POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - priručnik - ispravak rješenja dopune ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Na temelju članka 46. stavak 4. Zakona o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu ("Narodne novine", broj 77/92 i 26/93) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

UPUTU
o načinu vođenja evidencije objekata pod nadzorom iz djelatnosti cestovnog prometa i evidencije izvršenih nadzora i poduzetih mjera nad tim objektima

I.

 1. Radi osiguranja uvida u provođenje inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa u cestovnom prometu, inspekcija cestovnog prometa i cesta Ministarstva pomorstva, prometa i veza odnosno inspekcija cestovnog prometa grada Zagreba (u daljnjem tekstu inspekcija) dužna je voditi evidenciju svih objekata podvrgnutih nadzoru kao i izvršenih inspekcijskih pregleda i poduzetih mjera.
 2. Objektom pod nadzorom smatra se svaka pravna ili fizička osoba čija je djelatnost podvrgnuta inspekcijskom nadzoru.
 3. Inspekcijskim pregledom smatra se svaki pregled što ga inspekcija obavi nad objektima podvrgnutim nadzoru bez obzira radi li se o kompleksnom (sistematskom), kontrolnom ili pojedinačnom pregledu.
 4. Evidencija objekata pod nadzorom vodi se kao spisak pravnih osoba s nazivom i sjedištem tvrtke (firme) te spisak fizičkih osoba s imenom i prezimenom i prebivalištem i to odvojeno za javni prijevoz, prijevoz za vlastite potrebe i javni prijevoz kao sporedno zanimanje.
 5. Evidencija izvršenih inspekcijskih nadzora i poduzetih mjera vodi se na obrascu Ev. ICP, koji je tiskan uz ovu Uputu i čini njen sastavni dio.


II.

 1. Obrazac Ev. ICP vodi se u obliku kartoteke ili na računalu.
 2. Obrasci se označuju rednim brojevima od 1 na dalje u predviđenoj rubrici.
 3. Obrasci moraju biti posebno za pravne osobe, a posebno za fizičke osobe te po vrstama djelatnosti (javni prijevoz, prijevoz za vlastite potrebe, javni prijevoz kao sporedno zanimanje) odnosno vrsti prijevoza (putnika, stvari).


III.
Način upisivanja podataka u pojedine rubrike i kolone obrasca Ev. ICP.

 1. Tvrtka (firma-naziv), sjedište i adresa: upisuje se skraćena naznaka tvrtke (firme) odnosno naziv prijevoznika za pravnu osobu, te ime i prezime odnosno naziv i prebivalište s adresom (ulica i broj) za fizičku osobu.
 2. Djelatnost: za pravnu osobu upisuje se skraćeno djelatnost prema izvodu iz sudskog registra, a za fizičku osobu prema upisu u registar radnji što ga vodi općinski organ nadležan za poslove gospodarstva.
 3. Podaci o izvršenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama:

Kolona 1.: upisuje se datum izvršenog pregleda iz zapisnika;
Kolona 2.: upisuje se broj urudžbenog zapisnika pod kojim je upisan zapisnik o izvršenom pregledu;
Kolona 3.: upisuje se predmet (objekt) odnosno sadržaj pregleda (na primjer: pregled uvjeta poslovanja poduzeća, autobusnog kolodvora, kontrola voznog reda, pregled motornog vozila i sl.);
Kolona 4.: upisuje se odredba propisa koja je povrijeđena (na primjer: članak 6. stavak 1. ili članak 25. stavak 3. ZPUCP itd.);
Kolona 5.: upisuju se poduzete mjere odnosno pokrenuti postupci (na primjer: nalog za otklanjanje nedostataka, rješenje o privremenom isključenju vozila iz prometa, zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, prijava zbog privrednog prijestupa, itd.);
Kolona 6.: upisuju se rezulteti poduzetih mjera odnosno pokrenutih postupaka kao i podaci o izrečenim zaštitnim mjerama (na primjer: rješenje izvršeno, rješenje poništeno, rješenje o prekršaju i iznos novčanih kazni, isključenje vozila iz prometa itd.).
4. U obrazac Ev. ICP evidentira se aklivnost inspekcije o izvršenim inspekcijskim pregledima i upisuje se svaki pregled bez obzira je li prilikom njegova obavljanja utvrđena povreda propisa ili je inspekcijski postupak završen samo zapisnikom u slučaju kad povreda propisa nije utvrđena.
5. Postupci inspekcije u svezi s djelatnošću pravnih osoba odnosno fizičkih osoba koje nisu u evidenciji objekata pod nadzorom inspekcije, a utvrđeno je da obavljaju djelatnost suprotno propisima (neovlašteno obavljanje djelatnosti prijevoza itd.), evidentiraju se i vode kao odvojena evidencija i upisuju se u obrazac Ev. ICP na isti način kako je to opisano u odjeljku III točka 1 -4 ove Upute.
6. Obrasci Ev. ICP moraju se voditi tako da u svako doba mogu pružiti uvid u objekte pod nadzorom, kao i podatke o stvarnom broju i vrstama poduzetih mjera odnosno postupaka te o rezultatima ovih mjera i postupaka
7. Obrasci objekata brisanih iz evidencije vode se i čuvaju posebno do konca tekuće godine.
8. Inspekcija je dužna voditi obrasce Ev. ICP samo za objekte nad kojima je inspekcijski nadzor već izvršen.

IV.
Podaci sadržani u evidenciji Ev. ICP obvezno se koriste prilikom sastavljanja godišnjih i drugih izvješća koje inspekcija mora dostavljati kao i prilikom kontrole rada drugostepene inspekcije.

V.
Stupanjem na snagu ove Upute prestaje važiti Uputstvo o načinu vođenja evidencije objekata podvrgnutih nadzoru i evidencije izvršenih kontrola i poduzetih mjera organa inspekcije cestovnog prometa u zajednicama općine ("Narodne novine", br. 52/78).

VI.
Ova Uputa stupa na snagu 30 dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 011-01 /93-02/ 16
Urbroj : 530-01-93-1
Zagreb, 1. ožujka 1993.

Ministar pomorstva, prometa i veza
Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.

EVIDENCIJA O IZVRŠENIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMA (veličina 297 x 210)
Ev. ICP
1.Tvrtka (firma-naziv), sjedište i adresa pravne osobe ili ime i prezime:
_ _____ r. broj

2. Djelatnost:______________________________________________

3. Podaci o izvršenim nadzorima i poduzetim mjerama:

_ ______________________________
Datum Broj Objekt i sadržaj pregleda Utvrđene nepravil. Poduzete mjere Rezultati
pregleda spisa - povreda propisa - postupci poduzetih mjera
_ ______________________________
1 2 3 4 5 6
_ ______________________________
_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti