POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - nova izdanja zakona - rješenje o određivanje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA

Na temelju članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine". br. 16/78. 50/78. 29/85, 48/85. 41/90, 47/90 i 53A/91), ministar prosvjete, kulture i športa donio je

NAREDBU
o organizaciji rada u osnovnim školama u 1992/93. školskoj godini

I.
Ovom Naredbom uređuju se pitanja u svezi s prilagodbom organizacije rada osnovnih škola gospodarskim mogućnostima Republike Hrvatske i uvjetima rada nastalim razaranjem školskih objekata u domovinskom ratu.

II.
U razrednim odjelima u koje su uključeni prognani učenici, broj učenika može biti veći od broja propisano Pravilnikom o broju učenika u redovnom i kombiniranom razrednom odjelu, te odgojno-obrazovnoj grupi ("Narodne novine". br. 31/91) i Pravilnikom o osnovnoškolskom odgoju i obhrazovanju učenika s teškoćama u razvoju ("Narodne novine", br. 23/91) ovisno o prostornim i drugim uvjetima rada škole.
Odluku o broju učenika u razrednim odjelima iz stvka 1. ove točke donosi organ uprave općine odnosno Grada Zagreba nadležan za poslove školstva na prijedlog ravnatelja škole.
Zbog racionalizacije rada iznimno u grupama izborne nastave i izvannastavnih aktivnosti broj učenika ne može biti manji od 15.
U školama, u ratom razorenim područjima, broj učenika u odjelu može biti manji od propisanog, o čemu odluku o svakom pojedinom slučaju donosi Ministarstvo prosvjete, kulture i športa.

III.
Tjedna radna obveza učitelja u osnovnim školama u 1992/93. školskoj godini utvrđuje se u shladu s Pravilnikom o radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ("Narodne novine", br. 32/91).
Za obavljanje administrativnih, pomoćnih i tehnićkih poslova u osnovnoj školi u okviru 42-satnog radnog tjedna primjenjuju se slijedeći normativi:
- poslovi radnog mjesta kuharice najmanje 70 ručkova dnevno ili 270 mliječnih obroka.
- radno mjesto čistačice u školama koje lože na kruta goriva najmanje 450 m2 prostora a za škole s centralnim grijanjem najmanje 600 m2,
- osnovna škola s ukupnim prostorom do 3.000 m2 može imati najviše jednog, a osnovna škola s više od 3.000 m2 prostora dva domara - ložaća - kućna majstora,
- osnovne škole koje imaju do 960 učenika mogu za obavljanje računovodstveno-financijskih poslova zaposliti najviše jednog djelatnika. a škole s više od 960 učenika najviše dva djelatnika.
Ovisno o broju smjena i broju učenika moguće je odstupanje od normativa iz stavka 1. ove točke uz suglasnost Ministarstva prosvjete, kulture i športa.

IV.
Sredstva za plaće i funkcionalne dodatke djelatnika osnovnih škola osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske u skladu s Odlukom o utvrđivanju kalkulativnih prosjeka osobnih dohodaka radnika zaposlenih u organima kojima se sredstva za rad osiguravaju u Budžetu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 42/90) i Odlukom o utvrđivanju kalkulativnih elemenata za obračun plaća djelatnika u organima i organizacijama prosvjete, kulture i športa u kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 9/91).
Ministarstvo prosvjete, kulture i športa posebnim će aktom pobliže propisati uvjete i način raspodjele sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za plaće i funkcionalne dodatke, kao i visinu funkcionalnih dodataka.
Funkcionalni dodaci iz stavka 2. ove točke su: razredništvo, rad u specijalnim školama i odjelima, malim otočnim i planinskim školama i rad voditelja izdvojenih područnih škola.
U iznimnim slučajevima (kao što su npr. rad u seoskim školama), zaduženja učitelja satnicom u redovnoj nastavi većom od satnice utvrđene člankom 3. i člankom 4. Pravilnika iz točke III. ove Naredbe priznat će se kao rad iznad norme (više od 20, 21, 22 sata) o čemu odluku donosi Ministarstvo prosvjete, kulture i športa.

V.
Osnovne škole zasnivaju radni odnos s novim djelatnicima i popunjavaju upražnjena i nova radna mjesta u skladu sa zakonom, propisima donesenim na temelju zakona i ovom Naredbom.
Upražnjena radna mjesta popunjavaju se pod uvjetom da je prethodno provedena organizacija rada po normama iz ove Naredbe i drugih propisa, a nova radna mjesta odobravaju se samo u iznimnim slučajevima (novootvorene osnovne škole, reorganizacija zbog potrebe obnove, promjene u nastavnom planu).
Prethodnu suglasnost za popunjavanje radnih mjesta daje Ministarstvo prosvjete, kulture i športa
Djelatnici - prognanici, ukoliko se ne mogu vratiti u škole u kojima su u stalnom radnom odnosu, zadržavaju sva prava iz radnog odnosa i na raspolaganju su Mmistarstvu prosvjete, kulture i športa koje ih privremeno raspoređuje na posao prema potrebi, odnosno uređuje za njih pitanja iz radnog odnosa u sklsdu s propisima.

Stručni suradnici mogu raditi u jednoj ili više škola ovisno o konkretnim potrebama i veličini škole. Zapošljavaju se prvenstveno stručni suradnici za psihologiju, razvojne i zdravstvene teškoće djece osnovnoškolske dobi te za informatiku (ako škola ima odgovarajuću informatičku učionicu i program rada za suradnika).
Upražnjena i nova radna mjesta popunjavaju se po slijedećim prioritetima:
- raspoređivanjem djelatnika osnovnih škola za čijim je radom privremeno ili trajno prestala potreba u školi u kojoj rade - u druge osnovne škole,
- privremenim rasporedom prognanih djelatnika osnovnih škole, koji se zbog objektivnih okolnosti ne mogu vratiti u škole u kojima su u radnom odnosu.
- zapošljavanjem nezaposlenih djelatnika s liste prijavljenih djelatnika koja se vodi pri zavodima za zapošljavanje,
- na temelju natječaja.
Djelatnik može punu ili umanjenu normu ostvarivati u više škoia. Škole o tome zaključuju ugovor, a djelatnik prava iz radnog odnosa ostvaruje u školi u kojoj ostvaruje pretežit broj sati ili prema dogovoru osnovnih škola,

Djelatnike za čijim je radom prestala potreba, temeljem nastavnog plana i programa, ove Naredbe i drugih propisa, raspoređuju osnovne škole posredstvom organa uprave općine odnosno Grada Zagreba nadležnih za poslove školstva, a prognane djelatnike raspoređuje Ministarstvo prosvjete, kulture i športa.

Prilikom utvrđivanja za kojim je djelatnicima trajno prestala potreba osnovne škole uzimaju u obzir slijedeće kriterije: uspješnost u radu, posebna znanja i sposobnosti, stručnu spremu, dužinu radnog staža i socijalni status djelatnika.
Raspoređivanje djelatnika za čijim je radom prestala potreba obavit će se bez obzira ns izvršen raspored prognanih djelatnika u 1991/92. školskoj godini. Raspored prognanih djelatnika izvršit će se nakon što općinski (gradski) sekretarijati nadležni za školstvo dostave Minkstarstvu prosvjete, kulture i športa izvješće o raspoređivanju djelatnika za čijim je radom prestala potreba i preostalim slobodnim radnim mjestima.

Ako ne postoji mogućnost da se djelatnika za čijim je radom trajno prestala potreba rasporedi u drugu školu, ravnatelj škole donijet će odluku da tom djelatniku prestaje radni odnos protekom roka od 4 mjeseca od usvajanja programa rješavanja viška djelatnika u skladu s odredbama Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", br. 25/92 - proćišćeni tekst).

Do 15. rujna 1992. godine osnovne škole dužne su donijeti programe rješavanja viška djelatnika.
Pri izradi programa rješavanja viška djelatnika škole primjenjuju odgovarajuće odredbe Zakona o radnim odnosima.

VI.
Prijeko potreban prostor i oprema u osnovnim školama osiguravat će se na slijedeći način
1. Školske zgrade i oprema, uništeni ili oštećeni u ratu, obnavljat će se po programu obnove koji dogovore nadležna ministarstva.
Sredstva za obnovu osnovnih škola osiguravaju se:
- u Državnom proračunu Republike Hrvatske na način koji se propiše zakonom.
- donacijama, namjenskim ulaganjima, povoljnim kreditima i sličnim sredstvima iz zemlje i inozemstva, koji se prikupljaju na način koji propiše Ministarstvo prosvjete, kulture i športa.

Sredstva za obnovu osnovnih škola koristit će se tako da se u što kraćem roku što većem broju prognanih učenika osnovnih škola omogući školovanje u mjestima u koja se vraćaju.
Stručne pretpostavke i poslove (procjene, prioriteti, nadzor i dr.) osigurat će Ministarstvo prosvjete, kulture i športa.

2. U područjima u kojima nije bilo ratnih razaranja ulaganje u prostor i opremu osnovnog školstva uskladit će se s mogućnostima Državnog proračuna Republike Hrvatske i gospodarskim mogućnostima područja u kojima se škola nalazi. Prednošt imaju: nezavršene školske zgrade, sanacije kojima se sprečava propadanje objekata i hitne intevrencije.

3. U uvjetima obnove normativi za prostor i opremu reducirat će se, po potrebi, do pedagoški dopuštenog minimuma, o ćemu u svakom pojedinum slučaju odluku donosi Ministarstvo prosvjete, kultule i športa.

VII.
Ministarstvo prosvjete, kulture i športa osiguravat će
posebns sredstva za:
- državna natjecanja darovitih učenika i značajnije manifestacije darovitih učenika,
- polaganje stručnih ispita učitelja i stručnih suradnika - pripravnika,
- doškolovanje učitelja i stručnih suradnika,
- program uvočenja informatičkih tehnologija u osnovne škole,
- organiziranje stručnih seminara na razini Republike,
- stručno-pedagoške ćasopise i stručne knjige na području osnovnog školstva,
- tradicionalne programe koje realiziraju posebne organizacije i institucije u osnovnom školstvu,
- glasila i druga sredstva informacijskog sustava za potrebe osnovnih škola,
- program eksperimentalnih osnovnih škola.
Sredstva za navedene programe osiguravaju se dijelom ili u Cijelosti na način koji utvrduje ministar prosvjete, kulture i športa posebnim odlukama.

VIII.
Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 062-02/92-01-437
Urbroj: 532-02-6/92-01
Zagreb, 5. kolovoza 1992.

Ministar prosvjete, kulture i športa
mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r. .


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti