POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - norme - naputak o operativnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br.16/78, 50/78 28/85.17/86, 41/90, 47/90. i 53a/91) i članka 31. Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza ("Narodne novine", br. 73/91, 18/92, 40/92. i 54/82) ministar financija donosi

UPUTU
o obračunu i uplati poreza na dobit pravnih osoba za 1992. godinu

1. Pravne osobe koje na području Republike Hrvatske ostvaruju dobit obavljanjem djelatnosti moraju obračunavati i plaćati porez na dobit prema obrascu PD, koji je sastavni dio ove upute.

2. Osnovicu za obračun poreza na dobit pravnih osoba čini iznos razlike između prihoda i rashoda utvrđenih u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu ("Narodne novine", br 53/91) uvećana ili umanjena u skladu s Zakonom o neposrednim porezima ("Narodne novine", broj 19/,90, 28/90. 14/91. 73/91. i 40/92).
U obrazac PD pod redni broj 1 treba unijeti iznos razlike izmedu prihoda i rashoda.

3. Osnovica za obračun poreza na dobit pod rednim brojem 1 obrasca PD umanjuje se za primljene dividende i naknade ulagačima na koje je kod pravne osobe isplatiteIja dividendi i naknada plaćen porez na dobit.

4. Ako je pravna osoba po polugodišnjem obračunu razdoblja od 1. I - 30. VI.1992. godine pokrivala gubitak tada se za taj iznos može umanjiti osnovica poreza na dobit iskazana na rednom broju 3. obrasca PD.

5. Osnovica poreza na dobit utvrđena nakon umanjenja pod rednim brojem II obrasca PD uvećava se za:
- dio amortizacije obračunate po stopama iznad stopa propisanih prema Uredbi o Nomenklaturi sredstava za amortizaciju s godišnjim amortizacijskim stopame (red. br. 4. obrasca PD),
- dio naknada djelatnicima, dnevnice za službena putovanja, naknade za troškove prijevoza na rad i s rada, naknade za smještaj i prehranu na terenu, troškovi za prehranu u toku rada i ostale naknade radnicima isplaćene iznad iznosa utvrđenih kolektivnim ugovorom za razdoblje od 1. I-30. VI.1992. godine ovaj iznos se množi koeficijentom 125 radi preračuna i svođenja propisane stope poreza 50 na stopu 40. Iznos se iskazuje na rednom broju sa obrasca PD (čl. 4. st. 5. Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza),
- dio naknada iz prethodne alineje isplaćene djelatnicima iznad iznosa utvrđenih kolektivnim ugovorom za razdoblje 1. VII-31. XII. 1992. godine. Ovaj iznos se množi koeficijentom 0,9333, radi preračuna porezne stope 35 na prosječnu stopu poreza 37,5 (1. I-31. XII. 1992. - iznos se iskazuje na rednom broju 5b. obrasca PD),
- 40% dugoročnih rezerviranja nematerijalnih i materijalnih troškova za 1992. godinu umanjena za rezerviranja obavljena po polugodišnjem obračunu za razdoblje od 1. I-30. VI. 1992. godine. Iznos se korigira koeficijentom 0,9333 zbog preračuna na prosječnu stopu poreza na dobit (redni broj 6. obrasca PD - Upute o priznavanju dugoročnih rezerviranja nematerijalnih i materijalnih troškova pravnim osobama u poslovne rashode "Narodne novine", br. đe/92),
- 50% iznosa reprezentacije za razdoblje od 1. VII -31. XII. 1992. godine, korigiranog koeficijentom 0,9333 (redni broj 7. obrasca PD).
- iznos dnevnica za službena putovanja i troškovi prijevoza na rad i s rada za razdoblje 1. VII-31. XIL 1992. godine za pravne osobe koje na dan 31. XII.1992. ne zapošljavaju niti jednog djelatnika, ovaj iznos je također potrebno korigirati koeficijentom 0,9334 (redni broj 8. obrasca PD).

6. Pod rednim brojem IV. obrasca PD iskazuje se osnovica poreza na dobit prije uvjetovanih oslobođenja i olakšica.

7. Osnovica poreza na dobit se smanjuje za dio dobiti koji je uložen u saniranje šteta izazvanih ratnim djelovanjem na području Republike Hrvatske pod uvjetom da je dio dobiti uložen zajedno s obračunatim ili izdvojenim sredstvima amortizacije ili da je dio dobiti izdvojen nako što su obračunata i izdvojena sredstva amortizacije uložena u vlastiti razvoj. Ovi iznosi se navode pod rednim brojem 9 PD obrasca samo ako se mogu dokumentirati instrumentom plaćanjaa koje je obavljeno u 1992. godini.

8. Osnovica poreza na dobit se nadalje smanjuje za dio dobiti koju pravna osoba reinvestira u cilju povećanja ili modernizacije proizvodnih kapaciteta u vlastitom ili drugom pođuzeču: pod uvjetom da se dio dobiti reinvestira zajedno s obračunatim i izdvojenim sredstvima amortizacije. Ovo umanjenje može iznošiti najviše 50% ostvarene osnovice poreza na dobit iskazane pod rednim brojem 1. obrasca PD (čl. 28. st. 1. i 2: Zakona o neposrednim porezima).

Pod proizvodnim kapacitetima u koje se reinvestira dio dobiti podrazumijevaju se ulaganja u industrijske, rudarske, poljoprivredne, šumarske, vodoprivredne, ribarske, građevinske, građevinsko-zanatske, proizvodno-zanatske djelatnosti, zatim ulaganja u ugostiteljsko-turističke objekte; smještaja i prehrane; u proizvodne radne jedinice i pogone u sastavu neproizvodnih pravnih osoba koje su registrirane za obavljanje jedne ili više proizvodnih djelatnosti te ulaganja u znanstveno-istraživačke ili istraživačko-razvojne institucije.

Kao dokaz o ispunjenju uvjeta služi odluka organa upravljanja odnosno ugovor o ulaganju sredstava u drugo poduzeće te virmanski nalog da je dio dobiti stvarno korišten za navedene namjene (ovaj iznos se iskazuje pod rednim brojem 10. PD obrasca).

9. Na rednom broju 11. obrasca PD iskazuje se iznos koji se dobije primjenom ugovorenog udjela u dobiti koji pripada inozemnim ulagačima od osnovice za obračun poreza na dobit iskazane pod V. obresca PD.

10. Za 1992. godinu se primjenjuje prosječna stopa poreza na dobit i iznosi 37,5. Prema odredbi čl. 4. st.1. Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza za razdoblje od 1. I.1992. do 30. VI.1992. stopa je iznosila 40%, a za razdoblje od 1. VIl 1992. do 31. XII.1992. godine stopa je iznosila 35%. Budući da se radi kumulativni obračun za 1992. godinu primjenjivat će se prosječna stopa. Za strane ulagače stopa iznosi 50% od propisane stope, te za 1992. godinu iznosi 18,75%. Strane osobe koje na području Republike Hrvatske imaju registrirano poduzeće, a djelatnost obavljaju izvan Republike Hrvatske plaćaju porez na dobit po stopi 1% (čl. 4. st. 3. Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza).

11. Prema članku 26. st. 2. Zakona o neposrednim porezima novoosnovana poduzeća oslobađaju se od plaćanja poreza na dobit u cijelosti u prvoj godini, u drugoj godini rada 50% i trećoj godini rada 25%.
Ovo oslobađanje i olakšica prestaje i ranije ako novoosnovano poduzeće ostvari dobit u visini uloženih sredstava odnosno ako je ostvarena dobit veća od revaloriziranog osnivačkog uloga poduzeća na dan 31. XII.1992. godine. Ako revalorizirani osnivački ulog iznosi 10.000 hrvatskih dinara, a ostvarena dobit iznosi 11.000 hrvatskih dinara, tada prestaje olakšica i osnoviea za obračun poreza na dobit iznosi 1.000 hrvatskih dinara s rednog broja 1. obrasca PD.
Pod novoosnovanim poduzećem smatra se prvo otvaranje poduzeća, a pod prvim otvaranjem poduzeća ne smatra se promjena vlasnika poduzeća, promjena djelatnosti i mjesta obavljanja djelatnosti, prelazak iz fizičke u pravnu osobu; prekid i nastavljanje obavljanja djelatnosti unutar roka od pet godina te nastavljanje poduzeća podjelom, spajanjem ili pripojenjem drugom poduzeću kao i osnivanje poduzeća na mjestu gdje se ranije obavljala djelatnost u poduzeću unutar roka od pet godina.
Kao dokaz za korištenje navedene olakšice uzima se dan upisa u sudski registar. Ako je upis u sudski registar izvršen u razdoblju 11. V. 1990. do 31. XI.1991. godine tada temeljem čl.195a Zakona o neposrednim porezima pravne osobe započete olakšice mogu iskoristiti, do isteka vremena za njegovo korištenje predviđeno po prijašnjim propisima Pod godinom rada novoosnovanog poduzeća podrazumijeva se godina od dana upisa u sudski registar koja se sastoji od 12 mjeseci bez obzira na kalendarsku godinu.
Za iskazivanje olakšice pod rednim brojem 18. i 20. Obrasca PD poduzeće kod predaje godišnjeg obračuna dostavlja uz Obrazac PD i postupak obračuna visine olakšica.
Visina olakšica izračunava se tako da se ukupno obračunati porez iz rednog broja 17 obrasca PD podijeli s 12 te pomnoži s brojem,mjeseci poslovanja u kojima se olakšica nije mijenjala te pomnoži stopom olakšice.
Olakšice se računaju od prvog dana narednog mjeseca nakon upisa u sudski registar.

12. Pravne osobe koje iz proračuna ostvare više od 50% ukupnog prihoda oslobađaju se plaćanja poreza na dobit.

13. Mjesečne akontacije poreza na dobit pravne osobe moraju obračunavati i plaćati prema osnovici utvrđenoj po zadnjem obračunu poslovnog rezultata i to za siječanj i veljaču na osnovi podataka iz polugodišnjeg obračuua prethodne godine za ožujak, travanj, svibanj i lipanj iz godišnjeg obračuna za prethodnu godinu, za srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac iz polugodišnjeg obračuna tekuće godine. Ako pravna osoba izrađuje periodićne obračune za razdoblja kraća od polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, mora obračunavati i plaćati mjesečne akontacije poreza na dobit prema tim obračunima.
Pravne osobe koje u prethodnoj godini nisu poslovale moraju mjesečnu akontaciju poreza na dobit obračunavati i plaćati po prvom obračunu poslovnog rezultata za tekuću godinu.
Pravne osobe kojima prestaju olakšice iz članka 26. stavak 2. i 4. Zakona o neposrednim porezima plaćaju pune mjesečne akontacije poreza na dobit.

14. Pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, šećerane, pravne osobe koje obavljaju sezonsko-pansionsko-ugostiteljske usluge te pravne osobe koje obavljaju sezonske poslove obračunavaju i plaćaju mjesečne akontacije poreza na dobit, do podnošenja obračuna poslovnog rezultata u toku godine, u visini i prema dinamici ostvarene dobiti po obračunu poslovnog rezultata u prethodnoj godini.

15. Pravne osobe moraju Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske predati Obrazac PD kao prilog uz periodične i godišnji obračun.

16. Danom primjene ove upute prestaje vrijediti Uputstvo o obračunu i uplati poreza na dobit pravnih osoba ("Narodne novine", br. 19/91).

17. Ova Uputa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-01/92-01/340
Urbroj : 513-07/92-1
Zagreb, 30. prosinca 1992.

Ministar financija
dr. Zoran Jašić, v. r.

OBRAZAC PD
ŠIFRA DJELATNOSTI___________________________________________

NAZIV PRAVNE OSOBE_________________________________________

SJEDIŠTE PRAVNE OSOBE_____________________________________

OBRAČUN
poreza na dobit pravnih osoba od_______________ do______________ 19_____

A. UTVRĐIVANJE OSNOVICE - u hrvatskim dinarima -
_ ______________________________
Redni Elementi Iznos
broj
_ ______________________________
1. Osnovica poreza na dobit
_ ______________________________
I. Umanjenje osnovice poreza na dobit
_ ______________________________
2. Primljene dividende i naknade ulagačima
_ ______________________________
3. Iznos za pokriće gubitka po polugodišnjem obračunu
_ ______________________________
II. Osnovica za obračun poreza na dobit
(red. br. i minus red. br. 2. i 3)
_ ______________________________
III. Uvećanje osnovice poreza na dobit
_ ______________________________
4. Dio amortizacije iznad propisanih stopa
_ ______________________________
5a. Naknade djelatnicima isplačene iznad
iznosa utvrđenih kolektivnim ugovorom
od 1. I-30. VI.1992.
_ ______________________________
5b. Naknade djelatnicima isplaćene iznad
iznosa utvrđenih kolektivnim ugovorom
od 1. VII-31. XII.1992.
_ ______________________________
6. Dugoročna rezerviranja nematerijalnih i materijalnih troškova
_ ______________________________
7. Iznos reprezentacije od 1. VII-31. XII. 1992.
_ ______________________________
8. Iznos dnevnica i prijevoza za pravne
osobe koje ne zapošljavaju niti jednog djelatnika
_ ______________________________
IV. Osnovica poreza na dobit prije uvjetova-
nih oslobođenja i olakšica (II. plus red. br. 4, 5a, 5b, 6, 7. i 8)
_ ______________________________
9. Dio dobiti uložen u saniranje šteta izazvanih
ratnim djelovanjem na području Republike
Hrvatske (čl. 26. st.1. Zakona o neposrednim porezima)
_ ______________________________
10. Dio dobiti koji pravna osoba reinvestira
u cilju povećanja ili modernizacije proizvodnih
kapaciteta (čl. 28. st.1. i 2. Zakona o neposrednim porezima)
_ ______________________________
B. OBRAČUN POREZA NA DOBIT
_ ______________________________
V. Osnovica za obračun poreza na
dobit (IV. minus red. br. 9. i 10)
_ ______________________________
11. Udio inozemnih ulagača
_ ______________________________
12. Prosječna stopa
_ ______________________________
13. Iznos poreza na udio inozemnih ulagača
_ ______________________________
14. Udio domaćih ulagača
_ ______________________________
15. Prosječna stopa
_ ______________________________
16. Iznos poreza za domaće ulagače
_ ______________________________
17. Ukupno obračunati porez na dobit (red
br.13. plus red. br.16)
_ ______________________________
18. Iznos olakšica po čl. 26. st. 2. i 4. Zakona
o neposrednim porezima
_ ______________________________
19. Oslobođenja po čl. 27. Zakona o nepos-
rednim porezima
_ ______________________________
20. Oslobođenja i olakšlce po čl. 195a. Zako-
na o neposrednim porezima
_ ______________________________
21. Oslobođenja po čl. 8. i 9. Zakona o pri-
padnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj
i jedinicama lokalne samouprave i stopama
republičkih poreza
_ ______________________________
22. Sveukupna oslobođenja i olakšice
_ ______________________________
23. Iznos za uplatu
_ ______________________________
24. Uplaćene akontacije
_ ______________________________
25. Rezlika za uplatiti
_ ______________________________
26. Razlika za povrat
_ ______________________________
27. Mjesečna akontacija za naredno razdoblje
_ ______________________________

NAPOMENA:
Naćin utvrdivanja olakšica - čl. 28. st. 2.
a) datum upisa u registar
b) broj mjeseci poslovanja u
- prvoj godini
- drugoj godini
- trećoj godini
c) ukupno% olakšica
d) iznos olakšica (osnovica red. br. IV - PD obrasca puta% ukupne olakšice)

U_______________________ 19_______

Osoba odgovorna za Rukovoditelj sastavljanje obrasca
M.P. pravne osobe

____________________ _________________

_ ______________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti