POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - nn - pravilnik o najvećim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 79. Ustava Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 7. rujna 1992., donosi

ODLUKU
o privremenom poslovničkom redu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Članak 1.
Do donošenja Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ustrojstvo i način rada Zastupničkog doma privremeno se uređuje ovom Odlukom.

Članak .2
Broj svih zastupnika u Zastupničkom domu je 124 uvećan za broj zastupnika koji se smatraju izabranima iz reda pripadnika etničke i nacionalne zajednice ili manjine, na temelju članka 26., stavak 1. Zakona o izborima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 22/92).

Članak 3.
Zastupnički dom konstituiran je danom na koji ga je Predsjednik Republike Hrvatske sazvao na prvo zasjedanje, time da je na sjednici Doma utvrdena nazočnost najmanje dvije trećine svih zastupnika Zastupničkog doma.
Nakon što je Zastupnički dom konstituiran izvodi se himna Republike Hrvatske "Lijepa naša domovino".

Članak 4.
Zastupnički dom ima Mandatno-imunitetsku komisiju. Mandatno-imunitetska komisija bira se na prvoj sjednici Zastupničkog doma na prijedlog privremenog predsjednika ili najmanje 10 zastupnika.
Mandetno-imunitetska komisija ima predsjednika i 6 članova.

Članak 5.
U Zastupničkom domu osnivaju se radna tijela.
Do donošenja Poslovnika Zastupničkog doma osnivaju se slijedeća radna tijela:
- Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove
- Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
- Odbor za zakonodavstvo i
- Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Ostala radna tijela Zastupničkog doma osnivaju se Poslovnikom Zastupničkog doma

Članak 6.
Privremeni predsjednik u pravilu dobno najstariji zastupnik, do izbora predsjednika Zastupničkog doma ima sva prava i dužnosti predsjednika Doma u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatno imunitetske komisije i Odbora za izbor, imenovanja i administrativne poslove, ovlašten je predlagati donošenje odluka. To pravo pripada i najmanje desetorici zastupnika, ako ovom Odlukom nije određeno da pojedine odluke predlaže drugo tijelo ili veći broj zastupnika.

Članak 7.
Dnevni red prve sjednice Zastupničkog doma utvrđuje se na početku sjednice, time da se, tijekom sjednice na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 10 zastupnika, može dopuniti.

Članak 8.
Ako Ustavom Republike Hrvatske nije drugačije određeno, Zastupnički dom donosi odluke većinom glasova, ukoliko je na sjednici nazočna većina zastupnika.
U pravilu, prije odlučivanja vodi se rasprava. Govor zastupnika, o pojedinom predmetu, može se po odluci Doma ograničiti na 10 minuta, a govor predsjednika klubova zastupnika može se ograničiti na 15 minuta.

Članak 9.
Na sjednici Zastupničkog doma glasovanje je javno. Tajno glasovanje provodi se u pravilu kod izbora i imenovanja u slučaju kada je broj predloženih kandidata veći od broja koji se bira, odnosno imenuje.
Na prijedlog najmanje 10 zastupnika Zastupnički dom može odlućiti da se javno glasuje i u slučajevima iz prethodnog stavka, time da se najprije glasuje o prijedlogu koji je podnio Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove, a nakon toga o drugim prijedlozima prema abecednom redu prezimena kandidata.

Članak 10.
Nakon izvješća Mandatno-imunitetske komisije o provedenim izborima, privremeni predsjednik izgovara prisegu slijedećega sadržaja:
"Prisežem svojom ćašću da ću dužnost zastupnika u Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske."
Privremeni predsjednik poslije pročitane prisege proziva pojedinačno zastupnike, a zastupnik nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime ustaje i izgovara: "Prisežem".
Zamjenik zastupnika, zastupnik koji nije bio nazočan polaganju prisege, kao i zastupnik izabran na ponovljenim izzorima, daje prisegu na prvoj idućoj sjednici Zastupničkog doma.

Članak 11.
Od dana konstituiranja Zastupničkog doma, odnosno od dana utvrđivanja i objave rezultata ponovljenih izbora, zastupnik ima sva prava i dužnosti zastupnika određena Ustavom, zakonom i Poslovnikom Zastupničkog doma, do prestanka mandata.
Danom konstituiranja Zastupničkog doma zastupnik počinje obavljati zastupničku dužnost, a zamjenik zastupnika danom ostavke zastupnika podnesene Zastupničkom domu, odnosno danom podnošenja pismene izjave o stavljanju zastupničke dužnosti u mirovanje, a u drugim slučajevima prestanka mandata zastupnika. danom kada Zastupnički dom utvrdi da je prestao mandat zastupniku, osim u slučaju iz članka 23., stavak 1. ove Odluke.

Članak 12.
Na sjednici Zastupničkog doma zastupnici na prijedlog predsjednika Vlade Republike Hrvatske glasuju o povjerenju predsjedniku i članovima Vlade. Povjerenje je iskazano ako je za prijedlog glasovala većina svih zastupnika u Zastupničkom domu, a glasuje se za prijedlog u cjelini.
Nakon glasovanja o iskazivanju povjerenja predsjedniku i članovima Vlade Republike Hrvatske, predsjednik i članovi Vlade daju svečanu prisegu.
Tekst svečane prisege glasi:
"Prisežem da ću dužnost člana Vlade savjesno obnašati i držati se Ustava i zakona, te da ću se zalagati za svekoliki napredak Republike Hrvatske".
Predsjednik Zastupničkog doma izgovara, a predsjednik i članovi Vlade ponavljaju za njime tekst svečane prisege, a nakon toga je potpisuju.
Član Vlade koji nije bio nazočan davanju svečane prisege, odnosno koji je naknadno imenovan, daje svečanu prisegu na prvoj idućoj sjednici Zastupničkog doma.

Članak 13.
Na prvoj sjednici Zastupnički dom, na prijedlog privremenog predsjednike ili najmanje 10 zastupnika, bira predsjednika, potpredsjednika i čanove Odbora za izbor, imenovanja i administrativne poslove.
Na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i administrativne poslove ili najmanje 10 zastupnika. Zastupnički dom na prvoj sjednici bira predsjvdnika, potpredsjednika i članove Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbora za zakonodavstvo, te Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Članak 14.
Pored Odbora za izbor, imenovanja i administrativne poslove, izbor i imenovanja na sjednici Zastupničkog doma može predlagati najmanje deset zastupnika, osim ako ovom Odlukom nije određeno drugačije.

Članak 15.
Mandatno-imunitetska komisija:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Dom o provedenim izborima za Zastupnički dom i imenima izabranih zastupnika, kao i o podnesenim ostavkama na zastupničku dužnost, o imenima zastupnika koji su stavili zastupnički mandat u mirovanje, te o zamjenicima zastupnika koji umjesto njih počinju obavljati zastupničku dužnost,
- predlaže Zastupničkom domu odluku o prestanku mandata zastupniku kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Zastupnički dom da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak zastupničkog mandata zamjeniku zastupnika,
- predlaže Domu donošenje odluke o imunitetu zastupnika, a kada Dom ne zasjeda odlučuje o imunitetu time da odluku mora naknadno potvrditi Dom.

Članak 16.
Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove:
- do konstituiranja županijskog doma predlaže izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske,
- do izbora Republičkog sudbenog vijeća, predlaže izbor, imenovanje i razrješenje predsjednika i sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske i drugih sudova, javnih tužitelja, pučkog i javnog pravobranitelja i njihovih zamjenika, te oglašava slobodna mjesta za izbor sudaca za koje je to utvrđeno zakonom,
- predlaže izbor predsjednika i potpredsjednika Zastupničkog doma,
- predlaže izbor i imenovanje, odnosno razrješenje drugih dužnosnika koje bira, odnosno imenuje Zastupnički dom,
- predlaže imenovanje tajnika i zamjenika tajnika Zastupničkog doma,
- imenuje na prijedlog tajnika Doma pomoćnika tajnika Zastupničkog doma i druge djelatnike koji u Stručnoj službi Sabora imaju položaj samostalnog savjetnika, te glavnog i odgovornog urednika "lzvješća hrvatskog Sabora" i njegovoga zamjenika.
- daje suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu ,načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi Sabora,
- predlaže imenovanja predstavnika Sabora u određena društvena tijela i organizacije;
- priprema i podnosi Zastupničkom domu prijedlog za izbor članova te predsjednika i potpredsjednika radnih tijela Zastupničkog doma,
- utvrđuje i Zastupničkom domu podnosi prijedloge propisa o plaćama i o naknadama plaća i o drugim primanjima zastupnika i dužnosnika koje bira ili imenuje Zastupnički dom, a i zastupnika i dužnosnika, kojima je prestala dužnost, i u okviru ovlaštenja donosi pobliže propise za njihovo izvršavanje,
- sudjeluje u pripremanju propisa kojima se uređuju plaće i naknade plaća i drugih primanja zastupnika i dužnosnika koje bira ili imenuje, Zastupnički dom.
- donosi pojedinačna rješenja o naknadama plaća i drugim primanjima zastupnika i dužnosnika koje bira ili imenuje Zastupnički dom,
- surađuje s tajnikom Zastupničkog doma u pripremanju prijedloga za osiguranje sredstava u državnom proračunu za rad Zastupničkog doma i Stručne službe Sabora,
- donosi akte za primjenu osnova i mjerila za plaće i za ostvarivanje drugih prava rukovodečih djelatnika u Stručnoj službi Sabora i utvrđuje njihove plaće,
- obavlja i druge poslove određene Poslovnikom .
Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove ima predsjednika, potpredsjednika i 9 članova.

Članak 17.
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav:
- prati, razmatra i analizira provedbu Ustava,
- razmatra načelna pitanja u vezi s usuglašavanjem zakonodavstva s Ustavom,
- razmatra mišljenje i prijedloge ustavne naravi upućene Zastupničkom domu,
- u postupku promjene Ustava Republike Hrvatske priprema prijedloge akata,
- predlaže donošenje i promjenu Poslovnika Zastupničkog doma,
- prati provedbu Poslovnika Zastupničkog doma.
U djelokrugu Odbora su poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnog radnog tijela, u područjima koja se odnose na:
- udruživanje, okupljanje i javne prosvjede građana,
- biračko pravo, izbore za domove Sabora i za tijela lokalne samouprave i uprave, izbor Predsjednika Republike i referendum,
- pravni položaj vjerskih zajednica,
- uporabu i zaštitu grba, zastave i himne Republike Hrvatske i drugih državnih simbola Republike blagdane, nagrade i druga priznanja,
- opća pitanja ustavnosti i zakonitosti,
- javno informiranje,
- opća pitanja ustrojstva državne vlasti i rada državnih tijela, funkcioniranja političkog sustava; te druga pitanja političkog sustava.
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova.

Članak 18.
Odbor za zakonodavstvo:
- razmatra prijedloge zakona i drugih akata koje donosi Zastupnički dom u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Zastupničkom domu,
- razmatra pitanja jedinstvene zakonodavne metodologije i druga pitanja bitna za jedinstvenu pravnu tehniku i terminološku usklađenost akata koje donosi Zastupnički dom,
- daje mišljenje i prijedloge da pojedine odredbe zakona imaju povratno djelovanje,
- brine se o jedinstvu pravnog sustava i daje mišljenje o načelnim pitanjima izgradnje pravnog sustava ili jedinstvenu primjenu zakona,
- razmatra poticaje za donošenje zakona,
- razmatra akte koje potvrđuje ili na koje daje suglasnost Zastupnički dom i o tome daje mišljenje,
- utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove zakona i drugih akata Zastupničkog doma ,ako je tim aktima Odbor na to ovlašten, odnosno kad to ocjeni potrebnim,
- razmatra prijedloge za davanje autentičnog tumačenja zakona,
- obavlja i druge poslove određene Poslovnikom.
Odbor za zakonodavstvo ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova.

Članak 19.
U djelokrugu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost su poslovi utvrđivanja i praćenja provodenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnog radnog tijela u područjima koja se odnose na:
- ustrojstvo i nadležnost državnih tijela i tijela jedinica lokalne samouprave,
- državljanstvo i osobni status gradana,
- obranu i zaštitu, državnu i javnu sigurnost, sigurnost prometa, zaštitu od požara i elementarnih nepogoda,
- nadzor zakonitosti rada Službe za zaštitu ustavnog poretka naročito u pogledu ostvarivanja Ustavom Republike Hrvatske i zakonom utvrđenih prava i sloboda čovjeka i građanina, pravnih osoba, državnih i drugih tijela, te prava i sloboda utvrđenih normame međunarodnog prava,
- pitanja osnivanja, ustrojstva, djelokruga i načina rada sudova,
- pitanja osnivanja, ustrojstva, djelokruga i načina rada državnog odvjetništva,
- pitanja ustrojstva i načina rada odvjetništva,
- pitanja vlasničkih, obveznih i drugih imovinskopravnih odnosa,
- pitanja utvrđivanja kaznenih djela i izvršavanja kaznenih sankcija,
- pitanja amnestije i pomilovanja,
- pitanja osnivanja, ustrojstva. djelokruga i načina rada tijela i organa državne uprave,
- pitanja i odnose iz djelokruga državne uprave te pitanja ostvarivanja zakonitosti u radu tijela državne uprave,
- izvješća Republičkih tijela državne uprave o primjeni zakona i o općim problemima državne uprave,
- osnivanje, ukidanje, spajanje jedinics lokalne samouprave te funkcioniranje predstavničkih i drugih tijela jedinica lokalne samouprave,
- druga pitanja unutarnje politike, nacionalne sigurnosti i obrane.
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova.

Članak 20.
Zastupnički dom ima uz predsjednika Zastupničkog doma koji je ujedno i predsjednik Sabora Republike Hrvatske, tri potpredsjednika Zastupničkog doma koji su ujedno i potpredsjednici Sabora Republike Hrvatske.
Jedan potpredsjednik Zastupničkog doma bira se iz redova zastupnika manjinskih i oporbenih parlamentarnih stranaka ili iz reda zastupnika pripadnika etničke i nacionalne zajednice ili manjine.
Prijedlog za izbor predsjednika, odnosno potpredsjednika Zastupničkog doma, može osim Odobra za izbor, imenovanja i administrativne poslove, podnijeti najmanje 20 zastupnika.

Članak 21.
Zastupnik čiji je izbor objavila Izborna komisija Republike Hrvatske može prije početka obavljanja zastupničke dužnosti podnijeti ostavku na zastupnički mandat. Ostavka se podnosi pismeno Zastupničkom domu.

Članak 22.
Zastupnik može jedanput za trajanja saziva Zastupničkog doma, ukoliko je imenovan na koju od dužnosti koja je nespojiva sa dužnošću zastupnika, staviti u mirovanje svoj zastupnički mandat.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, zastupnik o početku i kraju mirovanja mandata obavještava Zastupnički dom pismenim izjavama, a zamjenik zastupnika počinje i prestaje obavljati zastupničku dužnost na način predviđen ovom Odlukom za početak obavljanja zastupničke dužnosti i prestanak mandata zastupnika.
Zastupnik je dužan najkasnije u roku od osam dana, od dana prestanka obavljanja dužnosti koja je nespojiva sa dužnošću zastupnika, izvijestiti pismenom izjavom Dom o tome da li će nastaviti obavljati zastupničku dužnost. U slučsju, da ne podnese u navedenom roku pismenu izjavu, smatrat će se da mu je prestao zastupnički mandat.

Članak 23.
Zastupniku prestaje zastupnički mandat:
- ako je izabran ili imenovan na koju od dužnosti navedenih u članku 6., stavak 2. Zakona o izboru zastupnika u Saboru Republike Hrvatske, a nije podnio ostavku ,odnosno stavio zastupnički mandat u mirovanje, danom stupanja na tu dužnost,
- ako već obavlja koju od dužnosti koja je nespojiva sa zastupničkom dužnošću, te natsavi obavljati tu dužnost, a nije podnio ostavku, odnosno stavio zastupnički mandat u mirovanje, danom konstituiranja Zastupničkog doma.
Iznimno predsjedniku i članu Vlade, koji je izabran za zastupnika, ne smatra se da je prestao zastupnički mandat sve dok nije izglasano povjerenje predsjedniku i članovima Vlade, time de za to vrijeme predsjednik, odnosno član Vlade ne može obavljati zastupničku dužnost.
U ostalim slučajevima zastupniku prestaje mandat kada nastupe druge okolnosti predviđene Ustavom i zakonom za prestanak mandata.
Zamjenik zastupnika koji je izabran u izbornoj jedinici, odnosno prvi sa svake državne liste, po redu od prvog koji nije izabran, počinje obavljati zastupničku dužnost umjesto zastupnika čiji je mandat prestao prema odredbama ovoga članka, nakon što je Zastupnički dom utvrdio kojem zastupniku je prestao zastupnički mandat, osim ako je mandat prestao ostavkom.

Članak 24.
Predsjedniku Republike Hrvatske, koji je izabran za zastupnika na izborima koji su provedeni istovremeno s izborima za Predsjednika Republike Hrvatske, prestaje zastupnićki mandat danom polaganja prisege pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske.

Članak 25.
Kada se prema odredbama Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske i ove Odluke ispune uvjeti za prestanak zastupničkog mandata, zastupnički mandat prestaje danom kada je Zastupnički dom donio odluku o prestanku mandata, osim u slučaju iz članka 23., stavak 1. ove Odluke.
Zastupniku čiji mandat prestxje ostavkom, dan upućivanja ostavke Zastupničkom domu smatra se danom prestanka zastupničkog mandata.

Članak 26.
Danom konstituiranja Zastupničkog doma prestaje mandat zastupnicima saziva Sabora Republike Hrvatske izabranog 1990. godine.
Istoga dana prestaje zastupnicima članstvo u tijelima i organizacijama izvan Sabora na koje ih je imenovao Sabor Republike Hrvatske iz reda zastupnika, ako je imenovanje uvjetovano s obavljanjem zastupničke dužnosti.

Članak 27.
Do izbora i prvog zasjedanja županijskog doma, Zastupnički dom obavlja sva prava i dužnosti Sabora Republike Hrvatske utvrđena Ustavom Republike Hrvatske u skladu s Ustavnim zakonom za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 34/92.).

Članak 28.
Prijedlog Poslovnika Zastupničkog doma podnosi Odbor za Ustav. Poslovnik i politički sustav u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati ustavnu osnovu i tekst prijedloga Poslovnika Zastupničkog doma s obrazloženjem.
Do donošenja Poslovnika Zastupničkog doma u postupku donošenja zakona i drugih akata shodno se primjenjuju odredbe Poslovnika Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 17/92.), osim ukoliko nisu u protivnosti s ovom Odlukom.

Članak 29.
Ova Odluka stupa na snagu kada je većinom glasova svih zastupnika usvoji Zastupnički dom: a objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 013-03/92-02/12
Zagreb. 7. rujna 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Privremeni predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Sulimanac, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti