POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - odluke sabora - pravilnik o kavi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO OBRANE
DRŽAVNI ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE I PROGNOZE

Na temelju točke XXXIII. Odluke o metodologiji za Izradu planova obrarue ("Narodne novine", broj 11/93) ministar obrane i direktor Državnog zavoda za makroekonomske analize i prognoze, donose

UPUTE
za primjenu Odluke o metodologiji za Izradu planova obrane
I. OPĆE ODREDBE
1. Ovim se Uputama propisuju način pripreme, Izrađa i sadržaj planova obrane u Republici Hrvatskoj i to:
1) Procjene vojno-političkih, sigurnosnih, gospodarskih i drugih uvjeta;
2) dijelova planova obrane.

2. U izradi Plana obrane Republike Hrvatske, shodno točki IV. Odluke o metodologiji za Izradu planova obrane (u daljnjem tekstu: Odluka), sudjeluju Ministarstvo obrane, Državrii zavod za makroekonomske analize i prognoze i drugi mjerodavni organi državne uprave.
Mjerodavni organi državne uprave su ministarstva koja u okviru svog djelokruga rada prate pravne osobe od posebnog značaja za obranu Republike.
Mjerodavna županijska upravna tijela su tijela koja u okviru svog djelokruga rada prate pravne osobe koje su odnadležnih tijela dobile zadatke radi ostvarivanja nekog od obrambenih interesa na županijskoj razini.
Mjerodavna tijela koja poduzećima i drugim pravnim osobama mogu dati zadatak radi ostvarivanja nekog od obrambenih interesa na razini države ili županije su mjerodavni organi državne uprave ili mjerodavna županijska upravna tijela.

3. Kvaliteta obrambenih priprema civilnog sektora, u većoj mjeri, ovisi o kontinuitetu funkcioniranja organa državne uprave, svih županijskih upravnih tijela i upravnih odjela jedinica lokalne samouprave.
Grad i općina, kao jedinice lokalne samouprave. u smislu odredbi točke 1. stavka 2. Odluke nisu nositelji obrambenih priprema, već samo neposredno izvršavaju zadatke utvrđene dijelovima plana obrane županije koji se odnose na mjere pripravnosti, mobilizaciju, funkcioniranje u ratu i djelovanje civilne zaštite, sukladno uputama mjerodavnih županijskih upravnih tijela.

4. Postupku Izrađe Plana obrane Republike Hrvatske prethodi donošenje Programa rada na pripremi. Izradi i donošenju procjena i planova obrane.
Program iz stavka 1. ovog članka, na prijedlog Ministarstva obrane i Državnog zavoda za makroekonomske analize i prognoze, donosi Vlada Republike Hrvatske. U njemu se utvrđuju radnje, nositelji i rokovi na izradi dijelova Plana obrane Republike, kao i načelne radnje i rokovi na izradi planova obrane svih ostalih nositelja obrambenih priprema.
Ministarstva koja u djelokrugu svog rada prate poduzeća i druge pravne osobe koje su, Odlukom Vlade Republike Hrvatske o odredivanju poduzeća i drugih pravnih osoba posebno značajnih za obranu, utvrđene kao pravne osobe posebno značajne za obranu Republike (u daljnjem tekstu: pravne osobe posebno značajne za obranu Republike), vlastitim programima rada podrobnije definiraju način provođenja obveza iz Programa rada Vlade Republike Hrvatske.

II. PROCJENA VOJNO-POLITIČKIH, SIGURNOSNIH, GOSPODARSKIH I DRUGIH UVJETA

5. Izrađa Procjene vojno-političkih, sigurnosnih, gospodarskih i drugih uvjeta u slučaju napada na Republiku Hrvatsku prethodi izradi planova obrane nositelja obrambenih priprema. Ova Procjena izrađuje se na razini Republike Hrvatske. U njenoj izradi sudjeluju Ministarstvo obrane, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo unutarnjih poslova, Državni zavod za makroekonomske analize i prognoze i mjerodavni organi državne uprave.
Procjena vojno-političkih, sigurnosnih, gospodarskih i drugih uvjeta obuhvaća sve elemente dijelova Plana obrane Republike, a osobito cijeni moguće opasnosti od izbijanja ratnog sukoba i moguće načine djelovanja napadača s ocjenom stanja u kojem bi se našla država i osnovna načela angažiranja snaga i sredstava u obrambenom ratu; teritorijaine i druge specifićnosti Republike i utjecej tih specifičnosti na obranu od napadača; uvjete i način funkcioniranja društveno-političkog i ekonomskog sustava.

6. Procjenu vojno-političkih, sigurnosnih i drugih uvjeta izrađuje Ministarstvo obrane u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova i Ministarstvom unutarnjih poslova. Osnove za izradu vojno-političke procjene i procjene drugih uvjeta utvrđene su u točki 5. ovih Uputa.
Procjenu sigurnosnih uvjeta izrađuje Ministarstvo unutarnjih poslova.
Procjenom drugih uvjeta cijene se uvjeti provođenja mobilizacije i uvjeti i mogućnosti djelovanja sustava motrenja i obavješćivanja.
Procjena uvjeta u kojima bi se provodila mobilizacija izrađuje se isključivo na razini države, sukladno odredbama Točke VII. Odluke o pripremi i načinu provođenja mobilizacije organa državne uprave i pravnih osoba te službe motrenja i obavješćivanja.
Procjena uvjeta i mogućnosti djelovanja sustava motrenja i obavješćivanja sadrži osobito:
- utjecaj veličine teritorije i reljefa zemljišta na organizaciju motrilačke mreže, raspored elemenata sustava i organizaciju veza;
- očekivani broj i vrste zrakoplova koji mogu djelovati na teritoriju Republike, zračne luke s kojih se očekuje djelovanje i mogući pravci doleta;
- moguće rajone zračnih i pomorskih desanata napadača;
- prostore i objekte mogućeg djelovanja radiološko-biološko-kemijskim sredstvima;
- moguće opasnosti od elementarnih i tehničkih nesreća većih razmjera;.
- nkogućnost uključivanja poduzeća i službi redovnih djelatnosti u sustav motrenja i obavješćivenja;
- mogućnost povezivanja susjednih i drugih centara za obavješćivanje;
- rnogućnost povezivanja i razmjene podataka s oružanim snagama i Ministarstvom unutarnjih poslova.

7. Procjenu vojno-političkih, sigurnosnih i drugih uvjeta Ministarstvo obrane dostavlja Državnom zavodu za makroekonomske analize i prognoze te drugim mjerodavnim organima državne uprave.

8. Na temelju Procjene vojno-političkih, sigurnosnih i drugih uvjeta mjerodavni organi državne uprave izrađuju ocjene uvjeta i mogućnosti funkcioniranja djelatnosti u ratu iz vlastite nadležnosti.
- Ocjene uvjeta i mogućnosti funkcioniranja djelatnosti u ratu sadrže osobito:
- bitne mirnodopske karakteristike djelatnosti za koju se izrađuje ocjena;
- mogućnosti proizvodnje i pružanja usluga u mogućem obimu i vrstama proizvoda i usluga, te mogućnosti supstitucije (vrste i mogućnosti supstitucije kapaciteta, stupanj tehnološkog razvoja, razvijenost infrastrukture, zavisnost od uvoza i sl.);
- druge moguće aktivnosti koje se u datom trenutku mogu nametnuti kao nužnost (prelaženje na poluindustrijski, zanatski ili drugi način proizvodnje ili pružanje usluga, te eventualno premještanje proizvodnih kapaciteta i robnih fondova ili pak njihovo onesposobljavanje ili uništavanje);
- ocjene mogućnosti angažiranja kapaciteta pravnih osoba poselino značajnih za obranu Republike i slično.

9. Državni zavod za makroekonomske analize i prognoze, na temelju ocjena uvjeta i mogućnosti funkcioniranja djelatnosti u ratu koje izrađuju mjerodavni organi državne uprave i procjene utjecaja ratnih djelovanja na funkcioniranje cjelokupnog društveno-ekonomskog sustava u ratu, izrađuje Procjenu funkcioniranja gospodarstva i društvenih djelatnosti Republike Hrvatske u ratu.

10. Pravnim osobama pošebno značajnim za obranu Republike i županijskim tijelima, mjerodavni organi državne uprave dostavljaju izvode iz ocjena uvjeta i mogućnosti funkcioniranja djelatnosti u ratu iz vlastite nadležnosti.
Županije izrađuju vlastite ocjene uvjeta i mogućnosti funkcioniranja gospodarstva i društvenih djelatnosti u ratu na temelju ocjena uvjeta i mogućnosti funkcioniranja djelatnosti u ratu koje, sukladno svojim nadležnostima i djelokrugu rada, izrađuju županijska tijela.
Pravne osobe posebno značajne za obranu Republike vlastite ocjene uvjeta i mogućnosti i funkcioniranja u ratu izrađuje na temelju izvoda iz ocjena uvjeta i mogućnosti funkcioniranja djelatnosti u ratu dobivenih od strane mjerodavnih organa državne uprave, a osobilo cijeneći:
- mirnodopske karakteristike djelatnosti tehnličko-tehnološke karatikteristike, kadrovske mogućnosti, potrebne sirovine i repromaterijal i način njihove dobave, korisnike proizvoda i usluga, snabdijevanje energentima i dr.);
- količine i vrste proizvoda i usluga koje se mogu ostvariti u ratu;
- način rada i ulogu pojedinih tehničko-tehnoloških i organizacijskih cjelina;
- mogućnosti osiguranja uvjeta za nastavljanje proizvodnje ili pružanja usluga u ratu i drugo.

III. PLAN OBRANE
1) MJERE PRIPRAVNOSTI
11. Mjere pripravnosti, u skladu s dijelom ili izvodom iz dijela Plana obrane Republike što se odnosi na mjere pripravnosti, izrađuju svi nositelji obrambenih priprema na način da razrađuju postupak prenošenja i primanja naredbi za poduzimanje mjera pripravnosti, način provođenja mjera koje se na njih odnose sa postupcima, zadacima, mjerama, izvršiteljima i potrebnim prilozima (sheme, naredenja, odluke i dr.), kojima se osigurava brzo i djelotvorno provođenje naredenih mjera.
Dio Plana obrane Republike što se odnosi na mjere pripravnosti izrađuje Ministarstvo obrane u suradnji s organima državne uprave. Njime se utvrđuju svi ostali zadaci kojih se, u pripremi i pri izradi dijelova vlastitih planova obrane što se odnose na mjere pripravnosti te provođenju mjera pripravnosti, nositelji obrembenih priprema moraju pridržavati.

2) MOBILIZACIJA

12. Dio plana obrane koji se odnosi na mobilizaciju izrađuje se sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o pripremi i načinu provođenja mobilizacije organa državne uprave i pravnih osoba te službe motrenja i obavješćivanja.

13. Izradi dijela Plana obrane Republike Hrvatske što se odnosi na mobilizaciju, prethodi Izrađa procjene uvjeta u kojima bi se mobilizacija provodila. Ona je sastavni dio Procjene vojno-političkih, sigurnosnih, gospodarskih i drugih uvjeta u slučaju napada na Republiku Hrvatsku i izrađuje se isključivo na razini Republike. Svi ostali nositelji obrambenih priprema ne procjenjuju uvjete u kojima bi provodili mobilizaciju.
3) FUNKCIONIRANJE GOSPODARSTVA I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

14. Dijelove planova obrane što se odnose na funkcioniranje gospodarstva i društvenih djelatnosti u ratu (u daljnjem tekstu: planovi funhcioniranja), radi učinkovitog podmirivanja potreba korisnika za proizvodima i uslugama utvrđenih Odlukom Vlade Republike Hrvatske o proizvodima i uslugama značajnima za obranu, izrađuju svinositelji obrambenih priprema (osim ministarstava koja u okviru svog djelokruga rada ne prate pravne osobe posebno značajne za obranu Republike).

15. Podmirivanje potreba svih korisnika za pojedinim grupama proizvoda ili pojedinačnim proizvodima kao i uslugama značajnima za obranu provodi se sukladno odredbama "Uredbe o prometu robe i usluga u prometu robe, opskrbi i cijenama za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske",

16. Planovima funkcioniranja utvrđuju se medusobni odnosi između pravnih osoba od posebnog značaja za obranu i korisnika proizvoda i usluga, te mjerodavnih organa državne uprave.
U pristupu Izrađe planova funkcioniranja u načelu se zadržavaju u miru uspostavljeni poslovni odnosi između poduzeća i drugih pravnih osoba u svim dijelovima njihovog poslovanja.
Zahtjeve za osiguranjem oružanih snaga i policije neborbenim i ostalim procijenjenim ratnim potrebama, iskazane u dnevnim odnosno mjesečnim potrebama prema vrstama i količinama proizvoda i usluga, Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova dostavljaju mjerodavnim organima državne uprave.
Neborbene potrebe iskazuju se u okviru lista iz priloga Odluke Vlade Republike Hrvatske o proizvodima i uslugama značajnima za obranu.
Mjerodavni organi državne uprave zahtjeve za proizvodima i uslugama dobijene od Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova, definirane u obliku zadataka, prosljeduju - prenose pravnim osobama iz svog djelokruga rada.

17. Borbene potrebe Hrvatske vojske utvrđuje Ministarstvo obrane. Sve borbene potrebe policije utvrđuje Ministarstvo unutarnjih poslova i dostavlja ih Ministarstvu obrane. Na temelju tako utvrđenih objedinjenih potreba Ministarstvo obrane izrađuje plan osiguranja naoružanja i vojne opreme za oružane snage kao materijalnu podlogu za Izradu dijela Plana obrane Republike što se odnosi na uporabu oružanih snaga (dio broj 3 Plana obrane Republike Hrvatske).
Ovaj plan sadrži bilancu rsaoružanja i vojne opreme te preglede izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme. Pri njegovoj izradi Ministarstvo obrane suraduje s mjerodavnim organima državne uprave i s poduzećima koja se bave prometom i proizvodnjom naoružanja i vojne opreme.

18. Dio plana obrane Republike što se odnosi na funkcioniranje gospodarstva i društvenih djelatnosti u ratu sadrži:

 1. Ocjenu uvjeta i mogućnosti funkcioniranja gospodarstva i društvenih djelatnosti;
 2. Osiguranje oružanih snaga borbenim, neborbenim i ostalim sredstvima i uslugama;
 3. Ratni proračun; 4. Platnu bilancu.

Ocjenu uvjeta i mogućnosti funkcioniranja gospodarstva i društvenih djelatnosti u ratu, na temelju ocjene mjerodavnih organa državne uprave. izrađuje Državni zavod za mahroekonomske analize i prognoze.
Osiguranje oružanih snaga borbenim, neborbenim i ostalim sredstvima i uslugama izrađuje Ministarstvo obrane u suradnji s mjerodavnim organima državne uprave.
Ratni proračun i Platna bilanca izrađuju se u razdo blju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenost Republike Hrvatske.
Ratni proračun izrađuje Ministarstvo financija, a Platnu bilancu Narodna banka Hrvatske.

19. Dio plana obrane mjerodavnog organa državne uprave što se odnosi na funkcioniranje u ratu, sadrži

 1. Ocjenu uvjeta i mogućnosti funkcioniranja djelatnosti iz vlastite nadležnosti:
 2. Mogućnosti proizvodnje i pružanja usluga djelatnosti od značaja za obranu na razini Republike.
 3. Osiguranje oružanih snaga borbenim, neborbenim i ostalim sredstvima i uslugama;
 4. Funkcioniranje u ratu.

Ocjenu uvjeta i mogućnosti funkcioniranja djelatnosti iz vlastite nadležnosti organi državne uprave izrađuju na temelju odredbi točke 8. ovih Uputa.
Mogućnosti proizvodnje i pružanja usluga djelatnosti od znaćaja za obranu Republike izrađuju samo mjerodavni organi državne uprave. Izrađeni dijelovi plana svih mjerodavnih organa državne uprave zajedno, čine pregled mogućnosti funkcioniranja ključnih gospodarskih i društvenih djelatnosti Republike. Ovi dijelovi sadrže osobito:
- pregled podataka o mogućnostima proizvodnje i pružanja usluga po vrstama i količinama, utvrđenih Odlukom o proizvodima i uslugama značajnima za obranu (Pregled se izrađuje na temelju pokazatelja iz sustava redovnog statističkog pračenja),
- pregled pravnih osoba posebno značajnih za obranu Republike sa podacima o mogućnostima obavljanja njihove osnovne djelatnosti u ratu.
Pored ovih, svaki mjerodavni organ državne uprave može utvrditi, i druge preglede koji će odražavati specifićnosti funkcioniranja djelatnosti iz njihove nadležnosti u ratu.
Mjerodavni organi državne uprave cijene ukupne mogućnosti proizvodnje i pružanja usluga svih pravnih osoba iz svog djelokruga rada i potrebe Hrvatske vojske, službe motrenja i obavješćivanja, veza vođenja i policije. Na temeIju sagledanih mogućnosti proizvodnje i pružanja usluga, iskazane potrebe utvrđene u obliku zadataka, dostavljaju pravnim osobama iz svog, djelokruga rada. Pravne osobe su, u svojim planovima funkcioniranja, dužne planirati ostvarivanje dobivenih zadataka.
Osiguranje oružanih snaga borbenim, neborbenim i ostalim sredstvima i uslugama izrađuje se temeljem dobivenih zahtjeva i njihovom razradom u dijelovima planova pravnih osoba koje te zahtjeve izvršavaju.
Dio plana obrane kojim se uređuje funkcioniranje organa državne uprave u ratu izrađuju svi organi driavne uprave. U njemu planiraju organizaciju vlastitog funkcioniranja u ratu, a osobito, organizaciju ostvarivanja obrambenih funkcija iz vlastite nadležnosti, kojom se utvrđuje način operativnog vođenja djelatnosti poduzeća i drugih pravnih osoba u ratu. način ostvarivanja veza sa Vladom Republike Hrvatske i Ministarstvom obrane i sl., sa potrebnim prilozima;
- organizaciju ostvarivanja upravnih funkcija iz vlastite nadležnosti;
- pravilnik o ratnoj organizaciji i sistematizaciji. Dio plana obrane kojim se uređuje funkcioniranje organa državne uprave u cijelosti izrađuju mjerodavni organi državne uprave, dok ostali organi državne uprave izrađuju dijelove navedene pod drugom i trećom alinejom prethodnog stavka.

20. Dio plana obrane županije što se odnosi na funkcioniranje gospodarstva i društvenih djelatnosti u ratu. sadrži:

 1. Ocjenu uvjeta i mogućnosti funkcioniranja gospodarstva i društvenih djelatnosti;
 2. Ocjenu potreba i mogućnosti osiguranja proizvoda i usluga od značaja za obranu:
 3. Ratni proračun.

Ocjena uvjeta i mogućnosti funkcioniranja gospodarstva i društvenih djelatnosti izrađuje se sukladno točki 10., stavku 2. ovih Uputa.
Ocjena potreba i mogućnosti osiguranja proizvoda i usluga od značaja za obranu izrađuje se na osnovi dijela plana obrane županijskih tijela koji se odnose na njihovo funkcioniranje u ratu, a kojima se cijene mogućnosti proizvodnje i pružanja usluga djelatnosti od značaja za obranu županije.
Ratni proračun, na temelju uputa Ministarstva financija u razdoblju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske izrađuje mjerodavno županijsko tijelo.

21. Dio plana obrane županijskog tijela što se odnosi na funkcioniranje u ratu, sadrži:

 1. Ocjenu uvjeta i mogućnosti funkcioniranja djelatnosti iz nadležnosti županijskog tijela;
 2. Mogućnosti proizvodnje i pružanja usluga djelatnosti od značaja za obranu županije:
 3. Funkcioniranje u ratu.

Ocjena uvjeta i mogućnosti funkcioniranja djelatnosti iz nadležnosti županijskog tijela izrađuje se na temelju točke 10., a sukladno sadržaju propisanom u točki 8. ovih Uputa.
Dio plana obrane kojim se uređuju mogućnosti proizvodnje i pružanja usluga od značaja za obranu županije izrađuju samo mjerodavna županijska tijela U njemu utvrđuju mogućnosti funkcioniranja djelatnosti poduzeća i drugih pravnih osoba iz vlastite nadležnosti u ratu. Izrađeni dijelovi plana svih nadležnih županijskih tijela zajedno čine pregled mogućnosti funkcioniranja ključnih gospodarskih i društvenih djelatnosti županije. Ovi dijelovi plana sadrže osobito:
- pregled svih pravnih osoba iz djelokruga rada mjerodavnih županijskih tijela. osim pravnih osoba iz djelokruga rada mjerodavnih organa državne uprave, koje se, u okviru redovne djelatnosti, bave proizvodnjom ili pružanjem usluga utvrđenih Odlukom o proizvodima i uslugama značajnima za obranu. Ovaj pregled treba sadržavati nazive pravnih osoba, njihovu lokaciju, mogućnosti proizvodnje ili pružanja usluga po vrstama i količinama izrađuje se na temelju pokazatelja iz sustava redovnog statističkog praćenja. U njemu je potrebno posebno istaknuti pravne osobe koje su, od strane mjerodavnog tijela. dobile zadatke za ostvarivanje nekog od obrambenih interesa županije;
- druge preglede koji odražavaju specifičnosti funhcioniranja pojedinih djelatnosti, a sadržaj kojih, u okviru, svog djelokruga rada utvrđuju mjerodavna županijska tijela.
Dio plana obrane kojim se ureduje funkcioniranje županijskog tijela u ratu izrađuju sva županijska tijela. U njemu planiraju organizaciju vlastitog funkcioniranja u ratu, a sadrži osobito:
- organizaciju ostvarivanja obrambenih funkcija iz vlastite nadležnosti, kojom se utvrđuje način operativnog vođenja djelatnosti poduzeća i drugih pravnih osoba u ratu, sa potrebnim prilozima;
- organizaciju ostvarivanja upravnih funkcija iz nadležnosti županijskih tijela;
- pravilnik o ratnoj organizaciji i sistematizaciji. Funkcioniranje županijskog tijela u ratu u cijelosti izrađuju mjerodavna županijska tijela, dok ostala županijska tijela izrađuju dijelove navedene pod drugom i trećom alinejom prethodnog stavka.

22. Dio plana obrane pravne osobe posebno značajnt za obranu Republike što se odnosi na funkcioniranje u ratu, sadrži :

 1. Ocjenu uvjeta i mogućnosti funkcioniranja;
 2. Ratnu organizaciju i sistematizaciju;
 3. Materijalno osiguranje planirane proizvodnje i pružanja usluga;
 4. Organizaciju premještanja i onesposobljavanja proizvodnih i uslužnih kapaciteta kao i premještanja robnih fondova.

Ocjena uvjeta i mogućnosti funkcioniranja izrađuje se na temelju izvoda iz ocjena uvjeta i mogućnosti funkcioniranja djelatnosti mjerodavnih organa državne uprave, vlastitih sagledavanja mogućnosti odvijanja proizvodnje pružanja usluga u ratnim uvjetima te drugih analitičkih radnji i postupaka kojima se cijene sve potrebe za odvijanje planirane proizvodnje ili pružanja usluga u ratu, kao način njihovog osiguranja. Pri izradi ocjene pravna osoba polazi od mirnodopskih karakteristika proizvodnje i pružanja usluge, odnosno, u svoje planske dokumente ugradu je postojeće dobavljače sirovina, repromaterijala gotovih proizvoda, energenata i drugog, mirnodopske količine istit i u svemu nastoji zadržati uspostavljene mirnodopske poslovne veze i tržište.
Ratna organizacija i sistematizacija izrađuje se na temelju ocjene uvjeta i mogućnosti funkcioniranja u ratu Sadrži podjelu pravne osobe na organizacijske jedinie prema tehničko-tehnološkim i lokacijskim karakteristika ma i pregled sa nazivima radnih mjesta, opisom težišnih poslova i radnih zadataka, potrebnim uvjetima i brojem potrebnih djelatnika. Tijekom i nakon Izrade, prilikom ažu riranja planova i uskladivanja obrambenih priprema, ovog dijela plana obrane pravne osobe, Ministarstvo obrane mjerodavni organi državne uprave, zbog planskog pristu pa rasporedivanja gradana za potrebe popune strukture obrane, sukladno obimu planirane ratne djelatnosti zbog koje je pravna osoba odredena od posebnog značaja za obranu Republike, ocjenjuju realnost prijedloga glede broja sistematiziranih radnih mjesta i daju suglasnost na pri jedloge ovih dijelova planova obrane tih pravnih osoba.
Materijalno osiguranje proizvodnje i pružanja usluga izrađuje se na temelju ocjena uvjeta i mogućnosti funkcioniranja djelatnosti i sadrži osnovne pokazatelje o odvijanju djelatnosti zbog kojih je pravnoj osobi utvrđen statuž od posebnog značaja za obranu Republike.
Razradom dijela plana koji se odnosi na organizaciju premještanja i onesposobljavanja proizvodnih i uslužnif kapaciteta te robnih fondova utvrđuju se aktivnosti i postupci u provođenju tih mjera, sa pregledom snaga i sred atava kojime bi se provodile (ekipe i uputstva za njihov rad). Naredenje za provođenje ovih aktivnosti donosi Vlada Republike Hrvatske na temelju operativnih procjena Ministarstva obrane i mjerodavnih organa dnevne uprave.

23. Dio plana obrane poduzeća i druge pravne osobe koje, od mjerodavnog organa državne uprave ili drugog mjerodavnog tijela, mogu dobiti zadatak radi ostvarivanja nekog obrambenog interesa Republike ili županije, a što se odnosi na njihovo funkcioniranje u ratu, sadrži:

 1. Materijalno-tehničke karakteristike osiguravanja proizvodnje i pružanja usluga:
 2. Ratnu organizaciju i sistematizaciju:
 3. Organizaciju premještanja i onesposobljavanja proizvodnih ili uslužnih kapaciteta.

Dio plana obrane koji se odnosi na materijalno-tehničke karakteristike osiguravanja proizvodnje i pružanja usluga izrađuje se na temelju zadatka dobivenog od mjerodevnog tijela. Sadrži tehničko-tehnološku dokumentaciju, vrste i količine standardnog i specijalnog alata za proizvodnju ili obavljanje usluga, preglede potrebnih kolićina energenata, sirovina, repromaterijala, rezervnih dijelova i drugih potreba nužnih za ostvarivanje dobivenog zadatka.
Ratnom organizacijom i sistematizacijom iskazuju se potrebe za radnom snagom u svrhu ostvarivanja dobivenog zadatka. Sadrži tehničko-tehnološki ratni ustroj i pregled sa nazivima radnih mjesta, opisom težišnih poslova i radnih zadataka, posebnim uvjetima i brojem potrebnih djelatnika.
Organizacijom premještanja i onesposobljavanja proizvodnih ili uslužnih kapaciteta utvrđuju se snage i sredstva kojima bi se te radnje provodile, a dio su i potrebni prilozi (popis ekipa i uputstva za njihov rad). Naređenje za provođenje ovih radnji donosi Vlada Republike Hrvatske na temelju operativnih procjena Ministarstva obrane i mjerodavnih organa državne uprave.

24. Ostalim pravnim osobama mjerodavni organi državne uprave mogu donijeti naređenja za premještanje i onesposobljavanje proizvodnih i uslužnih kapaciteta. Pravne osobe dužne su provesti sve naredene mjere i radnje snagama i sredstvima kojima bi u takvoj situaciji raspolagale.

4) PLANIRANJE MATERIJALNOG I DRUGOG OSIGURANJA ORUŽANIH SNAGA

25. Planiranje borbenih potreba oružanih snaga provodi se na temelju iskazanih potreba Ministarstva obrane, u skladu s planom uporabe i zadacima oružanih snaga, na način i po postupku koji propisuje ministar obrane.

5) CIVILNA ZAŠTITA

26. Dijelove plana obrane što se odnose na djelovanje civilne zaštite izrađuju stožeri ili druga tijela vođenja civilnom zaštitom Republike Hrvatske, županija, pravnih osoba posebno značajnih za obranu Republike. poduzeća i drugih pravnih osoba koje, radi ostvarivanja nekog obrambenog interesa mogu dobiti zadatak, te ostalih pravnih osoba (u daljnjem tekstu: nositelji Izrade planova civilne zaštite).

27. Izradi dijelova plana obrane što se odnose na djelovanje civilne zaštite prethodi Izrada i donošenje Procjene ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara uslijed elementarnih nepogoda, akcidentalnih situacija većih razmjera i ratnih djelovanja i procjena vlast:tih mogućnosti za zaštitu i spašavanje. Ova Procjena nije sastavni dio Procjene vojno-političkih, sigurnosnih, gospodarskih i drugih uvjeta u slućaju napada na Republiku Hrvatsku. Procjenu iz prethodnog stavka izrađuje Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske i dostavlja je nositeljima Izrađe planova civilne zaštite.
Svi nositelji Izrađe planova civilne zaštite, na temelju dobivenih izvoda. izrađuje vlastite procjene ugroženosti i procjene mogućnosti za zaštitu i spašavanje.

28. Dijelovi plana obrane što se odnose na djelovanje civilne zaštite, u osnovi sadrže:

 1. Mjere pripravnosti civilne zaštite;
 2. Mobilizaciju stožera i jedinica civilne zaštite; 3. Djelovanje civilne zaštite.

Mjere pripravnosti civilne zaštite nositelji obrambenih priprema iz točke 1. Odluke ne izrađuju zasebno, već određene mjere razrađuju u dijelu vlastitog plana obrane što se odnosi na mjere pripravnosti. Na temelju izvoda dobivenih od odgovarajućih županijskih tijela, ostale pravne osobe, samostalno izrađuju mjere pripravnosti civilne zaštite.
Mobilizaciju stožera i jedinica civilne zaštite nositelji Izrade planova civilne zaštite i ostale pravne osobe izrađuju na temelju posebnog propisa kojeg donosi ministar obrane i sukladno uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
Djelovanje civilne zaštite, u osnovi, sadrži podatke o snagama i sredstvima svih učesnika koji se angažiraju na zadacima zaštite i spašavanja, te ostale potrebne preglede, a sve isključivo u funkciji operativnog vođenja i zapovijedanja prilikom provođenja zaštite i spašavanja u ratu, u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike, u slučajevima izvanrednih okolnosti, elementarnih nepogoda i drugih nesreća i opasnosti u miru. Sastavni dio ovog dijela je i izvod iz plana veza za potrebe vođenja. Djelovanje civilne zaštite mora biti razrađeno tako da osigurava učinkovito i pravodobno uključivanje svih organizacijskih oblika civilne zaštite i drugih snaga na zadacima zaštite i spašavenja ljudi i materijalnih dobara i njime je potrebno utvrditi osnove za uspješno vodenje i zapovijedanje svim učesnicima u postupcima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

29. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dodatnim uputama pobliže će urediti sadržaj dijelova plana obrane što se odnose na djelovanje civilne zaštite.

6. MOTRENJE I OBAVJEŠĆIVANJE

30. Dijelovi plana obrane što se odnose na djelovanje sustava motrenja i obavješćivanja Republike Hrvatske, sadrže:

 1. Odluku o organizaciji i djelovanju sustava motrenja i obavješćivanja;
 2. Izvod iz dijela Plana obrane Republike što se odnosi na mjere pripravnosti;
 3. Mobilizaciju službe motrenja i obavješćivanje;
 4. Kartu rasporeda elemenata sustava motrenja i obavješćivanja;
 5. Sklop službe motrenja i obavješćivanja;
 6. Izvod iz dijela Plana obrane Republike što se odnosi na veze vođenja.

Odluka o organizaciji i djelovanju sustave motrenja i obavješćivanja, sadrži:
- zadatke i organizaciju sustava motrenja i obavješćivanja,
- raspored elemenata sustava motrenja i obavješćivanja;
- organizaciju prikupljanja i distribuciju informacija od izvora do korisnika;
- povezivanje i razmjenu informacija sa oružanim snagama i Ministarstvom unutarnjih poslova:
- organizaciju i način javnog uzbunjivanja stanovništva;
- organizaciju informiranja stanovništva putem sredstava javnog priopćavanja;
- shemu izvora informacija i korisnika.
Na temelju izvoda iz dijela Plana obrane Republike što se odnosi na mjere pripravnosti razrađuje se, postupak primanja i prenošenja naredenja za poduzimanje mjera pripravnosti te mjere koje sustav treba provoditi sa zadacima, postupcima i izvršiteljima
Mobilizacija službe motrenja i obavješćivanja izrađuje se na temelju odredbi Odluke o pripremi i načinu provođenja mobilizacije organa državne uprave i pravnih osoba, te službe motrenja i obavješćivanja, a sadrži osobito:
- Odluku o načinu pripreme i provođenja mobilizacije kojom se utvrđuju organizacija i način primanja i prenošenja zapovijesti za mobilizaciju; mobilizacijske lokacije
- zborišta; provođenje mobilizacije centara za obavješćivanje, motrilačkih postaja i jedinica za uzbunjivanje; organizacija i način pozivanja i prihvaćanja ljudstva i materijalnih sredstava; vrijeme trajanja mobilizacije; organizacija vođenja mobilizacijom; materijalno, zdravstveno i druga osiguranja; organizacija prijelaza na rad u ratu;
- Organizaciju i način pozivanja djelatnika i obveznika;
- Podsjednik za izvršitelja mobilizacije;
- Priloge kojima se operativno razrađuju planirane aktivnosti i pospješuje provođenje mobilizacije.
Karta rasporeda elemenata sustava motrenja i obavješćivanja sadrži lokacije svih elemenata sustava te način medusobnog povezivanja sa susjednim i drugim centrima i oružanim snagama.
Sklopovi (osobni i materijalni) službe motrenja i obavješćivanja sadrže radna mjesta za uspješno djelovanje službe u ratu, naziv radnog mjesta. popis i broj izvršitelja, te popis svih potrebnih materijalnih sredstava za uspješno djelovanje službe.
Na temelju izvoda iz dijela Plana obrane Republike što se odnosi na veze vođenja izrađuju se dijelovi za potrebe sustava motrenja i obavješćivanja.

7) VEZE VOĐENJA

31. Dijelove plana obrane što se odnose na veze vođenja čine tekstualni i grafički dokumenti za planiranje i organiziranje veza, kao i uspostavljanje, davanje i korištenje veza.
Ovim dijelom Plana obrane Republike utvrđuje se način organiziranja, funhcioniranja i realiziranja:
- veza za potrebe vođenja nositelja obrambenih priprema;
- veza za sustav motrenja i obavješćivanja;
- veza za civilnu zaštitu;
- veza suradnje između organa drievne uprave, županija, županijskih tijela i pravnih osoba nositelja obrambenih priprema i
- veza suradnje između nositelja obrambenih priprema i oružanih snaga Republike Hrvatske.

32. Dio Plana obrane Republike Hrvatske što se odnosi na veze vođenja radi se na temelju:
- procjene vojno-političkih i sigurnosnih uvjeta;
- ocjene uvjeta i mogućnosti funkcioniranja veza koju izrađuje Ministarstvo pomorstva, prometa i veza u suradnji s nositeljima obrambenih priprema iz svoga djelokruga rada;
- usvojenog sustava vođenja,
- organizacije razmještaja organa državne uprave,
- raspoloživog ljudstva i tehnike,
- stanja i mogućnosti imalaca sustava veza i sredstava veza i
- drugih elemenata.
Dio plana obrane županije što se odnosi na veze vođenja, osim na temelju ovih elemenata, izrađuje se i na temelju izvoda iz dijela Plana obrane Republike Hrvatske što se odnosi na veze vođenja.

33. Dio plana obrane što se odnosi na veze vođenja sadrži slijedeće dokumente veze:

 1. Odluhu za organizaciju veza;
 2. sheme veza koje se organiziraju (kablovske, radio, radiotelefonske, radiorelejne i satelitske):
 3. plan rada radiopostaje; 4) radiotelefonski imenik;
 4. telefonski, telefax, telex i mobitel imenik;
 5. pregled prespajanja na razdjelniku;
 6. potvrdu organa državne uprave nadležnog za poslove prometa i veza o osiguranju veza i usluga u sustavima veze na teritoriju;
 7. druge tehničko-operativne povedbene dokumente. 34. Izvodi iz dijela Plana obrane Republike Hrvatske ili županije što se odnose na veze vođenja za potrebe organa državne uprave, županijskih tijela i pravnih osoba posebno značajnih za obranu Republike, sadrže:

 1. izvod iz Odluke o organizaciji veza;
 2. izvod iz telefonškog, telefax, telex i mobitel imenika; 3) izvode iz drugih dokumenata veze (po potrebi).

Sastavni dio izvoda su i telefonski, telefax, telex imenik i druga potrebna dokumenta veze koja sami izrađuju ovi nositelji obrambenih priprema, a hoja se odnose na njihovo funkcioniranje pri prijelazu s mirnodopskih uvjeta rada na rad u ratnim uvjetima.

8) MJERE ZAŠTITE PODATAKA I INFORMACIJA

35. Mjere zaštite podataha i informacija, sadržaj dijela Plana to se odnosi na mjere zaštite podataka i informacije te način njegove izrade uređuju se posebnim propisom.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

36. Planove obrane donose ovlaštena tijela po postupku kojim se osigurava zaštita tajnih podataka, pridržavajući se odredaba Uredbe o uređivanju mjerila i određivanja tajnih podataha obrane, te posebnim i općim postupcima za njihovo čuvanje ("Narodne novine", broj 70/91).

37. Nositelji obrambenih priprema dužni su izraditi svoje planove obrane u rokovima utvrđenim Programom rada Vlade Republike Hrvatske na pripremi, izradi i donošenju procjena i planova obrane.

38. U roku 30 dana po donošenju ovih Uputa ministar obrane donijet će upute o načinu i postupcima planiranja materijalnog i drugog osiguranja oružanih snage.

39. Ove Upute stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama",

Klasa: 011-01/93-01/02
UrBroj: 512-01-93-416
Zagreb, 1, ožujka 1993.

Direktor Državnog zavoda za makroekonomske analize i prognoze
mr. Žarko Miljenović, v. r.

Ministar obrane
Gojko Šušak, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti