POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - nova izdanja pravila - rješenja o odobrenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih organa državne uprave

Proglašavam Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih organa državne uprave, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske 8. rujna 1992.

Broj : PA4-64/1-92.
Zagreb, 10. rujna 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON
o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih organa državne uprave

I. TEMELlNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Zakonom ustrojavaju se ministarstva i drugi organi državne uprave i utvrđuje njihov djelokrug.

Članak 2.
Državna ministarstva ustrojavaju se u upravnim područjima u kojima poslove državne uprave obavljaju isključivo organi državne uprave.
Ministarstva se ustrojavaju za obavljanje poslova državne uprave u jednom ili u više upravnih područja.
Drugi organi držvne uprave ustrojavaju se za obavljanje određenih stručnih, upravnih i drugih poslova, čije obavljanje zahtijeva ustrojavanje posebne službe i samostalnost u radu.

II. USTROJSTVO ORGANA DRŽAVNE UPRAVE

Članak 3.
1. Državna ministarstva su :
1. Ministarstvo obrane,
2. Ministarstvo unutarnjih poslova,
3. Ministarstvo vanjskih poslova.

2. Ministarstva su:

 1. Ministarstvo financija,
 2. Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša,
 3. Ministarstvo industrije, brodogradnje i energetike,
 4. Ministarstvo kulture i prosvjete,
 5. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva,
 6. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza,
 7. Ministarstvo pravosuđa i uprave,
 8. Ministarstvo rada i socijalne skrbi,
 9. Ministarslvo turizma i trgovine,
 10. Ministarstvo zdravstva.
 11. Ministarstvo znanosti.


3. Drugi samostalni organi državne uprave su:

 1. Državni hidrometeorološki zavod,
 2. Državni zavod za patente,
 3. Državni zavod za makroekonomske analize i prognoze,
 4. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo,
 5. Državni zavod za statistiku,
 6. Državni hidrografski institut.


Članak 4.
Zavodima i institutima iz članka 3. ovoga Zakona ,kao i zavodima i direkcijama u sastavu ministarstava može se dati svojstvo pravne osobe.

III. DJELOKRUG ORGANA DRŽAVNE UPRAVE

1. Državna ministarstva

Članak 5.
Ministarstvo obrane obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: planiranje razvitka sustava obrane, izradu i usklađivanje planova obrane i planova sigurnosti; procjenu ratnih i drugih opasnosti; ustrojavanje, opremanje, naoružanje, razvitak i uporabu Hrvatske vojske, nadzor nad proizvodnjom i prometom naoružanja i vojne opreme; pričuve proizvoda s posebnom namjenom za potrebe obrane; civilnu zaštitu; sustav uzbunjivanja i obavješćivanja; sustav vojne obuke; mjere sigurnosti i zaštite tajnih podataka obrane; organiziranje posebnih veza za rukovooenje i kriptozaštitu; planiranje i izradu mjera mobilizacije i pripravnosti: novačenje, popunu i mobilizaciju oružanih snaga, organa i organizacija, kadrovske i personalne poslove pričuvnih časnika i dočasnika; vojno školstvo; vojni sanitet; statusna i druga pitanja vojnih osoba, i pričuvnih časnika i dočasnika: znanstveno-istraživački rad za potrebe obrane; sustav financiranja obrane; zaštitu boraca domovinskog rata, ratnih, mirnodopskih i civilnih invalida toga rata te članova njihovih; obitelji: inspekcijske poslove obrane; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.
U sastavu Ministarstva obrane je Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske.

Članak 6.
Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaštitu ustavom utvrđenog poretka i poslove javne sigurnosti koji se odnose na zaštitu života i imovine i osobnu sigurnost ljudi, sprečavanje i otkrivanje kaznenih djela, pronalaženje i hvatanje počinilaca kaznenih djela i njihovo privođenje nadležnim organima; održavanje javnog reda i mira te zaštitu određenih osoba, objekata i prostora od posebnog interesa, obavljanje kriminalistićko-tehničkih poslova; sigurnost i kontrolu te regulaciju prometa na cestama; kontrolu prelaska preko držvne granice, zaštitu državne granice, kretanja i boravak stranaca, putovnice za prelazak preko državne granice; javne skupove; nabavljanje, držanje i nošenje oružja, streljiva i eksplozivnih tvari; pružanje nužne pomoći radi otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzročene elementarnim nepogodama i epidemijama, inspekciju u oblasti zaštite od požara i tehničkih pregleda vozila, registraciju vozila.
Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja i upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: državljanštvo; osobne iskaznice; vozačke isprave; prijavljivanje prebivališta i boravišta gradana; vođenje evidencije i statistike iz oblasti unutarnjih poslova; sustav informiranja u oblasti unutarnjih poslova; obrazovanje i usavršavanje službenika unutarnjih poslova; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.
U sastavu Ministarstva unutarnjih poslova je Prihvatilište za strance, koje ima položaj uprave u sastavu ministarstva.

Članak 7.
Ministarstvo vanjskih poslova obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: zastupanje Republike Hrvatske u drugim državama, međunarodnim organizacijama i na međunarodnim konferencijama; razvijanje i unapređivanje odnosa Republike Hrvatske s drugim državama i međunarodnim organizacijama; praćenje razvitka međunarodnih gospodarskih odnosa; članstvo Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama; zaštitu interesa i imovine Republike Hrvatske i njezinih fizičkih i pravnih osoba u inozemstvu; poticanje i pomoć u suradnji nadležnih tijela s inozemstvom u političkom, gospodarskom, kulturnom, znanstvenom i drugim područjima; održavanje i razvijanje svekolikih veza s predstavništvima stranih država i međunarodnih organizacija: brigu o statusnim i drugim pitanjima Hrvata koji po bilo kojoj osnovi žive izvan domovine te uspostavljanje, održavanje i promicanje veza s hrvatskim iseljenicima i manjinama u drugim zemljama i njihovim udruženjima; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.
Pored navedenih upravnih i drugih stručnih poslova, Ministarstvo vanjskih poslova sudjeluje u utvrđivanju i provodi utvrđenu vanjsku politiku Republike Hrvatske.

2. Ministarstva

Članak 8.
Ministarstvo financija obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na sustav financiranja javnih potreba; državni proračun i fondove; državni trezor; porezni sustav i poreznu politiku; financijske odnose s inozemstvom; devizni sustav i kreditne odnose s inozemstvom; carinski sustav i nadzor; carinsku tarifu i mjere izvancarinske zaštite, kontrolu prometa putnika, robe i usluga s inozemstvom; kontrolu deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja, te kreditnih odnosa s inozemstvom; novčani i monetarni sustav te kreditni i bankarski sustav: vrijednosne papire; sustav osiguranja imovine i osoba; bankarske i financijske poslove osiguranja i reosiguranja u inozemstvu: financijsko poslovanje i računovodstveni sustav pravnih i fizičkih osoba: revalorizaciju i amortizaciju; obračunski sustav i sustav plačanja; platni promet i instrumente plaćanja; knjigovodstvo; priredivanje igara na sreću i zabavnih igara; funkcioniranje informacijskog poreznog i carinskog sustava: kontrolu namjenskog korištenja sredstava državnog proračuna; nadzor i inspekcijske poslove što se odnose na poreze, takse i druge javne prihode; nadzor nad priređivanjem igara na sreću i zabavnih igara; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.
U sastavu Ministarstva financija je Uprava prihoda, Carinska uprava, Devizni inspektorat i Financijska policija.

Financijska policija ima svojstvo pravne osobe.

Članak 9.
Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: graditeljstvo; praćenje stanja u graditeljstw (gradevinska operativa); usklađivanje izgradnje javnih objekata od posebnog državnog interesa; zaštitu okoliša; zaštitu voda, mora, zraka i tla od zagađivanja; zaštitu prirode i prirodne baštine, utvrđivanje uvjeta za radove na zaštićenim objektima prirode; usklađivanje aktivnosti na promicanju zaštite okoliša; prostorno uređenje; usklađivanje regionalnog prostornog razvitka; uređenje gradevinskog zemljišta; stambeno-komunalnu djelatnost; stanovanje; poslove informatizacije prostora i okoliša, katastra i geodetskog sustavnog uređivanja odnosa u prostoru: kartografiju; inspekcijske poslove graditeljstva, zaštite okoliša, prostornog uredenja, zaštite prirode, uređenja građevinskog zemljišta, stambeno-komunalne djelatnosti; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.
U sastavu Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša su Uprava za geodetske i katastarske poslove, Zavod za zaštitu okoliša, Zavod za zaštitu prirode i Zavod za prostorno planiranje.

Članak 10.
Ministarstvo industrije, brodogradnje i energetike obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: industriju (osim industrije koja je stavljena u nadležnost drugim ministarstvima); brodogradnju; energetiku; rudarstvo; obrtništvo; transfer tehnologije; istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina; izgradnju i uporabu rudarskih i nuklearnih objekata; vođenje katastra: odobravanje pribavljanja i ustupanja prava industrijskog vlasništva, znanja i iskustva: poslove elektroenergetske i rudarske te inspekcije posuđa pod pritiskom; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 11.
Ministarstvo kulture i prosvjete obavlja upravne i druge stručne poslove na području kulture, koji se odnose na: razvitak i unapređivanje kulture, kulturnog života i kulturnih djelatnosti te zaštitu kulturne, baštine i autorskog prava; uspostavljanje i promicanje kulturne i prosvjetne suradnje s inozemstvom, a posebice kulturnih veza s hrvatskim iseljenicima i njihovim udrugama te davanje mišljenja na programe za zadovoljavanje njihovih kulturnih i prosvjetnih potreba: osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za djelatnost kulture.

Ministrstvo kulture i prosvjete obavlja u pravne i druge stručne poslove na području prosvjete koji se odnose na: sustav i izrada nastavnih planova i programa predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja u zemlji i inozemstvu; udžbenike, standarde, normative i druge uvjete za odgojno-obrazovni rad: stručno obrazovanje i usavršavanje nastavnika; osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad u odgoju i obrazovanju u zemlji i inozemstvu; obavljanje inspekcijskih poslova na području prosvjete.
Ministarstvo kulture i prosvjete obavlja upravne i druge stručne poslove na području športa, tjelesne i tehničke kulture koji se odnose na: razvitak športa, zaštitu i podizanje zdravlja djece. mladeži i građana; osposobljavanje djece, mladeži i građana za stjecanje tehničkih znanja i vještine te djelatnost organizacija na ovim područjima.

Ministarstvo kulture i prosvjete na području informiranja obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: provođenje zakona i drugih propisa u svezi s radio-televizijom, novinsko-nakladničkim poduzećima i drugim oblicima javnog priopćavanja te uvoz inozemnih javnih glasila i izvoz domaćih glasila u inozemstvo.

Ministarstvo kulture i prosvjete obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U sastavu Ministarstva kulture i prosvjete su Zavod za školstvo, Zavod za kulturu i Zavod za zaštitu spomenika kulture.

Članak 12.
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: poljoprivredu, slatkovodno ribarstvo, prehrambenu i duhansku industriju; veterinarstvo, poljoprivredno i šumsko zemljište osim imovinskopravnih poslova; šumarstvo i lovstvo: uređenje vodotoka i zaštitu od poplava; odvodnjavanje i navodnjavanje zemljišta; opskrbu naselja i industrije vodom te zaštitu od štetnog djelovanja vode i zaštita voda i vodotoka; inspekcijske poslove koji se odnose na vodoprivredu, poljoprivredu, slatkovodno ribarstvo, veterinarstvo, šumarstvo, lovstvo i vodoprivredu; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.
U sastavu Ministarstva poljoprivrede su Uprava za vodoprivredu i Uprava za veterinarstvo.

Članak 13.
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na unutarnji i međunarodni pomorski, cestovni, željeznički, zračni, poštanski i telekomunikacijski promet te promet na unutarnjim vodama; usklađivanje gospodarskog razvitka otoka; morsko ribarstvo; zaštitu mora od onećišćenja; luke i pomorsko osiguranje: telekomunikacije i poštu; emitiranje radijskih i televizijskih programa; međunarodnu koordinaciju uporabe radijskih frekvencija, uporabu radijskih frekvencija: izdavanje dozvola za radijske postaje domaćim i stranim osobama: inspekcijske poslove; sigurnosti plovidbe na moru, morskog ribarstva, unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prometa i cesta, sigurnosti željezničkog prometa, sigurnosti zračne plovidbe, sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama; telekomunikacija i pošta, unutarnjeg i međunarodnog poštanskog i telekomunikacijskog prometa te kontrolu radijskih frekvencija; poslove nadzora Obalne straže; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Ministarstvo pomorstva, prometa i veza ima informacijsko-dokumentacijski centar za izdavanje periodičnih i povremenih publikacija.
U sastavu Ministarstva pomorstva, prometa i veza su: lučke kapetanije, kapetanije pristaništa, Obalna straža, Uprava Sigurnosti unutarnje plovidbe, Uprava kontrole leta i Centar za razvitak otoka.
Uprava sigurnosti unutarnje plovidbe, Uprava kontrole leta i Centar za razvitak otoka imaju svojstvo pravne osobe.

Članak 14.
Ministarstvo pravosuda i uprave obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje i usavršavanje djelatnika u organima sudbene vlasti (redovnih sudova, javnih tužilaštava, javnih pravobranilaštava, organa za vođenje prekršajnog postupka), organima koji izvršavaju kaznene i prekršajne sankcije i odvjetništvu: međunarodnu pravnu pomoć i druge oblike pravne pomoći; izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija; pomilovanje i uvjetne otpuste; sustav državne uprave i lokalne uprave i samouprave; stručno osposobljavanje i usavršavanje djelatnika u tim organima i organizacijama: građanska stanja; osiguravanje provođenja Zakona o općem upravnom postupku i propisa o uredskom poslovanju: poslove upravne inspekcije: informatizaciju državne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti: imovinskopravne poslove u svezi s eksproprijacijom i drugim ogrančćenjima vlasništva, korištenja građevinskog zemljišta, pravo vlasništva na nekretninama, imovinskopravni dio komasacije i arondacije zemljišta, samovlasno zauzeće zemljišta u državnom vlasništvu, promet zemljišta i zgrada, imovinskopravni dio agrarnih operacija, uredivanje vlasničkopravnih odnosa, imovinu stranih državljana; denacionalizaciju; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.
Ministarstvo pravosuda i uprave obavlja i druge upravne i stručne poslove koji nisu stavljeni u nadležnost kojem drugom ministarstvu.
U sastavu Ministarstva pravosuda i uprave su Zavod za javnu upravu, Zavod za informatizaciju državne uprave, pravosuda i javnih djelatnosti, Uprava za imovinskopravne poslove i Uprava za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija.

Članak 15.
Ministarstvo rada i socijalne skrbi obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: radne odnose i zapošljavanje; zaštitu na radu, odnose sa sindikatima; sustav minimalnih plaća; mirovinsko i invalidsko osiguranje; doplatak na djecu; ostvarivanje prava iz radnih odnosa radnika privremeno zaposlenih u inozemstvu te poslove vezane za njihov povratak i zapošljavanje u zemlji; socijalnu zaštitu, zaštitu obitelji i starateljstvo; brigu o domaćim i stranim izbjeglicama i prognanicima te njihovu socijalnu zaštitu; sustav socijalne politike i druge poslove iz oblasti socijalne politike i socijalne zaštite: zaštitu hrvatskih državljana učesnika II. svjetskog rata; zaštitu vojnih invalida i gradanskih žrtava II. svjetskog rata; inspekcijske poslove u oblasti zaštite na radu; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.
U sastavu Ministarstva rada i socijalne skrbi su Zavod za socijalni rad i Zavod za zapošljavanje.

Članak 16.
Ministarstva turizma i trgovine obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: opću turističku politiku Republike Hrvatske; investicije u turizmu, turističku prometnu politiku; turističku politiku uređenja prostora; razvitak kongresnog, nautikog i drugih selektivnih oblika turizma; turističku informatiku; promicanje hrvatskog turizma u inozemstvu; ugostiteljstvo i turističko posredovanje: turističku i ugostiteljsku statistiku; inspekcijske poslove u turizmu i ugostiteljstvu.
Ministarstvo turizma i trgovine obavlja i upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: praćenje i prilagođavanje sustava trgovine i trgovinske politike potrebama razvitka hrvatskog gospodarstva; stanje i pojave na tržištu roba, trgovinskih i turističkih usluga te djelovanje mjera gospodarske politike i ukupnih gospodarskih kretanja na djelovanje tržišta i odnose ponude i potražnje uključivo vanjskotrgovinske tijekove i uvjete razrmjene: pravni položaj i poslovanje trgovačkih i turističko-ugostiteljskih poduzeća te drugih učesnika tržišnog poslovanja: opskrbljenost tržišta; promicanje i razvitak trgovine; cijene roba i usluga u zemlji i inozemstvu; sustav vanjskotrgovinskog poslovanja; sustav zaštite domaće proizvodnje i sustav poticanja izvoza; obavljanje gospodarskih djelatnosti u inozemstvu; obavljanje gospodarskih djelatnosti stranih osoba u Hrvatskoj; odobravanje otvaranja predstavništava stranih osoba u Hrvatskoj; inozemna ulaganja i zajednička ulaganja sa stranim partnerima: međunarodnu suradnju u svezi s turizmom i trgovinskom politikom te politikom zaštite domaće proizvodnje; robne rezerve; inspekcijske poslove koji se odnose na tržište i cijene; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.
U sastavu Ministarstva turizma i trgovine je Direkcija za državne robne rezerve.
Direkcija za državne robne rezerve ima svojstvo pravne osobe.

Članak 17.
Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: Sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; zdravstvene standarde; itzgradnju i investiranje u zdravstvu: osnivanje i ustrojavanje zdravstvenih ustanova; privatnu praksu; nadzor nad stručnim radom u zdravstvu; stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika; praćenje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba pučanstva; zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, ionizirajućih i neionizirajućih zračenja; zdravstvenu ispravnost živežnih namirnica i predmeta opće uporabe; utvrđivanje uvjeta i obavljanje nadzora nad proizvodnjom i prometom lijekova, opojnih droga i otrova, poslove sanitarne inspekcije; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 18.
Ministarstvo znanosti obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: razvitak znanstveno-istraživaćke djelatnosti i znanstveno-tehničkih informacija i komunikacija; razvitak znanstvenih i istraživaćkih ustanova i drugih organizacija; razvitak znanosti i primjenu znanstvenih dostignuća u pojedinim područjima; planiranje; usklađivanje i provođenje razvitka informatičke djelatnosti i njeno povezivanje u cjeloviti informacijski sustav u Republici Hrvatskoj.
Ministarstvo znanosti obavlja i poslove koji se odnose na: praćenje evidentiranje i realizaciju znanstvene, tehničke i tehnološke suradnje sa stranim zemljama i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima; upućivanje naših stručnjaka u inozemstvo i angažiranje stranih stručnjaka u Republici Hrvatshoj; evidenciju i suradnju s našim stručnjacima u svijetu; obavljanje poslova u svezi sa stipendiranjem. specijalizacijom i praktičnom obukom naših i stranih stručnjaka na osnpvi međunarodnih, državnih, poslovnih i drugih sporazuma.
Ministarstvo znanosti obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
U sastavu Ministarstva znanosti je Zavod te međunarodnu znanstveno-tehničku suradnju.

3. Drugi samostalni organi državne uprave

Članak 19.
Državni hidrometeorološki zavod obavlja stručne poslove koji se odnose na: praćenje hidroloških i meteoroloških procesa, prikupljanje, obrađivanje i objavljivanje hidrometeoroloških podataka; istraživanje atmosfere i vodnih resursa, primjenu meteorologije i hidrologije u područjima klimatologije, pomorske meteorologije, agrometeorologije, umjetnog djelovanja na vrijeme, zrakoplovne meteorologije, prostornog planiranja i projektiranja i ostalih primjena; obavljanje međunarodnih poslova iz područja hidrologije i meteorologije od interega za Republiku Hrvatsku; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.
Državni hidrometeorološki zavod osigurava stručno, tehničko i tehnološko jedinstvo obavljanja hidroloških i meteoroloških poslova.
Državni hidrometeorološki zavod ima svojstvo pravne osobe.

Članak 20.
Državni zavod za patente obavlja upravne i stručne poslove hoji se odnose na zaštitu: izuma, modela i uzoraka, robnih i uslužnih žigova te oznaka podrijetla proizvoda; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.
Državni zavod za patente ima svojstvo pravne osobe.

Članak 21.
Državni zavod za makroekonomske analize i prognoze obavlja slručne i druge poslove koji se odnose na: analizu i prognozu makroekonomskih kretanja u nacionalnom gospodarstvu: praćenje i analizu kretanja u međunarodnom gospodarskom okruženju: izradu analitičkih podloga za formuliranje makroekonomske politike i strategije razvitka; obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
Državni zavod za makroekonomske analize i prognoze ima svojstvo pravne osobe.

Članak 22.
Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo obavlja upravne i stručne i poslove koji se odnose na: normizaciju, certificiranje, mjeriteljstvo i kontrolu predmeta od plemenitih kovina; uspostavljanje i objedinjavanje sustava normizacije, certificiranja i mjeriteljstva; promicanje i primjenjivanje normi; uspostavljanje i vodenje središnjega dokumentacijskog i informacijskog sustava o hrvatskim normama i tehničkim propisima: uspostavljanje, opsluživanje i nadzor nad certifikacijskim sustavima; uspostavljanje, opsluživanje i nadzor nad mjerilima i ovlaštenim mjerilištima; obrazovanje u djelatnosti normizaoije i mjeriteljštva; nakladništvo u području normizacije, certificiranja i mjeriteljstva; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.
Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo ima svojstvo pravne osobe.

Članak 23.
Državni zavod za statistiku obavlja stručne poslove koji se odnose na: pripremu i provedbu programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske, a posebice prikuplja, obraduje, čuva, analizira, objavljuje i daje na korištenje statističke podatke na temelju jedinstvene metodologije i jedinstvenih statističkih standarda; unapređivanje statističkih metodaa izgradivanje statističkoga informacijskoga sustava kao dijela sustava informiranja, uvođenje i vođenje administrativnih i statističkih registara, davanje metodoloških i drugih stručnih uputa za statistička istraživanja i nadzor nad njihovim provođenjem, razmjenjivanje statističkih podataka s drugim državnim i međunarodnim organizacijama; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.
Državni zavod za statistiku ima svojstvo pravne osobe.

Članak 24.
Državni hidrografski institut obavlja stručne poslove koji se odnose na znanstveno-istraživaćke i razvojne poslove vezane uz sigurnost plovidbe Jadranom, poslove hidrografsko-geodetske izmjere Jadrana; marinsku geodeziju; projehtiranje i izradu pomorskih i drugih karata i nautičkih publikacija i pomagala: oceanološka istraživanja s odgovarajućim istraživanjima geologije podmorja; izdavačko-tiskarsku djelatnost; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.
Državni hidrografski institut ima svojstvo pravne osobe.

IV. UPRAVLJANJE U MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE

Članak 25.
Radom ministarstva upravlja ministar.
Ministar ima zamjenika.
Zamjenika ministra imenuje predsjednik Republike Hrvatske, na prijedlog predsjednika Vlade Republike Hrvatske.
Ako u ministarstvu nije imenovan zamjenik ministra, ministra u slučaju izbivanja ili spriječenosti zamjenjuje osoba koju odredi Vlada na prijedlog ministra.

Članak 26.
Radom državnog zavoda i instituta upravlja direktor. Direktora imenuje Vlada Republike Hrvatske.
Direktor može imati zamjenika, kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog direktora.
Direktora zamjenjuje zamjenik direktora, a ako zamjenik nije imenovan, zamjenjuje ga osoba koju odredi Vlada, na prijedlog direktora.

Članak 27.
U upravljanju pojedinim područjem rada, ministru i direktoru drugog državnog zavoda odnosno institutu pomažu :
- u ministarstvu - pomoćnik ministra odnosno direktor organa u sastavu ministarstva.
- u Ministarstvu unutarnjih poslova i načelnik Policijske uprave te načelnik Centra službe za zaštitu ustavnog poretka;
- u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza i lučki kapetan odnosno kapetan pristaništa,
- u Ministarstvu financija i glavni devizni inspektor i glavni inspektor Financijske policije.
- u državnom zavodu i institutu - pomoćnik direktora,
- u centru republičkih organa uprave - koordinator centra.
Broj i ovlasti u upravljanju osoba iz stavka 1. ovoga članka ureduje se aktom unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ministarstava, određeno drugih organa državne uprave.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra, a za svoj rad odgovorni su ministru i Vladi.

Članak 28.
Pomoćnika ministra u državnom ministarstvu imenuje i razrješava od dužnosti predsjednik Republike Hrvatske, na prijedlog predsjednika Vlade.

Članak 29.
Aktom kojim se uređuje unutarnje ustrojstvo i način rada ministarstva i zavoda: mogu se utvrditi i drugi čelnici te njihove dužnosti i ovlasti kao i način njihova imenovanja.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.
Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaju s radom:
- Ministarstvo informiranja,
- Ministarstvo iseljeništva,
- Ministarstvo gospodarskog razvitka,
- Ministarstvo obnove;
- Republički zavod za međunarodnu znanstveno-tehničku suradnju.

Članak 31.
Danom stupanja na snagu ovoga zakona nastavljaju s radom :
- Ministarstvo inozemnih poslova - kao Ministarstvo vanjskih poslova,
- Ministarstvo energetike i industrije - kao Ministarstvo industrije, brodogradnje i energetike,
- Ministarstvo pomorstva i Ministarstvo prometa i veza - kao Ministarstvo pomorstva, prometa i veza,
- Ministarstvo trgovine i Ministarstvo turizma - kao Ministarstvo turizma i trgovine,
- Ministarstvo prosvjete, kulture i športa - kao Ministarstvo kulture i prosvjete,
- Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti - kao Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša,
- Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji - kao Ministarstvo rada i socijalne skrbi,
- Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike - kao Ministarstvo znanosti,
- Republički hidrometeorološki zavod - kao Državni hidrometeorološki zavod.
- Republički zavod za industrijsko vlasništvo - kao Državni zavod za patente.
- Republički zavod za normizaciju i mjeriteljstvo - kao Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo,
- Republički zavod za statistiku - kao Državni zavod za statistiku,
- Republički hidrografski institut - kao Državni hidrografski institut.

Članak 32.
Poslove ministarstva i zavoda iz članka 30. ovoga zakona u odgovarajućem dijelu preuzimaju:
- Ministarstvo kulture i prosvjete - od Ministarstva informiranja,
- Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo kulture i prosvjete - od Ministarstva iseljeništva,
- Ministarstvo znanosti - od Republičkog zavoda za međunarodnu znanstveno-tehničku suradnju,
- Državni zavod za makroekonomske analize i prognoze - od Ministarstva gospodarskog razvitka.

Članak 33.
U okviru djelokruga utvrđenog ovim Zakonom, sva ministarstva dužna su kontinuirano provoditi program obnove Republike Hrvatske.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske usklađuje aktivnosti ministarstava u provedbi programa iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 34.
Ministarstva i državni zavod koji preuzimaju poslove ukinutih ministarstava i zavoda odnosno dio poslova drugih ministarstava odnosno zavoda, preuzimaju i raspoređuju službenike koji su na dan stupanja na snagu ovoga zakona zatečeni na preuzetim poslovima.
U ministarstvima koja se spajaju izvršit će se raspoređivanje službenika na odgovarajuće poslove i zadatke u skladu s novim aktom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Članak 35.
Danom stupanja na snagu ovoga zakona opremu, arhivu i dokumentaeiju, sredstva za rad, sredstva fondova i druge stvari ukinutih ministarstava i zavoda, razmjerno preuzetim poslovima, preuzimaju ministarstva i državni zavodi sukladno promjenama u ustrojstvu i djelokrugu izvršenim ovim zakonom.

Članak 36.
Nadležni ministri odnosno direktori državnih zavoda dužni su uskladiti unutarnje ustrojstvo ministarstava odnosno zavoda s odredbama ovoga zakona u roku od trideset dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 37.
U Proračunu Republike Hrvatske za 1992. godinu izvršit će se odgovarajuće izmjene u okviru sredstava osiguranih za redovnu djelatnost ministarstava i zavoda.

Članak 38.
Pomoćnici ministara, direktori i drugi čelnici organa u sastavu ministarstava i drugih organa državne uprave Republike Hrvatske stavljaju se na raspolaganje danom stupanja na snagu ovoga zakona.
Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od dana stavljanja na raspolaganje ne budu ponovno imenovane na dužnost koju su obavljale do stupanja na snagu ovoga zakona odnosno drugu odgovarajuću dužnost. prestaje im radni odnos.

Članak 39.
Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaju vrijediti Zakon o ustrojstvu republičke uprave ("Narodne novine", br. 41/90, 59/90, 53A/91, 61/91, 73/91, 22/92. i 34/92. pročišćeni tekst).

Članak 40.
Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-03/92-01/16
Zagreb, 8. rujna 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti