POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - mjerodavno pravo - naputak o postupanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Hrvatske

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Hrvatske koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 22. prosinca 1992.

Broj : PA4-105/1-92.
Zagreb. 28. prosinca 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r
ZAKON
o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Hrvatske

Članak 1.
U Krivičnom zakonu Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 53/91. i 39/92.) u članku 2. dodaje se stavak a koji glasi:
"Naziv Zakona mijenja se i glasi:
OSNOVNI KRIVIČNI ZAKON REPUBLIKE HRVATSKE."
Članak 2.
U članku 39. stavku 1. riječi: "dvije stotine dinara", "pedeset tisuća dinara" i "dvije stotine tisuća dinara" zamjenjuju se riječima: "pet tisuća hrvatskih dinara", "dva milijuna hrvatskih dinara" i "pet milijuna hrvatskih dinara".
U stavku 3. riječi: "tri stotine dinara" zamjenjuju se riječima: "deset tisuća hrvatskih dinara".

Članak 3.
U članku 43. stavku 1. točki 6. riječi: "dvije stotine dinara" zamjenjnju se riječima: "pet tisuća hrvatskih dinara".

Članak 4.
U članku 48. stavku 2. točke 5. riječi: "pedeset tisuća dinara" i "dvije stotine tisuća dinara" zamjenjuju se riječima: "dva milijuna hrvatskih dinara" i "pet milijuna hrvatskih dinara".

Članak 5.
U članku 50. stavku 3. riječi: "tri stotine dinara" zamjenjuju se riječima: "deset tisuća hrvatskih dinara".

Članak 6.
U članku 56. stavku 1. riječi: "republičkome i pokrajinskom" brišu se.
Stavak 5. briše se.

Članak 7.
U članku 59. stavku 5. riječi: "SFRJ" zamjenjuju se riječima "Republike Hrvatske".

Članak 8.
U članku 73. stavku 3. riječi: "republički odnosno pokrajinski" brišu se.

Članak 9.
U podnaslovu ispred članka 104. riječi: "jugoslavenskoga" i "SFRJ" zamjenjuju se riječima: "hrvatskoga" i "Republike Hratske".

Članak 10.
Članak 105. mijenja se i glasi:
"Hrvatsko krivično zakonodavstvo važi za svakoga tko u inozemstvu počini krivično djelo iz Glave dvadesete Krivičnog zakona Republike Hrvatske. krivično djelo iz članka 115., članka 118. do članka 121., članka 128., članka 129., članka 132., članka 135. do članka 138. ili iz članka 168. ovoga Zakona ako se krivotvorenje odnosi na domaći novac, kao i za kaznena djela iz Zakona o kaznenim djelima podrivačke i terorističke djelatnosti protiv državnog suverenitea i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92.)

Članak 11.
U podnaslovu ispred članka 106. riječi: "jugoslavenskoga" i "SFRJ" zamjenjuje se riječima: "hrvatskoga" i "Republika Hrvatska", a u podnaslovu ispred članka 107. riječ: "jugoslavenskoga" zamjenjuje se riječju: "hrvatskoga".

Članak 12.
Članak 113. mijenja se i glasi:
"(1) Pod teritorijem Republike Hrvatske razumijevaju se kopneno područje, rijeke, jezera, prokopi, unutrašnje morske vode, teritorijalno more, te zračni prostor iznad tih područja.
(2) Pod polmom vojne osobe smatraju se: vojnik na odsluženju vojne obveze, kadet vojne škole, djelatni dočasnik, časnik ili vojni službenik, osoba iz pričuvnog sastava vojni obveznik dok se nalazi na izvršavanju vojne obveze i civilna osoba koja obavlja određenu vojnu dužnost.
(3) Kad je kao počinitelj određenih krivičnih djela označena službena ili vojna osoba. osobe navederle u stavku 2: ovoga članka mogu biti počinitelji tih djela ako iz obilježja pojedinoga djela ili iz pojedinoga propisa ne proizlazi da počinitelj može biti samo neka od tih osoba.
(4) Isprava je svaki predmet koji je podoban ili odreden da služi kao dokaz kakve činjenice koja ima vrijednost za pravne odnose.
(5) Novac je kovani i papirnati novac koji je na temelju zakona u opticaju u Republici Hrvatskoj ili stranoj državi.
(6) Pod znacima za vrijednost smatraju se i strani znaci za vrijednost.
(7) Silom se smatra i primjena hipnoze ili omamljujućih sredstava u svrhu da se netko protiv svoje volje dovede u nesvjesno stanje ili onesposobi za otpor.
(8) Motornim se vozilom smatra svaho prometno sredstvo na motorni pogon u kopnenome, vodenome i zračnom prometu."

Članak 13.
Ispred članka 115. dodaju se riječi:
"Glava petnaesta

KRIVIČNA DJELA PROTIV SIGURNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE";

Članak 14.
U članku 136. stavku 1. ispred riječi: "čl.118." dodaju se riječi "članka 115.".

Članak 15.
U članku 137. stavak 1. mijenja se i glasi:
"(1) Tko počinitelja nekoga krivičnog djela iz članka 115., članka 118. ,do 121., članka 128., članka 129. i članka 132., članka 135. i članka 136. ovoga Zakona krije, daje mu sklonište, hranu, materijal, novac i druga sredstva, služe mu za održavanje veze, ili tko poduzimlje radnje upravljene na ometanje otkrivanja ili hvatanja počinitelja, ili mu na drugi način pomaže, kaznit će se zatvorom od jedne godine do deset godina."

Članak 16.
Članak 139. mijenja se i glasi:
"Tko priprema izvršenje krivičnog djela iz članka 115., članka 121. i članka 128. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, kaznit će se zatvorom od jedne godrne do deset godina."

Članak 17.
U članku 141., članku 142. stavku 1., članku 143., članku 144.. članku 146. stavku 2. i 3., članku 148. stavku 2., članku 155a. stavku 3., članku 155b. stavku 3, i članku 155c. stavku 3. riječi "smrtnom kaznom",zamjenjuju se riječima "kaznom zatvora od dvadeset godina".

Članak 18:
U članku 155a. riječi: "savezni javni tužilac" zamjenjuju se riječima: "javni tužitelj Republike Hrvatske".

Članak 19.
U članku 160. riječi; "preuzetog Krivičnog zakona SFRJ" zamjenjuju se riječima: "ovoga Zakona".

Članak 20.
U članku 161. stavku 1. riječi: "organizacija udruženog rada" u odgovarajućim padežima zamjenjuju se riječima: "poduzeća" u odgovarajućim padežima:

Članak 21.
U članku 163. riječi:"organizacija udruženog rada; drugoj samoupravnoj organizaciji ili zajednici" zamjenjuju se riječima: "poduzeću ili drugoj pravnoj osobi".

Članak 22.
U članku 164. stavku 1. riječi:"organizacije udruženog rada" u odgovarajućim padežima, zamjenjuju se riječju: "poduzeće" u odgovarajuoim padežima.

Članak 23.
U članku 187. stavku 1. riječ: "saveznim" briše se; a riječi: "pet tisuća dinara" zamjenjuju se riječima: "dvjesto tisuća hrvatskih dinara".

Članak 24.
U članku 169. stavku 1. i 3. i članku 170. stavku 1. i 2. riječ: "saveznog" briše se.

Članak 25.
U članku 172. stavku 1. riječi petnaest tisuća dinara" zamjenjuju se riječima: "petsto tisuća hrvatskih dinara"
U stavku 2. riječi: "pedeset tisuća dinara" zamjenjuju se riječima: "dva milijuna hrvatskih dinara".

Članak 26.
U članku 206. stavku 4. riječi "smrtnom kaznom" zamjenjuju se riječima: "kaznom zatvora od dvadeset godina":

Članak 27.
U članku 223. stavku 2. riječi: "petnaest tisuća dinara" zamjenjuju se riječima: "petsto tisuća hrvatskih dinara"
U stavku 3. riječi: "pedeset tisuća dinara" zamjenjuju se riječima: "dva milijuna hrvatskih dinara".

Članak 28.
U članku 226. stavku 3. riječi: "smrtna kazna" zamjenjuju se riječima: "kazna zatvora od dvadeset godina".

Članak 29.
U članku 244. riječ: "saveznog" briše se.

Članak 30.
Uračunavanje pritvora i drugih lišenja slobode u svezi s krivičnim djelom, u novčanu kaznu po pravomoćno donesenim presudama od dana stupanja na snagu ovoga Zakona obavljat će se po odredbama ovoga Zakona.
Zamjena novčane kazne zatvorom po pravomoćno donesenim presudama do dana stupanja na snagu ovoga Zakona provodit će se po propisima koji su važili u vrijeme donošenja presude.

Članak 31.
U cijelom tekstu Zakona riječi: "učinioc i učinilac", "suizvršilac", pomagač"; "izvršioc", "suizvršioc", "štampa", "tužilaštvo", "tužioc i tužilac", "privreda", "mjere sigurnosti"; podstrekivanje" "organ", "glasanje". "glasati" u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: "počinitelj", "suizvršiteij", "pomagatelj", "izvršitelj", "suizvršitelj", "tisak", "tužiteljstvo", "tužitelj", "gospodarstvo", "sigurnosne mjere", "poticanje", "tijelo", "glasovanje", "glasovati". u odgovarajućem padežu.

Članak 32.
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske.

Članak 33.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740-02/92-01/05
Zagreb, 22. prosinca 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti