POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - aktualni propisi - naputak za subvenciranje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZAVOD ZA PLATNI PROMET
Na temelju članka 6. Uredbe o plaćama ("Narodne novine", broj 89/93) glavni direktor Zavoda za platni promet donosi

UPUTU
za primjenu Uredbe o plaćama i Uredbe o dopuni Uredbe o plaćama

1. Ovom Uputom utvrduje se naćin sastavljanja i dostavljanja obračuna za isplatu neto-plaća i naknada troškova materijalnih prava koje pravne osobe mogu isplatiti u studenom i prosincu 1993. godine.
Sve pravne osobe, te tijela, organi i organizacije koji se financiraju iz državnog, županijskih, općinskih i gradskih proračuna ili društvenih fondova obračun neto-plaća u listopadu sastavljali su na Obrascu MNP/93, a obračun neto-plaća u studenom i prosincu sastavlja se na Obrascu MNP/93-2 - Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu _________ 1993. godine. Obračun naknada troškova materijalnih prava radnika sastavlja se na Obrascu TMP/93 - Izvještaj o isplatama naknada materijalnih prava radnika. Obrasci MNP/93-2 i TMP/93 sastavni su dijelovi ove Upute.
Obračune na obrascima iz prethodnog stavka obveznici dostavljaju u jednom primjerku nadležnoj jedinici Zavoda za platni promet pri svakoj isplati plaća, odnosno pri svakoj isplati naknada troškova materijalnih prava, a konačni mjesečni obračun na Obrascu TMP/93 - Izvještaj o isplatama naknada materijalnih prava radnika dostavljaju u jednom primjerku do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec.
2. Podaci u Obrascu MNP/93-2 - Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu ___________ 1993. godine iskazuju se:
2.1. Na rednom broju 1 iskazuje se podatak o masi neto-plaća isplaćenih za kolovoz do 30. rujna.
2.2. Na rednom broju 2 iskazuje se podatak o masi isplaćenih neto-plaća i to: drugi dio za kolovoz i prvi dio za rujan, isplaćen do 30. rujna 1993. godine.
2.3. Na rednom broju 3 iskazuje se podatak o masi neto-plaćs ukupno isplaćenih u rujnu.
Izuzetno prema članku 3a. Uredbe pravne osobe, tijela, organi ili organizacije koje su isplatile u rujnu masu neto-plaća u iznosu većem od mase neto-plaća za kolovoz ili masu neto-plaća koja sadrži drugi dio plaće za kolovoz i prvi dio plaće za rujan, u studenom mogu isplatiti masu neto-plaća najviše u iznosu isplaćene mase neto-plaća za kolovoz, ili mase neto-plaća koja sadrži drugi dio plaće za kolovoz i prvi dio plaće za rujan, uvećanom za 24,9% i tako dobiven iznos mase uvećan za 4,O%.
Sve pravne osobe iz članka 3. stavka 1. Uredbe popunjavaju redne brojeve 1, 2 i 3 samo u studenom.
Ako je podatak na rednom broju 3 veći od podatka na rednom broju 1 ili na rednom broju 2, za osnovicu isplata mase neto-plaća u studenom uzima se podatak s rednog broja 1 ili s rednog broja 2.
2.4. Na rednom broju 4 iskazuje se podatak o masi neto-plaća isplaćenih u prethodnom mjesecu.
Za isplatu neto-plaća u studenom unijeti podatak s rednog broja 9 Obrasca MNP/93 - Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu listopadu, a za isplatu plaća u prosincu s rednog broja 12 Obrasca MNP/93-2 - Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu studenom.
2.5. Na rednom broju 5 iskazuje se broj zaposlenih radnika kojima je isplaćena plaća u prethodnom mjesecu.
2.6. Na rednom broju 6 iskazuje se broj zaposlenih radnika kojima se isplaćuje plaća u tekućem mjesecu.
Broj radnika iz točke 2.5. i 2.6. utvrđuje se tako, da se broj ostvarenih sati rada i sati rada za koje radnici primaju naknadu, plaće iz sredstava pravne osobe podijeli s brojem mogućih sati rada.
2.7. Na rednom broju 7 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj. Podatak se u obrazac unosi s tri decimalna mjesta bez označavanja decimalnog zareza.
2.8. Na rednom broju e podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj samo za isplate u studenom, što znači da se ovaj redni broj ne popunjava pri isplati plaća u prosincu.
2.9. Na rednom broju 9 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj, a popunjavaju ga pravne osobe koje za isplatu u studenom ne popunjavaju redni broj 8.
U studenom ovaj redni broj popunjavaju i svi oni koji su za isplatu u listopadu primjenjivali ćlanak 3. stavak 2. Uredbe ili tumačenje Komisije za praćenje primjene Uredbe o plaćama.
Međutim, za isplate u prosincu ovaj redni broj popunjavaju sve pravne osobe, tijela, organi i organizacije iz članka 3. Uredbe.
2.10. Na rednom broju 10 iskazuje se iznos dijela sredstava isplaćenih za neto-plaće u mjesecu u kojem se obavlja isplata.
2.11. Na rednom broju 11 iskazuje se iznos sredstava za neto-plaću iz naloga za isplatu u tom mjesecu.
2.12. Na rednom broju 12 iskazuje se podatak prema opisu iz obrasca, a ne može biti veći od podatka iskazanog na rednom broju e odnosno rednom broju 9.
2.13. Na rednom broju 13 iskazuje se podatak o iznosu najniže pojedinačne isplaćene neto-plaće za puno radno vrijeme.
2.14. Na rednom broju 14 iskazuje se iznos najviše pojedinačne isplaćene neto-plaće, koja za pravne osobe, tijela. organe i organizacije iz članka 3b. Uredbe ne može biti veća od šest prosjećnih mjesećnih neto-plaća u gospodarstw Republike prema posljednjem objavljenom podatku, ako Odlukom Sabora Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske nije drugaćije određeno.
2.15. Na rednim brojevima 15 i 16 podaci se iskazuju prema opisu iz obrasca, za puno radno vrijeme.
2.16. Pravne osobe iz članka 2. Uredbe ne iskazuju podatke na rednim brojevima 1, 2, 3. 4, 5, 7, 8 i 9.
3. Podaci u Obrascu TMP/93 - Izvještaj o isplatama naknada troškova materijalnih prava radnika iskazuju se:
3.1. U koloni 3 iskazuje se pravo na isplatu naknada po radniku temeljem kolektivnog ugovora.
3.2. U koloni 4 iskazuje se iznos moguće isplate naknade radniku temeljem članka 5. Uredbe o plaćama.
3.3. U koloni 5 iskazuje se broj radnika kojima se isplaćuje naknada.
3.4. U koloni 6 iskazuje se iznos moguće svote za isplatu naknade, a utvrduje se računski prema opisu u obrascu.
3.5. U koloni 7 iskazuje se iznos o stvarnoj isplati naknade.
Ovaj podatak ne može biti veći od iznosa iskazanog u koloni 6.
4. Sastavni dio ove Upute su obrasci: Obrazac MNP/93-2 Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu ___________1993. godine i Obrazac TMP/93 Izvještaj o isplatama naknada troškova materijalnih prava radnika u mjesecu _______________1993. godine.
5. Ovom Uputom stavlja se izvan snage Uputa za primjenu Uredbe o plaćama kao i obrasci koji su sastavni dijelovi Upute i to: Obrazac MNP/93 i Obrazac TMP/93 ("Narodne novine", broj 89 od 4. listopada 1993).
6. Ova Uputa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : 799/93-2
Zagreb. 29. listopada 1993.

Glavni direktor
mr. Bogomil Cota, v. r.OBRAZAC MNP/93-2 5 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Raz - Broj. oznaka Osnovni Individualna Posebne oznake
doblje jedinice ZAP-a račun partija
______________________________________________
( Naziv i mjesto pravne osobe)

IZVEŠTAJ O ISPLATAMA PLAĆA
u mjesecu_______________ 1993. godine

- iznosi u HRD
- broj radnika u cijelom broju
- koeficijent korekcije s tri decimalna mjesta

Redni
broj OPIS Oznaka za AOP IZNOS
1 2 3 4
1. Masa neto-plaća isplaćanih za kolovoz 01
2. Masa nsto-plaća isplaćanih kao: - II dio za kolovoz i - I dio za rujan 02
3. Masa nato-plaća isplaćanih u rujnu 03
4. Masa nato-plaća isplaćenih u prethodnom mjasecu 04
5. Broj zaposlenih radnika kojima ja isplaćena plaća u prethodnom mjasecu 05
6. Broj zaposlenih radnika kojima ss isplaćuje plaća u tekućem mjasecu 06
7. Koaficijsnt korakcije po osnovi broja zaposlenih radnika (red.br.6: rad.br.5) 07
8. Masa neto-plaća dozvoljena za isplatu u studenom Š(red.br.1ili 2x 1,249) x
1,040x red.br.7 08
9. Masa nsto-plaća dozvoljena za isplatu (rad.br.4x 1,040x rad.br.7) 09
10 Isplaćeni dio neto-plaće u mjesacu 10
11. Iznos neto-plaće ii naloga za isplatu 11
12. Ukupno isplaćsna nato-plaća u mjšsecu (rad.br.10+ rad.br.11) 12
13. Iznos najniis pojedinačne isplaćene neto-plaće 13
14. Iznos najviša pojedinaćna isplaćana neto plaća 14
15. Broj zaposlsnih radnika kojima je isplaćana neto-plaća niža od najniža
osnovna plaća 15
16. Broj zaposlanih radnika kojima je isplaćena minimalna plaća 16

U___________________ dana _____________ 1993 .


Sastavio obračun:
_____________________

M.P.
Rukovoditelj:
______________________
Kontrolu obavili:

  1. ________________
  2. _________________


OBRAZAC TMP/93

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Razdoblje Broj oznaka organ. jedinice Osnovni račun Individualna partija

4 9
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Posebne oznake

IZVJEŠTAJ
O ISPLATAMA NAKNADA MATERIJALNIH PRAVA RADNIKA
u mjesecu ____________ 1993. godini
______________________________( naziv i mjesto pravne osobe )

- iznos u HRD
- broj radnika u cjelom broju
0 Redni broj
1 OPIS
1 Regres za godišnji odmor ( čl.39 OKG , čl 43 OKJ) 01
2 Otpremnine adi mirovine ( čl. 40 OKG , čl 44 OKJ) 02
3 Pomoći ( čl 41. OKG , čl 46 OKJ) 03
4 Dnevnice u zemlji ( čl. 42 OKG , čl 46 OKJ) 04
5 Terenski dodatak ( čl. 43 OKG , čl 47 OKJ) 05
6 Odvojeni život ( čl. 45 OKG , čl 49 OKJ) 06
7 Upotreba privatnog automobila u službene svrhe
( čl. 47 OKG , čl 51 OKJ) 07
8 Troškovi prehrane tijekom rada ( čl. 48 OKG , čl 52 OKJ) 08
9 Nagrade učenicima i studentima ( čl. 49 OKG , čl 53 OKJ)09
10 Jubilarne nagrade ( čl. 51 OKG , čl 55 OKJ) 10
11 Poklon djeci ( čl. 51 OKG , čl 56 OKJ) 11
12 UKUPNO 12
13 Broj radnika prema starom stanju 13

3 Iznos osnovice po radniku
4 Dozvoljeno za isplatu po radniku ( kol 3x1,30)
5 Broj radnika kojima se ispl. naknada
6 Dozvoljeno za isplatu ( kol. 4 x kol 5 )
7 ISPLAĆENO


U ______________ dana ________ 1993 .
Obračun sastavio:
____________________
Pečat ZAP Datum primitka:

M.P.
Rukovoditelj:
_______________________
Kontrolu obavili:

  1. . ___________________
  2. . ___________________OKG= Opći kolektivni ugovor za gospodarstvo
OKJ = Opći kolektivni ugovor za javne djelatnosti i javna poduzeća
U koloni 1 su osnovice za utvrđivanje i temeljenje zaključenih gradskih kolektivnih ugovora
Na red. broju 4 u kolunu 5 unosi se podatak o ukupnom broju dnevnica(broj radnika x broj dana)
Na red.broj 7 u kolonu 3 unosi se cijena upotrebe automobila po 1 km, a u kolonu 5 unosi se broj km .


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti