POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - moje pravo - pravilnik o energetskom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama Krivičnog zakona Republike Hrvatske

Proglašavam Zakon o izmjenama Krivičnog zakona Republike Hrvatske koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 22. prosinca 1992.

Broj: PA4- 06/ 1-92
Zagreb 28. prosinca 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON
o izmjenama Krivičnog zakona Republike Hrvatske

Članak 1.
U Krivičnom zakonu Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 25/77., 50/78., 25/84., 52/87., 43/89., 8/90., 9/91., 33/92., 39/92. i 77/92.) u članku 3. stavci 1., 2., 4., 6. i 7. mijenjaju se i glase:
(1) Pod pojmom službene osobe kada je ona u ovom zakonu označena kao počinitelj krivičnog djela smatraju se: izabrani ili imenovani dužnosnici u predstavničkim tijelima; izabrani ili imenovani dužnosnici u skupštinama. te njenim izvršnim, upravnim i drugim tijelima koja obavljaju određene upravne, stručne i druge poslove; osobe koje stalno ili povremeno obnašaju službenu dužnost u predstavničkim tijelima i tijelima skupština; osobe koje u izvršavanju ovlaštenja obavljaju odredene poslove u pravnoj osobi.

(2) Pod pojmom vojne osobe smatraju se: vojnik na odsluženju vojne obveze, kadet vojne škole, djelatni dočasnik, časnik ili vojni službenik, osoba iz pričuvnog sastavavojni obveznik dok se nalazi na izvršavanju vojne obveze i civilna osoba koja obavlja određenu vojnu dužnost.

(4) Odgovorna osoba je osoba u pravnoj osobi kojoj je s obzirom na njene dužnosti ili na temelju posebnog ovlaštenja povjeren određeni krug poslova koji se odnose na izvršavanje propisa ili drugoga općeg akta pravne osobe u upravljanju imovinom ili se odnose na rukovođenje proizvodnim ili nekim drugim gospodarskim i procesom ili na nadzor nad njima.

Odgovornom osobom smatra se i službena osoba kad su u pitanju radnje kod kojih je kao izvršitelj označena odgovorna osoba a nisu predviđene u poglavlju o krivičnim djelima protiv službene dužnosti, odnosno kao krivična djela službene osobe predviđene u nekoj drugoj glavi ovoga Zakona.

(6) Društvenom imovinom smatraju se sva sredstva u društvenom vlasništvu, kao što su proizvodna i druga sredstva rada i radom ostvareni dohodak, sredstva za zadovoljavanje zajedničkih i općih potreba kao i prirodna bogatstva i dobra u općoj upotrebi. Društvenom imovinom smatra se i imovina koja je povjerena državnom tijelu, poduzeću ili drugoj društvenoj pravnoj osobi ili se kod nje nalazi na nekom zakonskom temelju.

(7) Društvenom pravnom osobom smatra se poduzeće, druga pravna osoba, opće udruženje, fondovi, mjesne zajednice, jedinice lokalne samouprave, političke organizacije i druge zakonom određene organizacije koje mogu ostvarivati i koristiti društvena sredstva i svaha druga organizacija koja ostvaruje i koristi društvena sredstva i kojoj je priznato svojstvo društvene pravne osobe.

Članak 2.
U članku 14. stavku 2. i 3. riječi: "organizaciji udruženog rada socijalne zaštite" u odgovarajućem padežu, zamjenjuju se riječima: "tijelima socijalne skrbi" u odgovarajućem padežu.

Članak 3.
U članku 29. stavku I. i članku 30. riječi: "Preuzeti Krivični zakožl SFRJ" zamjenjuju se riječima: "Osnovni Krivični zakon Republike Hrvatske" u odgovarajućem padežu.

Članak 4.
U članku 34. stavku 4. riječi: "Krivični zahon Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije" zamjenjuju se riječima: "Osnovni Krivični zakon Republike Hrvatske" u odgovarajućem padežu.

Članak 5.
Naziv GLAVE VII. "KRIVIČNA DJELA PROTIV SAMOUPRAVLJANJA" i članci 61., 62. i 63. brišu se.
Članak 64., članak 65., članak 66.. članak 67., članak 68. i članak 69. postaju sastavni dio GLAVE VI. - "KRIVIČNA DJELA PROTIV SLOBODE I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA".

Čianak 6.
Članak 103. mijenja se i glasi:
"(1) Odgovorna osoba u pravnoj osobi, koja svjesnim kršenjem zakona, drugog propisa, ili na drugi način očigledno nesavjesno postupa u poslovanju, organiziranju procesa proizvodnje ili organiziranju rada, ili u pogledu korištenja imovine, ili skrbi o toj imovini, iako je svjesna ili je mogla i morala biti svjesna da uslijed toga može nastupiti za tu pravnu osobu imovinska štete, pa ta šteta i nastupi u iznosu koji premašuje dvjesto tisuća hrvatskih dinara, kaznit će se zatvorom do tri godine.
(2) Ako je uslijed djela iz stavka 1. ovoga članka nastupila imovinska šteta koja premašuje iznos od dva milijuna hrvatskih dinara, ili je pokrenut postupak sanacije ili je ta pravna osoba došla pod stečaj, ućinitelj će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina."

Članak 7.
U članku 113. stavku 4. riječi: "petnaest tisuća dinara" zamjenjuje se riječima: "petsto i pedeset tisuća hrvatskih dinara",

Članak 8.
U članku 118. stavku 2. riječi: "petsto dinara" zamjenjuju se riječima "dvadeset tisuća hrvatskih dinara".

Članak 9.
U članku 119. stavku l:riječi: "pet tisuća dinara" zamjenjuju se rijeđima "dvjesto tisuća hrvatskih dinara".
U stavku 2. riječi: "dvadeset i pet tisuća dinara" zamjenjuju se riječima: "jedan milijun hrvatskih dinara".

Članak 10.
U članku 131. stavku 2. riječi: "petnaest tisuća dinara" zamjenjuju se riječima: "petsto i pedeset tisuća hrvatskih dinara".

Članak 11.
U članku 134. stavku 3. riječi: "petnaest tisuća dinara" zamjenjuju se riječima: "petsto i pedeset tisuća hrvatskih dinara".

Članak 12.
U članku 137. stsvku 2. riječi: "petnaest tisuća dinara" zamjenjuju se riječima: "petsto i pedeset tisuća hrvatskih dinara".

Članak 13.
U članku 138. stavku 2. riječi: "petnaest tisuća dinara" zamjenjuju se riječima: "petsto i pedeset tisuća hrvatskih dinara".

Članak 14.
U članku 139. stavku 1. riječi: "pet tisuća dinara" zamjenjuju se riječima: "dvjesto tisuća hrvatskih dinara".
U stavku 2. riječi: "pedeset tisuća dinara" zamjenjuju se riječima: "dva milijuna hrvatskih dinara".

Članak 15.
U članku 142. stavku 2. riječi: "petnaest tisuća dinara" zamjenjuju se riječima: "petsto i pedeset tisuća hrvatskih dinara".

Članak 16.
U članku 144. stavku 2. riječi: "petsto dinara" zamjenjuju se riječima: "dvadeset tisuća hrvatskih dinara".

Članak 17.
U članku163. stavku 1. riječi: "petnaest tisuća dinara" zamjenjuju se riječima: "petsto i pedeset tisuća hrvatskih dinara".

Članak 18.
Članak 218. briše se.

Članak 19.
U članku 222. stavku 4. riječi: "petnaest tisuća dinara" zamjenjuju se riječima: "petsto i pedeset tisuća hrvatskih dinara".
U stavku 5. riječi: "pedeset tisuća dinara" zamjenjuju se riječima: "dva milijuna hrvatskih dinara".

Članak 20.
U članku 225. stavku 1. riječi: "pet tisuća dinara" zamjenjuju se riječima "dvjesto tisuća hrvatshih dinara".
U stavku 2. riječi: "pedeset tisuća dinara" zamjenjuju se riječima: "dva milijuna hrvatskih dinara".

Članak 21.
U članku 229. stavak I. mijenja se i glasi: "(1) Tko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protupravnu imovinsku korist: prisvoji novac, vrijednosne papire ili druge pokretne stvari koje su mu povjerene u službi ili uopće na radu u državnom tijelu, privatnom i drugom poduzeću ili društvenoj pravnoj osobi,
kaznit će se zatvorom od šest mjeseci do pet godina" U stavku 2. riječi: "petnaest tisuća dinara" zamjenjuju se riječima: "petsto i pedeset tisuća hrvatskih dinara".
U stavku 3. riječi: "pedeset tisuća dinara" zamjenjuju se riječima: "dva milijuna hrvatshih dinara".

Članak 22.
U članku 231. stavku z. riječi: "petnaest tisuća dinara" zamjenjuju se riječima: "petsto i pedeset tisuća hrvatskih dinara".
U stavku 3. riječi: "pedeset tisuća dinara" zamjenjuju se riječima: "dva milijuna hrvatsklh dinara".

Članak 23.
U nazivu GLAVE XIX. riječ "SAMOUPRAVNIH" brišu se.
U članku 70., članku 71., članku 72. i članku 73. stavku 1. riječ "samoupravnog" u odgovarajućem padežu briše se.
U članku 73. stavku I.. članku 108. stavku 2. i članku 112. stavku 1. riječi: "organizacija udruženog rada" u odgovarajućem padežu, zamjenjuje se riječju: "poduzeće" u odgovarajućem padežu.
U članku 74. riječi: "osnovnu organizaciju udruženog rada" zamjenjuju se riječju: "poduzeću".
U članku 104. stavku 1., članku 105. stavku 1. i 2., članku 106. i članku 107. stavhu 1. riječi: "organizaciji udruženog rada" u odgovarajućem padežu, zamjenjuju se riječima: "privatnom ili drugom poduzeću" u odgovarajućem padežu.
U članku 169. stavku 2. i članku 232.riječi:"organizacija udruženog reda, samoupravnoj i drugoj organizaciji i zajednici" u odgovarajućem padežu, zamjenjuju se riječima "poduzeće ili druga pravna osoba" u odgovarajućem padežu.

Članak 24.
U cijelom tekstu Zakona riječi: "učinioc i učinilac". "suizvršilac", "pomagač", "izvršioc", "suizvršioc", "štampa., "tužilaštvo", "tužioc i tužilac", "privreda", "mjere sigurnosti", "organ", "glasanje i glasati", "podstrekač", zamjenjuju se riječima: "počinitelj", "suizvršitelj", "pomagatelj", "izvršitelj", "suizvršitelj", "tisak", "tužiteljstvo", "tužitelj", "gospodarstvo", "sigurnosne mjere", "tijelo", "glasovanje i glasovati" i "poticatelj".

Članak 25.
Predmete primljene u rad kod sudova do stupanja na snagu ovoga Zakona u kojima će doći do izmjena kvalifikacije djela ili do izmjene stvarne nadležnosti suda, dovršit će ti sudovi. Ako viši sud nahon stupanja na snagu ovoga Zakona ukine odluku nižeg suda predmet će se ustupiti nadležnom sudu.

Članak 26.
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Krivičnog zakona Republike Hrvatske.

Članak 27.
Ovaj Zakon stupa na šnagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740-02/92-01/05
Zagreb, 22. prosinca 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti