POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - rješenja i odluke - popis hrvatskih norma ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Temeljem članka 4. Uredbe o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820 (1993) ("Narodne novine", broj 41/93), ministar gospodarstva donosi

NAREDBU
za provođenje Uredbe o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820 (1993.)

I.
Ovom se Naredbom uređuje način i postupak izvoza roba i usluga iz i uvoza roba i usluga u područje Republike Hrvatske pod zaštitom Ujedinjenih naroda (UNPA) te tranzit robe kroz ova područja.

II.
Pravne i fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem u području Republike Hrvatske pod zaštitom Ujedinjenih naroda (UNPA) mogu izvoziti robe i usluge iz tog područja odnosno uvoziti robe i usluge u to područje samo uz odobrenje ministra gospodarstva.
Ministar gospodarstva odobrava osobama iz stavka 1. ove točke izvoz roba i usluga odnosno uvoz roba i usluga po pribavljenom mišljenju Hrvatske gospodarske komore.
- Regionalne komore na čijem području je sjedište odnosno prebivalište podnositelja zahtjeva i Ureda za UNPROFOR i PMEZ.

III.
Zahtjev za izvoz odnosno uvoz podnosi se Ministarstvu gospodarstva u pisanom obliku, i to u tri primjera, od kojih će Ministarstvo gospodarstva po jedan primjerak proslijediti Hrvatskoj gospodarskoj komori - Regionalnoj komori na čijem području je sjedište odnosno prebivalište podnositelja zahtjeva i Uredu za UNPROFOR i PMEZ.

IV.
Zahtjev za izvoz iz, odnosno uvoz u područje Republike Hrvstske pod zaštitom UN (UNPA) podnosi se na propisanim obrascima 1. i 2. koji su sastavni dijelovi ove Naredbe.
Ako zahtjev za izvoz odnosno uvoz nije podnesen na propisanom obrascu Ministarstvo gospodarstva vratit će podnositelju zahtjev te će se smatrati kao da nije ni podnesen. Uredno podnesen i popunjen zahtjev Ministarstvo gospodarstva u roku od 24 sata od primitka proslijeđuje Hrvatskoj gospodarskoj komori - Regionalnoj komori na čijem je području sjedište odnosno prebivalište podnositelja zahtjeva i Uredu za UNPROFOR i PMEZ.
Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su u roku od 48 sati od primitka zahtjeva Ministarstvu gospodarstva dostaviti pisano mišljenje glede podnesenog zahtjeva.

V.
Nakon pribavljenog mišljenja Hrvatske gospodarske komore - Regionalne komore na čijem je području sjedište odnosno prebivalište podnositelja zahtjeva i Ureda za UNPROFOR i PMEZ ministar gospodarstva najkasnije u roku od 48 sati donijet će odluku o odobrenju za izvoz iz odnosno uvoz u područje Republike Hrvatske pod zaštitokm UN (UNPA).
Odobrenje iz stavka 1. ove točke izdaje se na propisanom obrascu 3. koji je sastavni dio ove Naredbe i to na hrvatskom i engleskom jeziku.
Original odobrenje dostavlja se podnositelju zahtjeva a kopije se dostavljaju HGK - Regionalnoj komori, Uredu za UNPROFOR i PMEZ, Ministarstvu vanjskih poslova i Carinskoj upravi Republike Hrvatske.

VI.
Ako ministar gospodarstva ocijeni da zahtjev za izvoz " iz odnosno uvoz u područje Republike Hrvatske pod zaštitom UN (UNPA) nije osnovan, donosi rješenje kojim se odbija zahtjev.
U žalbi protiv rješenja iz stavktk 1. ove točke rješava Državna komisija za odnose s UNPROFOROM.

VII.
Zahtjev za tranzit robe kroz područja Republike Hrvatske pod zaštitom UN (UNPA) podnosi pravna ili fizička osoba koja će biti prijevoznik na obrascu broj 4. koji je sastavni dio ove Naredbe.
Odredbe ove Naredbe koje se odnose na postupak odobravanja izvoza odnosno uvoza roba i usluga odgovarajuće se primjenjuju na postupak odobravanja tranzita roba kroz područja Republike Hrvatske pod zaštitom UN (UNPA).
Odobrenje za tranzit izdaje se na obrascu 5. koji je sastavni dio ove Naredbe.

VIII.
Kontrolu iznosa robe iz odnosno unosa robe u područja Republike Hrvatske pod zaštitom UN (UNPA) na način propisan Uredbom o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820 (1993.) i ovom Naredbom obavljaju organi unutarnjih poslova, a kontrolu izvoza robe iz odnosno uvoza robe u Republiku Hrvatsku carinski organi Republike Hrvatske.

IX.
Popis mjesta i naselja na području Republike Hrvatske pod zaštitom UN (UNPA) na koja se primjenjuje način i postupak izvoza iz, i uvoza u, te tranzita utvrđen ovom Naredbom, objavljuje se u prilogu ove Naredbe i čini njen sastavni dio.

X.
Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/93-01/17
Urbroj : 528-01 /93-0002
Zagreb, 19. svibnja 1993.

Ministar gospodarstva
Ivan Čermak, v. r.

Obrazac 1.
ZAHTJEV ZA ODOBRENJE IZVOZA ROBE ILI USLUGE

1. Podnositelj zahtjeva i
dan podnošenja
(naziv i sjedište pravne ili prebivalište fizičke osobe)

2. Oblik izvoza

3. Opis robe, tarifni broj

4. Količina robe

5. Vrijednost robe koja se
izvozi

6. Dan i mjesto ukrcaja robe u UNPA

7. Dan i mjesto iznosa robe iz UNPA

8. Dan i mjesto izvoza robe iz Republike Hrvatske
- gr. prijelaz

9. Proizvođač robe

10. Izvoznik robe

11. Prijevoznik robe

12. Primatelj robe u zemlji-odredišta

13. Prijevozna ruta

14. Prijevozno sredstvo detaljan opis

15. Rok obavljanja izvoza

16. Razlozi zbog kojih se
vrši izvoz

Podnositelj zahtjeva

Obrazac 2.
ZAHTJEV ZA ODOBRENJE UVOZA ROBE ILI USLUGE

1. Podnositelj zahtjeva i
dan podnošenja
(naziv i sjedište)
2 Oblik uvoza

3. Opis robe, tarifni broj

4. Količina robe

5. Vrijednost robe koja se

uvozi

6. Dan i mjesto ukrcaja robe iz zemlje uvoza

7. Dan i mjesto uvoza robe na teritorij Republike Hrvatske - gr. prijelaz

8. Dan i mjesto ulaska robe u UNPA

9. Inozemni pošiljatelj robe

10. Uvoznik robe

11. Prijevoznik robe

12. Korisnik robe u UNPA

13. Prijevozna ruta

14. Prijevozno sredstvo detaljan opis

15. Rok obavljanja uvoza

16. Razlozi zbog kojih se
vrši uvoz

Podnositelj zahtjeva

Obrazac 3.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
41000 Zagreb Avenija Vukovar 78
Telefon: (041) 615-111, 633-444, 639-444
Telefax : (041 ) 613-993, (041 ) 613-155

Temeljem članka 1. Uredbe o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820 (1993.) ("Narodne novine", broj 41/93) ministar gospodarstva izdaje

ODOBRENJE IZVOZA ODNOSNO UVOZA ROBE
Podnositelju zahtjeva_________________________________________
(naziv i sjedište pravne ili prebivalište
___________________odobrava se izvoz/uvoz robe iz/u______________
fizičke osobe)
___________________________pod slijedećim uvjetima:
1. Opis robe, tarifni broj

2 Količina robe

3. Vrijednost robe koja se
izvozi - uvozi

4 Izvoznik - uvoznik

5. Prijevozno sredstvo

6. Prijevoznik robe

7. Ovo odobrenje izdaje se

a vrijedi do

s tim da je nadležna carinarnica u Republici Hrvatskoj obvezna na poleđini ovog odobrenja izvršiti otpis količina po svakom izvozu - uvozu.
MINISTAR

Obrazac 4.
ZAHTJEV ZA ODOBRENJE TRANZITA ROBE

1. Podnositelj zahtjeva_______________________________
(prijevoznik)
2. Dan podnošenja zahtjeva

3. Očekivani dan ulaska robe na teritorij Republike Hrvatske

4. Opis robe, tarifni broj

5. Količina robe

6. Vrijednost robe

7. Pošiljatelj robe i zemlja iz koje se vrši tranzit

8. Primatelj robe (naziv i adresa)

9. Prijevozna ruta

10. Kontrolna točka prije ulaska robe u UNPA

11. Mjesto izlaska robe iz UNPA

12. Detaljan opis prijevoznog sredstva

13. Razlozi zbog kojih se vrši tranzit kroz UNPA

Podnositelj zahtjeva


Obrazac 5
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
41000 Zagreb Avenija Vukovar 78
Telefon: (041) 615-111, 633-444, 639-444
Telefax: (041) 613-993, (041) 613-155

Temeljem članka 1. Uredbe o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820 (1993.) ("Narodne novine", broj 41/93) ministar gospodarstva izdaje

ODOBRENJE TRANZITA ROBE

Podnositelju zahtjeva________________________________
(prijevoznik)
odobrava se tranzit robe kroz

pod slijedećim uvjetima:

1. Opis robe, tarifni broj

2. Količina robe

3. Vrijednost robe

4. Pošiljatelj robe i zemlja iz koje se vrši tranzit

5. Primatelj robe (naziv i sjedište)

6. Prijevozna ruta

7. Kontrolna točka prije ulaska robe u UNPA

8. Mjesto izlaska robe iz UNPA

9. Detaljan opis prijevoznog sredstva

MINISTARPOPIS MJESTA I NASELJA NA KOJE SE PRIMJENJUJE TOČKA IX.NAREDBE ZA PROVOĐENJE UREDBE O PROVOĐENJU ODREDBE TOČKE 12. REZOLUCIJE VIJEĆA SIGURNOSTI UN 820 (1993.)
Ada Bović Čakovci Donje Primišlje
Aljmaš Branešci Čapljani Donje Jame
Antin Branjin Vrh Čanak Donje Selište
Antunovac Tenjski Branjina Čaprginci Donje Mokrice
Apševci Brđani Dapćevaćki Čavlovica Donji Selkovac
Babina Rijeka Brdo Utinjsko Čemernica Donji Klasnić
Baćin Brekinska Čeminac Donji Viduševac
Badljevina Brest Pokupski Čojluk Donji Čaglić
Baljnac Brestane Čornjak Donji Žirovac
Banjevci Brestik Čovac Donji Gređani
Bansko Vrpolje Brestovac Daruvarski Čremušnica Donji Daruvar
Bapska Brestovačka Brda Čujića Krčevina Donji Javoranj
Baranjsko Petrovo Selo Brezine Čukur Donji Dobretin
Barica Brezovac Donja Brusovača Donji Borki
Barlete Brezovac Dobr. Dabar Otočki Donji Grahovljani
Bastajski Brđani Brezovo Polje Dabašnica Donji Furjan
Batina Brgud Dabrina Donji Varoš
Batinjani Brnjavac Dalj Donj i Bogićevci
Batinova Kosa Brnjeuška Darda Donji Lađevac
Batinska Rijeka Broćanac Daruvar Donji Nikšić
Batnoga Brotnja Daruvar Vinogr. Donji Poloj
Begluci Bršadin Deanovići Donji Bjelovac
Begovići Bruvno Debelo Brdo Donji Cerovljani
Beli Manastir Bruška Dereza Donji Kukuruzari
Benkovac Brusnik Dobrovac Donji Mekinjar
Benkovac (Nova Gradiška) Bruvno Deringaj Donji Vaganac
Benkovačko Selo Brzaja Desni Štefanki Donji Srb
Berak Bučje Desni Degoj Donji Lapac
Bijela Stijena Budak Desno Sredičko Donji Štrbci
Bijela Buinja Dežanovac Dragalić
Bijele vode Dijakovac Dragotina
Bijelnik Buinski Riječani Dioš Dragotinci
Bijelo Brdo Bujavica Divoš Dragović
Bila Vlaka Bukovac Perjas Divuša Drakulić Rijeka
Bilišane Bukovac Visučki Dnopolje Draškovac
Biljane Gornje Bukovčani Dobra Kuća Draž
Biljane Donje Bukovic Dobra Voda Drezica
Bilje Bukovica Dobropoljci Drenovac
Biovičino Selo Bukovica Utinjska Dobroselo Drenovac Osred
Birovača Bulić Dodoši Drežnikgrad
Biščanovo Bunić Doljani (Daruvar) Drlež
Biskupija Bušević Doljani Dubica
Bjelajci Buzeta Dolnjaki Duboki Dol
Bjelanovac Cage Donja Čemernica Duboševica
Bjelina Cepeliš Donja Velešnja Dubovac
Bjelpolje Ceranje Gornje Donja Stupnica Dugo Selo
Blagorodovac Cerane Donje Donja Kovačica Dugopolje
Blatuša Cerić Donja Oraovica Duhovi
Blinja Cerovac Donja Subocka Dunjak
Bobare Cetina Donja Šumetlica Durin Potok
Bobota Cetingrad Donja Obrijež Dvor
Bogatnik Cetinska Varoš Donja Bučica Dvorište
Bogdanovci Cikote Donja Visočka Đeletovci
Bogovolja Civljane Donja Rasenica Đevrske
Bojna Cremušina Donja Trstenica Đumače
Bokšić Crevarska Struga Donja Budičina Džaperovac
Bolman Crljenik Donja Velešnja Erdut
Boriš Crna Draga Donja Bačuga Ernestinovo
Borojevići Crni Potok Donja Suvaja Ervenik
Borova Kosa Crni Lug Glinski Donja Pastuša Filipovac
Borojevci Crno Vrelo Donja Mlinoga Frkašić
Borovita Cvijanović Brdo Donje Cjepidlake G.Cerovljani
Borovo Naselje Cvitović Donje Selište 1 G.Meminska
Borovo Ćelije Donje Novo Selo Gaboš
Boturi Ćore Donje Taborište Gaćeša Selo
Gage Gornji Lapac Kakma Košutarica
Gaj Gornji Karin Kaldrma Kotorani
Gajić Gornji Srb Kalebovac Kotuna
Gajine Gosić Kamenac Koturić
Gakovac Goveđe Polje Kanjane Kovačevac
Gejkovac Grab Kapela Korenička Kovačić
Glavica Graberje Karadžićevo Kozaperovica
Glavičani Graboštani Karanac Kozarac
Glina Grabovac Drež. Karin Donji Kozarac
Glinice Grabovac Kartalije Kozibrod
Glinska Poljana Grabovac Banski Kašić Kozjak
Glogovo Grabovica Kaštel Dežanovački Kozjan
Gnojnice Grabovo Kaštel Žegarski Kozlovac
Gojkovac Grabušić Katinac Kraguj
Golinja Gračac Katinovac Kraljevčani
Golubić Gračanica Šišinska Kepčije Kravljak Kliski
Golubić Gradina Koren Kestenovac Krbava
Golubinjak Grbavac Kestenovac Krbavica
Golubovac Grđevica Kihavsc Kreštelovac
Gora Gređani Kijani Kričke
Gorička Gređani Kijevo Kričke
Gornja Brusovača Grmušani Kik Krivaja Naseob
Gornja Čemernica Grubišno Polje Karin Krivaja Vojnička
Gornje Taborište Gubavčevo Polje Kistanje Križ Hrastovički
Gornji Kukuruzari Gvozdansko Kistanje Selo Krnjeuve
Gornji Hrastovac Hađer Klanac Perjasica Krstinja
Gornja Šumetlica Hajtić Klapavice Kruge
Gornja Kovačica Homoljac Klasnjica Krupa
Gornja Visočka Hrastin Klisa (Grđevica) Kruševo
Gornja Rašenica Hrastovica Klisa Kruškovača
Gornja Vrijeska Hrtić Kljaić Brdo Kukunjevac
Gornja Močila Hrvatski Blagaj Ključar Kula Atlagić
Gornja Bučica Hrvatski Čuntić Klokoč Kuljani
Gornja Oraovica Hrvatsko Selo Klupica Kunac
Gornja Obrijež Ilača Kneževi Vinogradi Kunovac Kupirov
Gornja Subocka Ilok Knežević Kosa Kupirovo
Gornja Stupnica Ilovačak Kneževo Kupljensko
Gornja Bačuga Imsovac Knezovljani Kurjak
Gornja Suvaja Ivanci Knin Kusaja
Gornja Velesnja Ivanovo Selo Kninsko Polje Kusonje
Gornja Mlinoga Ivanovo Polje Kobiljak Kuzma Perjasica
Gornja Ploča Ivoševci Kokirevo Labevci
Gornje Mokrice Jagma Kolarić Lasinja
Gornja Pastuša Jagodnja Gornja Kolarina Laslovo
Gornja Selište Jagodnja Donja Kolašac Lepuri
Gornje Primišlje Jagodnjak Kom Letovanci
Gornje Cjepidlake Jagodnje Komazeci Ličko Petrovo Selo
Gornje Jame Jagrovac Komesarac Ličko Cerje
Gornji Klasnić Jakobovac Komić Lipovac
Gornji Čaglić Jakovci Komogovina Lipovac
Gornji Sređani Japaga Komora Lipovac Krstinjski
Gornji Grahovljani Jasenica Kompolje Koreničko Lipovac Majur
Gornji Daruvar Jasenovac Končanica Lipovača
Gornji Borki Jasikovac Končarev Kraj Lipovača Drežn.
Gornji Uljanik Javnica Kopačevo Lišane Ostrovičke
Gornji Javoranj Javornik Koprivna Lišane Tinjske
Gornji Varoš Jazavica Korana Lisičić
Gornji Dobretin Jezerce Kordunski Ljesk Lisine
Gornji Bogićevci Jezero 2 Koreničani Lisnjak
Gornji Viduševac Johovo Korita Rakov Livadani
Gornji Popovac Jošan Korita Ljeskovac
Gornji Kremen Joševica Korlat Lještani
Gornji Žirovac Josrvica Korog Ljubac
Gornji Lađevac Jovac Kosna Ljubina
Gornji Selkovac Jubukovac Kostajnički Majur Ljubović
Gornji Bjelovac Jukinac Kostajnica Ljudevit Selo
Gornji Štrbci Jurga Kostreši Bjelov. Lončarica
Gornji Vaganac Kakanj Kostrići Loskunja
Lotine Mišljenovac Pakrac Radljevac
Lovas Mitrovac Pakrani Radmanovac
Lovča Mlaka Palača Radonja
Lovinac Mlaka Antinska Palanka Radučić
Luč Modrino Selo Palovac Rajčići
Ludvina Mohovo Panjani Rajić
Lug Mokro Polje Parčići Rajić Brdo
Lušćani Momčilovića Kosa Paukovac Rakovica
Mala Babina Gora Morpolača Paulin Dvor Ramljane
Mačkovo Selo Mošćenica Pecane Rastević
Madžari Moštanica Pecka Rastičevo
Maja Mračaj Krstinjski Pecki Rastovac
Majdan Mračaj Pedalj Rastovača
Majske Poljane Mracelj Perna Rausovac
Majske Međe Munije Perušić Ravno Rašće
Majski Trtnik Muškovci Petkovac Rebić
Mala Dapčevica Mutilić Petlovac Removac
Mala Barna N.Selo Lasinjsko Petrinja Rešetar
Mala Maslenjača N.Selo Glinsko Petrova Slatina Ribnjaci
Mala Klisa N.Selo Koreničko Petrova Poljana Ričice
Mala Jasenovača Nadin Petrovci Ridane
Mala Vranovina Nadvoda Pješčanica Rijeka Korenička
Mala Trepča Nadvrelo Plavno Rodaljice
Mala Pisanica Nebljusi Plitvički Ljeskovac Rogulje
Mala Peratovica Nebojan Plitvica Selo Rok
Mala Solina Negoslavci Plitvička Jezera Rosulje
Mala Gorica Neteka Ploštine Roviška
Malešević Selo Nijemci Podgorje Roždanik
Mali Miletinac Nova Krslja Podkokirna Rudanovac
Mali Bastaji Nova Drenčina Podlapaca Rudeži
Mali Grđevac Novi Majur Podlug Rudopolje Bruv
Mali Banovac Novi Jankovci Podmelnica Ruišta
Mali Zdenci Novi Bolman Podolje Rujevac
Mali Budići Novi Bezdan Podosoje Ruševica
Mali Gradac Novi Čeminac Podrinje Sadilovac
Mali Obljaj Novi Varoš Podsedlo Salamunić
Malička Novi Čakovci Podunavlje Sarvaš
Maljevac Novi Farkašić Polača Segestin
Maljkovo Novo Nevesinje Polača Selakova Polja
Malo Krčevo Novo Selo Poljana SelišteDrežnieka
Malovan Novo Selište Poljanak Selište Kostajnička
Mandić Selo Nova Krivaja Poljani Sertić Poljana
Marinbrod Nunić Poljani Šibenik (Grubišnopolje)
Marinci Obrovac Poljice Silaš
Marinovo Selo Oćestovo Ponikvari Sirač
Manovac Okučani Ponor Skela
Manovac Omanovac Ponor.Korenička Skenderovci
Manušica Omšica Ponorac Slabinja
Martinovići Ondić Popovac Slakovci
Masvina Opatovac Popovci Slana
Matijevići Oraovac Popovići Slatina
Mazin Oravac Potkonje Slatina Pokupska
Mece Orlić Potočani Slavsko Polje
Mečenčani Orlova Prekopa Slunj
Medare Orolik Prekopakra Smilčić
Mededak Utinjski Osredci Prevršac Smokrić
Međurače Odstojici Prgomelje Smoljanac
Medviđa Ostrovica Pribudić Smrdelje
Melinovac Ostrovo Podgrađe Prijebroj Smrtić
Mihaljevac Ostrozin Prijeka Sočanica
Miholjsko Otkopi Prisjeka Sokolovac
Mikuševci Oton Pristeg Sokolovac
Miljanovac Otrić Prljevo Sopot
Miočinovci Ovčara Prnjavor Cunt Sotin
Miokovićevo Ožegovci Prović Srednja Meminska
Miranje Pačetin Puklica Srednja Gora
Mirkovac Pađene Radašinovac Srednje Mokrice
Minovci Peklenica Radenovci Srednji Borki
Srednji Grahovljani Topolovica
Sremske Laze Topusko
Srpski Čuntić Toranj
Stanić Polje Tordinci
Stankovac Torjanci
Stankovci Tovarnik
Stara Gradiška Treglava
Stara Krivaja Tremušnjak
Stari Jankovci Trgovi
Stari Majur Trnavac
Staro Selo Trnovac
Stikada Trojeglava
Stikovo Trpinja
Stipan Trstenica
Strašnik Trtnik Glinski
Stražanac Tržić Primislan
Stražbenica Tuk Bjelopoljski
Strižićevac Turčenica
Strmica Turčević Polje
Struga Udbina
Stubalj Udetin
Subona Uglješ
Sudaraž Uljanički Brijeg
Suknovci Uljanik
Suza Umetić
Svinica Krstinjska Unčani
Svinica Upik
Svinjarevci Uštica
Svračica Utinja Vrelo
Svračkovo Selo Utolica
Svrakarica Uzdolje
Šakanlije Vanići
Šamarička Draga Vardarac
Šamarički Brđani Varivode
Šarengrad Vedašić
Šaševa Velika Babina Gora
Šatornja Velika Maslenjača
Šećerana Velika Peratovica
Šeganovac Velika Jasenovača
Šeovica Velika Klisa
Šibić Velika Barna
Šibine Velika Vranovina
Šibovac Velika Dačevica
Šidski Banovci Velika Solina
Širine Velika Popina
Široka Rijeka Veliki Bastaji
Škodinovac Veliki Budići
Šljivnjak Veliki Grđevac
Šljivovac Veliki Zdenci
Šodolovci Veliki Miletinac
Štakorovica Veliki Banovac
Šumarina Veliki Gradac
Šulja Lipa Veliki Obljaj
Švajcarnica Veliki Šušnjar
Tabolić Veliko Krčevo
Taborište Velim
Tatar Varoš Veljun
Tenja Velušić
Tikveš Vera
Tinj Vinkova
Tiškovac Lički Vinkovački Ban
Tisovac Višuc
Titova Korenica Vlahović
Točak Voćarica
Tolić Vojišnica
Tomingaj Vojnić
Tompojevci Volinja
Topolje Vorkapić Selo

Vrace Zbjeg Močilski
Vranik Zdrapanj
Vranovača Zečevo
Vratečko Zelengrad
Vrbnik Zeleno Polje
Vrbovac Zeljava
Vrelo Koreničko Zimić
Vrginmost Zvjerinac
Vrpolje Zlatna Greda
Vukovar Zmajevac
Vukovje Zrin
Vukšić Zrinska
Zagrad Zrmanja Vrelo
Zaile
Zaklopac Zrmanja
Zaklopača Žagrović
Zakopa Žažvić
Zaloj Živaja
Zamlača Živković Kosa
Zepužane Župić
Zaton Obrovački Žut.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti