POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pristup propisima - objava popisa proizvođača ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 1993. godine donijela

UREDBU
o provođenju Rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sankcija protiv tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore)

Članak 1.
Ova se uredbe donosi radi provođenja mjera iz Rezolucije 713 (1991), Rezolucije 757 (1992), Rezolucije 760 (1992), Rezolucije 769 (1992), Rezolucije 787 (1992), Rezolucije 820 (1883) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (u daljnjem tekstu: Rezolucije).

Članak 2.
Zabranjuje se pravnim i fizičkim osobama uvoz i unošenje roba i usluga porijeklom iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) kao i uvoz i unošenje robe iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) bez obzira na porijeklo robe.
Zabranjaje se pravnim i fizičkim osobama izvoz i iznošenje roba i usluga u tzv. SRJ (Srbiju i Crnu Goru).

Članak 3.
Zabranjuje se pravnim i fizičkim osobama gospodarske aktivnosti i poslovi čija je svrha poticanje izvoza roba porijeklom iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) gospodarske aktivnosti čija je svrha uvoz ili prodaja roba porijeklom iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore), tranzit takvih roba, te drugi oblici poslovanja s pravnim i fizičkim osobama iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore), te sa stranim pravnim osobama koje su u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu ili koje kontroliraju pravne i fizičke osobe iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore), kao i poslovanje sa stranim osobama koje posluju s osobame iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore).

Članak 4.
Zabranjuje se tranzit preko teritorija Republike Hrvatske roba porijeklom iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore), kao i tranzit robe iz Republike Hrvatske u druge zemlje preko teritorija tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore).
Iznimno tranzit roba iz stavka 1. ovog članka može se obaviti uz posebno odobrenje Odbora Vijeća sigurnosti osnovanog temeljem Rezolucije 724 (1891) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (u daljnjem tekstu: Odbor Vijeća sigurnosti).
Kada se tranzit roba vrši kroz područje pod zaštitom Ujedinjenih naroda (UNPA), a mjesto iz kojeg se upućuje roba ili u koje se roba upućuje je na teritoriju tzv. SRJ (Srbija i Crna Gora), tranzit se obavlja prema i u skladu s posebnom Uredbom o provođenju odredbe toćke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820 (1993).

Članak 5.
Zabranjuje,se ulaganje sredstava pravnih i fizičkih osoba iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) i stranih pravnih osoba čiji su ulagači osobe iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) u poduzeća, druge pravne osobe i radnje u Republici Hrvatskoj. kao i osnivanje vlastitih poduzeća i radnji pravnih i fizičkih osoba iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore). te stranih pravnih osoba koje su u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu ili koje kontroliraju pravne i fizičke osobe iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore).

Članak 6.
Zabranjuje se pravnim i fizičkim osobama iz Republike Hrvatske ulaganje sredstava u poduzeća. druge pravne osobe i radnje u tzv. SRJ (Srbiji i Crnoj Gori) kao i osnivanje vlastitih ili mješovitih poduzeća ili drugih pravnih osoba i radnji u tzv. SRJ (Srbiji i Crnoj Gori).

Članak 7.
Zabranjuje se pravnim i fizičkim osobama iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) koje imaju dinarska, devizna i druga novčana sredstva, potraživanja ili prava po osnovi robnonovčanih, financijskih i drugih odnosa u Republici Hrvatskoj, raspolaganje tim sredstvima, potraživanjima i pravima. te njihov prijenos na druge pravne i fizičke osobe u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske.
Zabranjuje se pravnim i fizičkim osobama iz Republike Hrvatske plaćanje, doznačivanje i prijenos dinarskih, deviznih i drugih novčanih sredstava potraživanja ili prava pravnim i fizičkim osobama u tzv. SRJ (Srbiji i Crnoj Gori) i obavljanje financijskih i drugih transakcija s tim osobama, neposredno ili putem drugih pravnih i fizičkih osoba.
Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka odgovarajuće se odnose na one strane pravne osobe koje su u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu ili ih kontroliraju pravne ili fizičke osobe iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore).

Članak 8.
Zabranjuje se uplovljavanje u teritorijalno more i unutrašnje morske vode Republike Hrvatske:
- brodova državne pripadnosti tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore), tj. brodova koji viju zastavu tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore), bez obzira na državljanstvo ili domicil vlasnika;
- brodova u vlasništvu brodara iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) koji su promijenili zastavu nakon njene agresije na Republiku Hrvatsku bez obzira na zastavu koju trenutno viju;
- brodova koji primaju smjernice ili su pod nadzorom fizičkih i pravnih osoba iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) ili su u isključivoj uporabi pravnih i fizičkih osoba iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore);
- svih drugih brodova, bez obzira na zastavu, koji prevoze robu ili obavljaju usluge za tzv. SRJ (Srbiju i Crnu Goru).

Članak 9.
Zabranjuje se uporaba ili iskorištavanje brodova državne pripadnosti tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) odnosno brodova u vlasništvu brodara iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) bez obzira na zastavu.

Članak 10.
Zabranjuje se uplovljavanje brodova hrvatske državne pripadnošti ili u vlasništvu hrvatskih brodara (bez obzira na zastavu) u teritorijalno more tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore).

Članak 11.
Nadležni državni organi spriječit će ulazak na teritorij Republike Hrvatske teretnim vozilima i željezničkim vagonima iz tzv, SRJ (Srbije i Crne Gore) kao i njihov izlazak sa teritorija Republike Hrvatske na teritorij tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore), osim na onim graničnim prijelazima za cestovni i željeznički promet koji su odobreni od strane Odbora Vijeća sigurnosti, za teretna vozila i željezničke vagone kojima se prevozi roba namijenjena isključivo u humanitarne, medicinske svrhe i prehrambene proizvode prijavljene Odboru Vijeća sigurnosti i odobrene od strane tog Odbora.

Članak 12.
Zabranjuje se domaćim i stranim zrakoplovima polijetanje i prelet zračnog prostora Republike Hrvatske prema teritoriju tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) ili njihovo slijetanje ako dolaze s tog teritorija, osim ako letenije odobrio Odbor Vijeća sigurnosti:

Članak 13.
Nadležni državni organi zaplijenit će brodove, teretna vozila. željezničke vagone i zrakoplove zatečene na teritoriju Republike Hrvatske, na kojima postoji većinski ili kontrolni interes osobe koja posluje unuta: tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) ili djeluje iz nje, a nakon postupka utvrđenja da su prekršili Rezoluciju 713 (1991), 757 (1892), 787 (1992) i 820 (1993) bit će konfiscirani.
Brodovi, teretna vozila, željeznički vagoni, zrakoplovi i tereti na njima, zatečeni na teritoriju Republilke Hrvatske, za koje se osnovano sumnja da su prekršili ili krše Rezolucije 713 (1991), 757 (1992), 787 (1992) i 820 (1993) bit će zaplijenjeni dok se ne provede istraga, a ako se utvrdi da su kršili navedene Rezolucije bit će konfiscirani.

Članak 14.
Novčanom kaznom u visini od dvostrukog do petnaesterostrukog iznosa vrijednosti robe ili usluge, koja je predmet privrednog prijestupa, kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba:

 1. ako uvozi i unosi odnosno izvozi i iznosi robe i usluge protivno odredbi članka 2. ove uredbe;
 2. ako upotrebljava ili iskorištava brod protivno odredbi članka 9. ove uredbe.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 500 DEM od 3.000 DEM kaznit će se za privredni prijestup iz stavka 1. ovog članka odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 15.
Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 3.000 DEM do 10.000 DEM kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba:

 1. ako obavlja gospodarske aktivnosti i poslove protivno odredbi članka 3. ove uredbe;
 2. ako obavlja tranzit roba protivno odredbi članka 4. ove uredbe:
 3. ako pribavlja sredstva (ulaganja) protivno odredbi članka 5. ove uredbe:
 4. ako ulaže sredstva ili osniva poduzeća, pravne osobe ili radnje protivno odredbi članka 6. ove uredbe;
 5. ako omogući raspolaganje dinarskim, deviznim i drugim novčanim sredstvima, potraživanjima ili pravima te obavlja financijske i druge transakcije protivno članku 7. ove uredbe;
 6. ako je njen brod uplovio u teritorijalno more tzv. SRJ protivno odredbi članka 10. ove uredbe.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 2.000 DEM kaznit će se za privredni prijestup iz stavka 1. ovog članka odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi.

Članak 16.
Novčanom kaznom u visini od dvostrukog do deseterostrukog iznosa vrijednosti robe i usluga koje su predmet prekršaja kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

 1. ako uvozi i unosi odnosno izvozi i iznosi robe i usluge protivno odredbi članka 2. ove uredbe;
 2. ako obavlja gospodarske aktivnosti protivno odredbi članka 3. ove uredbe;
 3. ako uplate sredstva ili osniva poduzeća pravne osobe ili radnje protivno odredbi članka 6. ove uredbe.
 4. ako plaća, doznačuje i prenosi dinarska, devizna i druga novčana sredstva, potraživanje i prava i obavlja financijske i druge transakcije protivno odredbi članka 7. stavak 2. ove uredbe.


Članak 17.
Za radnje iz članka 14.,15. i 16. izriče se i zaštitna mjera oduzimanja robe, drugih predmeta i sredstava koji su predmet privrednog prijestupa odnosno prekršaja.

Članak 18.
Postupak za privredni prijestup i postupak za prekršaj iz ove uredbe provodi se kao hitan.
Prekršajni postupak iz članka 16. ove uredbe u prvom stupnju vodi nadležna carinarnica.

Članak 19.
Ova uredba se ne primjenjuje na aktivnosti i poslove vezane za UNPROFOR. Konferenciju o bivšoj Jugoslaviji i Promatraćku misiju Europske zajednice, a u skladu s odredbom toćke 30. Rezolucije Vijeća sigurnosti.

Članak 20.
Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o provođenju Rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sankcija protiv Srbije i Crne Gore u području prometa roba i usluga, stranih ulaganja i turizma ("Narodne novine", broj 38/93). Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju važiti naredbe ministara donesene o provođenju Uredbe o provođenju Rezolucije 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda ("Narodne novine", broj 32/92) i to: Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području financija ("Narodne novine". broj 32/92), Naredba za provodenje Rezolucije 757 (1982) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području pomorstva ("Narodne novine", broj 32/92), Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području cestovnog i želježničkog prometa ("Narodne novine", broj 32/92), Naredba za provodenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području zračnog prometa ("Narodne novine", broj 32/92), Naredba za provodenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području prometa na unutarnjim vodama ("Narodne novine", broj 32/92), Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području stranih ulaganja ("Narodne novine", broj 32/92), Naredba za provodenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području trgovine ("Narodne novine", broj 32/92) i Naredba za provodenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području turizma ("Narodne novine", broj 32/92).

Članak 21.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 004-01/93-01/03
Urbroj: 5030105-93-10
Zagreb, 6. svibnja 1993.

Potpredsjednik
Vladimir Šeks, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti