POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - rad administracije - uredba o tržnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 3. svibnja 1993. godine

Broj: PA4-29/1-93.
Zagreb, 7. svibnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti

Članak 1.
U Zakonu o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti ("Narodne novine". br. 28/88., 38/88.,16/90. i 19/90.) u članku 14. stavku 1. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:
"4. Zabranjeno je pružanje usluga točenja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina".
Dosadašnja točka 4. postaje točka 5.
U točki 8. riječi: "organizaciji nadležnoj za izdavanje cjenika tih usluga u roku koji odredi ta organizacija" zamjenjuju se riječima: "općinskoj i gradskoj turističkoj zajednici svake godine u roku koji ona odredi".
U stavku 3. brojka "5." briše se.

Članak 2.
Članak 17. mijenja se i glasi
"Općinsko vijeće, gradsko vijeće i skupština Grada Zagreba na čijem je području ugostiteljski objekt utvrđuje raspored, početak i završetak radnog vremena u ugostiteljstvu".

Članak 3.
U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi
"Ugostiteljskim objektima, prema ovom Zakonu, smatraju se ugostiteljski objekti za smještaj (hotel, motel, turistički apartman, rezidencija, pansion, odmaralište, kampovi, kuće i stanovi za odmor, sobe i dr.) i ugostiteljski objekti za prehranu (restoran, gostionica, pivnica, kavana, zdravljak, snack-bar, slastičarnica, caffe-bar, buffet, krčma, konoba, klijet, pečenjarnica, disco-bar, noćni bar, bistro, pizzeria, buregdžinica i dr.)."

Članak 4.
U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Propise o klasifikaciji, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata, donosi ministar turizma uz mišljenje odgovarajuće hrvatske strukovne udruge hotelijera, ugostitelja i kampova."

Članak 5. U članku 22. stavak 1. i 2. brišu se.

Članak 6.
U članku 26. stavku 2. riječi: "kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smještaj". zamjenjuju se riječima: "klasifikaciji, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata."

Članak 7.
U članku 31. stavku 1. riječi: "minimalnim tehničkim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smještaj" zamjenjuju se riječima: "klasifikaciji, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata".

Članak 8.
U članku 75. stavku 2. riječi: "minimalnim tehničkim uvjetima" zamjenjuju se riječima: "klasifikaciji, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata".

Članak 9.
Naslov ispred članka 143. i članak 143. brišu se.

Članak 10.
U članku 152. stavku 1. točka 2: mijenja se i glasi: "2. dostaviti općinskoj i gradskoj turističkoj zajednici svake godine podatke o cijenama svojih usluga u roku koji ona odredi".

Članak 11.
U članku 154. stavku 1. riječi: "opće i posebne minimalne tehničke i " zamjenjuju se riječima: "uvjete o klasifikaciji. minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objeketa" i dodaje se zarez.

Članak 12,
U članku 178. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi: "2. dostaviti općinskoj turističkoj zajednici svake godine podatke o cijenama svojih usluga u roku koji ona odredi".

Članak 13.
U članku 180. stavak 3. mijenja se i glasi:
"Ako ugostiteljska ili turistička organizacija, turistička zajednica, udruženje gradana, druge organizacije, odnosno organ ili drugi pružatelji usluga obavljaju ugostiteljsku ili turističku djelatnost, odnošno pružaju pojedine ugostiteljske ili turističke usluge suprotno odredbama ovoga Zakona i propisa donijetih na osnovi njega, nadležni organ turističke inspekcije donijet će rješenje kojim će zabraniti obavljanje te djelatnosti, odnosno pružanje tih usluga".

Članak 14.
U članku 183. stavku 1. riječi: "16,000.000 do 100,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 714 do 21.400 DEM".
Iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:
"5. ako pruža usluge točenja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina" (članak 14. stavak 1. točka 4.).
Dosadašnja točka 5. postaje točka 6. koja se mijenja i glasi:
"6. ako njen ugostiteljski objekt za smještaj ne ispunjava ni minimalne uvjete određene propisima o klasifikaciji,
minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata, ili ako razvrsta ugostiteljski objekt u kategoriju za koju ne ispunjava uvjete (članak 22, stavak 3)."
U stavku 2. riječi: "2,000.000 do 8.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 714 do 14.270 DEM."

Članak 15.
U članku 184. stavku 1. riječi: "5,000.000 do 20.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 357 do 2.855 DEM."
Točka "7." briše se.
Točke "8., 9.,10.,11.,12.,13. i 14 " postaju točke "7., 8., 9.,10., 11., 12. i 13.".
Točka "12." mijenja se i glasi:
"12. ako posluje suprotno propisom utvrdenim radnim vremenom (članak 17.).
U stavku 2. riječi: "100.000 do 4,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 144 do 714 DEM."

Članak 16.
U članku 185. stavku 1. riječi: "3,000.000 do 10,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 357 do 2.855 DEM."
U stavku 2. riječi: "1.000.000 do 2.000.000 dinara", zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 144 do 714 DEM."

Članak 17.
U članku 186. stavku 1. riječi: "2,000.000 do 5,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 72 do 288 DEM."
U stavku 2. riječi: "500.000 do 1,500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 72 do 144 DEM"

Članak 18.
U članku 188. stavku 1. riječi: 3,000.000 do 20.000.00o dinara", zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 144 do 714 DEM."
U stavku 2. riječi: "1,000.000 do 5,000.000 dinsra" zamjenjuju še riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 144 do 714 DEM."

Članak 19.
U članku 189. stavku 1. riječi: "2,000.000 do 10,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 29 do 72 DEM."

Članak 20.
U članku 190. stavku 1. riječi: "1,000.000 do 6,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 714 do 1.427 DEM."

Članak 21.
U članku 191. stavku 1. riječi: "3.000.000 do 20.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 714 do 1.427 DEM".
U stavku 2. riječi: "1.000.000 do 5.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 714 do 1.427 DEM."

Članak 22.
U članku 192. stavku 1. riječi: "2,000.000 do 10,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1.427 do 2.855 DEM"

Članak 23.
U članku 193. stavku 1. riječi: "1,000.000 do 6, 000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 714 do 1.427 DEM."

Članak 24.
U članku 194. stavku 1. riječi: "1,000.000 do 4,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 714 do 2.855 DEM."

Članak 25.
U članku 195. stavku 1. riječi: "1,000.000 do 5,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 714 do 2.855 DEM"
U stavku 2. točka 5. riječi: "koji odredi organizacija ne dostavi organizaciji nadležnoj za izdavanje cjenika" zamjenjuju se riječima: "utvrđenom u članku 152. stavku 1. točki 2. i članku 178. stavku 1. točki 2. ne dostavi općinskoj i gradskoj turističkoj zajednici."

Članak 26.
U članku 196. stavku 1. riječi: "2,000.000 do 10,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1.427 do 2.855 DEM."

Članak 27.
Članak 197. briše se.

Članak 28.
U članku 198. stavku 1. riječi: "2,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 58 DEM."

Članak 29.
U članku 19. stavku 1. riječi: 1,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: '"u dinarskoj protuvrijednosti 58 DEM "

Članak 30.
Iza članka 199. dodajkI se novi članci 199a.,199b. i 199c. koji glase:
"Članak 199a.
Za prekršaje iz čIanka 184. do 186. i 188. do 196. ovoga Zakona učinjene u povratu drugi put, nadležni organ uprave izreći će uz novčanu kaznu i zaštitnu mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje djelstnosti u trajanju do 6 mjeseci.
Za privredni prijestup iz članka 183. ovoga Zakona učinjen u povratu drugi put nadležni sud izreći će uz novčanu kaznu i zaštitnu mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju do 6 mjeseci.
Članak 199b.
Za prekršaje iz članka 184. do 186. i 188. do 196. ovoga Zakona učinjene u povratu treći put, nadležni organ uprave izreći će uz novčanu kaznu i kaznu oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti.
Za privredni prijestup iz članka 183. ovog zakona učinjen u povratu treći put, nadležni sud izreći će uz novčanu kaznu, kaznu oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti.
Članak 199c.
Novčane kazne iz članaka 14. do 29. ovoga Zakona revalorizirat će se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.
Izuzetno od odredaba stavka 1. ovoga članka iznosi
novčanih kazni koje ovlaštena službena osoba naplaćuje na mjestu izvršenja prekršaja, revalorizirat će se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske svakog prvog dana u tekućem mjesecu.
Ministar turizma utvrdit će visinu novčane kazne iz stavka 2. ovoga članka i o tome obavijestiti ovlaštene službene osobe svakog prvog dana u tekućem mjesecu".

Članak 31.
Iza članka 214. dodaje se članak 214a. koji glasi: " Članak 214a.
Propisi o klasifikaciji, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata donijet će ministar turizma u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.".

Članak 32.
U svim odredbama ovoga Zakona riječ: "član" zamjenjuje se riječju: "članak", riječ: "stav" riječju: "stavak", riječi: "općinska turistička zajednica" riječima: "općinska i gradska turistička zajednica". riječi: "općinska skupština" riječima: "općinsko i gradsko vijeće", riječi: "organizacije udruženog rada" zamjenjuju se riječju: "poduzeća", riječi: "organizacija udruženog rada usmjerenog obrazovanja" zamjenjuju se riječima: "srednjoškolska ustanova", riječi: "turističko društvo" zamjenjuju se riječima: "turistička zajednica", riječi: "turistički savez Hrvatske" riječima: "Hrvatska turistička zajednica", riječi: "regionalni i općinski turistički savezi" riječima: "regionalne i općinske turističke zajednice", riječi: "republički organ uprave nadležan za poslove turizma" riječima: "Ministarstvo turizma", riječi: "republički organ uprave nadležan za poslove pomorstva" riječima: "Ministarstvo pomorstva, prometa i veza", riječi: "republički organ uprave nadležan za poslove zdravstva" riječima: "Ministarstvo zdravstva", riječi: "Privredna komora Hrvatske" riječima: "Hrvatska gospodarska komora", riječi: "Privredna komora" riječima: "gospodarska komora", riječi: "treći (III) i četvrti (IV) stupanj stručne spreme" riječima: "srednja školska sprema", riječi: "Zavod za unapredenje odgoja i obrazovanja" zamjenjuju se riječima: "Zavod za prosvjetno pedagošku službu". riječi: "taksa za boravak" riječima: "boravišna pristojba". riječi: "Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija" riječima: "Republika Hrvatska", riječi: "Jugoslavenska narodna armija", riječima: "Hrvatska vojska" riječi: "hrvatskom ili srpskom" zamjenjuju se riječju: "hrvatskom", sve u odgovarajućem rodu, broju i padežu, a riječi: "samoupravni "sporazum", "samoupravni", "društveno-političke tekovine" i "ugovorne organizacije udruženog rada" brišu se.

Članak 33.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 335-02/92-01/01
Zagreb, 3. svibnja 1993:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti