POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - tekst propisa - odluka o radnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 27/91, 26/93 i 43/93) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br.16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53A/91), ministar poljoprivrede i šumarstva uz suglasnost ministra financija, donosi

PRAVILNIK
o načinu i postupku ostvarivanja regresa dijela kamate na korištena sredstva za prioritetne namjene u poljoprivredi

Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se način i postupak za ostvarivanje prava na regres dijela kamate na korištena sredstva za prioritetne namjene u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: regres) propisan u članku 11. Zakona o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: Zakon) te način obračuna regresa i vođenje evidencije o regresu.

Članak 2.
Korisnici prava na regres (u daljnjem tekstu: korisnici regresa) iz članka 2. Zakona, radi ostvarivanja svojeg prava podnose zahtjev za isplatu regresa (u daljnjem tekstu: zahtjev za regres) jedinici Zavoda za platni promet (u daljnjem tekstu: Zavod) kod koje se vodi njihov žiro-račun, a korisnici regresa koji nemaju žiro-račun kod Zavoda - jedinice Zavoda prema svojem prebivalištu odnosno sjedištu (u daljnjem tekstu: nadležna jedinica Zavoda).

Članak 3.
Uz zahtjev za regres, korisnik prilaže:

  1. Ugovor o otkupu vrijednosnih papira (pravne i fizičke osobe) ili ugovor o kreditu sklopljenog s bankom (fizičke osobe), dok na kredite odobrene do 31. prosinca 1992. za namjene iz članka 11. Zakona, korisnici regresa (pravne i fizičke osobe) prilažu ugovor o kreditu sklopljen s bankom.
  2. Obračun regresa i dokaz o plaćenoj kamati (u četiri primjerka) ovjeren od banke kod koje se koriste sredstva za namjene iz članka 11. Zakona;
  3. Popunjen nalog za naplatu - obrazac br. 43 - (SDK) Zavoda - na teret računa 30102-789-2229 - Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva - sredstva za premiranje i regresiranje, a u korist žiro-računa korisnika regresa, bez upisivanja datuma izvršenja naloga.


Članak 4.
Ugovor o otkupu vrijednosnih papira u sebi mora sadržavati namjenu iz članka 11. Zakona na koju se stječe pravo na regres.

Članak 5.
U skladu s kriterijima iz članka 12. stavka 1. Zakona, korisnici regresa obračunavaju regres na obrascu ORK- Obračun regresa dijela kamate na sredstva za prioritetne namjene u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: Obračun regresa), koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Naziv podnosioca zahtjeva za regres


EVIDENCIJA O REGRESU DIJELA KAMATE ZA PRIORITETNE
NAMJENE U POLJOPRIVREDI
_ ______________________________
Redni Br. i datum Iznos Namjena Visina Iznos kamate na Visina Iznos Datum
broj ugovora o kreditu korištenja sredstava eskontne korištena sredstva regresa obrač. podno.
ili ugovora o kupnji sredstava stope obr. i naplaćena u % regr. zahtje.
vrijednosnih papira NBH po eskontnoj
stopi NBH
_ ______________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________

UKUPNO_ ______________________


Članak 6.
Po primitku zahtjeva za regres i izvršenoj kontroli njegove ispravnosti, Zavod odnosno nadležna jedinica Zavoda jedan ovjeren primjerak ObraČuna regresa vraća korisniku, drugi zadržava, a treći zajedno s nalogom za isplatu, u roku od tri dana, dostavlja jedinici Zavoda 30102 u Zagrebu, Smičiklasova br. 7 koja ga dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva istog dana kad izvrši isplatu s računa Ministarstva.
Četvrti primjerak Obračuna regresa, za svakog korisnika, nadležna jedinica Zavoda dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva u roku tri dana od dana primitka zahtjeva za regres.

Članak 7.
Korisnici regresa koji su predali zahtjev za regres dužni su voditi urednu i ažurnu evidenciju prema propisanom obrascu ERK - Evidencija o regresu dijela kamate na korištena sredstva za prioritetne namjene u poljoprivredi, koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 8.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja regresa dijela kamate na kredite za prioritetne namjene u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 39/91).

Članak 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/93-01/36
Urbroj : 525-01-93-1
Zagreb, 27. svibnja 1993.

Ministar poljoprivrede i šumarstva
Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.
OBRAZAC ERK

OBRAZAC ORK

Naziv korisnika sredstava

Nadležna jedinica Zavoda
_ ______________________________
Redni Br. i datum Iznos Namjena Visina Iznos kamate na Visina Iznos
broj ugovora o kreditu korištenja sredstava eskontne korištena sredstva regresa obrač.
ili ugovora o kupnji sredstava stope obr. i naplaćena u % regr.
vrijednosnih papira NBH po eskontnoj
stopi NBH
_ ______________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
UKUPNO_ ______________
Pečat i potgis ovlaštene osobe davaoca Mjesto i datum
sredstava
________________________________ _________________
Pečat i potpis ovlaštene osobe nadležne Pečat i potpis ovlaštene osobe odnosno
jedinice Zavoda potpis korisnika sredstava
______________________________ ________________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti