POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - ažurirani pregledi - zakon o listi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI
Na osnovi članka 95. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Narodne novine", br. 10/90 - pročišćeni tekst i 19/91) ministar rada i socijalne skrbi donosi
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju socijalne zaštite
Članak 1.
U Pravilniku o ostvarivanju socijalne zaštite ("Narodne novine", br. 10/91 i 38/92) u članku 4, 8, 12, 45, 51, 58. i 68. riječi "zajamčeni osobni dohodak radnika" zamjenjuju se riječima "minimalna plaća" u odgovarajućem padežu.
Članak 2.
U članku 8. stavku 1. alineji 4. riječ "170%" zamjenjuje se riječju "200%".
Članak 3.
Članak 14. mijenja se i glasi:
"Novčana pomoć za opremu djeteta samohranom nezaposlenom roditelju odobrava se u iznosu potrebnom za nabavku nužne opreme djeteta, koju nije moguće nabaviti iz donacija s tim da iznos novčane pomoći ne može prijeći trostruki iznos minimalne plaće u Republici Hrvatskoj određen za mjesec u kojem je dijete rođeno".
Članak 4.
U članku 34. stavak 1. riječi: "čini zajamčeni osobni dohodak radnika u Republici" zamjenjuju se riječima "određuje Republički fond socijalne zaštite uz prethodno mišljenje Ministarstva rada i socijalne skrbi".
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
"Ako maloljetna osoba radi školovanja mora koristiti javni prijevoz naknada hranitelju uvećava se za cijenu tog prijevoza".
Članak 5.
Članak 42. mijenja se i glasi:
"Jednokratna novčana pomoć može se odobriti osobi koja zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti određenu potrebu koja predstavlja osnovnu sastavnicu socijalne sigurnosti".
Članak 6.
Iza članka 42. dodaju se novi članci 42a, 42b. i 42c. koji glase:
"Članak 42a.
Jednokratna novčana pomoć odobrava se kao:

  1. novčana pomoć izravno korisniku,
  2. novčana pomoć za plaćanje računa javnih ili komunalnih poduzeća.

Članak 42b.
Jednokratna novčana pomoć iz članka 42a. točka 1. ovoga Pravilnika može se odobriti najviše do iznosa stalne novčane pomoći za pojedinca utvrđenog prema članku 8. ovoga Pravilnika za mjesec koji prethodi mjesecu u kojemu je podnesen zahtjev za dodjelu ove pomoći.
Jednokratna novčana pomoć iz članka 42a. točka 1. ovoga Prvilnika može se tijekom jedne kalendarske godine odobriti istoj osobi više puta, s tim da ukupni iznos ove pomoći ne može prijeći trostruki iznos stalne novčane pomoći za pojedinca utvrđen prema članku 8. ovoga Pravilnika za mjesec koji prethodi mjesecu u kojemu je podnesen zahtjev za dodjelu ove pomoći.
Članak 42c.
Jednokratna novčana pomoć za plaćanje računa javnih ili komunalnih poduzeća iz članka 42a. točka 2. ovoga Pravilnika, može se odobriti korisniku za plaćanje računa, koje ta poduzeća ispostave korisniku za isporučene proizvode i izvršene usluge, kao što su troškovi grijanja, vode, električne energije, plina i druge komunalne usluge, odnosno troškovi stanovanja.
Jednokratna novčana pomoć za plaćanje računa koristi se na način, da centar za socijalni rad plati u cijelosti ili djelomično račun, izravno javnom ili komunalnom poduzeću.
Podnositelj zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje računa dužan je centru za socijalni rad podnijeti račun (uplatnicu) javnog ili komunalnog poduzeća te druge dokumente, isprave i podatke koje će zatražiti centar za socijalni rad.
Centar za socijalni rad donosi odluku o odobrenju jednokratne novčane pomoći za plaćanje računa korisniku koji živi u domaćinstvu čije su materijalne i socijalne prilike posebno ugrožavajuće, kao što su: domaćinstva korisnici naknade za socijalni minimum; domaćinstva čiji je pretežan broj članova nesposoban za rad i privređivanje; domaćinstva s troje i više djece; domaćinstva s maloljetnim djetetom koja žive kao podstanari i druga domaćinstva, čiji materijalni položaj domaćinstva nije značajnije iznad razine socijalnog minimuma za istobrojno domaćinstvo i čiji članovi sredstva za uzdržavanje ne mogu ostvariti od osoba koje su ih dužne uzdržavati, s tim da je prethodno otuđena imovina koja domaćinstvu ne služi za podmirenje osnovnih životnih potreba.
Korisnik jednokratne novčane pomoći za plaćanje računa može biti samo jedan član domaćinstva.
Jednokratna novčana pomoć za plaćanje računa u jednom mjesecu ne može prijeći razinu socijalnog minimuma utvrđenu za domaćinstvo, kojega je član korisnik ove pomoći, za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem se daje ova pomoć.
Jednokratna novčana pomoć za plaćanje računa može se tijekom jedne kalendarske godine odobriti istoj osobi više puta, s tim da ukupni iznos ove pomoći ne može prijeći šesterostruki iznos razine socijalnog minimuma utvrđene za domaćinstvo, kojega je član korisnik ove pomoći, za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem se daje ova pomoć".
Članak 7.
U članku 44. iza riječi "odobriti" stavlja se riječ "i".
Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:
"Korisniku socijalne zaštite smještenom u drugu obitelj ili organizaciju socijalne zaštite jednokratna novčana pomoć može se odobriti samo za podmirenje potreba, koje nisu obuhvaćene tim oblicima zaštite.
Jednokratnu novčanu pomoć korisniku iz stavka 2. ovog članka može odobriti i centar za socijalni rad općine na području koje je korisnik smješten".
Članak 8.
U članku 45. stavak 1. i 2. mijenja se i glasi:
"Novčana pomoć za osobne potrebe odobrava se korisniku smještenom u drugu obitelj ili organizaciju socijalne zaštite, koji vlastitim prihodom ne može osigurati sredstva za te namjene niti ih može osigurati prihodima od sudjelovanja u obavljanju rada u sporednoj privrednoj ili neprivrednoj djelatnosti organizacije socijalne zaštite.
Visinu novčane pomoći iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Republički fond socijalne zaštite uz prethodno mišljenje Ministarstva rada i socijalne skrbi".
Članak 9.
Članak 46. mijenja se i glasi:
"Pomoć u obliku prehrane možese odobriti nepokretnoj, polupokretnoj i drugoj osobi koja nije u mogućnosti sama ili uz pomoć članova obitelji pripremiti hranu, kao jedan obrok dnevno koji je u pravilu ručak.
Obrok iz stavka 1. ovoga članka priprema organizacija socijalne zaštite ili druga fizička ili pravna osoba s kojima centar za socijalni rad zaključi ugovor.
Suglasnost za cijenu obroka iz stavka 1. i 2. ovoga članka daje Republički fond socijalne zaštite.
Obrok se u pravilu dostavlja u stan korisnika".
Članak 10.
Članak 47. mijenja se i glasi:
"Korisnik sudjeluje u plaćanju cijene obroka iz članka 46. ovoga Pravilnika do visine cijene obroka, a u visini razlike između ukupnih prihoda domaćinstva ostvarenih u mjesecu prije mjeseca u kojem ostvaruje pomoć u obliku prehrane i visine stalne novčane pomoći utvrđene člankom 8. ovoga Pravilnika za njegovo domaćinstvo".
Članak 11.
U članku 59. stavak 2. briše se.
Članak 12.
Iza članka 59. dodaje se novi članak 59a. koji glasi:
"Maloljetna osoba kao korisnik stalnog smještaja koja ima vlastite prihode sudjeluje u plaćanju cijene do visine od65% svojih prihoda.
Maloljetna osoba svojom imovinom ne sudjeluje u plaćanju cijene stalnog smještaja".
Članak 13.
U članku 60. stavak 2, briše se.
Članak 14.
Iza članka 63. dodaje se članak 63a, koji glasi:
"Iznosi sudjelovanja korisnika ili obveznika uzdržavanja u cijeni smještaja u organizaciju socijalne zaštite, odnosno naknadi za smještaj u drugu obitelj prihod su Republičkog fonda socijalne zaštite.
Korisnici ili obveznici uzdržavanja dužni su izvršiti uplatu za korisnike smještene u organizaciju socijalne zaštite toj organizaciji, a za korisnike smještene u drugoj obitelji centru za socijalni rad koji je odlučio o smještaju korisnika".
Članak 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 550-01/92-01/711
Urbroj: 524-01-92-1
Zagreb, 7. siječnja 1993.
Ministar rada i socijalne skrbi
mr. Josip Juras, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti