POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - nacionalno pravo - dopuna popisa pravnih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim:
UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 22. prosinca 1992.

Broj : PA4-109/ 1-92.
Zagreb, 28. prosinca 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima
Članak 1.
U Zakonu o prekršajima ("Narodne novine", br. 2/73., 5/73., 21/74., 9/80., 25/84., 52/87., 27/88., 43/89.; 8/90., 41/90. i 59/90.) u članku 7. stavku 1. riječi: "15 dinara" zamjenjuju se riječima: "500 hrvatshih dinara".
U stavku 2. riječi: "25.000 dinara" zamjenjuju se riječima :250.000 hrvatskih dinara", a riječi: "200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "2.000.000 hrvatskih dinara".
U stavku 3. riječi: "5.000 dinara" zamjenjnju se riječima: "100.000 hrvatskih dinara", riječi: "10.000 dinara" zamjenjuju še riječima: "200.000 hrvatskih dinara", a riječi: "25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "1.000.000 hrvatskih dinara".
U stavku 4. riječi: "1.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "20.000 hrvatskih dinara", a riječi: "2.500 dinara" i zamjenjuju se riječima: "120.000 hrvatskih dinara":

U stavku 5. riječi: "2.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "20.000 hrvatskih dinara", a riječi: "5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "100.000 hrvatskih dinara".

Članak 2.
U članku 10. stavku 1. riječi: "zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi" brišu se.

Članak 3.
Iza članka 10. dodaje se novi članak 10a. koji glasi: "Članak 10a.
Nitko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu prekršajem. Imovinska korist pribavljena prekršajem oduzet će se rješenjem o prekršaju kojem je utvrđeno počinjenje prekršaja."

Članak 4.
U članku 25. stavku 3. riječi: "500 dinara" zamjenjuju se riječima: "10.000 hrvatskih dinara".

Članak 5.
Članak 48. mijenja se i glasi:
"U prekršajnom postupku u uporabi je hrvatski jezik i latinično pismo ako za uporabu u pojedinim područjima iz nadležnosti tijela za vođenje prekršajnog postupka nije zakonom uveden i drugi jezik ili pismo."

Članak 6.
Članak 49., članak 50., članak 51. i članak 52. brišu se.

Članak 7.
U članku 67. stavku 2. iza riječi: "pravo" dodaju se riječi: "ili pravni interes".

Članak 8.
U članku 111. riječi: "član 221. i 224." zamjenjuju se riječima: "članak 237. i članak 243.".
U članku,112. riječi: "član 270." zamjenjuju se riječima: "članak 295"

Članak 9.
U članku 117: stavku 1. iza točke c) dodaje se nova točka d) koja glasi:
"d) odluku o oduzimanju imovinske koristi;" Dosadašnje točke d) i e) postaju točke e) i f).

Članak 10.
U članku 124: iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi :
"Protiv odluke o oduzimanju predmeta, odnosno o oduzimanju imovinske koristi pravo žalbe ima osoba čiji je predmet oduzet rješenjem o prekršaju, odnosno kojoj je izrečeno oduzimanje imovinške koristi"

Članak 11.
U članku 131. riječi: "člana 340. stava 4., članova 346., 347., 349., 351., 355. stava.1. i 3.; člana 357. stava 1., člana 358. i 359. stava 1. te člana 390:", zamjenjuju se riječima: "članka 370. stavka 4., članka 376., članka 377., članka 379., članka 381., članka 385. stavka 1. i 3:; članka 387. stavka 1., članka 388. članka 389. stavka 1:, te članka 390.".

Članak 12.
Članak 134. mijenja se i glasi;
"Zahtjev za sudsku zaštitu dopušten je protiv rješenja Republičkog vijeća za prekršaje, ako je za prekršaj izrečena kazna zatvora ili zaštitna mjera oduzimanja dozvole za bavljenjem određenim zanimanjem ili djelatnošču."

Članak 13.
U članku 138. stavku 3: riječi: "član 383-391." zamjenjuju se riječima: "članak 416 do 424.".

Članak 14.
U članku 141. stavku 3. riječi: "član 368-378." zamjenjuju se riječima: "članak 400 do 411.".

Članak 15.
U članku 142. stavku 1. riječi: "na licu mjesta" zamjenjuju se riječima: "na mjestu izvršenja prekršaja".
U stavku 5. riječi: "republički sekretar za pravosuđe i opću upravu" zamjenjuju se riječima: "ministar pravosuđa i uprave".

Članak 16.
U članku 143. stavku 2. riječ: "prouzrokovao" zamjenjuje se riječju: "prouzročio", a u stavku 5. riječ: "tražioc" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: "tražitelj" u odgovarajućem padežu.
U stavku 6. riječi: "člana 501-504." zamjenjuju se riječima: "članka 541. do 549.".

Članak 17.
U članku 161. riječ: "jugoslavenski" zamjenjuju se riječju: "hrvatski", a brojevi: "138. i 140." zamjenjuju se brojevima: "300. i 301.".

Članak 18.
U članku 162. riječi: "naroda i države" zamjenjuju se riječima: "Republike Hrvatske".

Članak 19.
U članku 166. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Svečana prisega glasi:
"Prisežem da ću se u svom radu pridržavati Ustava i zakona i da ću štititi jedinstvenost, suverenitet i pravni poredak Republike Hrvatske"."

Članak 20.
U Glavi XV. u trećem podnaslovu riječ: "Samoupravljanje i" brišu se, a u članku 175. riječ: "samoupravna" briše se.

Članak 21.
U članku 1. stavku 2., članku 4. stavku 1. i 2., članku 7. stavku 4., članku 16. stavku 2. i 3., članku 24. stavku 2., članku 28., članku 30., članku 31., članku 32. stavku 1. i 2., članku 33., članku 35., članku 36. stavku 3., članku 39. stavku 1., 2. i 3., članku 40. stavku 3., članku 42. stavku 2., članku 43. stavku 3., članku 45. stavku 1. i 2., članku 46. stavku 2., članku 47., članku 54. stavku 2., članku 55., članku 56. stavku 1, 2. i 3., članku 57. stavku 1., članku 60. stavku 3., članku 62., članku 63. stavku 2. i 3.. članku 64. stavku 1. toč. 2., članku 69. stavku 2. članku 70. stavku 2., članku 71. stavku 2. toč. a), članku 76. stavku 1., članku 80: stavku 3., članku 81. stavku 1., članku 82., članku 83. stavku 1., članku 87. stavku 2., članku 97. stavku 1., članku 104. stavku 4., članku 107. stavku 3., članku 108. stavku 1., 2., 3, 5. i 6.; članku 110. stavku 1., članku 115., članku 118. stavku 3., članku 121. stavku 1., članku 123. stavku 3, članku 124. stavku 1., 3. i 4., članku 128. stavku 1., 2. i 3, članku 129. stavku 1. i 2., članku 130. stavku 1., 2, 3. i 4.; članku 141. stavku 1., članku 142: stavku 3., članku 144. stavku 2. i 3., članku 146. stavku 1. toč. 3. i 4. i stavku 2., članku 153. stavku 1., 2. i 3., članku 154. stavku I. članku 155. stavku 1. članku 156. stavku 2., članku 158. stavku 1., 2. i 3., članku 168. stavku 3., članku 175.. članku 176, članku 177. stavku 1. i 2. i članku 179. stavku 1: riječ: "organ" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: "tijelo" u odgovarajućem padežu.

Članak 22.
U članku 2. stavku 2., članku 5. stavku 2., članku 6. stavku 3., članku 11. stavku 2.. članku 12. do 15.. članku 28. do 34., članku 35. stavku 1., članku 36. stavku 1., 2. i 5., članku 42. stavku 2. i 3., članku 57. stavku 3., članku 58., članku 61., članku 77. stavku 7., članku 83. stavku 2. riječi: "učinioc" i "učinilac" u odgovarajućim padežima zamjenjuju se riječju: "počinitelj" u odgovarajućem padežu.

Članak 23.
U članku 9. stavku 2. riječ: "saobraćaja" zamjenjuje se riječju: "prometa", a u članku 98. stavku 3. rijeć: "saobraćajnih" zamjenjuje se riječju: "prometnih".
U članku 10. stavku 1. i članku 86. stavku 1. riječ: "Jugoslavija" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječima: "Republika Hrvatska" u odgovarajućem padežu.
U članku 24. stavku 2., članku 57. stavku 1., članku 64. stavku 2., članku 80. stavku 3.. članku 83. stavku 1., članku 144. stavku 3., članku 146. stavku 1. toč. 2., članku 153. stavku 1. riječ: "stepen" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: "stupanj" u odgovarajućem padežu.
U članku 38. stavku 2., članku 39. stavku 3. i članku 41. riječ:"staralac" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se rijećju: "staratelj" u odgovarajućem padežu.

Članak 24.
U članku 44. stavku 2., članku 69. stavku 2., članku 75. stavku 5., članku 86. stavku 2., članku 101. stavku 2., članku 111., članku 112., članku 123. stavku 6., članku 131:, članku 138. stavku 3. članku 141. stavku 3. i članku 143. stavku 6. riječi: "Zakonik o krivičnom postupku" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječima: "Zakon o krivičnom postupku" u odgovarajućem padežu.
U članku 46., članku 53., članku 64. stavku 1. toč. 2. i 3., u Glavi VII podnaslova 4., članku 67. stavku 1., članku 69., članku 70: stavku 1., članku 71. stavku 4., članku 76., stavku 2.. članku 77. stavku 2., 3. i 7., članku 80. stavku 1., članku 85., članku 86. stavku 1., 2. 3. i 6., u Glavi VIII podnaslovu 3., članku 88., članku 89., članku 90. članku 91.stavku 3. članku 92., članku 95., članku 98. stavku 3., članku 100., članku 108. stavku 1. i 2., članku 109. stavku 1, 3., 5., 6., 7. i 8., članku 117. stavku 1. toč. a). b), c), stavku 2. i 3., članku 118. stavku 1., članku 119., članku 1234. stavku 2., članku 125., članku 130. stavku 4. i 5. riječ: "okrivljeni" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: "okrivljenik" u odgovarajućem padežu.
U članku 64. stavku 2., članku 76. stavku 1. riječ: "učestvovati" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: "sudjelovati" u odgovarajućem padežu.

Članak 25.
U članku 60. stavku 1. riječ: "izvršioca" zamjenjuje se riječju: "izvršitelja".
U članku 60. stavku 3. i članku 89. riječi: "suizvršioc" i "saučesnik" u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: "suizvršitelj" i "suučesnik" u odgovarajućem padežu.
U članku 64. stavku 1. toč. 2., 3. i 4., članku 69. stavku 2. i 3.. članku 92. i članku 124. stavku 2., riječ: "branilac" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: "branitelj" u odgovarajućem padežu.
U članku 64. stavku 1. toč. 3. i članku 83. stavku 3. riječ: "podnosioc" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: "podnositelj" u odgovarajućem padežu.
U članku 64. stavku 1. toč. 3. i članku 81. stavku 3. riječi: "staraoc". "usvoioc" i "hranioc" u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: "staratelj", "usvojitelj" i "hranitelj" u odgovarajućem padežu.
U članku 65., članku 124. stavku 3., članku 132. stavku 1., članku 138..stavku 1. i članku 139. stavku 2. riječi: "javni tužioc" u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: "javni tužitelj" u odgovarajućem padežu.

Članak 26.
U članku 75. sjtavku 1., 2., 3. i 4., članku 85. stavku 2., članku 88. stavku 3., članku 126. stavku 2. i članku 144. stavku 2. riječ: "saopćiti" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: "priopćiti" u odgovarajućem padežu, a u članku 75. stavku 3., članku 126. stavku 2. i članku 143. stavku 5. riječ: "saopćenje" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: "priopćenje" u odgovarajućem padežu.
U članku 77. stavku 6., članku 83. stavku 1. i članku 107. stavku 3. riječ: "milicija" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: "policija" u odgovarajućem padežu.
U članku 87. stavku 2., članku 98. stavku 3., članku 101. stavku 3. riječ: "unutrašnji" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se rijećju: "unutarnji" u odgovarajućem padetu.

Članak 27.
U Glavi VIII. u Podnaslovu 7. riječi:.i pretres" brišu se, a u članku 100. i članku 101. stavku 2. riječ: "pretres" zamjenjuje se riječju "pretraga".
U članku 104. stavku 4. i 5. riječ: "ustanovama" zamjenjuje se riječju: "objektima".
U naslovu Glave VIII., te u članku 48. stavku 2., članku 69. stavku 2., članku 70. stavku 2. članku 71. stavku 1. toč. d), članku 95. stavku 2., članku 118. stavku 1., članku 122. stavku 2. riječ: "tok" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: "tijek" u odgovarajućem padežu.
U članku 63. stavku 3., članku 132., članku 133. stavku 2., članku 136. stavku 1 članku 138., stavku 1. riječi: "Vrhovni sud Hrvatske" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječima: "Vrhovni sud Republike Hrvatske" u odgovarajućem padežu.
U članku 127. i članku 128. riječ "žalilac" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: "žalitelj" u odgovarajućem padežu.

Članak 28.
Na zahtjev za sudsku zaštitu podnesen do dana stupanja na snagu ovoga Zakona primjenjuje se dosadašnji propis.

Članak 29.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740-04/92-01/01
Zagreb, 22. prosinca 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti