POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - zakonske naredbe - uredba o izvršavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. lipnja 1993. godine donijela

UREDBU
o kreditima za obnovu ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekata

Članak 1.
Hrvatska kreditna banka za obnovu (u daljnjem tekstu: HKBO) plasirat će do 31. prosinca 1993. godine bankama iznos u hrvatskim dinarima protuvrijednosti 100,000.000 DEM za kreditiranje obnove ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekata.
Sredstva iz stavka I. ovog članka osiguravaju se iz raspoloživih sredstava HKBO i u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 1993. godinu.

Članak 2.
Program korištenja sredstava iz članka 1. ove uredbe za pojedine namjene s dinamikom korištenja do kraja 1993. godine i po pojedinim bankama utvrdit će do 15. srpnja 1993. godine HKBO i Agencija za obnovu.
O izvršenju programa HKBO i Agencija za obnovu mjesečno izvješćuju Ministarstvo financija, a najkasnije do 15. veljače 1994. godine Vladu Republike Hrvatske.

Članak 3.
O prijenosu sredstava iz članka 1. ove uredbe HKBO zaključuje ugovor s pojedinom bankom o međusobnim pravima i obvezama.
Ugovorom iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se povrat sredstava ako ih banka nenamjenski plasira kao i povrat kredita odobrenih korisnicima koji ih nenamjenski koriste.
Banke mogu odobravati kredite pod uvjetima i na način utvrđen ovom uredbom.

Članak 4.
Banke mogu odobravati kredite iz ove uredbe korisnicima samo na području obnove utvrđenom Uredbom o područjima na kojima će se koristiti sredstva ostvarena prema Zakonu o financiranju obnove te o područjima na kojima će se primjenjivati poticajne mjere ("Narodne novine", broj 44/92, 54/92 i 70/92).

Članak 5
Banke će odobravati kredite za popravak ili izgradnju:
- stambenih zgrada i stanova u vlasništvu građana, vlasnicima tih zgrada odnosno stanova,
- poljoprivrednih i drugih gospodarskih zgrada u vlasništvu građana, vlasnicima tih zgrada,
- stanova u zgradama kojima upravljaju fondovi u stambenom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: Fondovi), nositeljima stanarskog prava,
- zajedničkih dijelova zgrada u zgradama kojima upravljaju Fondovi, tim Fondovima

Članak 6.
Banke odobravaju kredit u hrvatskim dinarima ovisno o vrsti objekata i kategoriji oštećenja, protuvrijednosti do iznosa:
a) za stanove u vlasništvu građana i stanove na kojima postoji stanarsko pravo u zgradama kojima upravljaju Fondovi i to:
- kategorija I. do 1.500 DEM
- kategorija II. do 4.000 DEM
- kategorija III. do 6.000 DEM
- kategorija IV. do 10.000 DEM
- kategorija V. do 15.000 DEM
- kategorija VI. do 20.000 DEM
b) za obiteljske stambene zgrade u vlasništvu građana
i to
- kategorija I. do 1.500 DEM
- kategorija II. do 4.000 DEM
- kategorija III. do 6.000 DEM
- kategorija IV. do 12.000 DEM
- kategorija V. do 24.000 DEM
- kategorija VI. do 36.000 DEM
c) za poljoprivredne i druge gospodarske zgrade i to
- kategorija I. do 1.500 DEM
- kategorija II. do 4.000 DEM
- kategorija III. do 6.000 DEM
- kategorija IV. do 8.000 DEM
- kategorija V. do 12.000 DEM
- kategorijaVI. do 16.000 DEM
d) za zajedničke dijelove zgrada u zgradama s više stanova kojima upravljaju Fondovi, za popravak nosive konstrukcije, krovišta, stubišta i osnovnih instalacija građevine u iznosu stvarnih troškova popravka, a najviše do 50.000 DEM.
Iznosi kredita iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske za njemačku marku na dan zaključivanja ugovora o kreditu.
Iznos kredita odobrava se kao kreditno pismo u visini 70% odobrenog iznosa za kupnju građevinskog i instalaterskog materijala, a ostatak se može odobriti u gotovom novcu.

Članak 7
Krediti iz članka 6 pod a), b) i c) za kategorije oštećenja od I. do III. odobravaju se s rokom vraćanja od 5 godina, uz godišnju kamatu od 1% i poček od jedne godine od dana početka korištenja kredita.
Kamata se obračunava od dana početka korištenja kredita.
Za vrijeme počeka kamata se obračunava i pripisuje glavnici.

ČIanak 8.
Krediti iz članka 6. pod a), b) i c) za kategorije oštečenja od IV. do VI. odobravaju se uz godišnju kamatu od 1% i poček od dvije godine od dana korištenja kredita i uz rokove vračanja:
- za IV. kategoriju 10 godina
- za V kategoriju 15 godina i
-- za VI. kategoriju 20 godina Kamata se obračunava od dana početka korištenja kredita.
Za vrijeme počeka kamata se obračunava i pripisuje glavnici.

Članak 9.
Krediti iz čIanka 6. stavka I. pod d) za zajedničke dijelove zgrada u zgradama kojima upravljaju Fondovi odobravaju se ovisno o kategoriji oštečenja zgrade pod uvjetima iz članka 7. i 8. ove uredbe.

Članak 10.
Krediti iz članka 6 ove uredbe vraćaju se u tromjesečnim obrocima u revaloriziranom iznosu primjenom indeksa promjene vrijednosti hrvatskog dinara prema njemačkoj marki po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan dospijeća obroka.
Banke na ime troškova vođenja kredita mogu zaračunati naknadu najviše do iznosa od 1% odobrenog kredita time da naknadu naplačuju u rokovima otpIate kredita.

Članak 11.
Banke mogu kredite iz članka 6. stavak 1. pod a), b) i c) odobriti uz uobičajene instrumente koje koriste kada odobravaju stambene i sIične kredite iz vlastitih sredstava, uključivo i hipoteku na imovinu korisnika kredita.

Članak 12.
Kredite iz članka 6. stavak 1. pod d) koji su odobreni Fondu raspodjeljuju se na vlasnike posebnih dijelova zgrada i to u dijelu koji je srazmjeran površini stana ili posIovnog prostora prema zbroju površina svih posebnih dijeIova zgrade.
Vlasnici posebnih dijelova zgrade otpIačuju iznos kredita Fondu pod istim uvjetima pod kojima je Fond preuzeo kredit.

ČIanak 13.
Podnosioci zahtjeva iz članka 5. ove uredbe, uz zahtjev za kredit podnose banci zapisnik o procjeili štete potvrđen od nadležne komisije za popis i procjenu ratne štete, troškovnik za specifikacijom materijala i rada i odgovarajući
dokaz o vlasništvu stana, stambenog, poljoprivrednog ili drugog gospodarskog objekta ili akt o stjecanju stanarskog prava.
Ako jc podnosilac zahtjeva Fond, uz dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka podnosi banci i dokaz da upravlja zgradom kojoj su oštećeni zajednički dijelovi.
Ako je podnosilac zahtjeva nositelj stanarskog prava, dužan je uz zahtjev za kredit podnijeti suglasnost vlasnika stana da može preuzeti kredit za popravak oštećenog stana.

Članak 14.
Iznos preuzetog stambenog kredita priznaje se nositelju stanarskog prava, kao vlasniku, kod kupnje stana prema Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.
Ako nositelj stanarskog prava ne kupi stan u kojem stanuje iznos preuzetog kredita vlasnik je dužan vratiti nositelju stanarskog prava pod uvjetima i na način pod kojima mu je kredit odobren.

Članak 15.
Kontrolu primjene ove uredbe, uključivo i namjensko korištenje kredita provodi HKBO i banke koje odobravaju kredite, Agencija za obnovu, županijski i općinski uredi za obnovu, građevinska inspekcija i Financijska policija, svatko u okviru svojih ovlaštenja.

Članak 16.
Novčanom kaznom u hrvatskim dinarima protuvrijednosti od 5.000 DEM do 10.000 DEM kaznit će se za prekršaj banka, ako odobri kredit protivno odredbama ove uredbe.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u banci novčanom kaznom u hrvatskim dinarima protuvrijednosti od 500 DEM do 1.000 DEM.

Članak 17.
Novčanom kaznom u hrvatskim dinarima protuvrijednosti od 500 DEM do 2.000 DEM kaznit će se za prekršaj korisnik kredita ako kredit nenamjenski koristi.

ČIanak 18.
Iznosi novčanih kazni iz čIanka 16. i 17. ove uredbe obračunavaju se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske za DEM na dan izricanja kazne.

ČIanak 19.
Ovlašćuje se ministar graditeljstva i zaštite okoIiša i direktor Agencije za obnovu da donesu propis o kategorijama ratom oštećenih i razrušenih stanova i gospodarskih objekata.
Do donošenja propisa iz stavka 1. ovog članka odgovarajuće se primjenjuje Uputstvo za primjenu Uredbe o dodjeli posebnih kredita za popravak stambenih i gospodarskih zgrada oštećenih u ratnim razaranjima ("Narodne novine", broj 60/91).

Članak 20.
Stupanjem na snagu ove uredbe prestaju vrijediti Uredba o odobravanju posebnih kredita za popravak obiteljskih stambenih i gospodarskih zgrada oštećenih ratnim razaranjima ("Narodne novine", broj 61/92) i Uredba o odobravanju posebnih kredita za popravak zgrada s više stanova oštećenih ratnim razaranjima ("Narodne novine", broj 61/92).

Članak 21.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:361-08/93-01/06
Urbroj : 5030112-93-11
Zagreb, 23. lipnja 1993

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti