POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - natuknice - ispravak odluke dopune ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91,14/91. 53A/91 i 9/92) i članka I 1. Uredbe o upravljanju nacionalnim parkovima ("Narodne novine", broj 59/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odrianoj 11. ožujka 1992. donijela

ODLUKU
o osnivanju Javnoga pođuzeča Uprava nacionalnoga parka "Krka"
I.
Ovom se odlukom osniva Javno poduzeće Uprava nacionalnoga parka "Krka".
Uprava iz stavka 1. ove točke osniva se pod tvrtkom Uprava nacionalnoga parka "Krka" (u daljnjem tekstu:Uprava)
Sjedište Uprave je u Šibeniku.
Vlasnik Uprave je Republika Hrvatska.

II.
Djelatnost Uprave je zaštita, održavanje i promicanje Nacionalnoga parka "Krka" (u daljnjem tekstu: Nacionalni park).
Uprava moie obavljati i druge djelatnosti utvrđene Statutom.

III.
Sredstva za rad Uprave i održavanje Nacionalnoga parka osiguravaju se:
- iz prihoda od korištenja Nacionalnog parka
- iz sredstava osiguranih u Proračunu Republike,
- iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

IV.
Organ upravljanja u Upravi je Upravni odbor.
Upravni odbor ima 9 članova, od kojih 6 iz reda znanstvenih i stručnih radnika, imenuje Vlada Republike Hrvatske, a 3 člana biraju radnici Uprave, na način utvrđen statutom Uprave.
Članovi Upravnoga odbora imenuju se, odnosno biraju, na vrijeme od četiri godine.

V.
Upravni odbor Uprave donosi:
- program zaštite, održavanja, očuvanja. prezentiranja, korištenja i promicanja Nacionalnog parka, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,
- odluku o raspolaganju kapitalom Uprave, te utvrđuje mjerila za raspoređivanje dobiti, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske;
- Statut Uprave, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
- plan razvoja Uprave i godišnje financijske planove.
- akt o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,
- odluku o imenovanju i razrješenju djelatnika s posebnim ovlastima i odgovornostima na prijedlog direktora u skladu sa Statutom Uprave.
Upravni odbor dostavlja izvješće o svome radu Saboru i Vladi Republike Hrvatske, najmanje jednom godišnje.
Upravni odbor obavlja i druge poslove određene Statutom Uprave i ovom odlukom.

VI.
Upravni odbor bira i razrješuje predsjednika Upravnoga odbora.
Način rada i odlučivanja Upravnog odbora, te druga pitanja u svezi s ustrojstvom, upravljanjem i vođenjem Uprave, uređuju se Statutoni Uprave i Poslovnikom o radu Upravnoga odbora

VII.
Upravom rukovodi direktor, kojeg imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske.
Direktor predstavlja i zastupa Upravu, te je odgovoran za provođenje odluka Upravnoga odbora. u okviru zakona i Statutom utvrđenih ovlasti.

VIII.
Nadzor nad zakonitošću rada Uprave obavlja Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambenokomunalne djelatnosti.

IX.
Uprava počinje s radom danom upisa u sudski registar, kada prestaje s radom Uprava nacionalnoga parka "Krka" (u osnivanju).
Sredstva, prava, obveze, te zaposlene postojeće Uprave nacionalnoga parka "Krka" preuzima Uprava, kao njegov pravni sljednik. s danom početka rada Uprave.

X.
Zaposlenima iz toćke IX. stavka 2. ove odluke koji ne budu raspoređeni na poslove utvrđene aktom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Uprave, prestaje radni odnos u skladu s tim aktom i zakonom.

XI.
Vlada Republike Hrvatske imenovat će đ članova Upravnog odbora Uprave, a radnički savjet postojeće Uprave nacionalnog parka "Krka" u osnivanju, izabrat će 3 člana Upravnog odbora, koji će, privremeno do izbora novih članova, po postupku utvrđenom Statutom Uprave, obnašati funkcije članova Upravnog odbora.

XII.
Upravni odbor Uprave dužan je u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, donijeti Statut Uprave, a ostale akte u rokovima određenima Statutom.
Do donošenja Statuta i drugih akata Uprave, shodno će se primjenjivati Statut i drugi akti postojeće Uprave nacionalnoga parka "Krka" (u osnivanju), ukoliko nisu u suprotnosti s ovom odlukom.

XIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-01/92-05/12
Urbroj : 5030116-92-5
Zagreb, 11. ožujka 1992.

Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti