POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - propisi koji su u primjeni - odluke o prestanku ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 30. travnja 1993. godine:

Broj: PA4-21/1-93.
Zagreb, 5. svibnja 1993:

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza

Članak 1.
U Zakonu o pripadnosti javnih prihoda Republici
Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza ("Narodne novine", br. 73/91. i 18/92.) u članku 2. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:
"Prihodi za financiranje javnih potreba iz budžeta Grada Zagreba, općina i gradova (u daljem tekstu: jedinice lokalne samouprave) jesu:"

Članak 2.
U članku 4. stavku 1. riječi: "po stopi od 40%" zamjenjuju se riječima: "po stopi od 35%".
Stavak 5. briše se.

Članak 3.
Članak 5. mijenja se i glasi:
Članak 5.
Republički porez iz plaća radnika plaća se po stopi od 7%.
Radnici zaposleni u poduzeću i kod drugih pravnih i fizičkih osoba na područjima nastradalim ratom ne plaćaju republički porez iz plaća.
Područjima nastradalim ratom smatraju se područja koja odredi Vlada Republike Hrvatske u smislu članka 1. stavka 2. Zakona o financiranju obnove ("Narodne novine", br. 33/92.).
Nadležna tijela jedinice lokalne samouprave dužna su preispitati, odnosno smanjiti visinu stope poreza iz plaća, radi stimuliranja, zapošljavanja i stvaranja povoljnijih uvjeta za razvoj gospodarstva i o tome obavijestiti Vledu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Republički porez iz plaća radnika od dopunskog rada i rada dužeg od punog radnog vremena te rada zaposlenih umirovljenika plaća se po stopi od 50%.
Iznimno od odredbe članka 35. Zakona o neposrednim porezima jedinice lokalne samouprave mogu u 1993. godini svojom odlukom propisati stopu poreza iz plaća radnika.
Iz naknada za rad koje primaju članovi upravnih odbora i stečajni upravitelji, plaća se općinski, gradski i republički porez iz plaća radnika".

Članak 4.
Iza članka 5. dodaje se članak 5a koji glasi:
"Članak 5a.
Obračunati porez iz plaća novouposlenih radnika ne plaća se i ustupa se poslodavcu pod uvjetom da je nououposleni radnik zaposlen kod pravne ili fizičke osobe, koja obavlja djelatnost razvrstane po granama od 1 do 11 Jedinstvene klasifikacije djelatnosti, pod uvjetima:
- da je novouposleni radnik prije zapošljavanja bio prijavljen na Zavodu za zapošljavanje i primao novčanu naknadu za nezaposlene;
- da je nezaposlenl radnik prije zapošljavanja bio prijavljen na Zavodu za zapošljavanje, a nije ostvario pravo na novčanu naknadu, ali je na zaposlenje čekao duže od 36 mjeseci i
- da je s novouposlenim radnikom zasnovan radni odnos poslije stupanja na snagu ovoga Zakona i kojim se povećava postojeći broj zaposlenih radnika.
Porez iz plaća novouposlenih radnika ne plaća se u razdoblju od 12 mjeseci od dana zaposlenja.
Dokaze o ispunjavanju uvjete iz stavke 1. ovoga članka pravna i fizička osoba dužna je dostaviti nadležnom organu prilikom prve isplate plaće novouposlenom radniku.
Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza iz plaća iz ovoga članka ne odnosi se na novouposlene radnike kod pravnih i fizičkih osoba, koje su oslobodene plaćanja poreza na dobit za prvu godinu rsda odnosno dvije godine na otocima."

Članak 5.
Članak 7. mijenja se i glasi:
Članak 7.
Porez iz ukupnog prihoda građana plaća se po ovim stopama:
Na poreznu osnovicu

Članak 6.
U članku 10. iza riječi: "Republički" dodaje se riječ: "gradski".

Članak 7.
U članku 13. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Odlukom općinskog i gradskog vijeća može se propisati da se fizičkim osobama, koje porez na doblt plaćaju u postotku od svakog pojedino ostvarenog bruto prihoda, na prihode ostvarene od pružanja turističkih usluga, prehrane i smještaja smanji osnovica poreza iz neto plaća za materijalne troškove potrebne za ostvarivanje tog prihoda."

Članak 8.
Članak 14. mijenja se i glasi:
"Članak 14.
Iz neto plaća, koje su tijekom mjeseca primljene u iznosu većem od iznosa 200.000 hrvatskih dinara, plaća se porez iz neto plaća po slijedećim stopama:

Prema odredbi stavka 1. ovoga članka plaća se i porez iz mirovina, osim mirovina ostvarenih u inozemstvu, i drugih neto prihoda ostvarenih u zemlji i inozemstvu, ako pojedinačni prihodi prelaze iznos 200.000 hrvatskih dinara.
Izuzetno od odredbe stavka 1. i 2 ovoga članka porez iz naknada troškova, koji se odnose na dnevnice za službena putovanja, naknade prijevoza na rad i s rada, naknade za smještaj i prehranu na terenu, izdatke za topli obrok, regres za godišnji odmor, naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe i jubilarne nagrade isplaćene iznad najnižih osnovica utvrđenih općim kolektivnim, odnosno granskim ugovorima do 30%, plaća se po stopi od 60%.
Ako su izdaci iz stavka 3. ovoga članka isplaćeni u iznosima preko 30% iznad najnižih osnovica utvrđenih općim kolektivnim, odnosno granskim ugovorima plaća se porez, po stopi u visini zbirne stope poreza i doprinosa iz i na plaće uvećanoj za pet postotnih poena. Po ovoj stopi plaća se i porez i na druge naknade koje se mogu utvrditi posebnim kolektivnim ugovorom ili općim aktom organizacije, odnosno poslodavca, osim na aovćane pomoći obiteljima poginulih sudionika u domovinskom ratu i otpremikina kojc se daju djelatnicima prilikom odlaska u mirovinu.
Vlada Republike Hrvatske može mijenjati raspone poreznih osnovica i iznose poreza odnosno poreznih stopa iz stavka 1. ovoga članka prema porastu najniže osnovne plaće."

Članak 9.
Članak 15. briše se.

Članak 10.
U članku 23. iza riječi: "općinski" dodaju se riječi: "i gradski".
Članak 11.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza ("Narodne novine", br. 40/92.), Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza ("Narodne novine", br. 54/92.), Uredba o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza ("Narodne novine", br. 87/92.) i Uredba o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza ("Narodne novine", br. 28/93.).

ČIanak 12.
Ovaj Zakon stupa, na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a odredba članka 5. ovoga Zakona primjenjuje se od 1. siječnja 1993. godine.

Klasa: 432-02/93-01/01
Zagreb, 30. travnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti