POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - abecedni pregledi - ispravak zakona članak ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona a izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 5. siječnja 1993.
Zagreb, 6. siječnja 1993.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske
Članak 1.
U Zakonu o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92.) u članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi: "Zastupnik ne može istodobno biti sudac Ustavnog suda Hrvatske, sudac, javni tužitelj, zamjenik javnog tužitelja, javni pravobranitelj, zamjenik javnog pravobranitelja, pučki pravobranitelj, zamjenik pučkog pravobranitelja, pomoćnik ministra, direktor državnog zavoda, direktor organa u sastavu ministarstva, predstojnik Ureda Vlade Republike Hrvatske. Zakonom se može propisati da je zastupnička dužnost nespojiva i sa nekom drugom dužnošću". Iz stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase: "Zastupnika izabranog u izbornoj jedinici koji prihvati neku od dužnosti iz stavka 2. ovog članka zamjenjuje zamjenik zastupnika izabran u izbornoj jedinici. Zastupnika izabranog na državnoj listi koji prihvati neku od dužnosti iz stavka 2. ovog članka zamjenjuje prvi po redu kandidat na državnoj listi sa koje je izabrani zastupnik, a koji nije izabran. Zamjenik zastupnika počinje obavljati zastupničku dužnost prema odredbama ovog članka, nakon što je izabrani zastupnik podnio ostavku na zastupničku dužnost ili nakon što Zastupnički, odnosno Županijski dom utvrde da zastupnik obavlja neku od dužnosti iz stavka 2. ovog članka. Zastupnik ne može istodobno biti predsjednik, potpredsjednik, ministar ili drugi član Vlade Republike Hrvatske ili zamjenik ministra. Za vrijeme dok zastupnik obavlja dužnost predsjednika, potpredsjednika, ministra ili drugog člana Vlade ili zamjenika ministra miruje mu zastupnički mandat, a zastupničku dužnost umjesto njega obavlja zamjenik zastupnika koji bi ga zamjenjivao da mu je prestao zastupnički mandat sukladno odredbama stavka 4. i 5. ovog članka".
Članak 2.
U članku 8. točka 4. mijenja se i glasi:"4. ako prihvati izbor ili imenovanje na neku od dužnosti koja je nespojiva sa zastupničkom dužnosti prema odredbi članka 6. stavak 2. ovog zakona".
Članak 3.
U članku 12. stavku 2., članku 14. stavku 2., članku 17. stavku 2., članku 18., članku 21. stavku 1., članku 39. stavku 1. i 2., članku 40. stavku 1. i 2., članku 41. stavku 2., članku 44. stavku 2., članku 46. stavku 1., članku 51. stavku 1. t. 1., članku 54. stavku 1., 2. i 3. i članku 58. stavku 1. iza riječi: "državna lista" u odgovarajućem padežu u jednini ili množini dodaju se riječi: "odnosno županijska lista" u odgovarajućem padežu u jednini ili množini.
Članak 4.
U članku 13. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: "Kad birači predlažu županijsku listu za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 500 potpisa."
Članak 5.
Članak 15. mijenja se i glasi: "Prijedlozi kandidata za zastupnike i njihove zamjenike koji se prema ovom Zakonu biraju pojedinačno u izbornoj jedinici moraju prispjeti izbornoj komisiji izborne jedinice najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora. Prijedlozi državnih lista, odnosno prijedlozi županijskih lista moraju prispjeti Izbornoj komisiji Republike Hrvatske, odnosno županijskoj izbornoj komisiji najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora. U prijedlogu kandidata iz stavka 1. ovoga članka obvezatno se navodi ime i prezime, nacionalnost, adresa i matični broj svakog predloženog kandidata te ovjereno očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature. U prijedlogu državne liste obvezatno se uz podatke iz prethodnog stavka navodi naziv liste, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 do zaključno rednog broja 60. Predlagatelj slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi. U prijedlogu županijske liste obvezatno se uz podatke iz stavka 2. i 3. ovoga članka navodi ime i prezime zamjenika svakog od kandidata na listi, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 do zaključno rednog broja 3. Predlagatelj slobodno utvruje redoslijed kandidata na listi. Naziv liste jest puni, a ako postoji, i skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je, odnosno koje su listu predložile. Ako je listu predložila skupina birača njen je naziv "nezavisna državna lista", odnosno "nezavisna županijska lista". Nositelj liste ne mora biti predloženi kandidat na listi."
Članak 6.
U članku 16. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: "Županijska izborna komisija prihvatit će i objaviti županijske liste i zbirnu listu županijskih lista pod uvjetima, u roku i na način koji su određeni Izbornoj komisiji Republike Hrvatske za prihvaćanje i objavu državnih lista i zbirne liste državnih lista u stavku 2. i 3. ovoga članka."
Članak 7.
Članak 27. mijenja se i glasi: "U Županijski dom Sabora Republike Hrvatske biraju se u svakoj županiji tri zastupnika tako da područje županije čini jednu izbornu jedinicu i da svi birači, koji pristupe glasovanju, biraju na temelju županijskih lista, sva tri zastupnika dotične županije. Broj zastupnika koji će biti izabran sa svake županijske liste utvrđuje se na slijedeći način: Ukupan broj glasova koje je dobila svaka županijska lista (biračka masa liste) dijeli se s brojevima od 1 do zaključno 3. Od svih dobivenih rezultata treći rezultat po redu jest zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake županijske liste (biračka masa liste). Svaka županijska lista dobit će onoliko zastupničkih mjesta koliko puta ukupni broj njezinih dobivenih glasova (biračka masa) sadrži zajednički djelitelj. Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi između dviju ili više županijskih lista dobila koje zastupničko mjesto, ono će pripasti onoj županijskoj listi koja je dobila više glasova. Županijska lista koja na izborima dobije manje od 5% glasova, ne sudjeluje u diobi zastupničkih mjesta."
Članak 8.
Članak 28. mijenja se i glasi: "Sa svake županijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja koliko je određena lista dobila zastupničkih mjesta. Zajedno sa zastupnikom koji je izabran za svake županijske liste, izabran je i njegov zamjenik".
Članak 9.
U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi: "Tijela za provođenje izbora za zastupnike su: Izborna komisija Republike Hrvatske, izborne komisije izbornih jedinica, županijske izborne komisije i birački odbori."
Članak 10.
U članku 30. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: "Županijsku izbornu komisiju čine predsjednik i dva člana, od kojih svaki ima zamjenika, koje imenuje Izborna komisija Republike Hrvatske iz reda sudaca ili drugih pravnika."
Članak 11.
Iza članka 32. dodaje se novi članak 32a. koji glasi: "Članak 32a. Županijska izborna komisija: 1. brine se za zakonitu pripremu izbora za zastupnike u Županijski dom; 2. brine se za zakonito provođenje izbora na biračkim mjestima u županiji; 3. prema obvezatnim uputama Izborne komisije Republike Hrvatske obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora na području županije; 4. na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje županijske liste i sastavlja i objavljuje zbirnu listu županijskih lista; 5. nadzire pravilnost izborne promičbe u skladu s ovim Zakonom; 6. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja za izbor zastupnika u Županijski dom na biračkim mjestima na području županije i dostavlja ih Izbornoj komisiji Republike Hrvatske na način i u roku koji ova odredi; 7. obavlja i druge poslove određene Zakonom."
Članak 12.
U članku 37. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: "Glasački se listić tiska u državnoj tiskari koju odredi Izborna komisija Republike Hrvatske i koja je pod njenim neposrednim nadzorom, te mora imati otisnuti serijski broj."
Članak 13.
U članku 38. u stavku 1. dodaje se nova točka 3. koja glasi : "3. serijski broj."
Članak 14.
U članku 39. u stavku 1. dodaje se nova točka 3. koja glasi : "3. serijski broj."
Članak 15.
Članak 48. mijenja se i glasi: "Izborna komisija izborne jedinice odnosno županijska izborna komisija zbrojit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od sata zatvaranja birališta. Izborna komisija izborne jedinice, odnosno županijska izborna komisija dostavit će izborne rezultate na svom području Izbornoj komisiji Republike Hrvatske zajedno sa zapisnikom o svom radu na način i u roku koji joj ova odredi."
Članak 16.
Iza članka 49. dodaje se novi članak 49a. koji glasi: "Članak 49a. O svom radu županijska izborna komisija vodi zapisnik u koji će ubilježiti:

  1. broj birača upisanih u popis birača, odnosno izvadak iz popisa birača na svom području;
  2. broj glasalih i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim;
  3. koliko glasova je dobila svaka županijska lista;
  4. broj zastupničkih mjesta koje je dobila svaka županijska lista te imena i prezimena kandidata sa svake županijske liste koji su izabrani za zastupnike kao i imena i prezimena njihovih zamjenika.Svaki član županijske izborne komisije može staviti primjedbe na zapisnik. Zapisnik potpisuju svi članovi izborne komisije izborne jedinice."

Članak 17.
U članku 51. dodaje se nova točka 4. koja glasi: "Broj zastupničkih mjesta koja je u svakoj županiji dobila pojedina županijska lista te imena i prezimena kandidata s pojedine županijske liste koji su u svakoj županiji izabrani za zastupnike kao i imena i prezimena njihovih zamjenika."
Članak 18.
U članku 52. stavak 4. mijenja se i glasi: "Izborna komisija Republike Hrvatske dodjeljuje odgovarajuća sredstva izbornim komisijama u izbornim jedinicama i županijskim izbornim komisijama."
Članak 19.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od dana stupanja na snagu osim odredbi članaka 1. i 2. koje se primjenjuju od dana utvrđivanja rezultata prvih izbora za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.
Klasa: 013-01/92-01/02
Zagreb, 5. siječnja 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma
Sabora Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti