SSS 34.568.990 41.282.358 51.383.775 63.959.406
2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
1 liječnik pedijatar
PREDŠKOLSKE DJECE
1 med. sestra SSS 34.568.990 41.282.358 51.383.775 63.959.406
(0 - 6)
3. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
1 liječnik škol. med.
ŠKOLSKE DJECE (7-18)
1 med. sestra SSS 34.568.990 41.282.358 51.383.775 63.959.406
4. PRIMARNA 1 liječnik ginekolog
ZDRAVSTVENA
ZAŠTITA ŽENA
1 med. sestra SSS 33.159.179 39.612.586 49.305.425 61.372.402
5. PATRONAŽA
(1 patro. sest. VŠS na
3 tima opće med.)
1 med. sestra VŠS 14.831.639 17.736.030 22.075.875 27.478.710
STOMATOLOŠKA
6. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
a) - opća stom. zdrav.
zaštita 1 liječnik stomatolog
1 med.sestra SSS 41.993.755 50.076.208 62.329.400 77.583.856
- poliv. opća stom.
zdrav. zašt.
(s protetikom)
(iznad 18 g.) 1 liječnik stomatolog
1 med. sestra SSS
1/2 zub. tehničar SSS
54.807.289 65.337.246 81.324.675 101.228.022
b) - zaštita predškolske
1 liječnik stomatolog
djece
1 med. sestra SSS 41.993.755 50.076.208 62.329.400 77.583.856
c) - zaštita školske djece 1 liječnik stomatolog
1 med. sestra SSS 41.993.755 50.076.208 62.329.400 77.583.856
d) - protetika (iznad 18
1 liječnik stomatolog
g.) 1 med. sestra
1 zubni tehničar VŠS
1 zubni tehničar SSS 89.374.490 106.532.725 132.600.312 165.052.825
e) - ortodoncija
1 liječnik spec. ortodont
1 med. sestra
2 zubna tehničara VŠS
68.386.558 81.674.736 101.659.800 126.539.952
7. EPIDEMIOLOGIJA
1 liječnik spec. epidem.
1 sanitarni tehničar VŠS
1 sanitarni tehničar SSS
55.864.647 66.674.335 82.988.937 103.299.595
8. HITNA MEDICINSKA
POMOĆ
a) pri stanici hitne
medicinske pomoći
- liječnik 53.326.510 50.582.649 62.959.762 78.368.493
- med. tehničar SSS 10.195.283 11.857.924 14.759.450 18.371.668
- vozač 8.950.070 10.383.100 12.923.750 16.086.700
U PRIJAVNO DOJAVNOJ
JEDINICI
- liječnik 34.420.929 26.178.126 32.583.675 40.558.182
- med. sestra SSS 12.103.475 11.857.924 14.759.450 18.371.668
b) pri medicinskom
centru i DZ - liječnik 47.067.885 47.334.222 58.916.475 73.335.654
- med. tehničar SSS 6.798.560 10.094.916 12.565.050 15.640.212
- vozač 5.553.347 8.620.092 10.729.350 13.355.244
U PRIJAVNO DOJAVNOJ
JEDINICI
- med. sestra SSS 24.049.163 18.058.118 22.476.775 27.977.726
9. SANITETSKI PRIJEVOZ
a) pri stanici hitne
medicinske pomoći
- med. tehničar SSS 33.176.769 26.972.751 33.572.737 41.789.307
- vozač 31.931.555 25.497.927 31.737.037 39.504.339
b) pri medicinskom
centru i DZ - med. tehničar SSS 29.780.046 25.209.743 31.378.337 39.057.851
- vozač 28.534.832 23.734.919 29.542.637 36.772.883
10. DEŽURSTVO
a) opća medicina
1 lijećnik
1 med. sestra SSS
1 vozač 66.251.854 77.828.751 96.872.737 120.581.307
b) opća stomatološka
zdrav. zašt. 1 liječnik
1 med. sestra SSS 49.014.184 58.052.124 72.256.950 89.941.068
c) ljekarna 1 farmaceut 30.128.444 35.683.960 44.415.500 55.285.720
11. PRIPRAVNOST
a) opća medicina
- liječnik 14.463.084 17.129.996 21.321.550 26.539.772
b) ljekarna - farmaceut 14.463.084 17.129.996 21.321.550 26.539.772
12. MEDICINSKA NJEGA U
1 med. sestra SSS 8.900 11.077 13.789
STANU OSIGURANIKA
13. LABORATORIJ 1 zdrav, tehničar lab.
smjera na 3 liječnika
1 VŠS zdrav. tehničar lab.
smjera na 4 SSS zdrav.
tehničara lab. smjera
1 dipl. ing. med.
biokemije na 7 - 10
zdrav. tehničara lab.
smjera 8.119 6.357 7.912 9.849Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti