POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - obvezna pravila - naredba o izmjeni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SPORAZUMI
Temeljem točke X. Sporazuma od 9. studenog 1982. ("Narodne novine", broj 76/92), članka 19. i 31. Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo ("Narodne novine", broj 47/92), članka 24. i 33. Općeg kolektivnog ugovora za javne elatnosti i javna poduzeća ("Narodne novine" broj 66/92), rada Republike Hrvatske, Hrvatska gospodarska komora, Konfederacija nezavisnih sindikata Hrvatske, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Hrvatska udruga sindikata I Matica hrvatskih sindikata javnih djelatnika, zaključili su
SPORAZUM
o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika
I.
Ovim sporazumom uređuje se način utvrđivanja i isplata plaća i ostalih materijalnih prava radnika pravnih osoba, te organa i organizacija u Republici Hrvatskoj za razdoblje veljača - lipanj 1993. godine.
II.
Pravne osobe u privatnom sektoru (kod kojih je više od 50% kapitala u privatnom vlasništvu i u takvom su statusu registrirane, te kod kojih je u postupku pretvorbe uplaćeno više od 50% dionica ili udjela u odnosu na ukupnu vrijednost kapitala), utvrđuju i isplaćuju plaće sukladno općem aktu i kolektivnom ugovoru. Pismenu potvrdu da je uplaćeno više od 50% dionica ili udjela izdaje Hrvatski fond za privatizaciju.
III.
Pravne osobe s područja gospodarstva, uključujući javna poduzeća koja obavljaju gospodarsku djelatnost, osim pravnih osoba iz točke IV, V, VI i VII ovog sporazuma; mogu utvrdivati i isplaćivati plaće sukladno općem aktu i kolektivnom ugovoru.
IV.
Pravne osobe iz područja gospodarstva. uključujući javna poduzeća koja obavljaju gospodarsku djelatnost, banke i druge financijske organizacije, koje su imale nepokriveni gubitak po godišnjem obračunu za 1992. godinu, dok ne dokažu da su pokrile gubitak i da su prestale poslovati s gubitkom, mogu utvrđivati i isplaćivati prosječne mjesečne plaće do razine prosječne plaće isplaćene za prethodni mjesec uvećane za 0,90 postotnih poena za svaki postotni poen očekivanog porasta cijena na malo iz točke XI. ovog sporazuma za tekući mjesec (za veljaču za stvarni porast cijena na malo). Pravne osobe iz stavka 1. ove točke koje imaju nepokriveni gubitak zbog neizmirenih financijskih obveza Republike Hrvatske, mogu utvrđivati i isplaćivati prosječne mjesečne plaće do razine prosječne plaće isplaćene za prethodni mjesec. uvećane za očekivani porast cijena na malo iz točke XI. ovog sporazuma za tekući mjesec (za veljaču za stvarni porast cijena na malo).
V.
Pravne osobe koje imaju evidentirane nepodmirene obveze na dan isplate plaća, mogu utvrdivati i isplaćivati prosječne mjesečne plaće do razine prosječne plaće isplaćene za prethodni mjesec uvećane za 0,85 postotnih poena za svaki postotni poen očekivanog porasta cijena na malo iz točke XI. ovog sporazuma za tekući mjesec (za veljaču za stvarni porast cijena na malo). Pravne osobe iz stavka 1. ove točke koje imaju evidentirane nepodmirene obveze na dan isplate plaća zbog neizmirenih financijskih obveza Republike Hrvatske, mogu utvrđivati i isplaćivati prosječne mjesečne plače do razine prosječne plaće isplaćene za prethodni mjesec, uvećane za očekivani porast cijena na malo iz točke XI. ovog sporazuma za tekući mjesec (za veljaču za stvarni porast cijena na malo).
VI.
Pravne osobe, osim pravnih osoba iz točke II, III, IV, V. i VII. organi i organizacije koji se financiraju iz općinskih, gradskih i županijskih proračuna, društvenih fondova, te banke i druge financijske organizacije. Narodna banka Hrvatske, osiguravajuća društva, Hrvatska gospodarska komora, Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske, lutrija, sindikati, društvene organizacije i druge organizacije utvrduju i isplaćuju prosječne mjesečne plače do iznosa porasta prosječnih plaća u privredi Republike Hrvatske. Dok se ne objavi podatak o porastu plaća u privredi Republike Hrvatske pravne osobe iz stavka 1. ove točke mogu utvrđivati i isplaćivati prosječne mjesečne plaće do razine prosječne plaće isplaćene za prethodni mješec uvećane za očekivani porast cijena na malo iz točke XI. ovog sporazuma (za veljaču prema stvarnom porastu cijena na malo).
VII.
Pravne osobe, te organi i organizacije koji iz državnog proračuna ostvaruju više od 50% prihoda, utvrđuju i isplaćuju plaće temeljem kalkulativne osnovice u visini 55% prosječne plaće u privredi Republike za tekuči mjesec. Do objave tog podatka osnovica se izračunava prema posljednjem objavljenom podatku o prosječnoj plaći u privredi Republike, uvećanom za porast cijena na malo u idućem mjesecu i uvećanom za očekivani porast cijena na malo za mjesec za koji se isplaćuje plaća. Ako nakon objave padatka o prosječnoj plaći u privredi Republike dode do razlike za više od 2% izmedu stvarno isplaćenih plaća i onih koje su trebale biti isplaćene prema kriteriju iz stavka 1. ove točke, tada se vrši korekcija plaća na više.
VIII.
Pravne osobe, organi i organizacije, osim pravnih osoba iz točke 11. ovoga sporazuma mogu isplaćivati najvišu mjesečnu plaću u svoti koja ne može biti veća od osam prosjećnih mjesečnih plaća u privredi Republike prema posljednjem objavljenom podatku. Najniža osnovna plaća utvrđuje se sukladno porastu cijena na malo. . Dok se ne objavi podatak o porastu cijena na malo, najniža osnovica plaća uvećava se za očekivani porast cijena na malo iz točke XI. ovog sporazuma.
IX.
Najniža osnovna plača za veljaču iznosi 55.000. - HRD. Očekivana najniža osnovna plaća (akontacija) za ožujak iznosi 68.750.- HRD.
X.
Minimalna plaća utvrđuje se u svoti od 70% najniže osnovne plaće iz točke IX. -ovog sporazuma,
XI.
Porast cijena na malo u veljači iznosi 24,9%. Očekivani porast cijena na malo je za:
- ožujak 25%
- travanj 18%
- svibanj 15%
- lipanj 13% Ako ostvareni porast cijena na,malo u pojedinim mjesecima bude veći od očekivanog porasta utvrđenog u stavku 2. ove točke za više od 2 postotna poena, tada se primjenjuje stvarni porast cijena na malo.
XII.
Uredbom o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkog poreza za sve pravne osobe utvrdit će se i donijeti sustav progresivnog oporezivanja plaća i posebne stope poreza iz plaća i na ostala materijalna prava radnika ako se isplaćuju u iznosima većim od iznosa utvrđenih općim i granskim kolehtivnim ugovorima
XIII.
Nadležni organi Republike Hrvatske, roku od 45 da-na od dana potpisivanja ovog sporazuma utvrdit će i donijeti koeficijente za utvrđivanje plaća djelatnika zaposlenih kod pravnih osoba, te organa i organizacija kojima se sredstva za rad osiguravaju u državnom proračunu i društvenim fondovima. Prilikom donošenja novih koeficijenata poštovat će se načelo prema kojem najniži koeficijent iznosi 1,00. ,
XIV.
Podatke o plašma potrebite za primjenu ovog sporazuma objavljuje ·Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske. Podatke o cijenama na malo za primjenu ovog sporazuma objavljuje Državni zavod za statistiku
XV.
Primjenu odredaba ovog sporazuma prati i osigurava te daje upute za njegovo provođenje Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske.
XVI.
Za primjenu i tumačenje ovog sporazuma njegovi sudionici formiraju zajedničku komisiju u sastavu: 4 predstavnika Vlade Republike Hrvatske, 2 predstavnika Hrvatske gospodarske komore i 4 predstavnika sindikalnih središnjica.
XVII.
Sudionici su suglasni da se pristupi izmjenama i dopunama ovog sporazuma ako tijekom primjene dođe do takvog kretanja plaša koje naručava osnovne ciljeve utvrđene u Stabilizacijskom programu.
XVIII.
Sudionici Sporazuma suglasni su da pregovori o politici plaća za naredno razdoblje započnu najkasnije u prvom tjednu mjeseca lipnja 1993. godine.
XIX.
Ovaj sporazum stupa na snagu kad ga potpišu ovlašteni predstavnici sudionika Sporazuma a primjenjuje se od dana objave u "Narodnim novinama".
Zagreb. 22. ožujka 1993.
Vlada Republike Hrvatske
potpredsjednik
dr. Mate Granić, v. r.
Hrvatska gospodarska komora
predsjednik
inž. Ivica Gaži, v.r.
Konfederacija nezavisnih sindikata Hrvatske
predsjednik
Mladen Mesić, v. r.
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
predsjednik
Dregutin Lesar, v. r.
Hrvatska udruga sindikata
predsjednik
Berislav Belec, v. r.
Matica hrvatskih sindikata javnih djelatnika
predsjednik
Vilim Ribić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti