POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - opće odredbe - zakon o stavljanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKAHRVATSKE
Na temelju čl. I 17 i 196. st. 5. i 6. Zakona o mirovinskom i invalidskomosiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89,57/89, 40/90, 9/91 i 26/93) i Članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fondamirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine",broj 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i in validskogosiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 2. srpnja 1993., donosi

ODLUKU
o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanjei plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskogosiguranja za osobe koje osobnim radom, samostalno, u obliku zanimanjaobavljaju profesionalnu djelatnost i za osiguranike-vrhunske športaše kojiamaterski obavljaju športsku djelatnost za godinu 1993.
1. Osnovice za obračunavanje i plaćanje doprinosa i ostvarivanje pravaiz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba koje osobnim radom samostalnou obliku zanimanja, obavljaju profesionalnu djelatnost kao i vrhunske športašekoji amaterski obavljaju športsku djelatnost, a obvezno su osigurani premaodredbama članks 20. st. 2., 3. i 4 Zakona o mirovinskom i invalidskomosiguranju, za godinu 1993. odreduju se prema stupnju stručne spreme idužini ukupnog mirovinskog staža osiguranika u dinarskoj protuvrijednostiDEM prema srednjem tećaju Narodne banke Hrvatske prvog dana mjeseca u kojemdospijeva uplata doprinosa te iznosi:
1)
a) za odvjetnike
b) za samostalne filmske radnike ,pisce scenarija, pisce dijaloga, dramaturge,režisere, glavne organizatore produkcije, pomoćne režisere glavne snimatelje,kompozitore, filmske scenografe, filmske arhitekte, filmske glumce, slikarekostilma - kostimografe, slikare maske, snimateljP zvuka, montažere slika,glavne crtače - crtače karaktera, animatore crtanog filma, animatore filmas lutkama, direktore filmskih ekipa, umjetničke direktore scena, filmskekritičare i novinare, filmske prevoditelje, glazbene suradnike, glazbenevoditelje - montažere zvuka i majstore za specijalne efekte).
c) za glazbene, odnosno estradne radnike (istaknute skladatelje, istaknuteinstrumentaliste i vokaliste, istaknute dirigente, istaknute glazbene aranžere,istaknute glazbe nologe, istaknute artiste, istaknute voditelje programa,istaknute humoriste i istaknute režisere tona), .
d) za samostalne lektore,
e) za samostalne znanstvene i tehničke prevoditelje,
f) za samostalne novinare, g) za samostalne liječnike,
h) za sve ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu sedmog ili osmogstupnja (visoka stručna sprema):

S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja

 1. manji od 20 godina u dinarskoj protuvrijednosti od 225.- DEM
 2. od 20 i više godina u dinarskoj protuvrijednosti od 250.- DEM


2)
a) za samostalne filmske radnike (prvog ili druog asistenta režije,sekretara režije, registratora snimanja,skript pomoćnika direktora filmskeekipe, pomoćnika režisera, vođe snimanja, organizatora snimanja, sekretaraprodukcije-prevoditelja, prvog i drugog asistenta snimanja slike, majstorascene, snimatelja trika, crtanog filma, filmskog fotografa, kaskadera -glumca, dublera, glavnogosvjetljivača i osvjetljivača, asistenta scenografa,voditelja gradnje, slikara dekora i dekoratera, kostimera - asistenta kostimografa,krojača - specijalista, garderobijera, maskera, šminkera, vlasuljara, rekvizitera,rekvizitera oružara, pirotehnićara, izvođaća zvućnih efekata, asistenta,snimatelja zvuka - kamermana i mikromana, asistenta montažera slika, fazera,kopista i kolorista crtanog filma, poslovnog sekretara filmske ekipe, snimatelja- švenkera),
b) za samostalnog debatnog stenografa,
c) za sve ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu petog ili šestogstupnja (viša stručna sprema ili sprema visokokvalificiranog radnika):

S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja

 1. manji od 20 godina u dinarskoj protuvrijednosti od 175.- DEM
 2. od 20 i više godina u dinarskoj protuvrijednosti od 195.- DEM

a) za samostalne filmske radnike (trećeg asistenta režije, trećeg asistentasnimatelja slika, asistenta snimatelja trika, pomoćnika u organizacijisnimatelja - pomoćnika garderobijera, pomoćnika kostimera, pomoćnika rekvizitera,scenskog radnika i pripravnika svih zvanja),
b) za muzičke, odnosno estradne radnike (instrumentaliste i vokaliste,pisce tekstova, voditelja programa glazbenologa; glazbene korepetitore,artiste, folkloriste, humoriste, satiričare, koreografe, režisere tonai režisere svjetla, plesaće, manekene i estradne glumce),
c) za profesionalne ribare na moru koji upotrebljavaju tzv. velika ribolovnasredstva.
d) za samostalne učitelje plesa,
e) za samostalne turističke vodiće,
f) za sve ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu
trećeg ili četvrtog stupnja (srednja stručna sprema,odnos-
no sprema kvalificiranog radnika),

4)
a) za nosače prtljage na željezničkim stanicama,
b) za kolportera tiska,
c) za profesionalne ribare na moru koji upotrebljavaju
tzv.mala ribarska sredstva,
d) za sve ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu
prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema,odnosno
sprema polukvalificiranog radnika):
S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja

 1. manji od 20 godina u dinarskoj protuvrijednosti od 140.- DEM
 2. od 20 i više godina u dinarskoj protuvrijednosti od 160.- DEM4)
a) za nosače prtljage na željezničkim stanicama,
b) za kolportera tiska,
c) za profesionalne ribare na moru koji upotrebljavaju
tzv.mala ribarska sredstva,
d) za sve ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu
prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema,odnosno
sprema polukvalificiranog radnika):

S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja

 1. manji od 20 godina u dinarskoj protuvrijednosti od 110.- DEM
 2. od 20 i više godina u dinarskoj protuvrijednosti od 120.- DEM
 3. za osiguranike koji nemaju nikakvu stručnu spremu:

S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja

 1. manji od 20 godina u dinarskoj protuvrijednosti od 95.- DEM
 2. od 20 i više godina u dinarskoj protuvrijednosti od 105.- DEM
 3. Razvrstavanje osiguranika samostalnih filmskih radnika i glazbenih,odnosnoestradnih radnika u odgovarajuća zvanja,obavlja strukovna organizacijakojoj osiguranik pripada.


3. Ako tijekom osiguranja nastane promjena u dužini mirovinskog stažaili stručnoj sprem:, nova osnovica osiguranja određuje se od prvog danaidućeg mjeseca u kojem je nastala promjena.

4. Osim osnovica osiguranja u koje se osiguranici raz vrstavaju premamjerilima iz točke 1. ove odluke, utvrduju se i, više osnovice osiguranjau koje se osiguranici razvrstavaju prema vlastitom izboru, bez obzira nadužinu mirovinskog staža i to:

 1. osiguraniku iz ločke 1. pod 1. ove odluke u dinarskoj protuvrijednostiod 355.- DEM
 2. osiguraniku iz točke 2. pod 2. ove odluke u dinarskoj protuvrijednostiod 280.- DEM
 3. osiguraniku iz točke 2. pod 3. ove odluke u dinarskoj protuvrijednostiod 230.- DEM
 4. osiguraniku iz točke 2. pod 4. ove odluke u dinarskoj protuvrijednostiod 170.- DEM
 5. osiguraniku iz točke 2. pod 5. ove odluke u dinarskoj protuvrijednostiod 150.- DEM


5. Izmjena osnovica prema točki 4. ove odluke primjenjuje se za kalendarskugodinu u kojoj je podnesen zahtjev za izbor više osnovice osiguranja.

6. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaćaprema zakonom utvrđenoj stopi za osiguranike-osobe samostalnih djelatnostikoji su sami obveznici plaćanja doprinosa kao i druge osiguranike kadaim se plaća utvrđuje po važečim propisima u neto svoti. Doprinos iz stavka1. ove točke, umjesto osiguranika može plaća ti odgovarajuće strukovnoudruženje, što je osiguranik dužan dokazati prigodom podnošenja prijavena osiguranje potvrdom strukovne organizacije o preuzimanju obveze plaćanjadoprinosa.

7. Za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak zauztvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidskoosiguranje obračunava se i plaća prema osnovici osiguranja iz točke 1.ove odluke, a prema stopi doprinosa koja vrijedi u vrijeme pokretanja postupka.

8. Osnovica za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranjaosoba iz točke 7. ove odluke utvrđuje se u skladu s odlukom o osnovicamaosiguranja koje su se primjenjivale u razdoblju za koje se to osiguranjepriznaje.

9. Doprinos se plaća u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

10. Obračunati doprinosi iskazani u dinarskoj protuvrijednosti DM plaćajuse na dan dospijeća. Ukoliko se u tom roku ne uplate ovako obračunati doprinosiobračunat će se kaznene kamate od dana dospjeća do dana uplate doprinosa.

11. Danom stupanja na snagu odluke prestaje važiti Odluka o osnovicamaosiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanjeprava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radomsamostalno u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i za osiguranike- vrhunske športaše koji amaterski obavljaju športsku djelatnost za godinu1993. ("Narodne novine", broj 35/93).
12. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnimnovinama"a primjenjivat će se od 1. rujna 1993.

Klasa:140-13/93-01/2562
Urbroj : 341-99-01 /93
Zagreb, 2. srpnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog iinvalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti