POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - polazna osnova - odluka o razvrstavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ŽUPANIJSKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 79. Ustava Republike Hrvatske Županijski dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 22. ožujka 1993. godine, donio je
ODLUKU
o privremenom poslovničkom redu Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske
Članak 1.
Do donošenja poslovnika Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske. ustrojstvo i način rada Županijskog doma privremeno se uređuje ovom Odlukom.
Članak 2.
Broj svih zastupnika u Županijskom domu je 63 uvećan za broj zastupnika hoje je Predsjednik Republike Hrvatske imenovao iz reda za Republiku osobito zaslužnih građana
Članak 3.
Županijshi dom konstituiran je danom na koji ga je Predsjednik Republike Hrvatske sazvao na prvo zasjedanje time da je na sjednici Doma utvrđena nazočnost većine svih zastupnika Županijskog doma.
Nahon što je Županijski dom konstituiran izvodi se himna Republike Hrvatske "Lijepa naša domovino".
Članak 4.
Županijski dom ima predsjednika i dva potpredsjednika
Članak 5.
Županijski dom ima Mandatno-imunitetnu komisiju. Mandatno-imunitetna homisija bira se na prvoj sjednici Županijskog doma na prijedlog privremenog predsjednika ili najmanje sedam zastupnika.
Mandatno-imunitetna Komisija ima predsjednika, potpredsjednika i pet članova.
Članak 5.
Do donošenja poslovnika Županijskog doma u Županijskom domu osnivaju se slijedeća radna tijela:
- Komisija za pravosuđe, izbor i imenovanja
- Komisija za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo. Poslovnikom Županijskog doma utvrdit će se osnivanje i drugih radnih tijela Županijskog doma.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi radnih tijela biraju se među zastupnicima u Županijskom domu. Sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkoj strukturi Doma.
Članak 7.
Privremeni predsjednik, u pravilu dobno najstariji zastupnik, do izbora predsjednika Županijskog doma ima sva prava i dužnosti predsjednika Doma u pogledu predsjedanja sjednicom, a do izbora Mandatno-imunitetne komisije i Komisije za pravosuđe, izbor i imenovanja, ovlašten je predlagati donošenje odluka. To pravo pripada i najmanje, sedmorici zastupnika, ako ovom odlukom nije određeno da pojedine odluke predlaže drugo tijelo ili veći broj zastupnika.
Članak 8.
Dnevni red sjednice Županijskog doma utvrđuje se na početku sjednice, time da se tijekom sjednice, na prijedlog predsjedatelja ili najmanje sedam zastupnika, može dopuniti.
Članak 9.
Županijski dom donosi odluke većinom glasova, ukoliko je na sjednici nazočna većina svih zastupnika.
U pravilu, prije odlučivanja vodi se rasprava. Zastupnik u raspravi, u pravilu, može govoriti najdulje 10 minuta. Iznimno, zbog važnosti teme, Dom može odlučiti da pojedini zastupnik može govoriti i dulje.
Članak 10.
Na sjednici Županijskog doma glasovanje je javno. Tajno glasovanje provodi se u pravilu kod izbora i imenovanja u slučaju kad je broj predloženih kandidata veći od broja koji se bira, odnosno imenuje.
Na prijedlog najmanje sedam zastupnika Županijski dom može odlučiti da se javno glasuje i u slučajevima iz prethodnog stavka, time da se najprije glasuje o prijedlogu koji je podnijela Komisija za pravosuđe, izbor i imenovanja, a nakon toga o drugim prijedlozima, prema abecednom redu prezimena kandidata.
Članak 11.
Nakon izvješća Mandatno-imunitetne komisije o provedenim izborima, privremeni predsjednik izgovara prisegu slijedećeg sadržaja:
"Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Županijskom domu Sabora Republike Hrvatske, obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske."
Privremeni predsjednik poslije pročitane prisege proziva pojedinačno zastupnike, a zastupnik, nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime ustale i izgovara "Prisežem".
Članak 12.
Od dana konstituiranja Županijskog doma kod ponovljenih izbora od dana kad Mandatno-imunitetna komisija izvjesti Dom o rezultatima tih izbora zastupnik ima sva prava i dužnosti zastupnika određena Ustavom i zakonom do prestanka mandata.
Danom konstituiranja Županijskog doma zastupnik počinje obavljati zastupničku dužnost, a zamjenik zastupnika danom, kad zastupnik podnese ostavku Županijskom domu, odnosno danom ispunjenja uvjeta za mirovanje zastupničkog mandata u drugim slučajevima danom kad Županijski dom utvrdi da je prestao mandat zastupnika.
Članak 13.
Na prvoj sjednici Županijski dom, na prijedlog privremenog predsjednika ili najmanje sedam zastupnika, bira predsjednika potpredsjednika i članove Komisije za pravosuđe, izbor i imenovanja.
Županijski dom, na prijedlog Komisije za pravosuđe, izbor i imenovanja ili najmanje 15 zastupnika bira predsjednika i potpredsjednike Županijskog doma.
Članak 14.
Pored Komisije za pravosuđe, izbor i imenovanja izbor i imenovanja na sjednici Županijskog doma može predlagati najmanje sedam zastupnika, ako ovom Odlukom nije određeno drugačije.
Članak 15.
Mandatno-imunitetna komisija:
- na konstituirajućoj sjednici izvještava Dom o provedenim izborima za Županijski dom i imenima izabranih zastupnika o podnesenim ostavkama na zastupničku dužnost, o imenima zastupnika čiji mandat miruje, te o zamjenicima zastupnika koji umjesto njih poćinju obavljati zastupničku dužnost,
- predlaže Županijskom domu odluku o prestanku mandata zastupniku, kad se ispune zakonom predviđeni uvjeti i izvještava Županijski dom da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak zastupničkog mandata zamjeniku zastupnika,
- predlaže Domu donošenje odluke o imunitetu zastupnika, a kada Dom ne zasjeda odlučuje o imuniietu time da odluku mora naknadno potvrditi Dom.
Članak 16.
Komisija za pravosuđe, izbor i imenovanja:
- raspravlja i predlaže mišljenje Županijskom domu o pitanjima koja su u djelokrugu Zastupničkog doma, a odnose se na osnivanje, ustrojstvo, djelokrug i način rada sudova, državnog odvjetništva, ustrojstvo i način rada odvjetništva, utvrđivanje kaznenih djela i kaznenih sankcija, te amnestiju i pomilovanja,
- podnosi nacrt prijedloga, odnosno Konačni nacrt prijedloga zakona iz svog djelokruga koji Županijski domkao predlagatelj podnosi Zasupničkom domu na donošenje,
- predlaže odluku o vraćanju zakona na ponovno odlučivanje Zastupničkom domu s obrazloženim mišljenjem,
- daje mišljenje Domu o prijedlozima odluka o vraćanju zakona iz svog djelokruga Zastupničkom domu na ponovno odlučivanje. kada te odluke predlažu druga radna tijela ili petina zastupnika
- predlaže izbor predsjednika i potpredsjednika Županijskog doma,
- podnosi nacrt prijedloga za izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske.
- podnosi nacrt prijedloga za izbor predsjednika i članova Državnog sudbenog vijeća,
predlaže odluku o zahtjevu za zaštitu koji je podnio sudac protiv odluke o razrješenju od sudačke dužnosti.
- predlaže izbor predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela Županijskog doma
- predlaže imenovanje tajnika i zamjenika tajnika Županijskog doma.
- predlaže imenovanje predstavnika Sabora. iz reda zastupnika Doma, u tijela i institucije određena zakonom i drugim aktom,
- imenuje na prijedlog tajnika Sabora, pomoćnika tajnika Županijskog doma, šefa kabineta predsjednika i potpredsjednika Doma i druge djelatnike koji u Stručnoj službi imaju položaj samostalnog savjetnika, a obavljaju poslove za potrebe Županjskog doma,
- daje suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu rad i sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi Sabora. Pojedinačna rješenja o naknadama plaća i drugim primanjima zastupnika, dužnosnika te djelatnika Stručne službe,koje biraju ili imenjuju domovi, odnosno njihova nadležna radna tijela, donosi Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove Zastupničkog doma.
Komisija za pravosuđe, izbor i imenovanja ima predsjednika, potpredsjednika i 15 članova.
Članak 17.
Komisija za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo:
- prati i analizira provedbu Ustava,
- raspravlja o načelnim pitanjima u svezi s usuglašavanjem zakonodavstva s Ustavom i predlaže mišljenje Županijskom domu o pitanjima koja su u djelokrugu Zastupničkog doma,
- podnosi nacrt prijedloga, odnosno nacrt konačnog prijedloga zakona koji Županijski dom kao predlagatelj podnosi Zastupničkom domu na donošenje,
- podnosi prijedlog odluke o raspisivanju referenduma koji Županijski dom predlaže Zastupničkom domu,
- raspravlja i predlaže prethodno mišljenje Županijskom domu u postupku donošenja Ustava, te zakona kojima se uređuju nacionalna prava i razrađuju Ustavom utvrđene slobode i prava ćovjeka i gradanina,
- predlaže odluku o vraćanju zakona na ponovno odlučivanje Zastupničkom domu, s obrazloženim mišljenjem,
- daje mišljenje Domu o prijedlozima odluka o vračanju zakona iz svog djelokruga Zastupničkom domu na ponovno odlučivanje, kada te odluke predlažu druga radna tijela ili petina zastupnika,
- predlaže donošenje i promjenu poslovnika Županijskog doma,
- prati provedbu poslovnika Županijskog doma, Komisija za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo ima predsjerlnika, potpredsjednika i 15 članova:
Članak 18.
Zastupnik može prije početka obavljanja zustupničke dužnosti podnijeti ostavku na zustupnički mandat.
Ostavka se podnosi pismeno Županijskom domu.
Članak 19.
Zastupniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:
- ako podnese ostavku, s danom podnošenja ostavke,
- ako prihvati izbor ili imenovanje na dužnost šuca Ustavnog suda Republike Hrvatske, suca, javnog tužitelja, zamjenika javnog tužitelja, javnog pravobranitelja, zamjenika javnog pravobranitelja, pučkog pravobranitelja, zamjenika pučkog pravobranitelja pomoćnika ministra direktora državnog zavoda, direktora organa u sastavu ministarstva ili predstojnika Ureda Vlade Republike Hrvatske, s danom podnošenja ostavke, odnosno s danom kad Županijski dom utvrdi da zastupnik tu dužnost obavlja,
- ako već obavlja koju od dužnosti iz alineje 2. ovoga stavka, a nakon izbora za zastupnika nastavi obavljati tu dužnost, s danom konstituiranja Županijskog doma,
- u ostalim slučajevima kada nastupe druge okolnosti predvidene Ustavom i zakonom, za prestanak mandata, danom donošenja odluke Županijskog doma.
Nakon prestanka mandata zastupniku, zustupničku dužnost obavlja njegov zamjenik sa županijske liste.
Članak 20.
Prijedlog poslovnika Županijskog doma podnosi Komisija za Ustav, poslovnik i zahonodavstvo u tijelu zasjedanja konstituirajuće sjednice Županijskog doma.
Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu kad je većinom glasova svih zastupnika usvoji Županijski dom, a objavit će se u "Narodnim novinama".
Klasa: 021-03/93-01/09
Zagreb, 22. ožujka 1993.
ŽUPANIJSKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Privremeni predsjednik Županijskog doma Sabora
Vinko Nikolić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti