POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - prateći propisi - ododluka o usklađivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 15. i članka 67. stavka 1. točke 10) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici održanoj 1. travnja 1883. godine, donio je
ODLUKU
o odobravanju reeskontnih i lombardnih kredita
I. OSNOVNE ODREDBE
I.
Narodna banka Hrvatske odobrava bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: banke) reeskontne kredite na temelju portfelje određenih domaćih i inozemnih prenosivih kratkoročnih vrijednosnih papira, te lombardne kredite na temelju zaloga određenih kratkoročnih vrijednosnih papira. Portfelj vrijednosnih papira, u smislu ove odluke, knjigovodstveno je stanje kratkoročnih vrijednosnih papira, što ih je banka kupila odnosno eskontirala od drugih pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili ih je od njih primila za podmirivanje svojih potraživanja, a još nisu dospjeli na naplatu. Reeskontne i lombardne kredite, u smislu ove odluke, Narodna banka Hrvatske odobrava bankama u okviru utvrđene opće kvote.
II.
Banke mogu, uz suglasnost guvernera Narodne banke Hrvatske, međusobno ustupati neiskorištene iznose općih kvota utvrđenih važećom Odlukom o visini opće kvote za korištenje kredita iz primarne emisije u određenom tromjesečju tekuće godine, o čemu su dužne zaključiti ugovore i dostaviti ih Narodnoj banci Hrvatske.
III.
Narodna banka Hrvatske odobrava reeskontne i lombardne kredite, u smislu ove odluke, samo bankama koje ispunjavaju minimalne opće uvjete kreditne sposobnosti, utvrđene posebnom odlukom.
II. REESKONTNI KREDITI
IV.
Narodna banka Hrvatske odobrava bankama reeskontne kredite na temelju slijedećih domaćih i inozemnih prenosivih kratkoročnih vrijednosnih papira. koji su u portfelju banaka:

  1. Mjenica što su ih izdala domaća poduzeća i druge pravne osobe iz oblasti privrede po osnovi dužnićko-vjerovničkog odnosa utemeljenog na prometu proizvoda, roba i obavljanju usluga, a dospijevaju za naplatu u roku do 90 dana;
  2. Komercijalnih zapisa koje su izdala domaća poduzeća i druge pravne,osobe iz oblasti privrede, a koji dospijevaju za naplatu u roku od 90 dana;
  3. Mjenica i drugih inozemnih vrijednosnih papira koje glase na konvertibilnu velutu i dospijevaju za naplatu u roku do 90 dana, a avalirale su ih prvoklasne inozemne banke i mogu biti predmet kupoprodaje na inozemnim tržištima vrijednosnih papira, što su ih poduzeća dobila na temelju izvoza roba i usluga, a banke ih eskontirale od tih poduzeća. Izuzetno, Narodna banka Hrvatske će u II. tromjesećju 1993. godine odobravati bankama reeskontne kredite i na temelju vrijednosnih papira koje su izdala domaća poduzeća, individualni proizvodači i druge pravne osobe s osnove proljetne sjetve 1993. g., a koji dospijevaju za naplatu u roku do 12 mjeseci. Domaći prenosivi kratkoročni vrijednosni papiri mogu biti temelj za odobravanje reeskontnih kredita bankama, isključivo pod uvjetom da su izdatnici tih vrijednosnih papira klasificirani u bonitetnu skupinu A ili B, sukladno važećoj Odluci o načinu klasificiranja aktive i odgovarajućih izvanbilanćnih stavki banaka i drugih financijskih organizacija s gledišta njihove naplativosti.

V.
Narodna banka Hrvatske odobrava bankama reeskontne kredite na temelju stanja portfelja vrijednosnih papira iz točke IV. ove odluke u visini do 40% nominalne vrijednosti tih vrijednosnih papira.
III. LOMBARDNI KREDITI
VI.
Narodna banka Hrvatske odobrava bankama lombardne kredite u visini do 40% nominalne vrijednosti založenih blagajničkih zapisa dobrovoljno upisanih kod Narodne banke Hrvatske, do čijeg je roka dospijeća preostalo najviše tri mjeseca Vrijednosni papiri iz stavka I. ove točke, do čijeg roka dospijeća preostaje do 3 dana, ne mogu biti osnova za odobravanje lombardnog kredita iz ove odluke. Lombardne kredite iz ove odluke Narodna banka Hrvatske odobrava s rokom vraćanja koji ne može biti duži od razdoblja koje preostaje do roka dospijeća založenog vrijednosnog papira. umanjeno za 3 dana s tim da rok vraćanja tog kredita može iznositi najviše 3 mjeseca. Narodna banka Hrvatske ne može banci staviti u tečaj odobreni lombardni kredit prije zalaganja vrijednosnih papira iz stavka 1. ove odluke kod Narođne banke Hrvatske.
IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
VII.
Ugovor za korištenje kratkoročnog kredita Narodna banka Hrvatske zaključit će sa svakom pojedinom bankom, a ugovorom će se utvrditi svi uvjeti odobravanja i korištenja kredita (kamatna stopa, način obračuna i naplate kamate, instrumenti za osiguranje plaćanja i dr.).
VIII.
Kratkoročni vrijednosni papiri, na temelju kojih banka koristi reeskontne ili lombardne kredite, ne mogu biti temelj za korištenje drugih kredita kod Narodne banke Hrvatske.
IX.
Banke mogu reeskontne i lombardne kredite koje koriste iz primarne emisije privremeno vratiti Narodnoj banci Hrvatske i ponovno ih koristiti kod Narodne banke Hrvatske, u zavisnosti od svoje likvidnosti.
X.
Banke su dužne uskladiti kredite iz primarne emisije koje su koristile u I. tromjesečju 1993. godine na temelju određenih isprava o kratkoročnim kreditima za proizvodnju ratarskih kultura i za sezonske zalihe i rezerve poljoprivrednih proizvoda, s ugovorenim rokovima dospijeća, s time da je dozvoljeno korištenje novih reeskontnih i lombardnih kredita u okviru utvrđene opće kvote za II. tromjesečje 1993. godine u visini otplaćenih kredita Narodnoj banci Hrvatske na način i uz uvjete utvrđene ovom odlukom. Banke mogu koristiti kredite iz primarne emisije na temelju određenih isprava o kratkoročnim kreditima za obnovu stanova. stambenih i gospodarskih objekata razrušenih ili oštećenih ratnim razaranjima i za unapredenje stočarstva i povećanu proizvodnju stočne hrane, koje su koristile u I. tromjesečju 1993. godine. do 30. lipnja 1993. godine.
XI.
Narodna banka Hrvatske će, po potrebi, donijeti upute za provodenje ove odluke.
XII.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. travnja 1993. godine.
O. br. 117/93.
Zagreb, 1. travnja 1993.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti