POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - nova izdanja pravnih propisa - statut političke stranke ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 21a. stavak 3. Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine", br. 19/90. 28/90. 14/91, 73/91. i 40/92), ministar financija donosi

UPUTU
o obračunu i uplati posebnog poreza na dobit pravnih i fizičkih osoba

  1. Pravne i fizičke osobe koje ostvaruju dobit i/ili kapital iz financijskih transakcija koje proizlaze iz posebnog položaja moraju obračunavati i plaćati posebni porez na dobit, prema obrascu PD-1 koji je sastavni dio ove upute. Ovaj porez se plaća za razdoblje od 1. VII-31. XII.1992. godine bez obzira na rezultat poslovanja.
  2. Osnovicu za obračun posebnog poreza na dobit čini dobit:

a) po osnovi kreditnog odnosa izmedu pravne i fizičke osobe i/ili između pravnih osoba, osim banaka i financijskih organizacija ostvarena razlika izmedu eskontne stope Narodne banke Hrvatske i ugovorene kamatne stope.
Ako je ugovorena kamatna stopa manja od eskontne stope Narodne banke Hrvatske tada korisnik kredita obračunava i plaća posebni porez na dobit (iznos se unosi pod redni broj 1. obrasca PD-1).
Korisnik kredita mora kod izračuna ostvarene razlike za svaki mjesec koristiti objavljenu eskontnu stopu Narodne banke Hrvatske i primjenjivati je za ugovoreno vrijeme kreditnog odnosa.
b) ako pravna i fizička osoba nenamjenski koristi reeskontni kredit plaća poseban porez na dobit od osnovice, koju čini iznos kamate po tom kreditu (iznos se iskazuje na rednom broju 2. obrasca PD-1).
c) pravne i fizičke osobe koje ostvare sredstva po osnovi premija, regresa, kompenzacija, naknada i sl., a nenamjenski ih koriste ili nisu imale pravo na ta sredstva iskazuju poreznu osnovicu pod rednim brojem 3. obrasca PD-1.
d) pravne osobe koje su ostvarile dobit od preprodaje deviza i deviznog prava iznad objavljenog ili istaknutog tečaja (šticung) prikazuju osnovicu za obračun posebnog poreza na dobit pod rednim brojem 4. obrasca PD-1.
e) pravne i fizičke osobe na rednom broju 5. obrasca PD-1 prikazuju temeljem kreditnog odnosa iznos razlike ugovorene kamatne stope i zatezne kamatne stope u slučaju kada je ugovorena kamatna stopa veća od zatezne.

3. Stopa posebnog poreza na dobit prema članku 4. stavak 1. Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza ("Narodne novine", br. 73/91, 18/92, 40/92. i 54/92), iznosi 35%.

4. Posebni porez na dobit prema odredbama Zakona o neposrednim porezima i ovoj uputi moraju obračunavati i plaćati pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište ili prebivalište na području Republike Hrvatske i pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište ili prebivalište izvan teritorija Republike Hrvatske, a u Republici Hrvatskoj su ostvarili dobit i/ili kapital iz financijskih transakcija.

5. Pravne osobe i dijelovi inozemnih pravnih osoba moraju Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske predati obrazac PD-1 kao prilog uz godišnji obračun, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost kao i građani koji su ostvarili dobit i/ili kapital iz financijskih transakcija moraju općinskoj upravi prihoda predati obrazac PD-1 prema sjedištu radnje odnosno mjestu prebivališta u roku određenom za predaju godišnjeg obračuna.

6. Ova uputa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-01/92-01/341
Urbroj : 513-07/92-1
Zagreb, 30. prosinca 1992.

Ministar financija
dr. Zoran Jašić, v. r.


OBRAZAC PD-1
ŠIFRA DJELATNOSTI___________________________________________

NAZIV PRAVNE OSOBE ILI IME I PREZIME
FIZIČKE OSOBE________________________________________________

SJEDI(TE PRAVNE ILI
FIZIČKE OSOBE (ADRESA)_____________________________________


OBRAČUN
posebnog poreza na dobit, danak 21a. Zakone o neposrednim porezima za razdoblje od _______________________ do _________________ 19______

A. UTVRĐIVANJE OSNOVICE - u hrvatskim dinarima -
_ ______________________________
Redni
broj Elementi Iznos
_ ______________________________
1. Ostvarena dobit po osnovi kreditnog od-
nosa izmedu pravne i fizičke osobe i/ili
pravnih osoba osim banaka i drugih fi-
nancijskih organizacija
_ ______________________________
2. Ukupno plaćene kamate po osnovi ne-
namjenskih korištenja reeskontnfh kredita
_ ______________________________
3. Ukupan iznos nenamjenskog korištenja
prava na premije, regrese, kompenzaci-
je, naknade i sl.
_ ______________________________
4. Preprodaja deviza i prava iznad objav-
ljenog ili istaknutog tečaja - ostvarena
razlika (šticung)
_ ______________________________
5. Naplaćene kamate iznad stopa zatezne
kamate
_ ______________________________
6. Osnovica za obračun posebnog poreza
na dobit
_ ______________________________

B. OBRAČUN POSEBNOG POREZA NA DOBIT
_ ______________________________
7. Stopa poreza
_ ______________________________
8. Iznos poreza
(osnovica red. br. 6 puta stopa)/100
_ ______________________________
9. Plaćeni iznosi
_ ______________________________
10. Razlika za uplatiti
_ ______________________________
11. Razlika za povrat
_ ______________________________

U______________________19_______ ODGOVORNA OSOBA
PRAVNE OSOBE ILI
FIZIČKA OSOBA

M.P.___________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti