POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - brza tražilica - drugi ispravak uredbe ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi odredbi članka 111. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91 - pročišćeni tekst, 19/91, 53A/91, 18/92 i 69/92) i odredbe članka 22. StatutaRepubličkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 13. sjednici održanoj 30. lipnja 1993 godine donijela je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju vrijednosti bodova za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1993. godini
I.
U Odluci o utvrđivanju vrijednosti bodova za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1993. godini ("Narodne novine" broj 13/93 i 29/93) u točki II. u stavci 2. mijenja se iznos u 3. alineji:
- iznos od "1.124 HRD" zamjenjuje se iznosom od "1.431 HRD". Iza stavke 2. dodaje se nova stavka 3. koja glasi: "Za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 1993. godine, utvrđuje se vrijednost boda kako slijedi:
- za srpanj u iznosu od 1.695 HRD
- za kolovoz u iznosu od 2.110 HRD
- za rujan u iznosu od 2.626 HRD." Dosadašnje stavke 3. i 4. postaju stavke 4. i 5. U stavci 3. mijenjaju se iznosi u 1. i 2. alineji:
- iznos od "750 HRD" zamjenjuje se iznosom od "1.554 HRD" i dodaje tekst: "s primjenom od 1. svibnja 1993. godine",
- iznos od "850 HRD" zamjenjuje se iznosom od "2.020 HRD", a iza alineje 2. dodaju se nove alineje 3, 4. i 5. koje glase:
"- za srpanj u iznosu od 2.479 HRD
- za kolovoz u iznosu od 3.086 HRD
- za rujan u iznosu od 3.841 HRD."
II.
U točki III. u stavci 2. u drugom retku iza riječi: "nadomjestaka" briše se tekst: "izuzev slijedećih materijala: šifra Naziv
- 06002 Interkanalni kolčić
- 06003 Parapulni kolčić." Odredba ove točke primjenjuje se s danom objave u "Narodnim novinama".
III.
U točki IV. u stavci 4. u tabeli mijenjaju se iznosi u stupcu 4. pod rednim brojevima: 1, 2. i 3.:
1.
- iznos od "28.100" zamjenjuje se iznosom od "35.782"
- iznos od "14.050" zamjenjuje se iznosom od "17.891"
2. - iznos od "21.080" zamjenjuje se iznosom od "26.836"
- iznos od "23.890" zamjenjuje se iznosom od "30.415"
- iznos od "26.731" zamjenjuje se iznosom od "33.993"
3. iznos od "5.621" zamjenjuje se iznosom od "7.156". Iza stavke 4. dodaje se nova stavka 5. koja glasi: "Za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 1993. godine, utvrđuje se iznos troškova u hrvatskim dinarima za smještaj i prehranu bolesnika u stacionarnim zdravstvenim ustanovama, po bolno-opskrbnom danu: u HRD
Red. Zdravstvena ustanova srpanj kolovoz rujan broj
1. Stacionarna ustanova za zbrinjavanje akutnih bolesnika
- cjelodnevni smještaj i prehrana 42.380 52.750 65.660
- dnevni smještaj i prehrana 21.190 26.735 32.830
2. Stacionarna ustanova za zbrinjavanje kroničnih bolesnika cjelodnevni smještaj
- u psihijatriji 31.785 39.562 49.245
- u rehabilitaciji 36.023 44.837 55.811
- u gerijatriji 40.261 50.112 62.377
3. Polikliničko konzilijarna djelatnost za vrijeme terapijskog postupka hemodijalizom 8.476 10.550 13.132"
Dosadašnja stavka 5. postaje stavka 6. U stavci 5. u prvom retku iza brojke "3" briše se riječ "i", i upisuje zarez, a iza brojke "4", dodaje se tekst: "i 5".
IV.
U točki VII. mijenja se iznos u 3. alineji: - iznos od "5.621 HRD" zamjenjuje se iznosom od "7.156 HRD". Iza stavke 1. dodaje se nova stavka 2. koja glasi: "Za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 1993. godine, utvrđuju se slijedeći iznosi po bočici krvi:
- za srpanj 8.476 HRD
- za kolovoz 10.550 HRD
- za rujan 13.132 HRD."
V.
Iza točke VII. dodaje se nova točka VIII. koja glasi: "Ovlašćuje se Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske da, uzimajući u obzir procijenjeni prosječni mjesečni tečaj Narodne banke Hrvatske, utvrđuje vrijednost boda za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka iz točke II. ove odluke, iznose troškova za smještaj i prehranu bolesnika u stacionarnim zdravstvenim ustanovama iz točke IV. ove odluke te iznos po bočici krvi iz točke VII. ove odluke."
VI.
Ova odluka stupana snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. lipnja 1993. godine, osim ako odredbama ove odluke nije drukčije utvrđeno.
Klasa: 025-04/93-01/70
Urbroj: 338-24-93-1
Zagreb, 30. lipnja 1993. godine
Predsjednik Skupštine Republičkog fonda
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti