POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - besplatne informacije - odluka o potvrđejnju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 19. točke 5. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 36/91, 73/91, 18/92, 40/92, 61/92, 65/92 i 78/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 15. siječnja 1993. godine donijela je
ODLUKU
o proizvodima koji spadaju u sredstva naoružanja i opremu za Hrvatsku vojsku, policiju, Glavni stožer saniteta Republike Hrvatske i organe za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija
I.
Proizvodi koji spadaju u sredstva za naoružanje i opremu Hrvatske vojske, policije i Glavnog stožera saniteta Republike Hrvatske, oružja i opreme namijenjene za poslove izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu jesu:

 1. oružje osim lovačkog (pješačko, topničko, mine, projektili i sl.), komplet sastavni elementi, pričuvni dijelovi i oprema,
 2. eksplozivi osim za privredne namjene i to: brizantni eksplozivi; esteri dušične kiseline (nitroglicerin, nitroglikol, nitroceluloza i sl.), aromatski nitrospojevi (trotil, pikrinska kiselina i sl.), nitramini (heksogen, tetril i sl.), smjese (trotil-heksogen, trotil-pentrit, amatoli flegmatizirani i plastificirani eksplozivi i sl., inicijalni eksplozivi, fulminat žive, olovni azid olovni trinitrorezorcinat, tetrazen, dinitrodiazofenol i sl.,
 3. baruti, malodimni jednobazni baruti (nitroceiulozni) malodimni dvobazni baruti (nitroglicerinski, dinitrodiglinolski), malodimni trobazni baruti (nitrograndidinski), kompozitne pogonske smjese i crni baruti,
 4. pirotehničke smjese (signalne, obilježavajuće, traserne, svjetleće, zapaljive termitske, dimne inicijalne i uspavačke) i sredstva punjena eksplozivnim tvarima (štapini, kapsule i sl.) osim za privredne namjene,
 5. streljivo (osim lovačkog): pješačko (za pištolje, puške i strojnice), topničko (malog kalibra 20-57 mm, srednjeg kalibra 75-127 mm i velikog kalibra 130-203 mm), mine (troniblonske, za ručne bacače, za minobacače i sl.), bombe (obrambene, protivtenkovske i sl.), rakete (za raketni bacač, za višecjevni bacač i sl.), streljivo za bestrzajna oružja, osvjetljavajuća sredstva i sredstva za imitaciju pucnja (topovski udar), i sl.,
 6. Minsko-eksplozivna sredstva: za rušenje, za paljenje i iniciranje, za izradu protivpješačkih i protivtenkovskih minskih polja, pružna eksplozivna punjenja za izradu prolaza u minskim poljima i žičanim preprekama, specijalna sredstva za paljenje, vježbovna minsko-eksplozivna sredstva i sl.,
 7. mornarička eksplozivna sredstva (mine, rakete, torpeda, dubinske bombe, diverzantska podvodna sredstva, streljivo i sl.),
 8. eksplozivna sredstva zrakoplovstva (bombe, rakete, streljivo i sl.),
 9. zrakoplovi i helikopteri,
 10. oprema zrakoplova i helikoptera i sastavni dijelovi opreme zrakoplova i helikoptera,
 11. brodovi i ostala plovna i lučka sredstva uključujući i ronilačku opremu i odjeću,
 12. sredstva za orijentaciju, osmatranje, nišanjenje i upravljanje vatrom,
 13. fortifikacije, zaprečna sredstva (osim eksploziva) i druga pomoćna sredstva i oprema,
 14. putna oprema i pontonski mostovi,
 15. sredstva za dobivanje, obradu - pročišćavanje, čuvanje i transport vode,
 16. strojevi i radna oprema za inženjerske radove,
 17. telefonske centrale, telefonski uređaji i telefaksi,
 18. sredstva za vanjsko i unutarnje elektronsko osiguranje objekata i opreme - tehnička zaštita,
 19. sredstva za otkrivanje metalnih predmeta (oprema),
 20. maskirna oprema, dimna i druga sredstva za maskiranje,
 21. sredstva za vezu i radionavigaciju,
 22. atomsko-biološko-kemijska sredstva,
 23. motori s unutarnjim izgaranjem, turbine i parni strojevi (osim za osobne automobile),
 24. pomoćni uređaji motora, turbina i parnih strojeva (osim za osobne automobile),
 25. dijelovi, podsklopovi i sklopovi motornih vozila i prikolica (osim za osobne automobile).
 26. ležaji (osim za osobne automobile),
 27. gume za kotače (osim za osobne automobile) i gumeni proizvodi,
 28. pogonski i razdjelni električni uređaji i linijska oprema,
 29. radionice,
 30. odjeća, obuća i oprema djelatnika, posteljna oprema, šatori, šatorska krila i cerade,
 31. sanitetska i veterinarska oprema i materijal,
 32. motorna vozila i prikolice (osim osobnih automobila iz tar. br. 5. Tarife poreza napromet),
 33. zaprežna vozila, saonice i zaprežna tovarna, jahača i ostala oprema za konje i pse,
 34. radarska i računarska sredstva,
 35. sprave i instrumenti za ispitivanje, mjerenje i provjeru, laboratorijska oprema i uređaji,
 36. fotoaparati i filmske kamere, oprema i pribor,
 37. strojevi i uređaji za obradu drva,
 38. strojevi i uređaji za obradu metala,
 39. strojevi i uređaji za obradu kamena,
 40. pumpe i kompresori,
 41. uređaji za hlađenje i klimatizaciju,
 42. mjerni i provjerni alat,
 43. ručni i strojni alat (osim poljoprivrednog),
 44. ostala metalna roba (željeznarija) i slična nemetalna roba,
 45. materijal za čišćenje, pranje, glačanje, bojanje i ljepljenje,
 46. kemikalije i kemijski proizvodi,
 47. rude i poluproizvodi crne metalurgije, obojenih metala i nemetala,
 48. električna energija, lignit, mrki ugljen, kameni i drveni ugljen, briketi od ugljena, plin dobiven destilacijom ugljena, ogrjevnog drveta, prirodnog zemnog plina i tehničkih plinova, naftnih derivata (goriva i maziva), voskovi i tekućine za hlađenje,
 49. strojevi i uređaji za obradu, pranje i čišćenje tekstilnih kožnih, gumenih, sintetičkih i plastičnih predmeta, uključujući i brijaći pribor,
 50. strojevi, oprema i alat za pripremu, čuvanje i posluživanje hrane za ljude,
 51. namještaj, tepisi i originalna umjetnička djela (osim za opremanje ureda i drugih administrativnih zgrada),
 52. pećii uređaji za zagrijavanje i sušenje,
 53. tkanine, pust, vlakna, prediva, konci, konop i konopci, užad, mreže i gurtne,
 54. zastave, zastavice, znakovi, oznake, odlikovanja, poveske, grudni gajtani i gimnastički trofeji,
 55. nastavna sredstva: zemljopisne karte, projekcijski aparati (kinoprojektori, dijaprojektori i grafoskopi), presjeci naoružanja minsko-eksplozivnih sredstava, AKB i drugih sredstava, makete i crteži naoružanja, borbenih zrakoplova i plovnih sredstava, reljefa zemljišta, zaštitnih objekata i skloništa te druge makete; nastavni filmski proizvodi (filmovi, dijapozitivi i statične polarizirane grafologije), audio i video oprema i pribor: gramofonske ploče, video i audio kazete, magnetofonske i magnetske vrpce, kompakdiskovi, megafoni; mete za gađanje, dijabolo-kuglice za zračnu pušku 4,5 mm, lutke za uvježbavanje umjetnog disanja i vanjsku masažu srca, proktoplast za imitaciju ozljeda, poveska za podvezivanje krvnih žila,
 56. uredski, školski, crtaći, tiskarsko-knjigoveški pribor, sprave, strojevi i aparati te poštanska oprema,
 57. papir, kartoni i drugi uredski, školski, crtaći i tiskarsko-knjigoveški materijal,
 58. elektronički i mehanički uređaji za pisanje računala, štampači i ostala kompjuterska oprema te džepni kalkulatori,
 59. aparati za reprodukciju i umnožavanje (fotokopirni aparati i sl.),
 60. knjige, brošure, časopisi i publikacije (ako nisu oslobođeni u smislu članka 19. točke 14. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga),
 61. ambalaža za opću upotrebu,
 62. željeznička sredstva, viseći i montažni mostovi,
 63. sredstva za dizanje, podmetanje i prijenos,
 64. cjevovodi, kanalizacije, sanitarni uređaji,
 65. građevinsko-zidarski materijal,
 66. drvena građa i drveni poluproizvodi,
 67. glazbala i sredstva za kulturno uzdizanje i tjelesni odgoj,
 68. opći dijelovi električnih i elektroničkih uređaja te instalacijski i izolacijski materijal,
 69. rasvjetna sredstva,
 70. odjevni predmeti od kože, krzna i predmeti od umjetne kože i krzna (zaštitni),
 71. sredstva za uzbunjivanje (uređaji za centralizirano i daljinsko aktiviranje sirena); sirene (električne, elektronične, pneumatske, ručne),
 72. montažna skloništa; sredstva za zatvaranje otvora za kretanje (vrata, kapci, pokretne pregrade); elementi za zaštitu od udarnog vala (protuudarni ventili, protuudarni ventili za regulaciju predtlaka); elementi za dovod zrakag (dovodne i odvodne cijevi, brzozatvarajući ventili, ventili za promjenu provjetravanja, obilazni cjevovodi); elementi za pročišćavanje zraka (sabirni kanali, pješćani i mehanički pretfilter, filteri za grubu prašinu, kolektivnu zaštitu i ugljični monoksid); elementi za raspodjelu zraka (centrifugalni ventilatori, odnosno filterski ventilacijski uređaji za suhi zrak, ventili za regulaciju predtlaka, razdjelni cjevovodi, anemostati i prigušivači buke); mjerni instrumenti (mjerač predtlaka i protoka zraka, indikator ugljičnih monoksida, termometar s hidrometrom); materijal za instalacijske mreže (električne, vodovodne, kanalizacijske i mreže za grijanje i provjetravanje s klimatizacijskim uređajima),
 73. namjenska oprema za skloništa, dvonamjenske objekte, centre veze, centre za izvješćivanje, osmatračke stanice i zaštitne objekte te prostorije za boravak i rad jedinica i štabova narodne obrane i civilnezaštite; planšete; ploče (pregled) meteorološke situacije, agregati za samostalnu opskrbu skloništa i dvonamjenskih objekata za zadovoljavanje energetskih potreba; oprema za sanacijske potrebe (tretman mrtvaca u skloništima),
 74. minimum sredstava za osobnu i kolektivnu zaštitu,
 75. oprema za spašavanje iz ruševina i s visina: ljestve, koturače, užad sajle, lopate, pijuci, čekići, poluge sjekire, gumene čizme, šljemovi, ručne pile za betonski čelik, spuštalice, vreće, jastuk za skakanje, košara za spašavanje, Feterov jastuk, pneumatske škare i slično,
 76. protupožarna i druga oprema te sredstva za zaštitu na radu; vatrogasna oprema; aparti za gašenje požara prahom, pjenom, plinom (CO2), vodom i halonom; elementi i aparati stabilnih sistema (stabilne instalacije za gašenje požara pjenom raspršenom vodom i prahom), instalacije za gašenje iskre (stabilne CO2 instalacije, stabilne sprinkler instalacije); vatrogasna vozila za gašenje vodom, vodom-prahom, vodom-prahom-pjenom, prahom); vatrogasne automatske ljestve i prikolice; usisni i prijevozni stabilni bacači vode-pjene; vatrogasna armatura; spojke, mlaznice, razdjelnice, sabirnice i usisne košare (spojke, potisne cijevi, usisne cijevi, mlaznice, usisne košare); hidratanski ormari s nastavcima i ključevima i bez nastavka i ključeva, nastavni ormari, spojke, ključevi za spojke; vatrogasni pribor, uređaji i sredstva za gašenje; osobna vatrogasna oprema (odjela i uniforme), odijela za zaštitu od vatre; uređaji i elementi za dojavu požara,
 77. stražarske kućice,
 78. sredstva za osobnu zaštitu djelatnika (zaštitni prsluci, štitnici za ruke i noge, štitovi, kacige),
 79. odjeća, obuća, posteljna oprema i garnizonska oprema za osobe lišene slobode,
 80. sportska oprema i odjeća i obuća,
 81. stolarija, parketi, podne i zidne obloge,
 82. medicinski potrošni materijal,
 83. invalidska kolica,
 84. sredstva za vještačenje i pripadajući materijali (razni neseseri za vještačenje terena, nekretnina, ljudi),
 85. sredstva za zaprečavanje i vezivanje.

II.
U slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske te rata, proizvodima iz točke I. ove odluke razumijevaju se i proizvodi koji služe za ljudsku prehranu, osobni automobili, rezervni dijelovi za osobne automobile i reprodukcijski materijal za namjensku proizvodnju za potrebe Hrvatske vojske, policije, Glavnog stožera saniteta Republike Hrvatske i organe za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 410-19/92-01/05
Urbroj: 5030109-93-5
Zagreb, 15. siječnja 1993.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti