POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - ograničenja - pravilnik o područjima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKAHRVATSKE
Na temelju članka 196. stavak 1. pod c) Zakona o mirovinskom i invalidskomosiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89,57/89, 40/90, 9/91 i 26/93) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fondamirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine",broj 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskogosiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 2. srpnja 1993., donosi

ODLUKU
o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanjei plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskogosiguranja za osiguranike koji su na području Republike Hrvatske zaposlenikod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnihi diplomatskih predstavništava ili u osobnoj službi stranih državljanaza godinu 1993.
1. Osnovice osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plačanje doprinosai za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranikekoji su na području Republike Hrvatske zaposleni kod stranih i međunarodnihorganizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništavaili u osobnoj službi stranih državljana (članak 14. stavak I. točka 5.Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju) za godinu 1993., određujuse prema stupnju stručne spreme u dinarskoj protuvrijednosti DEM, premasrednjem tećaju Narodne banke Hrvatske, prvoga dana mjeseca u kojem i dospijevauplata doprinosa i to:
1) za osobe koje imaju stručnu spremu sedmog ili osmog stupnja (visokastručna sprema) u dinarskoj protuvrijednosti od 250 DEM,
2) za osobe koje imaju stručnu spremu petog ili šestog stupnja (višastručna sprema odnosno sprema visokokvalificiranog radnika), u dinarskojprotuvrijednosti od 195 DEM,
3) za osobe koje imaju stručnu spremu trećeg ili četvrtog stupnja (srednjastručna sprema, odnosno sprema valificiranog radnika), u dinarskoj protuvrijednostiod 160 DEM,
4) za osobe koje imaju stručnu spremu prvog ili drugog stupnja (nižastručna sprema, odnosno sprema polukvalificiranog radnika), u dinarskojprotuvrijednosti od 120 DEM,
5) za osobe bez stručne spreme, u dinarskoj protuvrijednosti od 105DEM,

2. Kao osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanjeprava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja uzima se neto ugovorena plaća- ako je veća od osnovice osiguranja iz prethodne točke ove odluke

3. Iznimno, kad je ugovorena plaća (bruto) uzima se kao osnovica zaobračunavanje i plaćanje doprinosa ugovorena svota plaća (bruto).

4. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz točke I.ove odluke obračunava se i plaća prema zakonom utvrđenoj stopi za osiguranikekoji su sami obveznici plaćanja doprinosa kada im se plaća prema važećimpropisima utvrđuje u neto svoti. U slučaju iz točke 3. ove odluke, doprinosza mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema zakonomutvrđenoj stopi za osiguranike koji su sami obveznici plačanja doprinosaiz svoje bruto plaće.

5. Za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak zautvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranjeobračunava se i plaća prema osnovici utvrdenoj u točki 1 ove odluke i postopi doprinosa koja vrijedi u vrijeme pokretanja postupka.

6. Osnovica za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranjaosoba iz točke 5 ove odluke utvrduje se u skladu s odlukom o osnovicamaosiguranja koje su se primjenjivale u razdobljima za koja se to osiguranjepriznaje.

7. Doprinos se plaća u roku 15 dana od dostave rješenja.

8. Obračunati doprinosi iskazani kao dinarska protuvrijednost DEM plaćajuse na dan dospijeća. Ukoliko se u tom roku ne uplate ovako obračunati doprinosiobračunat će se kaznene kamate od dana dospijeća do dana uplate doprinosa.

9. Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnovicamaosiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanjeprava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike koji su napodručju Republike zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacija iustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava ili u osobnojslužbi stranih državljana za godinu 1993. ("Narodne novine",broj 35/93.)

10. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnimnovinama", a primjenjivat će se od 1. rujna 1993.

Klasa: 140-13/93-01/2562
Urbroj : 341-99-01 /93
Zagreb, 2. srpnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog iinvalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti