POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - naredbe i uredbe - statut poduzeća hrvatske ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka l. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/91 i 53A/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 18. ožujka 1992. godine, donijela je

UREDBU
o izmjenama i dopunama Uredbe o administrativnim taksama

Članak 1.
U Uredbi o administrativnim taksama ("Narodne novine", br. 68/91 i 2/92) u članku 8. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:
"5. strani državljanin za vizu i za odobrenje za produženi boravak u Republici Hrvatskoj, koji kao hrvatski stipendisti dolaze u Republiku Hrvatsku radi školovanja i usavršavanja, kao i državljani onih zemalja s kojima je Republika Hrvatska zaključila odnosno preuzela ugovor o ukidanju viza ili taksa na vize".

Članak 2.
U članku 9. iza točke 23. dodaju se nove točke 24, 25, 26. i 27. koje glase:
"24. Spisi i radnje koji se vode po službenoj dužnosti,
25. Spisi i radnje u postupku za ostvarivanje prava na doplatak za djecu,
26. Prijave i odjave prebivališta osoba,
27. Spisi i radnje u postupku prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo".

Članak 3.
Iza članka 16. dodaje se članak 16a. koji glasi
"Članak 16a.
Konzularne takse plaćaju se kod diplomatskih i konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu u stranoj valuti prema sjedištu diplomatskog odnosno konznlarnog predstavništva.
Ako u Tarifi administrativnih taksa nije obuhvaćena strana valuta prema sjedištu diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva, visina konzularne takse određuje se prema odnosu DEM,
Rješenje o povratu konzularnih taksa donosi šef diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva u inozemstvu i izvršava ga na teret tekućih prihoda od konzularnih taksa."

Članak 4.
U članku 19. riječi "povjeruje se Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske" zamjenjuju se riječima "uređuju se aktom ministra financija".

Članak 5.
U članku 21. u stavku 1. i 2. riječi "Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske" zamjenjuju se riječima "ministar financija".

Članak 6.
U članku 22. u Tarifi administrativnih taksa u tarifnom broju 11. točka 5. briše se.
Tarifni broj 19. mijenja se i glasi:
"Tar. br. 19.
Za izdavanje suglasnosti i upis u registar predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj 3.000
Za odobrenje stranoj osobi koja ima registrirano predstavništvo u Republici Hrvatskoj da obavi određeni posao ugovorne kontrole kvalitete robe u Republici Hrvatskoj 3.000" Tarifni broj 20. mijenja se i glasi:

"Tar. br. 20.
Za izdavanje dozvola i dodatnih kontigenata za izvoz i uvoz robe 1.000" Tarifni broj 24. mijenja se i glasi:

"Tar. br. 24.
Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o ulaganju stranih osoba i ugovora o osnivanju vlastitih poduzeća stranih osoba 5.000
Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji 3.000
Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o izdavanju investicijskih radova u inozemstvu i ugovora o ustupanju investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj 1.500
Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o pribavljanju i ustupanju prava industrijskog vlasništva i znanja te iskustava (know-how) između domaćih poduzeća i stranih osoba 3.000"

U tarifnom broju 37. dodaju se dva nova stavka koji glase:
"Za odobrenje kojim se stranom brodu odobrava prijevoz putnika i stvari između hrvatskih luka i pristaništa 10.000
Za odobrenje kojim se stranoj jahti ili čamcu odobrava prijevoz putnika uz naknadu između hrvatskih luka 2.000"

U tarifnom broju 39. dodaje se novi stavak koji glasi:
"Za rješenje kojim se odobrava ime, oznaka ili znak raspoznavanja broda 400".

U tarifnom broju 59. u točki 2. iza riječi "odobrenja" dodaje se riječ "mjesta".
U istoj točki iza riječi "tekućina" dodaju se riječi "i plinova".
U poglavlju 11. Taksa za obavljanje djelatnosti riječi "Tar. br. 61." zamjenjuje se riječima "Tar. br. 62.".
Iza Tar. br. 62. dodaju se dva nova poglavlja "12. Carinske takse" i "13. Konzularne takse" i novi tarifni brojevi tako da glase:

"12. Carinske takse
Tar. br. 63.
3. za rješenje kojim se odobrava privremeni izvoz ili uvoz robe radi oplemenjivanja i ugradnje i za rješenje kojim se odlučuje o zahtjevu za izmjenu podataka o količini, vrsti, kakvoći i vrijednosti robe u carinskoj deklaraciji, za rješenja što ih carinarnica donosi u redovnome upravnom postupku, za rješenje o prijenosu prava iz prijevoznih isprava i za ostala rješenja što ih carinarnica donosi u skraćenom
postupku 200

Napomena:

 1. Pod proširenjem carinskog skladišta, konsignacijskog skladišta, slobodne carinske prodavaonice i specijaliziranog skladišta strane robe i robe domaće proizvodnje, te prodajnog mjesta, u smislu ovoga tarifnog broja, ne razumijeva se povećanje asortimana i vrijednosti robe u tim prostorijama.
 2. Taksa za prijenos prava iz prijevozne isprave iz točke 3 ovog tarifnog broja plaća se za svaki prijenos koji se traži iz jedne prijevozne isprave ili više prijevoznih isprava.
 3. Taksa po ovome tarifnom broju ne plaća se za rješenja koja se odnose na robu u provozu preko carinskog podrućja Republike Hrvatske.
 4. Taksa iz točke 1. i 2. ovoga tarifnog broja naplaću je se samo ako se prije dana donošenja rješenja prostorije komisijski pregledaju.


Tar. br. 65.
Za odobrenje za podizanje robe iz carinarnice bez potrebne dokumentacije 500

Tar. br. 66.
Za carinsku deklaraciju i obračun uvoznih pristojbi za robu koju putnici
nose uza se 100

Napomena:

 1. Carinskom ispravom na temelju koje se roba šalje pod carinskim nadzorom, u smislu ovoga tarifnog broja, smatra se: carinska popratnica, izvozna carinska deklaracija na temelju koje se roba šalje izlaznoj carinarnici, izlazni list konsignacijske robe, povratni list, posebni robni manifest za carinsku robu, posebni manifest putničke prtljage koji je prispio odvojeno od vlasnika i druga carinska isprava na temelju koje se roba šalje pod carinskim nadzorom. Carinskom ispravom iz ovog tarifnog broja ne smatra se karnet TIR, karnet ATA ili druga isprava koja je propisana međunarodnim ili međudržavnim sporazumom.
 2. Taksa iz ovoga tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko puta se roba prijavljuje carinarnici.
 3. Ako se carinskom ispravom šalje poštanska pošiljka

Za ispravu na temelju koje se carinarnici prijavljuju
roba koja se izvozi - uvozi 100
Napomena:

 1. Ispravama iz ovog tarifnog broja smatraju se: prijava za uvoz i provoz robe, prijava za izvoz i provoz robe, izjava o teretu i odlazni manifest, poštansko-carinska prijava, deklaracija za sajamsku robu i druga isprava na temelju koje se roba prijavljuje carinarnici.
 2. Ispravama iz ovog tarifnog broja ne smatra se karnet TIR, karnet ATA i druga isprava koja je propisana međunarodnim ili međudržavnim sporazumom.
 3. Taksa iz ovog tarifnog broja plača se onoliko puta koliko se puta roba prijavljuje carinarnici.
 4. Taksa po ovome tarifnom broju ne plaća se:
 5. za ispravu kojom se prijavljuje roba koja se provozi preko carinskog područja Republike Hrvatske
 6. za poštansko-carinsku prijavu koju podnosi pošta.


Tar. broj 64.
Za rješenja što ih donosi carinarnica:

 1. za rješenje kojim se odobrava otvaranje, proširenje ili preseljenje carinskog skladišta, slobodne carinske prodavaonice i specijaliziranog skladišta strane robe i robe domaće proizvodnje, te prodajnog mjesta 2.000
 2. za rješenje kojim se odobrava otvaranje, proširenje ili preseljenje carinskog smještaja 1.000pod carinskim nadzorom, ne plaća se taksa iz ovoga šifarnog broja.


Tar. br. 68.
Za objašnjenje o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi, carinskom postupku i pravilima i obvezama sudionika u carinskom postupku, koje izdaju carinski organi na zahtjev stranke .

Tar. br. 69.
Za obavijest da je udovoljeno svim uvjetima za provođenje mjera carinskog nadzora za početak rada carinskih zona 1.000"

"13. Konzularne takse
Tar. br. 70.
Za molbu i druge podneske kod diplomatskih ili konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu :
DEM 15,00
ATS 100,00
FRF 50,00
ITL 10.000,00
USD 9,00
CAD 10,00
AUD 11,00

Za svaki sljedeći podnesak po istoj stvari, ako nije potrebno novo samostalno rješenje:
DEM 800
ATS 50,00
FRF 25,00
ITL 6000,00
USD 5,00
CAD 6,00
AUD 7,00

Napomena:

 1. Taksa po ovom tar. br. plaća se i za zahtjeve koji su izjavljeni usmeno u zapisnik ili su na drugi način primljeni u predstavništvu.
 2. Taksa po stavku 1. ovog tar. br. plaća se i za svaku upravnu radnju na zahtjev stranke, ako za tu radnju nije propisana posebna taksa.
 3. Za podnesak kojim se osoba iz inozemstva obrača neposredno nadležnom upravnom tijelu plaća se taksa po tar. br.1. ove Tarife.
 4. Za podnesak kojim se osobe iz Republike Hrvatske obraća diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu plaća se taksa po ovom tarifnom broju preračunato u hrvatskim dinarima.


Tar. br. 71.
Za dostavu pismenih molbi stranaka nadležnim tijelima Republike Hrvatske ili za dostavu rješenja nadležnih tijela Republike Hrvatske strankama kao i za dostavu rješenja stranih tijela zainteresiranim osobama:

1. za dostave u europskim zemljama
DEM 10,00
ATS 80,00
FRF 40,00
ITL 7000,00
USD 6,00
CAD 7,00
AUD 8,00

2. za dostave u izvaneuropshim žemljama
DEM 15,00
ATS 100,00
FRF 5000
ITL 10000,00
USD 9,00
CAD 10,00
AUD 11,00

Napomena:

 1. Ako diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu izvrši dostavljanje avionskom poštom, takseni obveznik plaća i troškove avionske poštarine za dostvu i odgovor.
 2. Dostava poziva stranih tijela vrši se bez naplate takse.


Tar. br. 72.
Za putne isprave koje izdaju diplomatska ili konzularna predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu:

1. za izdavanje putovnice osobama starijim od 27 godina
DEM 230,00
ATS 1600,00
FRF 770,00
ITL 170000,00
USD 135,00
CAD 160,00
AUD 175,00

2. za izdavanje putovnice osobama mlađim od 27 godina
DEM 100,00
ATS 700,00
FRF 330,00
ITL 73000,00
USD 60,00
CAD 70,00
AUD 75,00

3. za izdavanje putovnice djetetu
DEM 50,00
ATS 350,00
FRF 170,00
ITL 35000,00
USD 30,00
CAD 35,00
AUD 38,00

Napomena:

 1. Za izdavanje duplikata putovnice naplaćuje se taksa u istom iznosu kao i za original putovnice određene vrste.
 2. Za izdavanje putnog lista za povratak u Republiku ( Hrvatsku naplaćuje se taksa u istom iznosu kao i za dječju putovnicu.
 3. Šef predstavništva koje izdaje putni list za repatrijaciju može podnositelja zahtjeva, s obzirom na njegovo imovno stanje i druge okolnosti, osloboditi od plaćanja takse.
 4. Za upis članova obitelji u putovnicu plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% u odnosu na šksu za odgovarajuću putovnicu.
 5. Za molbu kojom se traži izdavanje putovnice ili njenog duplikata ne plaća se taksa.


Tar. br. 73.
Za putne isprave hoje izdaju diplomatska ili konzularna predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu strancima:

1. za izdavanje putne isprave za izbjeglice ili osobe bez drevljanstva:
DEM 50,00
ATS 350,00
FRF 170,00
ITL 35000,00
USD 30,00
CAD 35,00
AUD 38,00

2. za izdavanje putnog lista za strance
DEM 33,00
ATS 250,00
FRF 110,00
ITL 2400000
USD 20,00
CAD 23,00
AUD 25,00

Nepomena:
Šef diplomatskog iii konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu može podnositelja zahtjeva, s,obzirom na njegovo imovno stanje i druge okoInosti, osloboditi od plaćanja takse po ovom tarifnom broju.

Tar. br. 74.
Za vize koje izdaju diplomatska ili konzuiarna predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu:
1. za državljane Republike Hrvatske

a) za vizu na putnoj ispravi
DEM 20,00
ATS 150,00
FRF 65,00
ITL 15000,00
USD 12,00
CAD 14,00
AUD 15,00

b) za vizu na zajednibkoj putnoj ispravi za svaku osobu po
DEM 7,00
ATS 50,00
FRF 25,00
ITL 5000,00
USD 4,00
CAD 5,00
AUD 6,00

2. za strance
a) za vizu na putnoj ispravi za jedno putovanje radi boravka u Republici Hrvatskoj ili za jedan tranzit
DEM 17,00
ATS 120,00
FRF 60,00
ITL 12500,00
USD 10,00
CAD 12,00
AUD 13,00

b) za vizu na putnoj ispravi za dva putovanja ili za dva tranzita
DEM 35,00
ATS 25000
FRF 120,00
ITL 26000,00
USD 20,00
CAD 25,00
AUD 27,00

c) za vizu na putnoj ispravi za više putovanja ili za više tranzita za šest mjeseci
DEM 50,00
ATS 350,00
FRF 170,00
ITL 35000,00
USD 30,00
CAD 35,00
AUD 38,00

d) za vizu na zajednićkoj putnoj ispravi, za svaku osobu po
DEM 7,00
ATS 45,00
FRF 25,00
ITL 5000,00
USD 4,00
CAD 5,00
AUD 600

Napomena:

 1. Za djecu do navršenih 14 godina života plaća se taksa umanjena za 50%.
 2. Za molbu kojom se traži izdavanje viza ne plaća se taksa.
 3. Za vizu na putnoj ispravi u kojoj su upisani i članovi obitelji osobi kojoj je izdata putna isprava plaća se jedna taksa.
 4. Diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu može osloboditi od plaćanja takse po ovom tarifnom broju poznate ličnosti pojedinih zemalja, u skladu s načelom reciprociteta.


Tar. br. 75.
Za uvjerenja, potvrde, izvode iz matičnih knjiga ili sprovodnice za prijevoz posmrtnih ostataka koje izdaje diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu, ako drugačije nije propisano:
DEM 20,00
ATS 140,00
FRF 65,00
ITL 15000,00
USD 12,00
CAD 14,00
AUD 15,00

Tar. br. 76.
Za izdavanje potvrda koje se koriste u svrhu reguliranja carinskih formalnosti prilikom povratka iz inozemstva na štalni boravak u Republici Hrvatskoj, ili prilikom uvoza stvari koje su naslijeđene u inozemstvu
DEM 40,00
ATS 280,00
FRF 135,00
ITL 30000,00
USD 24,00
CAD 28,00
AUD 30,00

Tar. br. 77.
Za, sastavljanje oporuke:

1. u kancelariji predstavništva
DEM 100,00
ATS 700,00
FRF 330,00
ITL 73000,00
USD 60,00
CAD 70,00
AUD 75,00

2. izvan kancelarije predstavništva
DEM 160,00
ATS 1100,00
FRF 530,00
ITL 12000,00
USD 95,00
CAD 113,00
AUD 122,00

3. za sastavljanje akta o opoziw ili dopuni oporuke
DEM 80,00
ATS 550,00
FRF 270,00
ITL 60000,00
USD 47,00
CAD 56,00
AUD 60,00

Tar. br. 78.
Za sastavljanje ugovora u kancelariji predstavništva
DEM 80,00
ATS 550,00
FRF 270,00
ITL 60000,00
USD 47,00
CAD 56,00
AUD 60,00

Napomena:
Za molbu kojom se traži sastavljanje ugovora ne plaća se taksa.

Tar. br. 79.
Za sastavljanje punomoči
DEM 17,00
ATS 120,00
FRF 60,00
ITL 12500,00
USD 10,00
CAD 12,00
AUD 13,00

Napomena:
Za molbu kojom se traži sastavljanje punomoći ne plaća se taksa.

Tar. br. 80.
Za sastavljanje drugih isprava na molbu zainteresirane osobe, ako ovom Tarifom drugađije nije propisano:
DEM 50,00
ATS 350,00
FRF 170,00
ITL 35000,00
USD 30,00
CAD 35,00
AUD 38,00

Napomena:
Za molbu kojom se traži sastavljanje isprava iz ovog tarifnog broja ne plaća se taksa.

Tar. br. 81. ,
Za svaki prijepis ili fotokopiju, sačinjenu u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, s ovjerom:

1. za prvu stranicu
DEM 17,00
ATS 120,00
FRF 60,00
ITL 12500,00
USD 10,00
CAD 12,00
AUD 13,00

2. za svaku slijedeću stranicu po
DEM 10,00
ATS 80,00
FRF 40,00
ITL 7000,0
USD 6,00
CAD 7,00
AUD 8,00

Napomena:

 1. Za više primjeraka istog prijepisa ili fotokopije s ovjerom, plaća se puna taksa samo za prvi primjerak, a za svaki slijedeći primjerak plaća se polovica takse predviđene ovim tarifnim brojem.
 2. Za ovjeru prijepisa ili fotokopije koje je stranka sama sačinila plaća se taksa umanjena za 50% od takse navedene u ovom tarifnom broju.


Tar. br. 82.
Za ovjeru uvjerenja o zdravstvenoj ispravnosti poslane robe :
DEM 33,00
ATS 250,00
FRF 110,00
ITL 24000,00
USD 20,00
CAD 23,00
AUD 25,00

Tar. br. 83.
Za ovjeru uvjerenja o porijeklu robe, za ovjeru fakture ili neke druge isprave kojom se dokazuje porijeklo robe ili se dokazuje pravo da neka roba uživa posebnu zaštitu porijekla ili naziva:
DEM 65,00
ATS 460,00
FRF 220,00
ITL 48000,00
USD 38,00
CAD 46,00
AUD 50,00

Tar. br. 84.
Za ovjeru. potpisa građanina ili predstavnika građansko-pravne osobe na ispravi:
DEM 20,00
ATS 150,00
FRF 65,00
ITL 15000,00
USD 12,00
CAD 14,00
AUD 15,00

Napomena:
Taksa po ovom tarifnom broju plaća se za ovjeru svakog potpisa na ispravi.

Tar. br. 85.
Za ovjeru potpisa na molbi za otpust iz državljanstva Republike Hrvatske :
DEM 22000
ATS 1600,00
FRF 740,00
ITL 160000,00
USD 130,00
CAD 155,00
AUD 170,00

Napomena:
Taksa po ovom tarifnom broju plaća se za ovjeru svakog potpisa na ispravi.

Tar. br. 86.
Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi:
DEM 20,00
ATS 15000
FRF 65,00
ITL 15000,00
USD 12,00
CAD 14,00
AUD 15,00

Tar. br. 87.
Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi kojom se potvrđuje posjedovanje stranog državljanstva ili se daje jamstvo da će određena osoba biti primljena u strano državljanstvo:
DEM 200,00
ATS 1400,00
FRF 670,00
ITL 150000,00
USD 120,00
CAD 140,00
AUD 150,00

Tar. br. 88.
Za ovjeru prijevoda sa stranog jezika na hrvatski jezik i obratno:

1. do 100 riječi
DEM 17,00
ATS 120,00
FRF 60,00
ITL 12500,00
USD 10,00
CAD 12,00
AUD 13,00

2. za svaku sljedeću riječ po
DEM 0,05
ATS 0,40
FRF 0,20
ITL 40,00
USD 0,03
CAD 0,04
AUD 0,04

3. za prijevod s hrvatskog na strani jezik ili obratno, sačinjen i ovjeren u predstavništvu:

a) do 100 riječi
DEM 43,00
ATS 300,00
FRF 145,00
ITL 32000,00
USD 25,00
CAD 30,00
AUD 33,00

b) za svaku slijedeću riječ po
DEM 0,10
ATS 0,70
FRF 0,30
ITL 75,00
USD 0,06
CAD 0,07
AUD 0,08

Napomena:
Na molbu kojom se traži usluga iz ovog tarifnog broja ne plaća se taksa.

Tar. br. 89.
Za deponiranje potpisa i pečata notara kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu :
DEM 160,00
ATS 1100,00
FRF 530,00
ITL 120000,00
USD 95,00
CAD 113,00
AUD 122,00

Tar. br. 90.
Za radnje u ostavinskim predmetima:
1. za sastavljanje zapisnika u prostorijama diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu:

a) za prvu stranicu zapisnika
DEM 50,00
ATS 350,00
FRF 170,00
ITL 35000,00
USD 30,00
CAD 35,00
AUD 38,00

b) za svaku daljnju stranicu zapisnika po
DEM 7,00
ATS 50,00
FRF 170,00
ITL 5000,00
USD 4,00
CAD 5,00
AUD 6,00

2. za službene radnje izvan prostorija predstavništva (za stupanje pred lokalnim organima, sudjelovanje u njihovim službenim poslovima i dr.), ako u ovoj Tarifi nije drukćije propisano, za svaki dan službenog rada:
DEM 140,00
ATS 1000,00
FRF 470,00
ITL 100000,00
USD 80,00
CAD 100,00
AUD 105,00

3. za popis ostavinske mase, s procjenom i navodenjem predmeta, za svaku procjenu ili za svaki stvarni nalaz ili nalaz vještaka:
- za svaki dan službenog rada
DEM 160,00
ATS 1100,00
FRF 530,00
ITL 12000000
USD 95,00
CAD 113,00
AUD 122,00

- osim toga, od cjelokupne vrijednosti poptsanlh i procijenjenih predmeta 1%
4. za upravljanje ostavinom nakon provedbe ostavinske rasprave ili za upravljanje drugom imovinom koja ne potječe iz ostavine, od čistog prihoda (mjesečno ili godišnje) 6%

Napomena

 1. Za popis ostavinske mase ili za nalaz procjene 111 bez navođenja vrijednosti plaća se samo taksa iz toč. 3. alineja ". ovog tarifnog broja.
 2. Kao dan smatra se vrijeme od najviše šest sati. Svaki započeti dio ovog vremena računa se kao polovica dana.


Tar. br. 91.
Za dostavu novca, papira od vrijednosti, štednih knjižica i drugih predmeta od vrijednosti, od iznosa koji se dostavlja ili od vrijednosti predmeta koji se dostavlja 3%
Za dostavu novca i drugih vrijednosti koje potječu iz realizirane ostavine:

 1. za ostavine do USD 100, preračunatih u nacionalnoj valuti zemlje prijema 3%
 2. za ostavine preko USD 100 do USD 500, preračunatih u nacionalnoj valuti zemlje prijema 5%
 3. za ostavine preko USD 500, preračunatih u nacionalnoj valuti zemlje prijema 6%


Napomena:

 1. Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se, kada se zbog prometne ili neke druge nesreće, novac i druge vrijednosti za mornare predaju diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu.
 2. Za molbu kojom se traži izvršenje usluga po ovom tarifnom broju ne plaća se taksa.


Tar. br. 92.
Za čuvanje depozita:
1. za akt kojim se potvrđuje prijem depozita na čuvanje:
DEM 20,00
ATS 150,00
FRF 65,00
ITL 15000,00
USD 12,00
CAD 14,00
AUD 15,00

2. Za čuvanje i izdavanje novca, papira od vrijednosti, štednih knjižica i predmeta od vrijednosti:
- za prvu godinu ili dio toga vremena, od ukupne vrijednosti 5%
- za svaku daljnju godinu ili dio tog vremena od ukupne vrijednosti 4%

3. Za čuvanje oporuke ili drugih isprava u interesu fizičke ili pravne osobe:
DEM 65,00
ATS 460,00
FRF 220,00
ITL 48000,00
USD 38,00
CAD 46,00
AUD 50,00

Napomena:
Taksa po ovom tarifnorn broju ne plaća se za slijedeće depozite: Novčane iznose položene unaprijed radi pokrića taksa, troškova i sličnih potraživanja diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, zarade i stvari državljana Republike Hrvatske, novac položen na ime naknade štete državljanina Republike Hrvatske po raznim osnbvama, kao i u slučaju bolesti, lišenja slobode i dr.

Tar. br. 93.
Za upisivanje u popis posade, podataka o ukrcaju ili iskrcaju članova posade:
DEM 9,00
ATS 60,00
FRF 30,00
ITL 6600,00
USD 5,00
CAD 6,00
AUD 7,00

Napomena:
Za akt kojim se odobrava ukrcaj stranoga državljanina kao člana posade na brod hrvatske trgovačke mornarice plaća se taksa u istom iznosu.

Tar. br. 94.
Za ovjeru brodskog dnevnika i drugih brodskih knjiga i isprava i za potvrdu svakog upisa u te knjige:
DEM 7,00
ATS 50,00
FRF 25,00
ITL 5000,00
USD 4,00
CAD 5,00
AUD 6,00

Tar. br. 95.
Za izdavanje i ovjeru izvoda iz brodskog dnevnika 1. za prvu stranicu
DEM 10,00
ATS 80,00
FRF 40,00
ITL 7000,00
USD 6,00
CAD 7,00
AUD 8,00

2. za svaku daljnju započetu stranicu 50% od tarife iz točke 1.

Tar. br. 96.
Za posredovanje diplomatskog ili konzulatnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu da se brodu izda ili produži važenje bilo koje isprave glede sigurnosti plovidbe, pored efektivnih troškova
DEM 70,00
ATS 500,00
FRF 170,00
ITL 50000,00
USD 40,00
CAD 50,00
AUD 55,00

Za svako drugo posredovanje kod stranih nadležnih tijela na zahtjev zapovjednika broda, za koje nije propisana posebna taksa
DEM 50,00
ATS 350,00
FRF 170,00
ITL 35000,00
USD 30,00
CAD 35,00
AUD 38,00

Članak 7.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-02/91-01/04
Urbroj : 5030105-92-10
Zagreb,18. ožujka 1992.

Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti