POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - novi i ispravljeni - pravilnik o razmjeni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 4. ožujka 1992. godine, donio je ovu

ODLUKA

  1. Za odlučivanje o zahtjevu za utvrđenje da je objekt-zgrada koju je sagradio Mladen Novak na k.č. 8569 k.o. Crikvenica pomorsko dobro u društvenom vlasništvu i u općoj upotrebi, kojim pomorskim dobrom upravlja općina Crikvenica, nadležan je Općinski sud u Crikvenici.
  2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".


Obrazloženje
Pred Općinskim sudom u Crikvenici vodi se spor (P164/89) po tužbi tužitelja, Općine Crikvenica protiv tuženog Mladena Novaka iz Crikvenice, radi "utvrđenja da je objekt - zgrada sagrađena po tuženiku na k.č. 8569 k. o. Crikvenica pomorsko dobro u društvenom vlasništvu i općoj upotrebi, kojim pomorskim dobrom upravlja općina Crikvenica".
U tijeku je i upravni postupak koji se vodi kod Općinskog sekretarijata za opću upravu Crikvenice (Ur 2107-0401-88) radi utvrđenja da je montažni ugostiteljski objekt (buffet) izrgađen na k.č. broj 8569 k.o. Crikvenica, odnosno montiran, postao društveno vlasništvo odnosno sastavni dio pomorskog dobra.
Zajedničko javno pravobranilaštvo općina Crikvenica i Senj predložilo je; na poticaj navedenoga upravnog organa, donošenje odluke o sukobu o nadležnosti između tijela izvršne vlasti (Općinski sekretarijat za opću upravu Crikvenice) i sudbene vlasti (Općinski sud u Crikvenici) jer da oba tijela prihvaćaju nadležnost u istom predmetu (čl. 125. al. 4. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", broj 56/90).
Razmotrivši spise predmeta, Ustavni je sud utvrdio da predleže pretpostavke za odlučivanje o prijedlogu jer je našao da dva tijela (sudbene i izvršne vlasti) prihvaćaju nadležnost u istom predmetu u kojem je postupak u tijeku i da je jedno od tih tijela zatražilo da se riješi nastali sukob nadležnosti (čl. 31. st. 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske - "Narodne novine", broj 13/91).
Odlučujući o prijedlogu Ustavni je sud našao da je za postupanje u ovom predmetu nadležan Općinski sud u Crikvenici i to iz slijedećih razloga.
Iz sadržaja spisa i iz zahtjeva, kako su oni izloženi u uvodnom dijelu ove odluke, može se zaključiti da je riječ o imovinsko-pravnom sporu jer bi se pravomoćnom odlukom utvrdilo da je vlasnik objekta (kioska) prestao biti njegov vlasnik i da je objekt silom zakona prešao u društveno vlasništvo.
Prema odredbi čl. 33. st. I. t. 2a. Zakona o redovnim sudovima - ZRS ("Narodne novine", broj 32/88, 16/90, 41/90) općinski su sudovi nadležni da odlućuju o imovinskopravnim zahtjevima.
Prema odredbi čl. 1. Zakona o parničnom postupku (ZPP) koji je preuzet kao propis Republike Hrvatske Zakonom o preuzimanju ZPP ("Narodne novine", broj 53/91), tim se zakonom određuju pravila postupka na temelju kojih redovni sud raspravlja i odlučuje (i) u sporovima iz imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa, osim ako su neki od navedenih sporova posebnim zakonom stavljeni u nadležnost drugoga državnog organa.
Valjalo je stoga ispitati da li je nekim posebnim zakonom ovaj spor (zahtjev) stavljen u nadležnost nekoga drugoga državnog organa.
Postavilo se je prije svega pitanje, s obzirom na navode u upravnom predmetu, da li je riječ o primjeni odredbe čl. 54. st. 3. Zakona o građevinskom zemljištu ZGZ ("Narodne novine", broj 48/88. 16/90 i 53/90), prema kojoj općinski organ nadležan za imovinskopravne poslove donosi rješenje kojim utvrđuje da je objekt izgrađen protivno Zakonu na građevinskom zemljištu u društvenom vlasništvu prešao u društveno vlasništvo bez prava na naknadu.
Ovdje, međutim, nije riječ o izgradnji objekta već o smještaju kioska na javnu površinu (dobro), prema ugovoru sa Mjesnom zajednicom Crikvenica od 26. travnja 1987, a primjena odredbe st. 2. i 3, čl. 54. ZGZ pretpostavlja da se radi o građevini (izgradenom objektu).

Nadležnost upravnog organa ne proizlazi dakle iz odredbe čl. 54. st. 3. ZGZ.
Prema spisima, a i prema sadržaju zahtjeva. riječ bi mogla biti i o sporu o pomorskom dobru pa je stoga valjalo ispitati i to da li se možda Zakonom o pomorskom i vodnom dobru, lukama i pristaništima - ZPVD ("Narodne novine", broj 19/74. 24/74, 39/74, 39/75. 7/77.18/81. 31/86 i 47/89) određuje nadležnost nekog drugog (državnog) organa za odlučivanje o ovakvom zahtjevu.
Zahtjevom se, rečeno je već, traži da se utvrdi da je objekt kojeg je na pomorskom dobru postavio (izgradio) Mladen Novak prešao u društveno vlasništvo.

Prema odredbi čl. 4. st. 2. ZPVD pomorsko je dobro, dobro u društvenom vlasništvu u općoj upotrebi kojim (st. 3) upravlja općina koja ga može dati i na korištenje (st. 5) građaninu za obavljanje privredne, sportske ili koje druge djelatnosti (čl. 6). Na tom dobru gradanin može, uz odobrenje, izgraditi objekt (st. 2. i 3) koji postaje dio pomorskog dobra (st. 4). ali ne može steći (na dobru) pravo vlasništva ili neko drugo stvarno pravo (čl. 4. st. 4).
Zakon (ZPVD), medutim, dopušta ovlaštenom korisniku koji je na pomorskom dobru izgradio određeni objekt da u slučaju da mu prestaje pravo korištenja pomorskog dobra, bilo po samom zakonu, (čl. 15) ili zbog uskrate općinske skupštine (čl. 17), može pod određenim pretpostavkama, ukloniti izgrađeni objekt (čl. 16).

Nema, međutim. izričitog propisa kojim bi upravni organ bio ovlašten odlučiti o zahtjevu da se utvrdi da je objekt koji je građanin izgradio na pomorskom dobru postao društveno vlasništvo.
Uostalom, ovdje i nije riječ o izgradnji objekta već o smještaju kioska na javnu površinu koja je ujedno i pomorsko dobro, temeljem ugovora sklopljenog na određeno vrijeme (2 godine) s Mjesnom zajednicom Crikvenica dana 26. travnja 1987. a niti za takvu situaciju zakon (ZPVD), u slučaju postavljanja zahtjeva za podruštvovljenje objekta (kioska) odnosno utvrđenje da je prešao u društveno vlasništvo nije izričito propisao nadležnost upravnog organa.
To znaći da ostaje opća odredba o nadležnosti za rješavanje sporova ovakve vrste (već spomenuti ćl. 33. st.1. t. 2a. Zakona o redovnim sudovima) pa je stoga valjalo odlučiti kao u izreci.

Broj : U-IV-5/ 1990.
Zagreb, 4. ožujka 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti